ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายการค่าไฟฟ้าและระบบประปา
ประจำปี 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2


!!!! NO RECORD AVAILABLE