• รายการหลัก


รายการครู สพป.พย.2


#
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู
1 บ้านสร้อยศรี กลุ่มจุน 1 จุน จุน นายปิยชาติ ธงสัตย์ 089 264 3757 4
2 บ้านดอนมูล กลุ่มจุน 1 จุน จุน นายวสัน ดาวศรประศาสน์ 097 921 4293 10
3 บ้านจุน กลุ่มจุน 1 จุน จุน นายมนตรี มณีวรรณ 098 429 5191 9
4 บ้านห้วยกั้ง กลุ่มจุน 1 จุน จุน นายยศวัจน์ โพธิถิระพงศ์ 089 952 5632 4
5 บ้านร่องแมด กลุ่มจุน 2 ทุ่งรวงทอง จุน นายณัฐพงษ์ ชุมภู 097 983 0096 10
6 บ้านสันหลวง กลุ่มจุน 2 ทุ่งรวงทอง จุน นายอดุลย์ วรรณคำ 087 186 2454 4
7 บ้านห้วยไคร้ กลุ่มจุน 2 ทุ่งรวงทอง จุน นายเสน่ห์ สนิท 089 835 7962 5
8 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว กลุ่มจุน 2 ทุ่งรวงทอง จุน นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม 089 838 3903 6
9 บ้านแม่ทะลาย กลุ่มจุน 1 พระธาตุขิงแกง จุน นายณภัทร คะมณีวรรณ 083 021 9144 4
10 บ้านธาตุขิงแกง กลุ่มจุน 1 พระธาตุขิงแกง จุน นายสุเทพ เครืออินทร์ 090 316 4243 17
11 บ้านแม่วังช้าง กลุ่มจุน 1 พระธาตุขิงแกง จุน นายอารีย์ ขรรค์ชัย 083 070 4299 4
12 บ้านร่องย้าง กลุ่มจุน 2 ลอ จุน --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 2
13 บ้านเวียงลอ กลุ่มจุน 2 ลอ จุน นายนภดล เขื่อนเป็ก 086 239 7225 5
14 บ้านศรีเมืองชุม กลุ่มจุน 2 ลอ จุน นางสุรางค์ ตันกูล 081 951 0122 7
15 บ้านน้ำจุน กลุ่มจุน 2 ลอ จุน นายสิงหา กาชัย 087 175 7839 5
16 บ้านพวงพยอม กลุ่มจุน 2 หงส์หิน จุน นายวรพล จ้าวประยูร 099 365 3282 15
17 บ้านสักลอ กลุ่มจุน 2 หงส์หิน จุน นางลักษณา จันธิมา 089 998 1285 9
18 บ้านสักทุ่ง กลุ่มจุน 2 หงส์หิน จุน นายอดิสร เทพเจริญ 086 377 0162 10
19 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) กลุ่มจุน 1 ห้วยข้าวก่ำ จุน นายอภิชัย ศรีเพชร 081 746 5390 31
20 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กลุ่มจุน 1 ห้วยข้าวก่ำ จุน นางวรนิษฐา คำยศ 093 228 8745 14
21 บ้านกิ่วแก้ว กลุ่มจุน 1 ห้วยข้าวก่ำ จุน นางสาวเทวี ใจหมั้น 097 924 4638 4
22 บ้านปงสนุก กลุ่มจุน 1 ห้วยยางขาม จุน นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์ 089 953 9558 5
23 บ้านยางขาม กลุ่มจุน 1 ห้วยยางขาม จุน นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล 097 959 3156 16
24 บ้านวังเค็มใหม่ กลุ่มเชียงคำ 1 เจดีย์คำ เชียงคำ นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์ 085 712 0294 6
25 บ้านดอนลาว กลุ่มเชียงคำ 1 เจดีย์คำ เชียงคำ --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 3
26 ปัวพิทยา กลุ่มเชียงคำ 1 เจดีย์คำ เชียงคำ นายเสมอพงษ์ อินปั๋น 091 634 6889 6
27 บ้านร่องค้อม กลุ่มเชียงคำ 1 เจดีย์คำ เชียงคำ นางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์ 081 950 3832 3
28 บ้านปัวศรีพรม กลุ่มเชียงคำ 2 ฝายกวาง เชียงคำ นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญ 089 953 9558 5
29 บ้านฝายกวาง กลุ่มเชียงคำ 2 ฝายกวาง เชียงคำ นายฉลาด เสนาธรรม 080 122 3411 7
30 บ้านแม่ต๋ำ กลุ่มเชียงคำ 2 น้ำแวน เชียงคำ นายเอนก ยารังษี 080 848 7509 14
31 บ้านแวน กลุ่มเชียงคำ 2 น้ำแวน เชียงคำ นายจุน บัติปัน 092 505 5219 6
32 บ้านสันปูเลย กลุ่มเชียงคำ 2 อ่างทอง เชียงคำ นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ 097 919 2959 10
33 บ้านปางมดแดง กลุ่มเชียงคำ 2 อ่างทอง เชียงคำ นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์ 081 885 0838 14
34 ชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงบาน เชียงคำ นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่ 063 914 4291 9
35 บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงบาน เชียงคำ นายสมัย มีสติ 081 951 4437 5
36 บ้านผาฮาว กลุ่มเชียงคำ 2 ทุ่งผาสุข เชียงคำ นายธนวัฒน์ ปริญญา 093 237 6726 5
37 บ้านหัวทุ่ง กลุ่มเชียงคำ 2 ทุ่งผาสุข เชียงคำ นายมานัด สร้อยสวิง 089 553 5276 9
38 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นายสมพิศ กาติ๊บ 081 887 3946 32
39 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นายสำราญ จันต๊ะ 084 803 2636 14
40 บ้านโจ้โก้ กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นายยงยุทธิ์ แดงศักดิ์ 083 234 6128 7
41 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0
42 บ้านใหม่ร่มเย็น กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นางนนทวรรณ รวมสุข 081 029 1607 7
43 บ้านปางถ้ำ กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นายสุวัฒน์ โยปัญญา 099 493 9492 14
44 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) กลุ่มเชียงคำ 2 แม่ลาว เชียงคำ นายปรีชา โสภาเคน 098 261 9155 4
45 บ้านถ้ำผาลาด กลุ่มเชียงคำ 2 แม่ลาว เชียงคำ นายนพดล ธุระ - 9
46 บ้านต้นผึ้ง กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นายไกรวุฒิ วงศ์ขจร 098 769 5912 5
47 บ้านคะแนง กลุ่มเชียงคำ 2 แม่ลาว เชียงคำ --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 0
48 บ้านน้ำมิน กลุ่มเชียงคำ 2 แม่ลาว เชียงคำ นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า 080 129 1261 16
49 บ้านแฮะ กลุ่มเชียงคำ 2 แม่ลาว เชียงคำ นายสมบัติ ราษี 081 026 5491 9
50 บ้านไชยพรม กลุ่มเชียงคำ 1 เวียง เชียงคำ --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 2
51 บ้านปี้ กลุ่มเชียงคำ 1 เวียง เชียงคำ นางดวงกมล ใจดี 097 997 1096 5
52 บ้านพระนั่งดิน กลุ่มเชียงคำ 1 เวียง เชียงคำ นายสิงห์ทอง มุณีแก้ว 093 138 9090 15
53 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) กลุ่มเชียงคำ 1 หย่วน เชียงคำ นายโสภณ นาปรัง 081 785 3142 13
54 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มเชียงคำ 1 หย่วน เชียงคำ นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ 0-5445-2471 40
55 อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง กลุ่มเชียงคำ 1 หย่วน เชียงคำ --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 54452471 0
56 บ้านแวนโค้ง กลุ่มเชียงคำ 2 ฝายกวาง เชียงคำ นายวินัย พงษ์ช้าง 061 329 6223 18
57 บ้านทุ่งหล่ม กลุ่มเชียงคำ 2 ฝายกวาง เชียงคำ นายมนัด คำถิน 093 279 5496 7
58 บ้านหนองบัวเงิน กลุ่มเชียงคำ 2 อ่างทอง เชียงคำ นายสัญญา โยธาวุธ 088 268 7940 4
59 บ้านจำบอน กลุ่มเชียงคำ 2 อ่างทอง เชียงคำ นายรุจวิภู จักรแก้ว 093 049 8615 12
60 บ้านผาลาด กลุ่มเชียงคำ 2 น้ำแวน เชียงคำ นายณัฐ คำมูล 084 364 5132 15
61 ชัยชุมภู กลุ่มเชียงคำ 2 น้ำแวน เชียงคำ นายอรรถการ สุริยะ 086 116 4091 5
62 บ้านไชยสถาน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน นายสมบูรณ์ แสนอุ้ม 083 471 3804 10
63 บ้านท่าม่าน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน นายกฤษฎิ์ กาบทุม 087 178 9479 9
64 ชุมชนบ้านหลวง กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน นายสังคม กล้าหาญ 089 998 5134 17
65 บ้านหล่ายทุ่ง กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0 1
66 บ้านปงสนุก กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 061 650 1899 3
67 บ้านบ่อเบี้ย กลุ่มเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน นายสมฤทธิ์ เวียงคำ 081 366 1346 7
68 อนุบาลเชียงม่วน กลุ่มเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน นายจำเริญ เรือนสอน 064 896 3271 10
69 บ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มเชียงม่วน สระ เชียงม่วน นางกัญญารัตน์ พวงมะลิ 089 835 3452 7
70 บ้านนาบัว กลุ่มเชียงม่วน สระ เชียงม่วน นายชรินทร์ ธิวงค์ 080 131 1499 3
71 บ้านทุ่งมอก กลุ่มเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ 093 159 0502 5
72 บ้านสระ กลุ่มเชียงม่วน สระ เชียงม่วน นายจักรพันธ์ ภาชนะ 093 738 3388 15
73 บ้านทุ่งหนอง กลุ่มเชียงม่วน สระ เชียงม่วน นายทรงกิจ บุญยืน 083 321 1163 5
74 บ้านท่าฟ้าเหนือ กลุ่มเชียงม่วน สระ เชียงม่วน นายณรงค์ ไชยลังกา 082 892 4014 4
75 บ้านวังบง กลุ่มปง 1 ควร ปง นายวิชิต กลิ่นหอม 810258955 4
76 บ้านใหม่น้ำเงิน กลุ่มปง 2 งิม ปง นายสมพล สุขศรี 0-5447-0031 3
77 ชุมชนบ้านดอนไชย กลุ่มปง 2 งิม ปง นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ 0-5444-8429 8
78 บ้านควรเก๊าเงา กลุ่มปง 2 งิม ปง นายหาญ นันกาวงค์ 931592118 4
79 บ้านเลี้ยว กลุ่มปง 2 งิม ปง นายณัฐกฤช ชัยชนะ 0-5444-8345 5
80 บ้านแบ่ง กลุ่มปง 2 งิม ปง นายนิคม อินต๊ะวงค์ 0-5444-8360 5
81 บ้านปัว กลุ่มปง 2 งิม ปง นายกมล ผาคำ 861962775 4
82 บ้านปางผักหม กลุ่มปง 2 งิม ปง นายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ - 4
83 บ้านสีพรม กลุ่มปง 1 ควร ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 895580398 2
84 บ้านป่าคา กลุ่มปง 1 ควร ปง นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ - 4
85 บ้านใหม่พัฒนา กลุ่มปง 1 ควร ปง นายสุรชัย วรภูรีกุล 094-6357707 5
86 บ้านควรดง กลุ่มปง 1 ควร ปง นางพัชรินทร์ สีทอง 081-9931717 7
87 บ้านดอนแก้ว กลุ่มปง 2 ออย ปง นายอดุลย์ สิงห์คำ - 6
88 บ้านดอนเงิน กลุ่มปง 2 ออย ปง ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา - 6
89 บ้านหลวง กลุ่มปง 2 ออย ปง นายพนมฉัตร มณีมัย 899973704 4
90 บ้านดอนไชยป่าแขม กลุ่มปง 2 ออย ปง นายอณิรุจน์ สมจิต 0-5447-0020 15
91 บ้านหล่ายฝายแก้ว กลุ่มปง 2 ออย ปง นายพศวีร์ ศรีวิชัย 084 8855602 7
92 บ้านสันกลางนาดอ กลุ่มปง 2 งิม ปง นายปรีชา กาวีเขียว 0-5444-8364 2
93 บ้านแฮะ กลุ่มปง 2 งิม ปง นายภูบดินทร์ พวงจำ 932517261 5
94 บ้านทุ่งแต กลุ่มปง 2 งิม ปง นายยุทธนา คงแหลม 54079267 15
95 บ้านหนองท่าควาย กลุ่มปง 1 นาปรัง ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0-5448-5387 1
96 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กลุ่มปง 1 นาปรัง ปง นายประเวศน์ ขันตา 0-5449-7221 13
97 บ้านห้วยแม่แดง กลุ่มปง 1 นาปรัง ปง นายอนุชา เชื้อเมืองพาน 086-1959134 6
98 บ้านหมุ้น กลุ่มปง 1 นาปรัง ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0-5448-5386 1
99 บ้านดู่ กลุ่มปง 1 ปง ปง นางบงกช ปัญญาไว 081-951-4406 12
100 ชุมชนบ้านบอน กลุ่มปง 1 ปง ปง นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว 0-5442-9555 15
101 บ้านหนุน กลุ่มปง 1 ปง ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 810209737 2
102 บ้านม่วง กลุ่มปง 1 ปง ปง นางสุชัญญ์ญา นงนุช 857179544 5
103 บ้านบุญเรือง กลุ่มปง 1 ปง ปง นางสาวอำไพร สมสมัย - 4
104 บ้านห้วยสิงห์ กลุ่มปง 1 ปง ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0-5447-0018 1
105 ราชานุเคราะห์ กลุ่มปง 2 ผาช้างน้อย ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 15
106 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กลุ่มปง 2 ผาช้างน้อย ปง นายปรีชา แบนประเสริฐ 0 5488 3040 22
107 บ้านแม่ทาย กลุ่มปง 2 ออย ปง นางสาวปาลีรัตน์ วังวล 0-5447-0029 5
108 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก กลุ่มปง 2 ผาช้างน้อย ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0 5488 3040 0
109 บ้านขุนกำลัง กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายถวัลย์ แสงสว่าง 0-5448-9209 19
110 บ้านสันติสุข กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายวาที สมศรี 0-5447-0014 17
111 บ้านนาอ้อม กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายบรรจง คิดดี - 10
112 บ้านสบขาม กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายวรากร ปัญญาคำ 810357658 7
113 บ้านผาตั้ง กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายประดิษฐ ผุสดี 0-5447-00015 11
114 บ้านน้ำปุก กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายสมพงษ์ สืบเครือพรม 807911431 10
115 บ้านสะแล่ง กลุ่มภูซาง เชียงแรง ภูซาง นายอำพล ราวกลาง - 5
116 บ้านร้องเชียงแรง กลุ่มภูซาง เชียงแรง ภูซาง นายศรศักดิ์ บัวผัด 0-54880259 8
117 บ้านน้ำเปื๋อย กลุ่มภูซาง เชียงแรง ภูซาง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 54483302 0
118 บ้านดอนไชย กลุ่มภูซาง เชียงแรง ภูซาง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0-5448-5073 0
119 บ้านก๊อน้อย กลุ่มภูซาง ทุ่งกล้วย ภูซาง นายวิสิทธิ์ เมืองมูล 0-5445-5039 9
120 บ้านทุ่งกล้วย กลุ่มภูซาง ทุ่งกล้วย ภูซาง นายอินทอง เชียงทา 0-5445-5165 9
121 บ้านก๊อหลวง กลุ่มภูซาง ทุ่งกล้วย ภูซาง สิบตำรวจโทวิจารย์ หมดสังข์ 623210789 5
122 บ้านแกใหม่นิคม กลุ่มภูซาง ป่าสัก ภูซาง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0-5446-5401 2
123 บ้านสา กลุ่มภูซาง ทุ่งกล้วย ภูซาง นายมนตรี วงศ์ใหญ่ 987943091 4
124 ชุมชนบ้านหนองเลา กลุ่มภูซาง ภูซาง ภูซาง นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์ 0-5446-5047 14
125 บ้านป่าสัก กลุ่มภูซาง ป่าสัก ภูซาง นายไพฑูรย์ มาวงค์ 54465349 5
126 บ้านสถาน กลุ่มภูซาง ภูซาง ภูซาง นายเอกรัตน์ กันทะเนตร 0-5446-5347 11
127 บ้านทุ่งติ้ว กลุ่มภูซาง ภูซาง ภูซาง นายอภิชาติ ดวงศรี 0-5446-5045 5
128 บ้านแก กลุ่มภูซาง ป่าสัก ภูซาง นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน 0-5446-5365 6
129 บ้านสบบง กลุ่มภูซาง สบบง ภูซาง นายจินดา ตาทิพย์ 0-5444-5698 6
130 บ้านปง กลุ่มภูซาง สบบง ภูซาง นายปาน สุวรรณ 0-5444-5586 10
131 บ้านฮวก กลุ่มภูซาง ภูซาง ภูซาง นายวิจิตร สมศรีวัฒนา 054–079273 16
132 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มภูซาง สบบง ภูซาง นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ 0-5441-6607 14
133 บ้านปงใหม่ กลุ่มภูซาง ทุ่งกล้วย ภูซาง นายปวรัศ วงศ์ใหญ่ 871797966 14