ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง
ประจำปี 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2


!!!! NO RECORD AVAILABLE