• รายการทั้งหมดข้อมูลการจัดตั้งคำของบประมาณล่วงหน้า ประเภทซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

#
ชื่อโรงเรียน
รายการคำของบประมาณ
จำนวน
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ขอ
ปีที่ขอ
บันทึกเมื่อ
1 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
ประเภท : อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
1 งบลงทุน 390,000.00 2564 2020-02-26
2 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
ประเภท : อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
1 งบลงทุน 200,000.00 2564 2020-02-26
3 บ้านดอนไชยป่าแขม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
ประเภท : อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
1 งบลงทุน 200,000.00 2564 2020-02-26
4 บ้านท่าฟ้าใต้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
ประเภท : อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
1 งบลงทุน 120,000.00 2564 2020-02-26
5 บ้านท่าฟ้าเหนือ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
ประเภท : อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
1 งบลงทุน 100,000.00 2564 2020-02-26
6 บ้านแฮะ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
ประเภท : อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
1 งบลงทุน 130,000.00 2564 2020-02-26