• รายการหลัก


รายงานผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
แบบรายงานผลการทดสอบรายจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
#
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ผลคะแนนการทดสอบจำแนกตามวิชา
ความสามารถ
ด้านภาษา
ร้อยละ ความสามารถ
ด้านคำนวณ
ร้อยละ ความสามารถ
ด้านเหตุผล
ร้อยละ ความสามารถ
รวมทั้ง 3 ด้าน
ร้อยละ
1  บ้านบุญเรือง ปง ปง 27 77.71 27.00 77.14 24.40 69.71 78.60 74.85
2  บ้านสันกลางนาดอ งิม ปง 26 74.28 25.00 71.42 24.00 68.57 75.00 71.42
3  บ้านดอนเงิน ออย ปง 26 73.87 24.42 69.79 22.71 64.89 73.00 69.52
4  บ้านไชยสถาน เชียงม่วน เชียงม่วน 24 69.77 24.42 69.77 22.73 64.96 71.57 68.17
5  บ้านปางผักหม งิม ปง 25 71.83 24.57 70.20 21.28 60.81 71.00 67.61
6  บ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง 24 68.40 24.23 69.24 21.76 62.18 69.94 66.61
7  บ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ 24 68.00 23.60 67.42 21.80 62.28 69.20 65.90
8  บ้านดอนมูล จุน จุน 26 74.28 17.00 48.57 26.00 74.28 69.00 65.71
9  บ้านทุ่งหนอง สระ เชียงม่วน 23 66.03 25.33 72.38 20.00 57.14 68.44 65.18
10  บ้านดอนไชย เชียงแรง ภูซาง 22 62.85 24.20 69.14 22.00 62.85 68.20 64.95
11  บ้านใหม่น้ำเงิน งิม ปง 25 72.38 20.66 59.04 21.33 60.95 67.33 64.12
12  บ้านสะแล่ง เชียงแรง ภูซาง 21 61.26 25.00 71.42 20.88 59.68 67.33 64.12
13  บ้านดู่ ปง ปง 24 67.26 23.17 66.20 20.42 58.36 67.14 63.94
14  บ้านปางมดแดง อ่างทอง เชียงคำ 24 68.57 21.88 62.53 20.55 58.73 66.44 63.28
15  บ้านร้องเชียงแรง เชียงแรง ภูซาง 22 63.80 21.66 61.90 22.33 63.80 66.33 63.17
16  บ้านน้ำจุน ลอ จุน 23 65.71 21.12 60.35 21.50 61.42 65.62 62.50
17  อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 23 65.98 20.72 59.21 21.75 62.16 65.57 62.45
18  บ้านร่องแมด ทุ่งรวงทอง จุน 21 61.33 24.06 68.76 19.93 56.95 65.46 62.34
19  บ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ 23 64.76 21.66 61.90 21.08 60.23 65.41 62.30
20  บ้านดอนแก้ว ออย ปง 22 62.85 23.00 65.71 20.28 57.95 65.28 62.17
21  บ้านป่าคา ควร ปง 24 68.57 24.00 68.57 17.00 48.57 65.00 61.90
22  บ้านควรดง ควร ปง 21 60.35 22.50 64.28 21.12 60.35 64.75 61.66
23  ชัยชุมภู น้ำแวน เชียงคำ 24 67.14 19.80 56.57 21.10 60.28 64.40 61.33
24  บ้านสร้อยศรี จุน จุน 22 63.67 24.28 69.38 17.57 50.20 64.14 61.08
25  บ้านหลวง ออย ปง 22 62.14 22.50 64.28 19.75 56.42 64.00 60.95
26  ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 23 64.63 20.41 58.32 20.65 59.01 63.68 60.65
27  บ้านวังบง ควร ปง 27 77.14 17.66 50.47 19.00 54.28 63.66 60.63
28  บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน 23 65.07 19.22 54.92 21.44 61.26 63.44 60.42
29  ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ทุ่งรวงทอง จุน 23 65.42 21.00 60.00 19.40 55.42 63.30 60.28
30  บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ร่มเย็น เชียงคำ 23 65.71 21.00 60.00 19.20 54.85 63.20 60.19
31  บ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ 21 58.57 23.37 66.78 19.31 55.17 63.18 60.17
32  บ้านใหม่พัฒนา ควร ปง 23 66.42 20.37 58.21 19.50 55.71 63.12 60.11
33  บ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ 22 63.57 20.00 57.14 20.50 58.57 62.75 59.76
34  บ้านปงสนุก เชียงม่วน เชียงม่วน 21 60.81 18.14 51.83 23.28 66.53 62.71 59.72
35  บ้านปี้ เวียง เชียงคำ 22 61.90 19.33 55.23 21.66 61.90 62.66 59.68
36  บ้านสันปูเลย อ่างทอง เชียงคำ 22 63.65 21.16 60.47 19.11 54.60 62.55 59.57
37  บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) เชียงบาน เชียงคำ 20 57.38 21.25 60.71 20.91 59.76 62.25 59.28
38  บ้านสบขาม ขุนควร ปง 21 60.71 22.16 63.33 18.75 53.57 62.16 59.20
39  ชุมชนบ้านบอน ปง ปง 23 65.71 19.71 56.32 19.28 55.10 62.00 59.04
40  บ้านห้วยกั้ง จุน จุน 19 54.28 24.40 69.71 18.40 52.57 61.80 58.85
41  บ้านทุ่งติ้ว ภูซาง ภูซาง 23 64.76 19.55 55.87 19.55 55.87 61.77 58.83
42  บ้านปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง 20 57.77 22.55 64.44 19.00 54.28 61.77 58.83
43  บ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน 21 59.64 21.50 61.42 19.37 55.35 61.75 58.80
44  บ้านห้วยสิงห์ ปง ปง 23 64.76 20.66 59.04 18.16 51.90 61.50 58.57
45  บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ 24 67.93 17.77 50.79 19.66 56.19 61.22 58.30
46  บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง 20 58.41 22.22 63.49 18.33 52.38 61.00 58.09
47  บ้านวังเค็มใหม่ เจดีย์คำ เชียงคำ 21 60.00 20.80 59.42 19.00 54.28 60.80 57.90
48  บ้านโจ้โก้ ร่มเย็น เชียงคำ 23 64.76 19.11 54.60 19.00 54.28 60.77 57.88
49  บ้านสันหลวง ทุ่งรวงทอง จุน 23 65.71 21.00 60.00 16.75 47.85 60.75 57.85
50  บ้านปง สบบง ภูซาง 21 60.95 21.83 62.38 17.33 49.52 60.50 57.61
51  บ้านหัวทุ่ง ทุ่งผาสุข เชียงคำ 21 60.00 18.62 53.21 20.18 57.67 59.81 56.96
52  ชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงบาน เชียงคำ 20 56.60 18.81 53.75 21.00 60.00 59.62 56.78
53  บ้านทุ่งเย็น แม่ลาว เชียงคำ 22 61.42 18.50 52.85 19.50 55.71 59.50 56.66
54  บ้านศรีเมืองชุม ลอ จุน 23 64.89 18.71 53.46 18.00 51.42 59.42 56.59
55  ปัวพิทยา เจดีย์คำ เชียงคำ 21 59.22 19.81 56.62 18.54 52.98 59.09 56.27
56  บ้านหล่ายทุ่ง เชียงม่วน เชียงม่วน 21 60.00 18.00 51.42 20.00 57.14 59.00 56.19
57  บ้านหล่ายฝายแก้ว ออย ปง 21 58.57 19.00 54.28 19.33 55.23 58.83 56.03
58  บ้านทุ่งมอก บ้านมาง เชียงม่วน 20 57.77 19.00 54.28 19.44 55.55 58.66 55.87
59  บ้านน้ำเปื๋อย เชียงแรง ภูซาง 21 58.57 21.50 61.42 16.50 47.14 58.50 55.71
60  บ้านเวียงลอ ลอ จุน 19 55.00 21.00 60.00 18.00 51.42 58.25 55.47
61  บ้านดอนไชยป่าแขม ออย ปง 21 60.00 18.60 53.14 18.50 52.85 58.10 55.33
62  บ้านแวน น้ำแวน เชียงคำ 21 60.00 18.14 51.83 18.85 53.87 58.00 55.23
63  บ้านแก ป่าสัก ภูซาง 21 60.00 16.00 45.71 21.00 60.00 58.00 55.23
64  บ้านท่าม่าน เชียงม่วน เชียงม่วน 20 55.71 17.00 48.57 21.00 60.00 57.50 54.76
65  ชุมชนบ้านดอนไชย งิม ปง 22 62.28 17.80 50.85 17.80 50.85 57.40 54.66
66  บ้านท่าฟ้าใต้ สระ เชียงม่วน 21 60.00 20.33 58.09 15.66 44.76 57.00 54.28
67  บ้านแกใหม่นิคม ป่าสัก ภูซาง 19 54.28 14.00 40.00 24.00 68.57 57.00 54.28
68  บ้านสบบง สบบง ภูซาง 19 55.55 18.77 53.65 18.55 53.01 56.77 54.07
69  บ้านสีพรม ควร ปง 24 67.14 16.50 47.14 16.50 47.14 56.50 53.80
70  บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 21 60.34 16.68 47.65 18.44 52.68 56.24 53.56
71  บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน 18 50.00 18.50 52.85 20.12 57.50 56.12 53.45
72  บ้านก๊อน้อย ทุ่งกล้วย ภูซาง 19 55.61 19.73 56.38 16.86 48.19 56.06 53.39
73  บ้านหนองท่าควาย นาปรัง ปง 20 56.19 19.00 54.28 17.00 48.57 55.66 53.01
74  อนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน 20 57.90 16.53 47.23 18.66 53.33 55.46 52.82
75  อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 21 58.64 18.77 53.64 15.86 45.32 55.16 52.53
76  บ้านแบ่ง งิม ปง 21 60.51 17.36 49.61 16.54 47.27 55.09 52.46
77  บ้านป่าสัก ป่าสัก ภูซาง 20 57.14 16.25 46.42 18.75 53.57 55.00 52.38
78  บ้านสักลอ หงส์หิน จุน 21 59.76 16.25 46.42 17.66 50.47 54.83 52.22
79  บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 21 59.68 15.55 44.44 18.11 51.74 54.55 51.95
80  บ้านทุ่งแต งิม ปง 20 57.14 17.66 50.47 16.75 47.85 54.41 51.82
81  บ้านควรดง ควร ปง 19 52.85 19.20 54.85 16.70 47.71 54.40 51.80
82  อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นาปรัง ปง 19 54.96 17.09 48.84 17.95 51.29 54.28 51.70
83  บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน 20 57.46 16.11 46.03 18.00 51.42 54.22 51.64
84  บ้านทุ่งหล่ม ฝายกวาง เชียงคำ 19 53.46 16.85 48.16 18.28 52.24 53.85 51.29
85  ชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง 19 53.92 17.25 49.28 17.37 49.64 53.50 50.95
86  บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) หย่วน เชียงคำ 20 58.28 15.90 45.42 16.90 48.28 53.20 50.66
87  บ้านพวงพยอม หงส์หิน จุน 19 53.21 16.75 47.85 17.75 50.71 53.12 50.59
88  บ้านม่วง ปง ปง 24 69.71 12.60 36.00 16.00 45.71 53.00 50.47
89  อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สบบง ภูซาง 18 51.16 18.00 51.42 16.93 48.39 52.84 50.33
90  บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 19 54.60 17.88 51.11 15.33 43.80 52.33 49.84
91  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 19 52.96 17.23 49.23 16.26 46.48 52.03 49.56
92  บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง 16 46.78 19.75 56.42 15.75 45.00 51.87 49.40
93  บ้านสักทุ่ง หงส์หิน จุน 19 54.09 16.13 46.09 16.53 47.23 51.60 49.14
94  ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ห้วยข้าวก่ำ จุน 19 53.57 15.33 43.80 17.25 49.28 51.33 48.88
95  บ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน 19 53.17 16.16 46.19 16.22 46.34 51.00 48.57
96  บ้านแฮะ งิม ปง 20 56.19 16.00 45.71 15.16 43.33 50.83 48.41
97  บ้านห้วยไคร้ ทุ่งรวงทอง จุน 18 52.65 16.57 47.34 15.57 44.48 50.57 48.16
98  บ้านห้วยแม่แดง นาปรัง ปง 19 53.84 14.07 40.21 17.46 49.89 50.38 47.98
99  บ้านแม่ต๋ำ น้ำแวน เชียงคำ 18 50.28 16.60 47.42 15.70 44.85 49.90 47.52
100  บ้านสถาน ภูซาง ภูซาง 18 52.24 14.28 40.81 17.14 48.97 49.71 47.34
101  บ้านเลี้ยว งิม ปง 19 54.28 15.33 43.80 15.33 43.80 49.66 47.30
102  บ้านปัว งิม ปง 19 54.85 14.40 41.14 15.80 45.14 49.40 47.04
103  บ้านปงสนุก ห้วยยางขาม จุน 17 49.35 15.27 43.63 16.54 47.27 49.09 46.75
104  บ้านร่องค้อม เจดีย์คำ เชียงคำ 16 45.71 17.37 49.64 15.62 44.64 49.00 46.66
105  บ้านก๊อหลวง ทุ่งกล้วย ภูซาง 18 50.28 15.80 45.14 14.80 42.28 48.20 45.90
106  บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ 17 49.79 16.57 47.34 14.14 40.40 48.14 45.85
107  บ้านพระนั่งดิน เวียง เชียงคำ 18 50.07 15.21 43.45 15.26 43.60 48.00 45.71
108  บ้านหนองบัวเงิน อ่างทอง เชียงคำ 17 47.14 15.66 44.76 15.33 43.80 47.50 45.23
109  บ้านแม่ทาย ออย ปง 17 47.85 13.75 39.28 16.75 47.85 47.25 45.00
110  บ้านนาอ้อม ขุนควร ปง 18 50.79 14.61 41.74 14.11 40.31 46.50 44.28
111  บ้านแฮะ แม่ลาว เชียงคำ 16 46.93 16.23 46.39 13.71 39.18 46.38 44.17
112  บ้านสระ สระ เชียงม่วน 16 46.75 15.63 44.67 13.72 39.22 45.72 43.54
113  บ้านแวนโค้ง ฝายกวาง เชียงคำ 18 50.17 13.04 37.25 14.96 42.74 45.56 43.39
114  บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) แม่ลาว เชียงคำ 16 44.76 15.22 43.49 13.77 39.36 44.66 42.53
115  บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน 13 37.61 15.50 44.28 14.33 40.95 43.00 40.95
116  บ้านถ้ำผาลาด แม่ลาว เชียงคำ 15 42.85 13.35 38.15 14.17 40.50 42.52 40.50
117  บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน 16 44.28 14.00 40.00 13.00 37.14 42.50 40.47
118  บ้านจุน จุน จุน 14 40.13 13.19 37.68 13.23 37.82 40.47 38.54
119  บ้านดอนมูล จุน จุน 16 44.89 12.00 34.28 11.57 33.06 39.28 37.41
120  บ้านปัวศรีพรม ฝายกวาง เชียงคำ 16 45.71 6.00 17.14 17.00 48.57 39.00 37.14
121  บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 15 42.19 13.23 37.80 10.76 30.76 38.76 36.92
122  บ้านหมุ้น นาปรัง ปง 15 42.85 13.00 37.14 10.00 28.57 38.00 36.19
123  บ้านผาตั้ง ขุนควร ปง 13 38.04 12.40 35.42 11.80 33.71 37.51 35.72
124  บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง 12 33.33 11.05 31.58 10.50 30.00 33.22 31.64
125  ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 13 37.29 11.42 32.63 8.50 24.28 32.97 31.40
126  บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง 12 34.96 10.09 28.84 9.38 26.80 31.71 30.20