• รายการทั้งหมดข้อมูลการจัดตั้งคำของบประมาณล่วงหน้า ประเภทสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2!!!! NO RECORD AVAILABLE