• รายการทั้งหมด
  • เชิดชูเกียรติบุคลากร
  • รางวัลเชิดชูเกียรติครู ประจำปี 2020#
ชื่อ-สกุล
ชื่อโรงเรียน
รางวัล
หน่วยงาน
ประจำปี
หน่วยงาน
 
ระดับชาติ
ระดับภาค
ระดับเขต
กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียน
1 นางสุวรรณา ปักษาศร  อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครูดีไม่มีอบายมุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2563
2 นางนุชศิริ สุวรรณกุล  บ้านยางขาม ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 2563
3 นางเอมพิกา ใจกล้า  บ้านยางขาม ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 2563
4 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล  บ้านยางขาม ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563
5 นางเอมพิกา ใจกล้า  บ้านยางขาม ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563
6 นางสาวยุวดี จอมศรี  บ้านยางขาม รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563
7 นางสาวอังผกา น้ำสา  บ้านยางขาม รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563
8 นางมยุรี มะกาว  บ้านยางขาม รางวัลเชมเชย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563