• รายการทั้งหมด


รายการพนักงานราชการ/อัตราจ้าง สพป.พย.2


#
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวน
1 บ้านสร้อยศรี กลุ่มจุน 1 จุน จุน --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 089 264 3757 4
2 บ้านดอนมูล กลุ่มจุน 1 จุน จุน นายวสัน ดาวศรประศาสน์ 097 921 4293 6
3 บ้านจุน กลุ่มจุน 1 จุน จุน นายมนตรี มณีวรรณ 098 429 5191 2
4 บ้านห้วยกั้ง กลุ่มจุน 1 จุน จุน นายปรีชา กาวีเขียว 089 952 5632 4
5 บ้านร่องแมด กลุ่มจุน 2 ทุ่งรวงทอง จุน นายณัฐพงษ์ ชุมภู 097 983 0096 6
6 บ้านสันหลวง กลุ่มจุน 2 ทุ่งรวงทอง จุน นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ 087 186 2454 5
7 บ้านห้วยไคร้ กลุ่มจุน 2 ทุ่งรวงทอง จุน นายเสน่ห์ สนิท 089 835 7962 4
8 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว กลุ่มจุน 2 ทุ่งรวงทอง จุน นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม 089 838 3903 1
9 บ้านแม่ทะลาย กลุ่มจุน 1 พระธาตุขิงแกง จุน นายณภัทร คะมณีวรรณ 083 021 9144 3
10 บ้านธาตุขิงแกง กลุ่มจุน 1 พระธาตุขิงแกง จุน นายสุเทพ เครืออินทร์ 090 316 4243 4
11 บ้านแม่วังช้าง กลุ่มจุน 1 พระธาตุขิงแกง จุน นายอารีย์ ขรรค์ชัย 083 070 4299 3
12 บ้านร่องย้าง กลุ่มจุน 2 ลอ จุน --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 2
13 บ้านเวียงลอ กลุ่มจุน 2 ลอ จุน นายนภดล เขื่อนเป็ก 086 239 7225 4
14 บ้านศรีเมืองชุม กลุ่มจุน 2 ลอ จุน นางสุรางค์ ตันกูล 081 951 0122 2
15 บ้านน้ำจุน กลุ่มจุน 2 ลอ จุน นายสิงหา กาชัย 087 175 7839 3
16 บ้านพวงพยอม กลุ่มจุน 2 หงส์หิน จุน นายวรพล จ้าวประยูร 099 365 3282 3
17 บ้านสักลอ กลุ่มจุน 2 หงส์หิน จุน นายชรินทร์ ธิวงค์ 089 998 1285 4
18 บ้านสักทุ่ง กลุ่มจุน 2 หงส์หิน จุน นายอดิศร เทพเจริญ 086 377 0162 3
19 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) กลุ่มจุน 1 ห้วยข้าวก่ำ จุน นางลักษณา จันธิมา 081 746 5390 4
20 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กลุ่มจุน 1 ห้วยข้าวก่ำ จุน นางวรนิษฐา คำยศ 093 228 8745 6
21 บ้านกิ่วแก้ว กลุ่มจุน 1 ห้วยข้าวก่ำ จุน นางสาวเทวี ใจหมั้น 097 924 4638 5
22 บ้านปงสนุก กลุ่มจุน 1 ห้วยยางขาม จุน นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์ 089 953 9558 2
23 บ้านยางขาม กลุ่มจุน 1 ห้วยยางขาม จุน นายปิยชาติ ธงสัตย์ 097 959 3156 4
24 บ้านหัวขัว กลุ่มจุน 1 ห้วยยางขาม จุน --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 0
25 บ้านวังเค็มใหม่ กลุ่มเชียงคำ 1 เจดีย์คำ เชียงคำ นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์ 085 712 0294 4
26 บ้านดอนลาว กลุ่มเชียงคำ 1 เจดีย์คำ เชียงคำ --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 0
27 ปัวพิทยา กลุ่มเชียงคำ 1 เจดีย์คำ เชียงคำ นายเสมอพงษ์ อินปั๋น 091 634 6889 4
28 บ้านร่องค้อม กลุ่มเชียงคำ 1 เจดีย์คำ เชียงคำ นางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์ 081 950 3832 3
29 บ้านปัวศรีพรม กลุ่มเชียงคำ 2 ฝายกวาง เชียงคำ นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญ 089 953 9558 4
30 บ้านฝายกวาง กลุ่มเชียงคำ 2 ฝายกวาง เชียงคำ นายฉลาด เสนาธรรม 080 122 3411 5
31 บ้านแม่ต๋ำ กลุ่มเชียงคำ 2 น้ำแวน เชียงคำ นายเอนก ยารังษี 080 848 7509 3
32 บ้านแวน กลุ่มเชียงคำ 2 น้ำแวน เชียงคำ นายจุน บัติปัน 092 505 5219 6
33 บ้านสันปูเลย กลุ่มเชียงคำ 2 อ่างทอง เชียงคำ นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ 097 919 2959 4
34 บ้านปางมดแดง กลุ่มเชียงคำ 2 อ่างทอง เชียงคำ นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์ 081 885 0838 7
35 ชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงบาน เชียงคำ นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่ 063 914 4291 2
36 บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงบาน เชียงคำ นายสมัย มีสติ 081 951 4437 5
37 บ้านผาฮาว กลุ่มเชียงคำ 2 ทุ่งผาสุข เชียงคำ นายธนวัฒน์ ปริญญา 093 237 6726 5
38 บ้านหัวทุ่ง กลุ่มเชียงคำ 2 ทุ่งผาสุข เชียงคำ นายมานัด สร้อยสวิง 089 553 5276 4
39 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นายสมพิศ กาติ๊บ 081 887 3946 3
40 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นายสำราญ จันต๊ะ 084 803 2636 3
41 บ้านโจ้โก้ กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นายยงยุทธิ์ แดงศักดิ์ 083 234 6128 3
42 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0
43 บ้านใหม่ร่มเย็น กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นางนนทวรรณ รวมสุข 081 029 1607 3
44 บ้านปางถ้ำ กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นายสุวัฒน์ โยปัญญา 099 493 9492 4
45 บ้านทุ่งเย็น กลุ่มเชียงคำ 2 แม่ลาว เชียงคำ --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 54883564 0
46 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) กลุ่มเชียงคำ 2 แม่ลาว เชียงคำ นายปรีชา โสภาเคน 098 261 9155 7
47 บ้านถ้ำผาลาด กลุ่มเชียงคำ 2 แม่ลาว เชียงคำ นายหาญ นันกาวงค์ - 3
48 บ้านต้นผึ้ง กลุ่มเชียงคำ 1 ร่มเย็น เชียงคำ นายไกรวุฒิ วงศ์ขจร 098 769 5912 5
49 บ้านคะแนง กลุ่มเชียงคำ 2 แม่ลาว เชียงคำ --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 0
50 บ้านน้ำมิน กลุ่มเชียงคำ 2 แม่ลาว เชียงคำ นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า 080 129 1261 4
51 บ้านแฮะ กลุ่มเชียงคำ 2 แม่ลาว เชียงคำ นายสมบัติ ราษี 081 026 5491 3
52 บ้านไชยพรม กลุ่มเชียงคำ 1 เวียง เชียงคำ --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 0
53 บ้านปี้ กลุ่มเชียงคำ 1 เวียง เชียงคำ นางดวงกมล ใจดี 097 997 1096 4
54 บ้านพระนั่งดิน กลุ่มเชียงคำ 1 เวียง เชียงคำ นายนพดล ธุระ 093 138 9090 4
55 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) กลุ่มเชียงคำ 1 หย่วน เชียงคำ นายโสภณ นาปรัง 081 785 3142 3
56 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มเชียงคำ 1 หย่วน เชียงคำ นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ 0-5445-2471 2
57 อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง กลุ่มเชียงคำ 1 หย่วน เชียงคำ --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 54452471 0
58 บ้านแวนโค้ง กลุ่มเชียงคำ 2 ฝายกวาง เชียงคำ นายวินัย พงษ์ช้าง 061 329 6223 3
59 บ้านทุ่งหล่ม กลุ่มเชียงคำ 2 ฝายกวาง เชียงคำ นายมนัด คำถิน 093 279 5496 4
60 บ้านหนองบัวเงิน กลุ่มเชียงคำ 2 อ่างทอง เชียงคำ นายสัญญา โยธาวุธ 088 268 7940 3
61 บ้านจำบอน กลุ่มเชียงคำ 2 อ่างทอง เชียงคำ นายรุจวิภู จักรแก้ว 093 049 8615 2
62 บ้านผาลาด กลุ่มเชียงคำ 2 น้ำแวน เชียงคำ นายณัฐ คำมูล 084 364 5132 4
63 ชัยชุมภู กลุ่มเชียงคำ 2 น้ำแวน เชียงคำ นายอรรถการ สุริยะ 086 116 4091 4
64 บ้านไชยสถาน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน นายสมบูรณ์ แสนอุ้ม 083 471 3804 3
65 บ้านท่าม่าน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน นายกฤษฎิ์ กาบทุม 087 178 9479 6
66 ชุมชนบ้านหลวง กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน นายบรรจง คิดดี 089 998 5134 5
67 บ้านหล่ายทุ่ง กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0 1
68 บ้านปงสนุก กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน นายสุชาติ ศิลลัย 061 650 1899 2
69 บ้านบ่อเบี้ย กลุ่มเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน นายสมฤทธิ์ เวียงคำ 081 366 1346 6
70 อนุบาลเชียงม่วน กลุ่มเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน นายจำเริญ เรือนสอน 064 896 3271 6
71 บ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มเชียงม่วน สระ เชียงม่วน นางกัญญารัตน์ พวงมะลิ 089 835 3452 6
72 บ้านนาบัว กลุ่มเชียงม่วน สระ เชียงม่วน --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 080 131 1499 5
73 บ้านทุ่งมอก กลุ่มเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ 093 159 0502 6
74 บ้านสระ กลุ่มเชียงม่วน สระ เชียงม่วน นายณรงค์ ไชยลังกา 093 738 3388 6
75 บ้านทุ่งหนอง กลุ่มเชียงม่วน สระ เชียงม่วน นางสาวอวยพร สามารถ 083 321 1163 4
76 บ้านท่าฟ้าเหนือ กลุ่มเชียงม่วน สระ เชียงม่วน นายวรันย์ ปัญญา 082 892 4014 4
77 บ้านวังบง กลุ่มปง 1 ควร ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 810258955 6
78 บ้านใหม่น้ำเงิน กลุ่มปง 2 งิม ปง นายสมพล สุขศรี 0-5447-0031 7
79 ชุมชนบ้านดอนไชย กลุ่มปง 2 งิม ปง นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ 0-5444-8429 5
80 บ้านควรเก๊าเงา กลุ่มปง 2 งิม ปง นายชาญชัย สมศรี 931592118 6
81 บ้านเลี้ยว กลุ่มปง 2 งิม ปง นายณัฐกฤช ชัยชนะ 0-5444-8345 3
82 บ้านแบ่ง กลุ่มปง 2 งิม ปง นายนิคม อินต๊ะวงค์ 0-5444-8360 4
83 บ้านปัว กลุ่มปง 2 งิม ปง นายกมล ผาคำ 861962775 6
84 บ้านปางผักหม กลุ่มปง 2 งิม ปง นายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ - 4
85 บ้านสีพรม กลุ่มปง 1 ควร ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 895580398 6
86 บ้านป่าคา กลุ่มปง 1 ควร ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 4
87 บ้านใหม่พัฒนา กลุ่มปง 1 ควร ปง นายสุรชัย วรภูรีกุล 094-6357707 6
88 บ้านควรดง กลุ่มปง 1 ควร ปง นางพัชรินทร์ สีทอง 081-9931717 7
89 บ้านดอนแก้ว กลุ่มปง 2 ออย ปง นายอดุลย์ สิงห์คำ - 5
90 บ้านดอนเงิน กลุ่มปง 2 ออย ปง ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา - 4
91 บ้านหลวง กลุ่มปง 2 ออย ปง นายพนมฉัตร มณีมัย 899973704 4
92 บ้านดอนไชยป่าแขม กลุ่มปง 2 ออย ปง นายอณิรุจน์ สมจิต 0-5447-0020 3
93 บ้านหล่ายฝายแก้ว กลุ่มปง 2 ออย ปง นายพศวีร์ ศรีวิชัย 084 8855602 5
94 บ้านสันกลางนาดอ กลุ่มปง 2 งิม ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0-5444-8364 4
95 บ้านแฮะ กลุ่มปง 2 งิม ปง นายภูบดินทร์ พวงจำ 932517261 4
96 บ้านทุ่งแต กลุ่มปง 2 งิม ปง นายยุทธนา คงแหลม 54079267 3
97 บ้านหนองท่าควาย กลุ่มปง 1 นาปรัง ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0-5448-5387 0
98 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กลุ่มปง 1 นาปรัง ปง นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล 0-5449-7221 6
99 บ้านห้วยแม่แดง กลุ่มปง 1 นาปรัง ปง นายอนุชา เชื้อเมืองพาน 086-1959134 4
100 บ้านหมุ้น กลุ่มปง 1 นาปรัง ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0-5448-5386 0
101 บ้านดู่ กลุ่มปง 1 ปง ปง นางบงกช ปัญญาไว 081-951-4406 6
102 ชุมชนบ้านบอน กลุ่มปง 1 ปง ปง นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว 0-5442-9555 5
103 บ้านหนุน กลุ่มปง 1 ปง ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 810209737 4
104 บ้านม่วง กลุ่มปง 1 ปง ปง นางสุชัญญ์ญา นงนุช 857179544 4
105 บ้านบุญเรือง กลุ่มปง 1 ปง ปง นางสาวอำไพร สมสมัย - 3
106 บ้านห้วยสิงห์ กลุ่มปง 1 ปง ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0-5447-0018 0
107 ราชานุเคราะห์ กลุ่มปง 2 ผาช้างน้อย ปง นางสาวธัญพิชชา บุญนะ - 6
108 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กลุ่มปง 2 ผาช้างน้อย ปง นายปรีชา แบนประเสริฐ 0 5488 3040 5
109 บ้านแม่ทาย กลุ่มปง 2 ออย ปง นางสาวปาลีรัตน์ วังวล 0-5447-0029 3
110 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก กลุ่มปง 2 ผาช้างน้อย ปง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0 5488 3040 3
111 บ้านขุนกำลัง กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายวิชิต กลิ่นหอม 0-5448-9209 5
112 บ้านสันติสุข กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายวาที สมศรี 0-5447-0014 7
113 บ้านนาอ้อม กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายศวิต ฟักงาม - 4
114 บ้านสบขาม กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายวรากร ปัญญาคำ 810357658 2
115 บ้านผาตั้ง กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายประดิษฐ ผุสดี 0-5447-00015 3
116 บ้านน้ำปุก กลุ่มปง 1 ขุนควร ปง นายสมพงษ์ สืบเครือพรม 807911431 3
117 บ้านสะแล่ง กลุ่มภูซาง เชียงแรง ภูซาง นายอำพล ราวกลาง - 3
118 บ้านร้องเชียงแรง กลุ่มภูซาง เชียงแรง ภูซาง นายศรศักดิ์ บัวผัด 0-54880259 4
119 บ้านน้ำเปื๋อย กลุ่มภูซาง เชียงแรง ภูซาง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 54483302 0
120 บ้านดอนไชย กลุ่มภูซาง เชียงแรง ภูซาง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0-5448-5073 0
121 บ้านก๊อน้อย กลุ่มภูซาง ทุ่งกล้วย ภูซาง นายวิสิทธิ์ เมืองมูล 0-5445-5039 3
122 บ้านทุ่งกล้วย กลุ่มภูซาง ทุ่งกล้วย ภูซาง นายอินทอง เชียงทา 0-5445-5165 4
123 บ้านก๊อหลวง กลุ่มภูซาง ทุ่งกล้วย ภูซาง สิบตำรวจโทวิจารย์ หมดสังข์ 623210789 6
124 บ้านแกใหม่นิคม กลุ่มภูซาง ป่าสัก ภูซาง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 0-5446-5401 0
125 บ้านสา กลุ่มภูซาง ทุ่งกล้วย ภูซาง นายมนตรี วงศ์ใหญ่ 987943091 5
126 ชุมชนบ้านหนองเลา กลุ่มภูซาง ภูซาง ภูซาง นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์ 0-5446-5047 4
127 บ้านป่าสัก กลุ่มภูซาง ป่าสัก ภูซาง นายไพฑูรย์ มาวงค์ 54465349 4
128 บ้านสถาน กลุ่มภูซาง ภูซาง ภูซาง นายเอกรัตน์ กันทะเนตร 0-5446-5347 4
129 บ้านทุ่งติ้ว กลุ่มภูซาง ภูซาง ภูซาง นายอภิชาติ ดวงศรี 0-5446-5045 4
130 บ้านแก กลุ่มภูซาง ป่าสัก ภูซาง นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน 0-5446-5365 3
131 บ้านสบบง กลุ่มภูซาง สบบง ภูซาง นายจินดา ตาทิพย์ 0-5444-5698 3
132 บ้านปง กลุ่มภูซาง สบบง ภูซาง นายอดุลย์ วรรณคำ 0-5444-5586 3
133 บ้านฮวก กลุ่มภูซาง ภูซาง ภูซาง นายวิจิตร สมศรีวัฒนา 054–079273 6
134 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มภูซาง สบบง ภูซาง นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ 0-5441-6607 5
135 บ้านปงใหม่ กลุ่มภูซาง ทุ่งกล้วย ภูซาง นายปวรัศ วงศ์ใหญ่ 871797966 6