• รายการทั้งหมดข้อมูลการจัดตั้งคำของบประมาณล่วงหน้า ประเภทซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2!!!! NO RECORD AVAILABLE