• รายการทั้งหมด
  • อัตรากำลังครู สพป.พย.2 ประจำปี 2563#
ชื่อโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู
จำนวนครู
หมายเหตุ
รวม
ตาม จ.18
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
-ขาด, +เกิน
นร.
ห้อง
ผอ.
รอง
ครู
รวม
ผอ.
รอง
ครู
รวม
ผอ.
รอง
ครู
รวม
1  บ้านดอนไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 นั่นแหละ
2  บ้านสร้อยศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0