ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง
ประจำปี 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
#
ชื่อโรงเรียน
รายการสิ่งก่อสร้าง
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
จำนวน
งบประมาณ
1  บ้านสันติสุข รั้วมาตรฐานแบบทึบ รั้ว 1 754,700.00
2  บ้านสันติสุข ฝาเปิด รางระบายน้ำ 1 499,700.00
3  บ้านสระ บ้านพักครู 207 บ้านพักครู 1 948,100.00
4  บ้านสระ โรงอาหาร 260 ที่นั่ง อาคารอเนกประสงค์ 1 3,450,000.00
5  บ้านแฮะ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง อาคารเรียน 1 6,997,000.00
6  บ้านปางถ้ำ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง อาคารเรียน 1 6,997,000.00
7  บ้านร่องแมด สปช.301/26 บ้านพักครู 1 600,000.00
8  บ้านถ้ำผาลาด บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) บ้านพักครู 1 751,000.00
9  บ้านท่าม่าน บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) บ้านพักครู 1 751,000.00
10  บ้านดู่ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ส้วม 1 506,200.00
11  บ้านปางผักหม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ส้วม 1 387,800.00
12  บ้านขุนกำลัง สปช.205/26 อาคารอเนกประสงค์ 1 2,458,000.00
13  อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) โรงอาหาร 260 ที่นั่ง อาคารอเนกประสงค์ 1 3,450,000.00
14  บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) อาคารโรงฝึกงาน 102/27 อาคารอเนกประสงค์ 1 2,988,000.00
15  บ้านยางขาม สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 สนามกีฬา 1 884,000.00