• รายการทั้งหมดข้อมูลการจัดตั้งคำของบประมาณล่วงหน้า ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปี 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2!!!! NO RECORD AVAILABLE