10,15,8,14,13,10,10
100%

132

จำนวนโรงเรียน
3,5,6,16,8,10,6
100%

14,697

นักเรียน [2565]
12,6,9,23,14,10,17
100%

993

จำนวนครู
12,6,9,23,14,10,13
100%

62

บุคลากรเขต

จำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ
จำนวนนักเรียนแยกตามอำเภอ

ผล ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่
วิชา
ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่
สพฐ.
สูง/ต่ำ
ประเทศ
สูงต่ำ
2562
2561
เพิ่มลด
1  ภาษาไทย 51.98 47.95 4.03 49.07 2.91 51.98 58.64 -6.66
2  ภาษาอังกฤษ 32.61 30.86 1.75 34.42 -1.81 32.61 38.87 -6.26
3  คณิตศาสตร์ 36.26 31.60 4.66 32.90 3.36 36.26 40.59 -4.33
4  วิทยาศาสตร์ 39.03 34.30 4.73 35.55 3.48 39.03 42.29 -3.26
รวมเฉลี่ย 39.97 36.18 3.79 37.99 1.99 39.97 45.10 -5.13
ผล ONET ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 3
ที่
วิชา
ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่
สพฐ.
สูง/ต่ำ
ประเทศ
สูงต่ำ
2562
2561
เพิ่มลด
1  ภาษาไทย 57.51 55.91 1.60 55.14 2.37 57.51 55.75 1.76
2  ภาษาอังกฤษ 31.70 32.96 -1.26 33.25 -1.55 31.70 26.69 5.01
3  คณิตศาสตร์ 24.56 26.96 -2.40 26.73 -2.17 24.56 28.68 -4.12
4  วิทยาศาสตร์ 30.21 30.22 -0.01 30.07 0.14 30.21 36.61 -6.40
รวมเฉลี่ย 39.97 36.51 -0.52 36.30 -0.30 39.97 45.10 -0.94

GOOGLE MAP

โรงเรียนคุณภาพตำบล