ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2


!!!! NO RECORD AVAILABLE