• รายการทั้งหมดข้อมูลการจัดตั้งคำของบประมาณล่วงหน้า ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

#
ชื่อโรงเรียน
รายการคำของบประมาณ
จำนวน
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ขอ
ปีที่ขอ
บันทึกเมื่อ
1 บ้านสันติสุข โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษาก่อนประถม
70 ชุด งบลงทุน 103,600.00 2564 2020-02-13
2 บ้านสันติสุข พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)
ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน
30 ตัว งบลงทุน 30,000.00 2564 2020-02-13