• TEACHER LIST
  • รายการไม่มีวิทยฐานะ#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ปรับปรุงล่าสุด
1 นายอัฐพล ธนะวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดอนมูล จุน จุน 2019-12-23
2 นายเอกชัย ชายวิชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านร่องแมด ทุ่งรวงทอง จุน 2020-12-07
3 นางสาวพิมพกานต์ ลาบุตรดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านร่องแมด ทุ่งรวงทอง จุน 2020-12-07
4 นางสาวธันย์ชนก เกตุแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยไคร้ ทุ่งรวงทอง จุน 2020-01-02
5 นางสาวรัชนีย์ จิวิริยะวัฒน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยไคร้ ทุ่งรวงทอง จุน 2020-12-07
6 นางสุนีย์ ตาคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน 2019-12-11
7 นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะรังษี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 2019-12-11
8 นางภัสราภรณ์ บุญถึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านเวียงลอ ลอ จุน 2021-12-23
9 นางสาวนฤมล ศรีขันทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านพวงพยอม หงส์หิน จุน 2019-12-12
10 นางสาวบาจรีย์ สักลอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านพวงพยอม หงส์หิน จุน 2019-12-12
11 นายทินกร จอมสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสักลอ หงส์หิน จุน 2021-10-29
12 นางสาวเจนจิรา ราวิชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสักทุ่ง หงส์หิน จุน 2020-06-26
13 นางสาวพัชรินทร์ รู้ทำนอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ต๋ำ น้ำแวน เชียงคำ 2020-10-29
14 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารียา ตาบุญใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
15 นางสาวภัทราวดี นวลแจ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
16 นางสาวพรวิภา ไชป้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
17 นางสาววิภาดา กัณสาตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
18 นางสาวเขมิกา คำวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
19 นางกัลยา ใจแสวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2020-01-17
20 นางวิรัลพัชร มิ่งโอโร ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
21 นางภัทรนิษฐ์ พระดวงงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-29
22 นางสาวกรองกาญจน์ จันทิมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน 2021-10-29
23 นางสาวอารีรัตน์ กุสาวะดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปงสนุก ห้วยยางขาม จุน 2020-12-07
24 นางสาวอังผกา น้ำสา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน 2019-12-11
25 นางสาวยุวดี จอมศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน 2019-12-19
26 นางวัชรานันทร์ คชลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปัวพิทยา เจดีย์คำ เชียงคำ 2020-01-13
27 นางสาววัชรีพร เวียงสมุทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ต๋ำ น้ำแวน เชียงคำ 2020-12-07
28 นางสาวณกานดา ชนะพิมพ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางมดแดง อ่างทอง เชียงคำ 2019-12-11
29 นางสาวอรพรรณ อาษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางมดแดง อ่างทอง เชียงคำ 2020-08-04
30 นายภานุพงศ์ ทุ่งเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางมดแดง อ่างทอง เชียงคำ 2019-12-11
31 นางสาวศิริภา สุนันต๊ะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) เชียงบาน เชียงคำ 2019-12-25
32 นางสาวพรพรรณ ชิดสนิท ครู ไม่มีวิทยฐานะ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-27
33 นางสาวจินพัฒ วงศ์ไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-27
34 นางสาวศวรรยา วงศ์ขัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 2020-06-26
35 นางจุฬารัตน์  ศรีธนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ร่มเย็น เชียงคำ 2020-01-02
36 นางสาวศุภิสรา บุตรวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ร่มเย็น เชียงคำ 2021-10-29
37 นางสาวดรุณี สุวรรณะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ร่มเย็น เชียงคำ 2021-10-29
38 นางสาวอรุณศรี เทศทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2021-10-29
39 นางสาวณัฐกานต์ ขันทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2021-10-29
40 นางสาวอรวรรณ ชุ่มใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2021-10-29
41 นางสาวอรพีรา อาศัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2020-06-26
42 นางสาวภัสราพร นวลเสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2020-06-26
43 นางสาวพิมผกา กาฬศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-16
44 นางสาวรุ่งณภา ใจหมั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) แม่ลาว เชียงคำ 2019-12-29
45 นางสาวเอมอร ใสสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านถ้ำผาลาด แม่ลาว เชียงคำ 2019-12-25
46 นางสาวนงคราญ สุใจบาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งติ้ว ภูซาง ภูซาง 2021-12-14
47 นางสาวประภาศรี จันปวงเสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ 2021-10-29
48 นางสาวสร้อยสุดา สุนสะดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ 2021-10-29
49 นางจารุพรรณ ไชยบาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแฮะ แม่ลาว เชียงคำ 2019-12-11
50 นางสาวอำไพ ดวงงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปี้ เวียง เชียงคำ 2020-01-02
51 นางสาวสกุณา ศรีจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านพระนั่งดิน เวียง เชียงคำ 2019-12-24
52 นางคนึงนิจ รวมสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านพระนั่งดิน เวียง เชียงคำ 2019-12-24
53 นางสาวสุพัตรา บัวติ๊บ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านพระนั่งดิน เวียง เชียงคำ 2019-12-25
54 นายณัฐพงศ์ มะณี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านพระนั่งดิน เวียง เชียงคำ 2020-11-03
55 นางชญาณ์นันท์ ชลธาภิวัฒน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2019-12-17
56 นางสาวปัทมา รอดกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2020-06-26
57 นายมหรรณพ ศรีทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2019-12-17
58 นางสาวพรพรรณ สักลอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2019-12-17
59 นางปรียาภรณ์ นาสินสร้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2019-12-17
60 นางสาวอาจารี แสงแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแวนโค้ง ฝายกวาง เชียงคำ 2019-12-12
61 นายธนะชัย เอื้อวิบูลย์ศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแวนโค้ง ฝายกวาง เชียงคำ 2019-12-12
62 นางสาวเจนษิตา สินเปียง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ต๋ำ น้ำแวน เชียงคำ 2021-10-29
63 นางสาวทิพวรรณ พิราโสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านหนองบัวเงิน อ่างทอง เชียงคำ 2020-12-07
64 นายธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทด ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ 2019-12-22
65 นายศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ 2019-12-22
66 นางอริยาณัฐ จำรัส ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ 2020-01-23
67 นางสาวบุษบา หอมอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชัยชุมภู น้ำแวน เชียงคำ 2020-12-07
68 นางวรรณวณัฐ ไทยทาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านไชยสถาน เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-12
69 สิบเอกพงษ์ศักดิ์ คีรีสถานบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านไชยสถาน เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-12
70 นางศิริรัตน์ ฟองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านบอน ปง ปง 2022-07-22
71 นายกิตติพงษ์ บุญไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-11
72 นางสาวณัฐรดา ปกรณ์อังกูร ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-11
73 นายอดิศร กัญจนะไชยวรรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-11
74 นางสาวิตรี วิชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปงสนุก เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-12
75 นางทัศนีย์ คำลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปงสนุก เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-12
76 นางสาวชฎาธาร มงคลกิจอนันต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน 2020-01-02
77 นางสาววรรณภา ยะอิตะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน 2019-12-17
78 นางนงลักษณ์  พรพิพัฒน์สิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน 2019-12-12
79 นายโยธิน เชิดชู ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน 2019-12-12
80 นางสาวฐิติกาญจน์ ก้างยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งมอก บ้านมาง เชียงม่วน 2020-01-02
81 นายฤทธิเดช ไม้แสนช่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสระ สระ เชียงม่วน 2020-01-02
82 นางสาววัลลิภา สมฤทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสระ สระ เชียงม่วน 2020-01-02
83 นายปกรณ์ บารมีนำชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสระ สระ เชียงม่วน 2020-01-02
84 นายกมล พรหมศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสระ สระ เชียงม่วน 2021-10-29
85 นายพิชญศักดิ์ เร่งเร็ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสระ สระ เชียงม่วน 2020-01-02
86 นางสาวจีราวรรณ จันทร์เอ้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน 2019-12-11
87 นายสุบิน บุญอินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านดอนไชย งิม ปง 2019-12-30
88 นางสาวสุนิษา อินต๊ะขัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านควรเก๊าเงา งิม ปง 2020-12-07
89 นางสาวภิชญา วงศ์ษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแบ่ง งิม ปง 2019-12-12
90 นางสาวกรรณิการ์ ภูมิภิรมณ์ขวัญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปัว งิม ปง 2019-12-17
91 นางธนวรรณ เย็นใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางผักหม งิม ปง 2019-12-11
92 นางสาวชญานี สมบัติเจริญกิจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านใหม่พัฒนา ควร ปง 2020-12-07
93 นางสาวปรารถนา ศรีคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านควรดง ควร ปง 2021-10-29
94 นางสาวสรารัตน์ ผัดผวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านควรดง ควร ปง 2019-12-27
95 นายรัชนาท ยะมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านควรดง ควร ปง 2020-12-07
96 นายเก้าศักดิ์ดา อ่องคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดอนไชยป่าแขม ออย ปง 2019-12-11
97 นายพงษ์สินษ์ มั่งมูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดอนไชยป่าแขม ออย ปง 2019-12-11
98 นางสาวกรรณิกา มากสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดอนไชยป่าแขม ออย ปง 2019-12-11
99 นางสาวจณิสา สัมพันธสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดอนไชยป่าแขม ออย ปง 2020-06-26
100 นางเกษราภรณ์ มีหลาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านหล่ายฝายแก้ว ออย ปง 2019-12-11
101 นายเทวินทร์ นิลมณี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแต งิม ปง 2019-12-23
102 นายธนวัฒน์ ยี่สิบแสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สบบง ภูซาง 2020-10-29
103 นางสาวนุสรา คำผัด ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแต งิม ปง 2019-12-23
104 นางสาวเติมพร ปราบสงคราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นาปรัง ปง 2020-01-27
105 นางสาวสุพรรณิการ์ เรือนสอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นาปรัง ปง 2020-01-27
106 นางสาวมณฑาทิพย์ คงสถาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นาปรัง ปง 2020-01-27
107 นายพนม มณีชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นาปรัง ปง 2020-01-27
108 นายสารัมภ์ ก้อนแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยแม่แดง นาปรัง ปง 2020-12-07
109 นางปุญชรัสมิ์ อินต๊ะวิกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยแม่แดง นาปรัง ปง 2019-12-26
110 นางศิริรัตน์ อินแปลง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดู่ ปง ปง 2019-12-24
111 นางสาวบุญณิกา บุญถึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดู่ ปง ปง 2019-12-24
112 นางสาวสุภาพร อุดไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดู่ ปง ปง 2019-12-27
113 นายพีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านบอน ปง ปง 2022-07-22
114 นางสาวสาวิตรี บุญแรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านม่วง ปง ปง 2020-01-07
115 นายกฤษฎาภิวัตน์ วงศ์ใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 2021-10-29
116 นางสาวณัฐรียา หมัดอะดัม ครู ไม่มีวิทยฐานะ ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 2020-06-26
117 นางสาวโศศิษฐา ศรีสมบัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2019-12-20
118 นายชาญศิลป์ จตุนาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง 2022-10-06
119 นางสาวจรีนา พุทธรักษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2019-12-17
120 นายชินวัตร อุดมทอสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2019-12-17
121 ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ อิ่มทราย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง 2024-06-20
122 นางชญาน์นันท์ คมแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านควรเก๊าเงา งิม ปง 2021-10-29
123 นางสาวสุปราณี เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง 2024-06-20
124 นางสาวดวงสมร กันทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2021-10-29
125 นางสาวจิราพร  สวยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2020-01-02
126 นางณัฏฐ์สิริ เครือคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นาปรัง ปง 2021-10-29
127 นางสาวรัชดาภรณ์ แซ่ย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2019-12-31
128 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์แว่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนาอ้อม ขุนควร ปง 2019-12-26
129 นางสาวอุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนาอ้อม ขุนควร ปง 2019-12-26
130 นางสาวเอวิกา ขุนนิทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านผาตั้ง ขุนควร ปง 2021-09-06
131 นางสาวพัทธนันท์ ต่อสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง 2021-10-29
132 นางสาวรุ่งนภา ขาวแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง 2020-12-07
133 นางสาวสุพรรณิการ์ ไชยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านก๊อน้อย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-15
134 นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-17
135 นางสาวปุณนภัส เมืองมูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2020-12-07
136 นางสาวเนตรชนก บุญสิมมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-17
137 นางสาวชลธิชา สบบง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านก๊อหลวง ทุ่งกล้วย ภูซาง 2020-08-04
138 นางสาวนิพรัตน์ ศรีจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านก๊อหลวง ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-23
139 นางนิตยา รัตนเวชศาสตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-11
140 นายกาหลงทอง คชอาจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านป่าสัก ป่าสัก ภูซาง 2019-12-18
141 นายกิตติพงษ์ ขันทะวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบบง สบบง ภูซาง 2019-12-11
142 นางสาวอรชร เรียนสอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปง สบบง ภูซาง 2020-01-02
143 นางสาวคันธรส ปิ่นศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง 2019-12-18
144 นางปีย์วรา โยปัญญา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง 2019-12-19
145 นายมนตรี เบิกบาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-25
146 นายอดิศักดิ์ รันทด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง 2019-12-29
147 นางสาวภรทิพย์ ผิวเกลี้ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านก๊อน้อย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-17
148 นางกรรณิกา รุ่งไพบูลย์กิจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2019-12-29
149 นางสาวกรรณิกา ใจดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านร้องเชียงแรง เชียงแรง ภูซาง 2019-12-15
150 นางสาวปาริฉัตร พิณพาทย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ 2019-12-16
151 นางสาววรรณภา สืบศฤงคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านร่องแมด ทุ่งรวงทอง จุน 2019-12-12
152 นางสาวอัจฉริยพร จันทร์มณี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 2020-08-05
153 นางสาวรัชนีกร อินชมภู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2019-12-17
154 นางสาวประภัสสรา ดวงทิพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดู่ ปง ปง 2019-12-27
155 นางสาววรางคณา อินต๊ะอ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสักลอ หงส์หิน จุน 2020-01-08
156 นางสาวอัมรัตน์ อินต๊ะแสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านบอน ปง ปง 2022-06-20
157 นายสรชัย ช่างแต่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2019-12-17
158 นางณัฐพร สุวรรณโน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2019-12-30
159 นายภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านร้องเชียงแรง เชียงแรง ภูซาง 2020-01-16
160 นางสาวอรณิชา ขำมั่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านบอน ปง ปง 2022-06-20
161 นางสาวตติย์พร เขตรักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันปูเลย อ่างทอง เชียงคำ 2020-08-04
162 นางสาวณัฐวดี วงศ์ชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน 2020-02-18
163 นางนลินพรรณ ฟูแสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านใหม่พัฒนา ควร ปง 2020-02-18
164 นางจตุพรรณ กิจจานนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านหลวง ออย ปง 2020-02-18
165 นายสิรภพ อินตายวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแต งิม ปง 2020-02-18
166 นางสาวบุญยนุช ธัญลักษณ์ชัยกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2020-02-18
167 นายสมอน กำลังงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน 2020-06-17
168 นางสาววรัญญา แต้มดื่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นาปรัง ปง 2020-02-18
169 นางสาวสุภาวรรณ สังเกตุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 2020-02-18
170 นางสาวณัฐพิมล กองเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดู่ ปง ปง 2020-02-18
171 นางสาวอัญชลี กันธิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2020-02-18
172 นางสาววิทิตา เพียรสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านไชยสถาน เชียงม่วน เชียงม่วน 2020-02-18
173 นางสาวอุมาภรณ์ สิทธิ์จันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 2020-08-05
174 นายรุ่งสุริญัณห์ สุนันต๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2020-02-19
175 นางสาวนฤมล อินต๊ะสิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ 2020-02-19
176 นางสาวระพีพรรณ์ สุพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง 2020-02-19
177 นางขวัญเรือน ไกลถิ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 2020-08-05
178 นางสาววิไลวรรณ โยปัญญา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง 2020-02-19
179 นางสาววารุณี นามจิตต์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2020-02-19
180 นางกัญญาภัค ปัญญาดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน 2020-04-08
181 นางสาวศิริชนกม์ สมนาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน 2020-04-09
182 นางสาวศิริรัตน์ สมบุณร์นาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางมดแดง อ่างทอง เชียงคำ 2020-10-30
183 นางพาณี เสาหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านป่าสัก ป่าสัก ภูซาง 2020-08-17
184 นางสาวณัฎฐนันท์ บำเพ็ญกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสระ สระ เชียงม่วน 2020-08-27
185 นางสาวสุภรักษ์ เชื้อหมอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน 2020-10-29
186 นางสาวแสงทิพย์ คำสีศิล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านก๊อน้อย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2020-08-27
187 นายทัตพงศ์ พัวเรืองเลิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2020-08-27
188 นายวุฒิชัย ใจชื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2020-10-15
189 นางสาวกานต์ธิดา เมืองเขียว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบขาม ขุนควร ปง 2020-10-15
190 นางสาวณัฎฐ์ชญา ต๊ะแบ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2020-10-15
191 นางสาวนราภรณ์ คำเทพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) เชียงบาน เชียงคำ 2020-10-15
192 นางสาวปนัดดา มังคราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน 2020-10-15
193 นางสาวอรยา กันแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านป่าสัก ป่าสัก ภูซาง 2020-10-15
194 นางสาวอัจฉรา เมืองมูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 2020-10-15
195 นายภาณุวัฒน์ สมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสถาน ภูซาง ภูซาง 2020-10-15
196 นางสาวปรียานุพรรธ์ กาติ๊บ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง 2020-10-15
197 นางสาวจุฑามาศ กาละพวก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านบอน ปง ปง 2022-07-22
198 นางสาวนวรัตน์ ต้นแฝง ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2020-11-09
199 นายสามารถ โพธิ์ทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบขาม ขุนควร ปง 2020-10-21
200 นางวรรธนพร อภิรักวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแฮะ แม่ลาว เชียงคำ 2020-10-21
201 นางสาวกติกา ตระกูลสันติไมตรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านร้องเชียงแรง เชียงแรง ภูซาง 2020-10-21
202 นางสาวปุณชรัศมิ์ งามนอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 2021-03-29
203 นางสาวทิพย์รัตน์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 2020-10-29
204 นางสาวปิยะมาศ เมืองเขียว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบขาม ขุนควร ปง 2020-10-29
205 นายเอกพันธ์ สุวรรณโน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2020-10-29
206 นายกิตติพงษ์ สมภาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2021-07-23
207 นางพิชญ์ธิดา ตั้งสกุลเสริมสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 2020-10-29
208 นางสาวศิรินันท์ นันทะเสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2020-10-29
209 นางสาวนุศรา แสนคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปง สบบง ภูซาง 2020-12-07
210 นายศรายุทธ บ้านสระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันปูเลย อ่างทอง เชียงคำ 2020-12-07
211 นางสาวปฐมพร คำหล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งหนอง สระ เชียงม่วน 2020-12-07
212 นางนวพรรษ อะทอยรัมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชัยชุมภู น้ำแวน เชียงคำ 2021-03-29
213 นางสาวอารียา ไว้ยศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านโจ้โก้ ร่มเย็น เชียงคำ 2022-10-06
214 นางเพ็ญผกา มณีเพ็ชร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 2021-03-29
215 นางสาวรัชนีวรรณ พึ่งพวก ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง 2021-03-29
216 นางพรรณี สมจิตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดู่ ปง ปง 2021-05-07
217 นางสาวเมธิณี คำบุญเรือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน 2021-05-07
218 นางสาวพิลาลักษณ์ จันต๊ะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปงสนุก เชียงม่วน เชียงม่วน 2021-05-07
219 นายทนงศักดิ์ สุทสนธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน 2021-05-07
220 นายสมชาย สมชาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน 2021-05-07
221 นางสาวพิมพร มณีชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง 2021-05-07
222 นายโยธิน คำมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2021-05-07
223 นายศุภวิชญ์ ไชยมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2021-05-07
224 นางจรัสศรี ก๋องแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2021-05-07
225 นายวิทยา จันทร์ทนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบุญเรือง ปง ปง 2021-05-07
226 นางสุพัตรา จักรจุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสระ สระ เชียงม่วน 2021-05-07
227 นางจตุพร สุทสนธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านร่องแมด ทุ่งรวงทอง จุน 2021-05-07
228 นางสาวแขนภา อินต๊ะอดทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) แม่ลาว เชียงคำ 2021-05-07
229 นายวิทวัส กันทะเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสถาน ภูซาง ภูซาง 2021-05-07
230 นางกนกวรรณ เขียวดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดู่ ปง ปง 2021-08-19
231 นายอภิสิทธิ์ วิทยาวาณิตย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปัวพิทยา เจดีย์คำ เชียงคำ 2021-08-19
232 นางสาวชุษณวัลย์ วงศ์ใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ 2021-10-29
233 นางสาวรัตนากร วงศ์ใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยกั้ง จุน จุน 2021-10-29
234 นางสาววันทนา ไม้จำปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2021-10-29
235 นางสาวสิริวลี ทะนานแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสักทุ่ง หงส์หิน จุน 2021-10-29
236 นางจิราวรรณ ไชยภาพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงบาน เชียงคำ 2021-12-14
237 นางสาวปิยรัตน์ น้ำสา ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน 2021-12-14
238 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน 2021-12-14
239 นางสาวเจนจิตร ใจกว้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน 2021-12-14
240 นางสาวนภาพร อินทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปงสนุก ห้วยยางขาม จุน 2021-12-14
241 นางสาวสุภาพร กาดใจเข็ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านร่องแมด ทุ่งรวงทอง จุน 2021-12-14
242 นางสาวธัญลักษณ์ กลิ่นหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสักทุ่ง หงส์หิน จุน 2021-12-14
243 นางสาวลำดวน อาทยะกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปัวพิทยา เจดีย์คำ เชียงคำ 2021-12-14
244 นางสาวอุทุมพร ฝอยเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ 2021-12-14
245 นางสาวสิริกัลยา ชัยธิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2021-12-14
246 นางสาววิไลรัตน์ แสนอ้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ 2021-12-14
247 นางสาวภทราพรรณ สุวรรณรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ 2021-12-14
248 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน 2021-12-14
249 นางสาวกมลรัตน์ เร่งเร็ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน 2021-12-14
250 นางวธิดา มูลศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน 2021-12-14
251 นายจิรัฎฐ์ คชลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดอนแก้ว ออย ปง 2021-12-14
252 นายธรรณโรจน์ ศรีจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านดอนแก้ว ออย ปง 2021-12-14
253 นายจักรพันธ์ กาพุฒ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านดอนไชย งิม ปง 2021-12-14
254 นายจรินทร์ คำมาปัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านดอนไชย งิม ปง 2021-12-14
255 นางสาวพิกุล มาไกล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนาอ้อม ขุนควร ปง 2021-12-14
256 นางสาวสุภาภรณ์ สวยสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง 2021-12-14
257 นายอนุรักษ์ ยะมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านเวียงลอ ลอ จุน 2021-12-23
258 นางสาวศิริพร บำรุงพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านหลวง ออย ปง 2021-12-20
259 นางสาวเบญจวรรณ หอมนาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ต๋ำ น้ำแวน เชียงคำ 2021-12-20
260 นางสาวปานวาด เชื้อสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สบบง ภูซาง 2021-12-20
261 นางสาวอัยดา ผาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านก๊อน้อย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2021-12-20
262 นางสาวกัญญารัตน์ ผาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านป่าสัก ป่าสัก ภูซาง 2021-12-20
263 นางยุพาวดี สุวรรณศักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน 2022-01-11
264 นางอรวิภา ใสคำฟู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 2022-01-11
265 นางสาวณัฐพร ดีมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน 2022-03-01
266 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจหาญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยแม่แดง นาปรัง ปง 2022-03-01
267 นางสาวสุภารัตน์ วิวัฒน์เพชรชมพู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ 2022-03-01
268 นางสาวนิรชา วงศ์ประเสริฐ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง 2022-10-06
269 นางสาวนงคราญ มหาวรรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2022-10-06
270 นางสาวอารียา ศรีจุมปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านดอนไชย งิม ปง 2022-10-06
271 นางสาวพิมหฤดา หวัดวาปี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน 2022-10-06
272 นางสาวอาภากร ด่านขุนทุด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านควรดง ควร ปง 2022-10-06
273 นางสาวปุริมปรัชญ์ จีรัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านท่าฟ้าใต้ สระ เชียงม่วน 2022-10-06
274 นางสาววารี พูนผลแสนชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน 2022-10-06
275 นางสาวธวัลรัตน์ กันสม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านท่าม่าน เชียงม่วน เชียงม่วน 2022-10-06
276 นางสาวมยุรา ปิยารักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน 2022-10-06
277 นางสาวนาตาชา เกิดคง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 2022-10-06