ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พย.2
ข้อมูลประจำปี 2562
ชื่อโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน
สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม
เตี้ย
เริ่มอ้วนถึงอ้วน
ผอมและเตี้ย
อ้วนและเตี้ย
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
 บ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 63 50 79.37 2 3.17 4 6.35 5 7.94 2 3.17 0 0.00 63 100.00
 บ้านสันกลางนาดอ (ปง) 9 6 66.67 0 0.00 2 22.22 1 11.11 0 0.00 0 0.00 9 100.00
 บ้านห้วยไคร้ (จุน) 67 5 7.46 0 0.00 16 23.88 7 10.45 39 58.21 0 0.00 67 100.00
 ชุมชนบ้านดอนไชย (ปง) 77 1 1.30 32 41.56 22 28.57 16 20.78 0 0.00 6 7.79 71 92.21
 บ้านแวนโค้ง (เชียงคำ) 215 38 17.67 38 17.67 33 15.35 38 17.67 44 20.47 24 11.16 191 88.84
 บ้านสา (ภูซาง) 49 5 10.20 13 26.53 10 20.41 8 16.33 6 12.24 7 14.29 42 85.71
 บ้านสบบง (ภูซาง) 68 8 11.76 17 25.00 12 17.65 8 11.76 3 4.41 20 29.41 48 70.59
 บ้านปงใหม่ (ภูซาง) 122 19 15.57 20 16.39 14 11.48 10 8.20 17 13.93 42 34.43 80 65.57
 บ้านกิ่วแก้ว (จุน) 54 10 18.52 10 18.52 5 9.26 10 18.52 0 0.00 19 35.19 35 64.81
 บ้านร่องค้อม (เชียงคำ) 41 13 31.71 2 4.88 7 17.07 0 0.00 0 0.00 19 46.34 22 53.66
 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) (เชียงคำ) 461 14 3.04 34 7.38 69 14.97 39 8.46 70 15.18 235 50.98 226 49.02
 บ้านสระ (เชียงม่วน) 167 37 22.16 14 8.38 21 12.57 9 5.39 0 0.00 86 51.50 81 48.50
 บ้านธาตุขิงแกง (จุน) 231 22 9.52 24 10.39 38 16.45 9 3.90 12 5.19 126 54.55 105 45.45
 บ้านสักลอ (จุน) 122 15 12.30 5 4.10 14 11.48 10 8.20 11 9.02 67 54.92 55 45.08
 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) (เชียงคำ) 281 28 9.96 29 10.32 13 4.63 12 4.27 43 15.30 156 55.52 125 44.48
 บ้านสันหลวง (จุน) 45 5 11.11 4 8.89 0 0.00 5 11.11 6 13.33 25 55.56 20 44.44
 บ้านท่าม่าน (เชียงม่วน) 53 4 7.55 4 7.55 7 13.21 5 9.43 2 3.77 31 58.49 22 41.51
 บ้านห้วยแม่แดง (ปง) 92 15 16.30 6 6.52 12 13.04 4 4.35 0 0.00 55 59.78 37 40.22
 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) (เชียงคำ) 103 12 11.65 7 6.80 10 9.71 9 8.74 3 2.91 62 60.19 41 39.81
 บ้านร่องแมด (จุน) 147 14 9.52 7 4.76 24 16.33 12 8.16 1 0.68 89 60.54 58 39.46
 บ้านทุ่งหนอง (เชียงม่วน) 64 4 6.25 7 10.94 12 18.75 2 3.13 0 0.00 39 60.94 25 39.06
 บ้านแม่ทาย (ปง) 41 7 17.07 1 2.44 8 19.51 0 0.00 0 0.00 25 60.98 16 39.02
 บ้านดอนมูล (จุน) 59 3 5.08 7 11.86 11 18.64 1 1.69 1 1.69 36 61.02 23 38.98
 บ้านบุญเรือง (ปง) 57 14 24.56 3 5.26 5 8.77 0 0.00 0 0.00 35 61.40 22 38.60
 ปัวพิทยา (เชียงคำ) 105 6 5.71 4 3.81 14 13.33 6 5.71 10 9.52 65 61.90 40 38.10
 บ้านใหม่น้ำเงิน (ปง) 37 6 16.22 0 0.00 8 21.62 0 0.00 0 0.00 23 62.16 14 37.84
 บ้านดอนลาว (เชียงคำ) 8 2 25.00 0 0.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 5 62.50 3 37.50
 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) (เชียงคำ) 944 90 9.53 94 9.96 60 6.36 35 3.71 69 7.31 596 63.14 348 36.86
 บ้านแบ่ง (ปง) 53 4 7.55 3 5.66 7 13.21 5 9.43 0 0.00 34 64.15 19 35.85
 บ้านจำบอน (เชียงคำ) 72 8 11.11 5 6.94 9 12.50 3 4.17 0 0.00 47 65.28 25 34.72
 บ้านแม่ทะลาย (จุน) 41 5 12.20 0 0.00 9 21.95 0 0.00 0 0.00 27 65.85 14 34.15
 บ้านจุน (จุน) 117 9 7.69 12 10.26 6 5.13 12 10.26 0 0.00 78 66.67 39 33.33
 บ้านร่องย้าง (จุน) 9 2 22.22 0 0.00 1 11.11 0 0.00 0 0.00 6 66.67 3 33.33
 ชัยชุมภู (เชียงคำ) 66 8 12.12 4 6.06 6 9.09 3 4.55 0 0.00 45 68.18 21 31.82
 บ้านห้วยกั้ง (จุน) 57 2 3.51 4 7.02 12 21.05 0 0.00 0 0.00 39 68.42 18 31.58
 บ้านไชยสถาน (เชียงม่วน) 135 22 16.30 5 3.70 15 11.11 0 0.00 0 0.00 93 68.89 42 31.11
 บ้านแวน (เชียงคำ) 90 15 16.67 5 5.56 7 7.78 0 0.00 1 1.11 62 68.89 28 31.11
 บ้านแฮะ (เชียงคำ) 163 5 3.07 5 3.07 16 9.82 10 6.13 14 8.59 113 69.33 50 30.67
 บ้านทุ่งติ้ว (ภูซาง) 86 5 5.81 5 5.81 11 12.79 4 4.65 0 0.00 61 70.93 25 29.07
 บ้านเลี้ยว (ปง) 62 3 4.84 9 14.52 1 1.61 5 8.06 0 0.00 44 70.97 18 29.03
 บ้านแม่ต๋ำ (เชียงคำ) 95 5 5.26 1 1.05 11 11.58 4 4.21 6 6.32 68 71.58 27 28.42
 บ้านศรีเมืองชุม (จุน) 71 6 8.45 5 7.04 6 8.45 3 4.23 0 0.00 51 71.83 20 28.17
 บ้านหนุน (ปง) 18 3 16.67 1 5.56 1 5.56 0 0.00 0 0.00 13 72.22 5 27.78
 บ้านทุ่งหล่ม (เชียงคำ) 76 4 5.26 2 2.63 3 3.95 4 5.26 8 10.53 55 72.37 21 27.63
 บ้านขุนกำลัง (ปง) 261 13 4.98 32 12.26 7 2.68 13 4.98 7 2.68 189 72.41 72 27.59
 บ้านปางผักหม (ปง) 58 7 12.07 5 8.62 4 6.90 0 0.00 0 0.00 42 72.41 16 27.59
 บ้านผาฮาว (เชียงคำ) 80 18 22.50 0 0.00 4 5.00 0 0.00 0 0.00 58 72.50 22 27.50
 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 62 5 8.06 2 3.23 7 11.29 3 4.84 0 0.00 45 72.58 17 27.42
 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) (ปง) 263 24 9.13 8 3.04 14 5.32 16 6.08 9 3.42 192 73.00 71 27.00
 บ้านควรดง (ปง) 104 12 11.54 6 5.77 10 9.62 0 0.00 0 0.00 76 73.08 28 26.92
 อนุบาลเชียงม่วน (เชียงม่วน) 137 4 2.92 2 1.46 30 21.90 0 0.00 0 0.00 101 73.72 36 26.28
 บ้านโจ้โก้ (เชียงคำ) 77 5 6.49 5 6.49 4 5.19 5 6.49 1 1.30 57 74.03 20 25.97
 บ้านควรเก๊าเงา (ปง) 55 8 14.55 3 5.45 2 3.64 0 0.00 1 1.82 41 74.55 14 25.45
 ชุมชนบ้านหนองเลา (ภูซาง) 79 10 12.66 0 0.00 10 12.66 0 0.00 0 0.00 59 74.68 20 25.32
 บ้านนาบัว (เชียงม่วน) 52 2 3.85 1 1.92 7 13.46 3 5.77 0 0.00 39 75.00 13 25.00
 บ้านหมุ้น (ปง) 4 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00
 บ้านทุ่งกล้วย (ภูซาง) 121 9 7.44 7 5.79 13 10.74 0 0.00 0 0.00 92 76.03 29 23.97
 บ้านฮวก (ภูซาง) 98 4 4.08 4 4.08 12 12.24 2 2.04 1 1.02 75 76.53 23 23.47
 บ้านใหม่พัฒนา (ปง) 73 5 6.85 4 5.48 6 8.22 2 2.74 0 0.00 56 76.71 17 23.29
 บ้านดอนแก้ว (ปง) 87 8 9.20 5 5.75 5 5.75 1 1.15 0 0.00 68 78.16 19 21.84
 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) (ภูซาง) 304 8 2.63 15 4.93 43 14.14 0 0.00 0 0.00 238 78.29 66 21.71
 บ้านหนองบัวเงิน (เชียงคำ) 37 0 0.00 0 0.00 3 8.11 3 8.11 2 5.41 29 78.38 8 21.62
 บ้านพวงพยอม (จุน) 116 18 15.52 0 0.00 7 6.03 0 0.00 0 0.00 91 78.45 25 21.55
 ชุมชนบ้านหลวง (เชียงม่วน) 238 10 4.20 2 0.84 38 15.97 0 0.00 0 0.00 188 78.99 50 21.01
 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) (จุน) 629 25 3.97 25 3.97 44 7.00 25 3.97 12 1.91 498 79.17 131 20.83
 ชุมชนบ้านบอน (ปง) 145 14 9.66 0 0.00 16 11.03 0 0.00 0 0.00 115 79.31 30 20.69
 บ้านปี้ (เชียงคำ) 64 2 3.13 0 0.00 9 14.06 2 3.13 0 0.00 51 79.69 13 20.31
 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว (จุน) 92 1 1.09 6 6.52 10 10.87 1 1.09 0 0.00 74 80.43 18 19.57
 บ้านนาอ้อม (ปง) 133 7 5.26 2 1.50 17 12.78 0 0.00 0 0.00 107 80.45 26 19.55
 บ้านหนองท่าควาย (ปง) 16 2 12.50 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 81.25 3 18.75
 บ้านห้วยสิงห์ (ปง) 27 1 3.70 1 3.70 3 11.11 0 0.00 0 0.00 22 81.48 5 18.52
 บ้านผาตั้ง (ปง) 200 15 7.50 12 6.00 6 3.00 2 1.00 0 0.00 165 82.50 35 17.50
 บ้านปงสนุก (จุน) 63 3 4.76 0 0.00 8 12.70 0 0.00 0 0.00 52 82.54 11 17.46
 บ้านหลวง (ปง) 46 3 6.52 3 6.52 2 4.35 0 0.00 0 0.00 38 82.61 8 17.39
 บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) (เชียงคำ) 75 2 2.67 0 0.00 11 14.67 0 0.00 0 0.00 62 82.67 13 17.33
 บ้านสักทุ่ง (จุน) 94 5 5.32 2 2.13 9 9.57 0 0.00 0 0.00 78 82.98 16 17.02
 บ้านสะแล่ง (ภูซาง) 59 1 1.69 0 0.00 9 15.25 0 0.00 0 0.00 49 83.05 10 16.95
 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) (จุน) 257 8 3.11 17 6.61 15 5.84 2 0.78 1 0.39 214 83.27 43 16.73
 บ้านสร้อยศรี (จุน) 49 3 6.12 0 0.00 5 10.20 0 0.00 0 0.00 41 83.67 8 16.33
 บ้านดอนไชยป่าแขม (ปง) 86 8 9.30 5 5.81 0 0.00 0 0.00 1 1.16 72 83.72 14 16.28
 บ้านฝายกวาง (เชียงคำ) 106 3 2.83 1 0.94 11 10.38 2 1.89 0 0.00 89 83.96 17 16.04
 บ้านดู่ (ปง) 250 11 4.40 8 3.20 20 8.00 0 0.00 0 0.00 211 84.40 39 15.60
 บ้านทุ่งแต (ปง) 110 4 3.64 3 2.73 10 9.09 0 0.00 0 0.00 93 84.55 17 15.45
 บ้านน้ำจุน (จุน) 65 0 0.00 0 0.00 10 15.38 0 0.00 0 0.00 55 84.62 10 15.38
 บ้านป่าสัก (ภูซาง) 78 7 8.97 2 2.56 2 2.56 1 1.28 0 0.00 66 84.62 12 15.38
 บ้านแก (ภูซาง) 91 6 6.59 3 3.30 5 5.49 0 0.00 0 0.00 77 84.62 14 15.38
 ราชานุเคราะห์ (ปง) 195 1 0.51 21 10.77 7 3.59 1 0.51 0 0.00 165 84.62 30 15.38
 บ้านพระนั่งดิน (เชียงคำ) 111 8 7.21 0 0.00 9 8.11 0 0.00 0 0.00 94 84.68 17 15.32
 บ้านหัวทุ่ง (เชียงคำ) 114 6 5.26 2 1.75 6 5.26 3 2.63 0 0.00 97 85.09 17 14.91
 บ้านท่าฟ้าเหนือ (เชียงม่วน) 47 3 6.38 0 0.00 4 8.51 0 0.00 0 0.00 40 85.11 7 14.89
 บ้านผาลาด (เชียงคำ) 96 7 7.29 2 2.08 5 5.21 0 0.00 0 0.00 82 85.42 14 14.58
 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) (เชียงคำ) 48 0 0.00 2 4.17 5 10.42 0 0.00 0 0.00 41 85.42 7 14.58
 บ้านก๊อน้อย (ภูซาง) 128 3 2.34 4 3.13 4 3.13 4 3.13 3 2.34 110 85.94 18 14.06
 บ้านหล่ายฝายแก้ว (ปง) 93 5 5.38 1 1.08 7 7.53 0 0.00 0 0.00 80 86.02 13 13.98
 บ้านบ่อเบี้ย (เชียงม่วน) 74 5 6.76 0 0.00 5 6.76 0 0.00 0 0.00 64 86.49 10 13.51
 บ้านปัว (ปง) 46 1 2.17 0 0.00 5 10.87 0 0.00 0 0.00 40 86.96 6 13.04
 บ้านท่าฟ้าใต้ (เชียงม่วน) 70 1 1.43 4 5.71 4 5.71 0 0.00 0 0.00 61 87.14 9 12.86
 บ้านเวียงลอ (จุน) 64 6 9.38 0 0.00 1 1.56 1 1.56 0 0.00 56 87.50 8 12.50
 บ้านปง (ภูซาง) 137 5 3.65 5 3.65 7 5.11 0 0.00 0 0.00 120 87.59 17 12.41
 บ้านยางขาม (จุน) 147 3 2.04 5 3.40 10 6.80 0 0.00 0 0.00 129 87.76 18 12.24
 บ้านป่าคา (ปง) 33 2 6.06 0 0.00 2 6.06 0 0.00 0 0.00 29 87.88 4 12.12
 บ้านต้นผึ้ง (เชียงคำ) 60 0 0.00 0 0.00 7 11.67 0 0.00 0 0.00 53 88.33 7 11.67
 บ้านก๊อหลวง (ภูซาง) 61 2 3.28 0 0.00 5 8.20 0 0.00 0 0.00 54 88.52 7 11.48
 บ้านแม่วังช้าง (จุน) 51 2 3.92 0 0.00 3 5.88 0 0.00 0 0.00 46 90.20 5 9.80
 บ้านสถาน (ภูซาง) 74 3 4.05 1 1.35 3 4.05 0 0.00 0 0.00 67 90.54 7 9.46
 บ้านสีพรม (ปง) 33 0 0.00 0 0.00 2 6.06 1 3.03 0 0.00 30 90.91 3 9.09
 บ้านดอนเงิน (ปง) 56 0 0.00 0 0.00 5 8.93 0 0.00 0 0.00 51 91.07 5 8.93
 บ้านใหม่ร่มเย็น (เชียงคำ) 107 0 0.00 7 6.54 2 1.87 0 0.00 0 0.00 98 91.59 9 8.41
 บ้านปัวศรีพรม (เชียงคำ) 51 1 1.96 0 0.00 2 3.92 1 1.96 0 0.00 47 92.16 4 7.84
 บ้านวังเค็มใหม่ (เชียงคำ) 72 0 0.00 0 0.00 4 5.56 1 1.39 0 0.00 67 93.06 5 6.94
 บ้านถ้ำผาลาด (เชียงคำ) 102 7 6.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 93.14 7 6.86
 บ้านสบขาม (ปง) 116 2 1.72 0 0.00 4 3.45 0 0.00 0 0.00 110 94.83 6 5.17
 บ้านวังบง (ปง) 42 0 0.00 0 0.00 2 4.76 0 0.00 0 0.00 40 95.24 2 4.76
 บ้านสันติสุข (ปง) 224 1 0.45 -4 -1.79 10 4.46 0 0.00 0 0.00 217 96.88 7 3.13
 บ้านปางมดแดง (เชียงคำ) 111 1 0.90 0 0.00 2 1.80 0 0.00 0 0.00 108 97.30 3 2.70
 บ้านแฮะ (ปง) 41 0 0.00 0 0.00 1 2.44 0 0.00 0 0.00 40 97.56 1 2.44
 ชุมชนบ้านเชียงบาน (เชียงคำ) 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 nan
 บ้านน้ำมิน (เชียงคำ) 152 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 152 100.00 0 0.00
 บ้านน้ำปุก (ปง) 133 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 133 100.00 0 0.00
 บ้านปางถ้ำ (เชียงคำ) 103 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 103 100.00 0 0.00
 บ้านร้องเชียงแรง (ภูซาง) 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 nan
 บ้านม่วง (ปง) 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 nan
 บ้านสันปูเลย (เชียงคำ) 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 nan
 บ้านหล่ายทุ่ง (เชียงม่วน) 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) (ปง) 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 nan
 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก (ปง) 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 nan