• รายการทั้งหมดข้อมูลการจัดตั้งคำของบประมาณล่วงหน้า ประเภทสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

#
ชื่อโรงเรียน
รายการคำของบประมาณ
จำนวน
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ขอ
ปีที่ขอ
บันทึกเมื่อ
1 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 212 ล/57-ข
ประเภท : อาคารเรียน
1 งบลงทุน 17,955,000.00 2564 2020-02-13
2 บ้านปางมดแดง 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว
ประเภท : อาคารเรียน
1 งบลงทุน 4,028,000.00 2564 2020-02-26
3 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ประเภท : ส้วม
1 งบลงทุน 387,800.00 2564 2020-02-26
4 บ้านศรีเมืองชุม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ประเภท : ส้วม
1 งบลงทุน 387,800.00 2564 2020-02-26
5 บ้านไชยสถาน ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ประเภท : ส้วม
1 งบลงทุน 387,800.00 2564 2020-02-26
6 บ้านทุ่งแต ฝาเปิด
ประเภท : รางระบายน้ำ
100 งบลงทุน 180,400.00 2564 2020-02-26