ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์
ประจำปี 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2


!!!! NO RECORD AVAILABLE