#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 56020001 บ้านสร้อยศรี กลุ่มจุน 1 จุน 3 23 6
2 56020002 บ้านดอนมูล กลุ่มจุน 1 จุน 6 70 8
3 56020003 บ้านจุน กลุ่มจุน 1 จุน 8 81 6
4 56020004 บ้านห้วยกั้ง กลุ่มจุน 1 จุน 5 63 8
5 56020005 บ้านร่องแมด กลุ่มจุน 2 จุน 12 174 9
6 56020006 บ้านสันหลวง กลุ่มจุน 2 จุน 3 43 7
7 56020007 บ้านห้วยไคร้ กลุ่มจุน 2 จุน 3 65 8
8 56020008 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว กลุ่มจุน 2 จุน 6 89 8
9 56020009 บ้านแม่ทะลาย กลุ่มจุน 1 จุน 4 36 8
10 56020010 บ้านธาตุขิงแกง กลุ่มจุน 1 จุน 16 297 11
11 56020011 บ้านแม่วังช้าง กลุ่มจุน 1 จุน 4 54 8
12 56020012 บ้านร่องย้าง กลุ่มจุน 2 จุน 1 2 2
13 56020013 บ้านเวียงลอ กลุ่มจุน 2 จุน 5 70 9
14 56020014 บ้านศรีเมืองชุม กลุ่มจุน 2 จุน 6 81 9
15 56020015 บ้านน้ำจุน กลุ่มจุน 2 จุน 5 65 8
16 56020017 บ้านพวงพยอม กลุ่มจุน 2 จุน 14 114 11
17 56020019 บ้านสักลอ กลุ่มจุน 2 จุน 7 104 8
18 56020020 บ้านสักทุ่ง กลุ่มจุน 2 จุน 8 84 8
19 56020021 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) กลุ่มจุน 1 จุน 32 622 24
20 56020022 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กลุ่มจุน 1 จุน 11 233 10
21 56020023 บ้านกิ่วแก้ว กลุ่มจุน 1 จุน 5 73 8
22 56020024 บ้านปงสนุก กลุ่มจุน 1 จุน 5 65 8
23 56020025 บ้านยางขาม กลุ่มจุน 1 จุน 16 190 11
24 56020029 บ้านวังเค็มใหม่ กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 3 56 8
25 56020030 บ้านดอนลาว กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 1 0 0
26 56020031 ปัวพิทยา กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 6 112 8
27 56020032 บ้านร่องค้อม กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 3 42 7
28 56020033 บ้านปัวศรีพรม กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 4 87 8
29 56020034 บ้านฝายกวาง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 8 94 8
30 56020035 บ้านแม่ต๋ำ กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 14 145 11
31 56020036 บ้านแวน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 5 80 9
32 56020037 บ้านสันปูเลย กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 10 138 8
33 56020038 บ้านปางมดแดง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 12 122 11
34 56020039 ชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 10 133 8
35 56020040 บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 6 93 8
36 56020042 บ้านผาฮาว กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 6 83 8
37 56020043 บ้านหัวทุ่ง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 8 91 8
38 56020044 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 30 564 24
39 56020045 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 13 147 9
40 56020046 บ้านโจ้โก้ กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 4 82 8
41 56020047 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 0 0 0
42 56020048 บ้านใหม่ร่มเย็น กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 5 132 7
43 56020049 บ้านปางถ้ำ กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 14 146 11
44 56020051 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 4 41 7
45 56020052 บ้านถ้ำผาลาด กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 7 72 7
46 56020053 บ้านต้นผึ้ง กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 5 63 8
47 56020054 บ้านคะแนง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 0 0 0
48 56020055 บ้านน้ำมิน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 15 218 11
49 56020056 บ้านแฮะ กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 10 158 8
50 56020057 บ้านไชยพรม กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 1 2 1
51 56020058 บ้านปี้ กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 4 49 8
52 56020059 บ้านพระนั่งดิน กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 14 140 11
53 56020060 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 9 233 8
54 56020061 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 41 920 32
55 56020062 อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 0 0 0
56 56020063 บ้านแวนโค้ง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 15 230 11
57 56020064 บ้านทุ่งหล่ม กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 6 55 8
58 56020065 บ้านหนองบัวเงิน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 3 22 6
59 56020066 บ้านจำบอน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 13 125 11
60 56020067 บ้านผาลาด กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 15 99 11
61 56020068 ชัยชุมภู กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 5 74 8
62 56020069 บ้านไชยสถาน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 9 129 8
63 56020070 บ้านท่าม่าน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 5 62 12
64 56020071 ชุมชนบ้านหลวง กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 16 230 11
65 56020072 บ้านหล่ายทุ่ง กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 1 0 0
66 56020073 บ้านปงสนุก กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 4 62 8
67 56020075 บ้านบ่อเบี้ย กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 9 96 11
68 56020076 อนุบาลเชียงม่วน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 10 147 8
69 56020078 บ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 4 87 10
70 56020079 บ้านนาบัว กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 3 43 8
71 56020080 บ้านทุ่งมอก กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 5 51 7
72 56020081 บ้านสระ กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 16 202 11
73 56020082 บ้านทุ่งหนอง กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 4 61 8
74 56020083 บ้านท่าฟ้าเหนือ กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 4 45 8
75 56020084 บ้านวังบง กลุ่มปง 1 ปง 2 23 8
76 56020085 บ้านใหม่น้ำเงิน กลุ่มปง 2 ปง 3 35 8
77 56020086 ชุมชนบ้านดอนไชย กลุ่มปง 2 ปง 9 88 9
78 56020087 บ้านควรเก๊าเงา กลุ่มปง 2 ปง 5 65 8
79 56020088 บ้านเลี้ยว กลุ่มปง 2 ปง 4 43 7
80 56020089 บ้านแบ่ง กลุ่มปง 2 ปง 4 38 7
81 56020092 บ้านปัว กลุ่มปง 2 ปง 3 43 8
82 56020093 บ้านปางผักหม กลุ่มปง 2 ปง 4 57 8
83 56020094 บ้านสีพรม กลุ่มปง 1 ปง 2 33 9
84 56020095 บ้านป่าคา กลุ่มปง 1 ปง 0 36 7
85 56020096 บ้านใหม่พัฒนา กลุ่มปง 1 ปง 5 70 8
86 56020097 บ้านควรดง กลุ่มปง 1 ปง 5 96 9
87 56020098 บ้านดอนแก้ว กลุ่มปง 2 ปง 7 81 8
88 56020099 บ้านดอนเงิน กลุ่มปง 2 ปง 4 60 8
89 56020100 บ้านหลวง กลุ่มปง 2 ปง 3 42 8
90 56020101 บ้านดอนไชยป่าแขม กลุ่มปง 2 ปง 12 92 11
91 56020102 บ้านหล่ายฝายแก้ว กลุ่มปง 2 ปง 7 96 8
92 56020103 บ้านสันกลางนาดอ กลุ่มปง 2 ปง 0 11 5
93 56020105 บ้านแฮะ กลุ่มปง 2 ปง 3 29 8
94 56020106 บ้านทุ่งแต กลุ่มปง 2 ปง 10 77 9
95 56020108 บ้านหนองท่าควาย กลุ่มปง 1 ปง 1 1 1
96 56020109 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กลุ่มปง 1 ปง 13 362 15
97 56020111 บ้านห้วยแม่แดง กลุ่มปง 1 ปง 6 104 8
98 56020112 บ้านหมุ้น กลุ่มปง 1 ปง 1 0 0
99 56020113 บ้านดู่ กลุ่มปง 1 ปง 13 212 10
100 56020114 ชุมชนบ้านบอน กลุ่มปง 1 ปง 11 239 12
101 56020116 บ้านม่วง กลุ่มปง 1 ปง 2 40 8
102 56020117 บ้านบุญเรือง กลุ่มปง 1 ปง 4 41 8
103 56020118 บ้านห้วยสิงห์ กลุ่มปง 1 ปง 1 0 0
104 56020120 ราชานุเคราะห์ กลุ่มปง 2 ปง 14 258 11
105 56020121 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กลุ่มปง 2 ปง 20 364 13
106 56020122 บ้านแม่ทาย กลุ่มปง 2 ปง 2 39 8
107 56020125 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก กลุ่มปง 2 ปง 0 23 6
108 56020128 บ้านขุนกำลัง กลุ่มปง 1 ปง 12 338 13
109 56020129 บ้านสันติสุข กลุ่มปง 1 ปง 15 278 11
110 56020131 บ้านนาอ้อม กลุ่มปง 1 ปง 10 140 8
111 56020132 บ้านสบขาม กลุ่มปง 1 ปง 9 144 8
112 56020133 บ้านผาตั้ง กลุ่มปง 1 ปง 8 200 8
113 56020134 บ้านน้ำปุก กลุ่มปง 1 ปง 9 96 8
114 56020136 บ้านสะแล่ง กลุ่มภูซาง ภูซาง 4 56 6
115 56020137 บ้านร้องเชียงแรง กลุ่มภูซาง ภูซาง 7 131 8
116 56020138 บ้านน้ำเปื๋อย กลุ่มภูซาง ภูซาง 0 0 0
117 56020139 บ้านดอนไชย กลุ่มภูซาง ภูซาง 0 0 0
118 56020140 บ้านก๊อน้อย กลุ่มภูซาง ภูซาง 10 125 8
119 56020141 บ้านทุ่งกล้วย กลุ่มภูซาง ภูซาง 11 120 8
120 56020142 บ้านก๊อหลวง กลุ่มภูซาง ภูซาง 6 66 8
121 56020143 บ้านแกใหม่นิคม กลุ่มภูซาง ภูซาง 1 6 2
122 56020144 บ้านสา กลุ่มภูซาง ภูซาง 5 48 8
123 56020147 ชุมชนบ้านหนองเลา กลุ่มภูซาง ภูซาง 14 133 11
124 56020148 บ้านป่าสัก กลุ่มภูซาง ภูซาง 7 86 8
125 56020149 บ้านสถาน กลุ่มภูซาง ภูซาง 15 183 11
126 56020152 บ้านทุ่งติ้ว กลุ่มภูซาง ภูซาง 4 68 8
127 56020153 บ้านแก กลุ่มภูซาง ภูซาง 4 83 8
128 56020154 บ้านสบบง กลุ่มภูซาง ภูซาง 5 66 6
129 56020155 บ้านปง กลุ่มภูซาง ภูซาง 10 143 8
130 56020156 บ้านฮวก กลุ่มภูซาง ภูซาง 15 128 11
131 56020157 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มภูซาง ภูซาง 14 295 14
132 56020158 บ้านปงใหม่ กลุ่มภูซาง ภูซาง 14 205 11