ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566  รวมนักเรียนชายทั้งสิ้น : 0 คน | รวมนักเรียนหญิงทั้งสิ้น : 0 คน
#
ชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน(รวม)
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
56020001   บ้านสร้อยศรี - - - - - - - - - - - -
56020002   บ้านดอนมูล - - - - - - - - - - - -
56020003   บ้านจุน - - - - - - - - - - - -
56020004   บ้านห้วยกั้ง - - - - - - - - - - - -
56020005   บ้านร่องแมด - - - - - - - - - - - -
56020006   บ้านสันหลวง - - - - - - - - - - - -
56020007   บ้านห้วยไคร้ - - - - - - - - - - - -
56020008   ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว - - - - - - - - - - - -
56020009   บ้านแม่ทะลาย - - - - - - - - - - - -
56020010   บ้านธาตุขิงแกง - - - - - - - - - - - -
56020011   บ้านแม่วังช้าง - - - - - - - - - - - -
56020012   บ้านร่องย้าง - - - - - - - - - - - -
56020013   บ้านเวียงลอ - - - - - - - - - - - -
56020014   บ้านศรีเมืองชุม - - - - - - - - - - - -
56020015   บ้านน้ำจุน - - - - - - - - - - - -
56020017   บ้านพวงพยอม - - - - - - - - - - - -
56020019   บ้านสักลอ - - - - - - - - - - - -
56020020   บ้านสักทุ่ง - - - - - - - - - - - -
56020021   อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) - - - - - - - - - - - -
56020022   ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) - - - - - - - - - - - -
56020023   บ้านกิ่วแก้ว - - - - - - - - - - - -
56020024   บ้านปงสนุก - - - - - - - - - - - -
56020025   บ้านยางขาม - - - - - - - - - - - -
56020026   บ้านหัวขัว - - - - - - - - - - - -
56020029   บ้านวังเค็มใหม่ - - - - - - - - - - - -
56020030   บ้านดอนลาว - - - - - - - - - - - -
56020031   ปัวพิทยา - - - - - - - - - - - -
56020032   บ้านร่องค้อม - - - - - - - - - - - -
56020033   บ้านปัวศรีพรม - - - - - - - - - - - -
56020034   บ้านฝายกวาง - - - - - - - - - - - -
56020035   บ้านแม่ต๋ำ - - - - - - - - - - - -
56020036   บ้านแวน - - - - - - - - - - - -
56020037   บ้านสันปูเลย - - - - - - - - - - - -
56020038   บ้านปางมดแดง - - - - - - - - - - - -
56020039   ชุมชนบ้านเชียงบาน - - - - - - - - - - - -
56020040   บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) - - - - - - - - - - - -
56020042   บ้านผาฮาว - - - - - - - - - - - -
56020043   บ้านหัวทุ่ง - - - - - - - - - - - -
56020044   ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) - - - - - - - - - - - -
56020045   บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) - - - - - - - - - - - -
56020046   บ้านโจ้โก้ - - - - - - - - - - - -
56020047   บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา - - - - - - - - - - - -
56020048   บ้านใหม่ร่มเย็น - - - - - - - - - - - -
56020049   บ้านปางถ้ำ - - - - - - - - - - - -
56020050   บ้านทุ่งเย็น - - - - - - - - - - - -
56020051   บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) - - - - - - - - - - - -
56020052   บ้านถ้ำผาลาด - - - - - - - - - - - -
56020053   บ้านต้นผึ้ง - - - - - - - - - - - -
56020054   บ้านคะแนง - - - - - - - - - - - -
56020055   บ้านน้ำมิน - - - - - - - - - - - -