• TEACHER LIST
  • รายการครูชำนาญการ#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุธรรม ครู ครูชำนาญการ บ้านดอนมูล จุน จุน 2019-12-17
2 นางชิดชนก ศรีธนะ ครู ครูชำนาญการ บ้านดอนมูล จุน จุน 2019-12-16
3 นายสมเกียรติ แสนป้อ ครู ครูชำนาญการ บ้านจุน จุน จุน 2019-12-28
4 นางนพมาศ สุริวงค์ใย ครู ครูชำนาญการ บ้านจุน จุน จุน 2019-12-23
5 นางชไมพร รินทร์ชม ครู ครูชำนาญการ บ้านจุน จุน จุน 2019-12-12
6 นางสาวดวงใจ อินผง ครู ครูชำนาญการ บ้านห้วยกั้ง จุน จุน 2020-01-17
7 นางสาววินา แก้วเทพ ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ทุ่งรวงทอง จุน 2019-12-17
8 นายณัฐธนกร ศักดิ์สูง ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ทุ่งรวงทอง จุน 2019-12-17
9 นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์ ครู ครูชำนาญการ บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 2019-12-12
10 นางสาวอภิรดี ศรีธนะ ครู ครูชำนาญการ บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 2019-12-13
11 นางสาวจารุพรรณ คร่องรับ ครู ครูชำนาญการ บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 2019-12-11
12 นายวิชัย บ่อแก้ว ครู ครูชำนาญการ บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 2019-12-16
13 นางพิพิธภรณ์ ณ น่าน ครู ครูชำนาญการ บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน 2019-12-17
14 นางสาวอรพรรณ สุริยะวงค์ ครู ครูชำนาญการ บ้านเวียงลอ ลอ จุน 2019-12-11
15 นายสุพจน์ นวลดั้ว ครู ครูชำนาญการ บ้านศรีเมืองชุม ลอ จุน 2019-12-11
16 นางสงกรานต์ อุปวรรณ์ ครู ครูชำนาญการ บ้านศรีเมืองชุม ลอ จุน 2019-12-11
17 นายณรงค์ วงค์แก้ว ครู ครูชำนาญการ บ้านพวงพยอม หงส์หิน จุน 2019-12-12
18 นางสาวภดาภรณ์ เบญจญาติ ครู ครูชำนาญการ บ้านพวงพยอม หงส์หิน จุน 2020-08-05
19 นางสาวมติกาญจน์ ขาวสะอาด ครู ครูชำนาญการ บ้านพวงพยอม หงส์หิน จุน 2019-12-12
20 นายนรวีร์ ไชยอินตา ครู ครูชำนาญการ บ้านสักทุ่ง หงส์หิน จุน 2019-12-11
21 นางสาวลักษิกา แก้วทิยาเวชย์ ครู ครูชำนาญการ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2020-11-09
22 นางสาวสุธินันท์ กันทะขู้ ครู ครูชำนาญการ บ้านสักทุ่ง หงส์หิน จุน 2019-12-11
23 นางสุวิมล ฟูคำ ครู ครูชำนาญการ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
24 นางสาวณัฐพร อินทนันชัย ครู ครูชำนาญการ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
25 นางสาวอัจฉรา ใจกล้า ครู ครูชำนาญการ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
26 นายนรินทร์ ดวงบุบผา ครู ครูชำนาญการ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2021-05-07
27 นางสาวพรทิพย์ ไชยมงคล ครู ครูชำนาญการ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
28 นายกมล บุญจันต๊ะ ครู ครูชำนาญการ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
29 นางสาวจีราวรรณ เชื้อเมืองพาน ครู ครูชำนาญการ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
30 นางชญานิศา ปิงสุแสน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูชำนาญการ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2021-09-19
31 นางสาวอุบลพรรณ บัวติ๊บ ครู ครูชำนาญการ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-11
32 นายมนตรี อุทธา ครู ครูชำนาญการ บ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน 2020-10-28
33 นางนภาพร พรมมา ครู ครูชำนาญการ บ้านป่าสัก ป่าสัก ภูซาง 2021-12-14
34 นายเจริญ ไชยศิริ ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-29
35 นางสาวศลิษา ถาวร ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-29
36 นางสาวปิยะวรรณ จันทจร ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-29
37 นางทองพันธ์ วงศ์สม ครู ครูชำนาญการ บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-13
38 นางนิตยา กาชัย ครู ครูชำนาญการ บ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน 2019-12-11
39 นายวรวิทย์ ตาสาย ครู ครูชำนาญการ บ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน 2020-08-04
40 นางสาคร อินต๊ะสิน ครู ครูชำนาญการ ปัวพิทยา เจดีย์คำ เชียงคำ 2021-10-29
41 นางสาวศิริภา ดวงแก้วปั๋น ครู ครูชำนาญการ บ้านก๊อหลวง ทุ่งกล้วย ภูซาง 2022-10-06
42 นางราตรี ธูปมงคล ครู ครูชำนาญการ บ้านร่องค้อม เจดีย์คำ เชียงคำ 2019-12-16
43 นายสิทธิพงษ์ ปันแก้ว ครู ครูชำนาญการ บ้านปัวศรีพรม ฝายกวาง เชียงคำ 2020-01-17
44 นางอุรา จรอำ ครู ครูชำนาญการ บ้านปัวศรีพรม ฝายกวาง เชียงคำ 2020-01-02
45 นางณิชลกานต์ นิทะโน ครู ครูชำนาญการ บ้านแม่ต๋ำ น้ำแวน เชียงคำ 2019-12-16
46 นางโสภิดา บุญหล้า ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2021-12-14
47 นายฤทธิพล อินธิมา ครู ครูชำนาญการ บ้านสถาน ภูซาง ภูซาง 2021-05-07
48 นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์ ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงบาน เชียงคำ 2020-08-04
49 นางจีรานันท์ หอมนาน ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงบาน เชียงคำ 2019-12-12
50 นางสาวอรวรรณ ดอกมะลิ ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงบาน เชียงคำ 2020-08-04
51 นางสาวอัมพร ทะรินทร์พิพัฒน์ ครู ครูชำนาญการ บ้านหัวทุ่ง ทุ่งผาสุข เชียงคำ 2019-12-17
52 นางสาวนฤมล โยธาดี ครู ครูชำนาญการ บ้านหัวทุ่ง ทุ่งผาสุข เชียงคำ 2019-12-17
53 นายอนุสรณ์ ไทยโกษา ครู ครูชำนาญการ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-27
54 นายวีระวัฒน์ เอี่ยมละออ ครู ครูชำนาญการ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-27
55 นางสาวจันทร์สาย เวียงคำ ครู ครูชำนาญการ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-27
56 นางลำพึง ใจดี ครู ครูชำนาญการ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-27
57 นายอุทัย ราษี ครู ครูชำนาญการ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-27
58 นางเขมจิรา ศรีสว่าง ครู ครูชำนาญการ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-27
59 นางสาวอรทัย ชุมภู ครู ครูชำนาญการ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-27
60 นายพิษณุ อินทร์บัว ครู ครูชำนาญการ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-12
61 นางปวีณ์กร สัญใจ ครู ครูชำนาญการ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-11
62 นางปวินตรา โนริยา ครู ครูชำนาญการ บ้านโจ้โก้ ร่มเย็น เชียงคำ 2020-01-24
63 นางวาสนา อินทร์บัว ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ทุ่งรวงทอง จุน 2020-04-08
64 นายอำนาจ กาติ๊บ ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่ร่มเย็น ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-18
65 ว่าที่ร้อยตรีนพฤทธิ์ ต่อวาส ครู ครูชำนาญการ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-26
66 นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูล ครู ครูชำนาญการ บ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ 2021-12-14
67 นายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูชำนาญการ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ 2021-09-19
68 นายอุดม ธีรพัฒนานนทกุล ครู ครูชำนาญการ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-16
69 นางสาวกัลยาณี หายโศรก ครู ครูชำนาญการ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-16
70 นายชุมพร ไชยสาร ครู ครูชำนาญการ บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-11
71 นายเกษม บุตรดาจันทร์ ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) เชียงบาน เชียงคำ 2019-12-25
72 นางนงเยาว์ มีสุข ครู ครูชำนาญการ บ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ 2021-12-14
73 นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัย ครู ครูชำนาญการ บ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ 2020-01-02
74 นางยุพเรศ บุตรสิงห์ ครู ครูชำนาญการ บ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ 2020-01-02
75 นายพรชัย ศิริสาร ครู ครูชำนาญการ บ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ 2020-01-02
76 นางพรรณี รัตนไพศาลกิจ ครู ครูชำนาญการ บ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ 2020-01-02
77 นายเอกชัย วงศ์คำ ครู ครูชำนาญการ บ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ 2020-01-02
78 นางศลิษา ขันหอม ครู ครูชำนาญการ บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ 2021-10-29
79 นายภาณุพล ยิ้มใหญ่ ครู ครูชำนาญการ บ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ 2020-01-02
80 นางปฏิญญา ดวงศรี ครู ครูชำนาญการ บ้านแฮะ แม่ลาว เชียงคำ 2019-12-11
81 นางสาวนงเยาว์ ไชยสถาน ครู ครูชำนาญการ บ้านแฮะ แม่ลาว เชียงคำ 2019-12-24
82 นางกนกกร วิสุทธิธาดา ครู ครูชำนาญการ บ้านไชยพรม เวียง เชียงคำ 2019-12-16
83 นายสุพจน์ ใจดี ครู ครูชำนาญการ บ้านปี้ เวียง เชียงคำ 2019-12-11
84 นางภุมรา บุญประเสริฐ ครู ครูชำนาญการ บ้านพระนั่งดิน เวียง เชียงคำ 2020-01-17
85 นางสาวศิรินภา สมศรี ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2021-05-07
86 นายนิรัติศัย ฟูแสง ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2020-08-06
87 นางพจนา เจนใจ ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2020-08-06
88 นางสาวธัญพร หอมนาน ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2019-12-17
89 นางนันท์ติกัน แซ่ตั้น ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2021-05-07
90 นางสุวรรณา ปักษาศร ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2019-12-17
91 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2020-08-06
92 นางสาวนิศารัตน์ สิบหมื่นอาด ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2019-12-17
93 นางนริศรา คำวัง ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2020-08-06
94 นางวรรณา กิตติกวินพัทธ์ ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2019-12-17
95 นายนถณพร คงกล่อม ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2020-10-29
96 นางนิภารัตน์ กาละพวก ครู ครูชำนาญการ บ้านแวนโค้ง ฝายกวาง เชียงคำ 2019-12-12
97 นางสาวพิมผกา ไกลถิ่น ครู ครูชำนาญการ บ้านแวนโค้ง ฝายกวาง เชียงคำ 2019-12-12
98 นายคณิต วงศ์ใหญ่ ครู ครูชำนาญการ บ้านแวนโค้ง ฝายกวาง เชียงคำ 2019-12-12
99 นางสาวนรากร กองมงคล ครู ครูชำนาญการ บ้านแวนโค้ง ฝายกวาง เชียงคำ 2019-12-12
100 นางศุภิกา การะยศ ครู ครูชำนาญการ บ้านแวนโค้ง ฝายกวาง เชียงคำ 2019-12-12
101 นางวรวรรณ วงศ์ใหญ่ ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งหล่ม ฝายกวาง เชียงคำ 2019-12-13
102 นางสาวเดือนเพ็ญ วงค์ใหญ่ ครู ครูชำนาญการ บ้านหนองบัวเงิน อ่างทอง เชียงคำ 2019-12-15
103 นางรจเรข ปัญญาสิทธิ์ ครู ครูชำนาญการ บ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ 2020-08-03
104 นายพิษณุ ศรีขันทะ ครู ครูชำนาญการ บ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ 2019-12-22
105 นางวันเพ็ญ ปัญจจอม ครู ครูชำนาญการ บ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ 2019-12-13
106 นางนาฏนภางค์ จันทร์เกษม ครู ครูชำนาญการ บ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ 2019-12-11
107 นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์ ครู ครูชำนาญการ บ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ 2019-12-11
108 นางอักษราพร แสงศรีจันทร์ ครู ครูชำนาญการ ชัยชุมภู น้ำแวน เชียงคำ 2019-12-12
109 นางรำไพ มณีกร ครู ครูชำนาญการ ชัยชุมภู น้ำแวน เชียงคำ 2019-12-12
110 นางแสงเดือน เป็งใจ ครู ครูชำนาญการ บ้านไชยสถาน เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-12
111 นางนันทัชพร จันอิน ครู ครูชำนาญการ บ้านไชยสถาน เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-12
112 นายเดชณะรงค์ จักรจุ่ม ครู ครูชำนาญการ บ้านท่าม่าน เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-12
113 นางสาวอำพร กองแก้ว ครู ครูชำนาญการ บ้านท่าม่าน เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-12
114 ว่าที่ร้อยตรีภัทรดนัย มูลศรี ครู ครูชำนาญการ บ้านท่าม่าน เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-12
115 นางโชติกา มณีภูวนัตถ์ ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 2020-08-05
116 นางศิรินุช ศิวธรรมรัตน์ ครู ครูชำนาญการ บ้านสันปูเลย อ่างทอง เชียงคำ 2019-12-12
117 นางกันย์สินี ปิจวงค์ ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-11
118 นางสาวประภาพร เร่งเร็ว ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 2020-08-05
119 นายวุฒิชัย แทนรอด ครู ครูชำนาญการ บ้านหล่ายทุ่ง เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-12
120 นางสาวอัมพร จันทร์งาม ครู ครูชำนาญการ บ้านปงสนุก เชียงม่วน เชียงม่วน 2019-12-12
121 นางเนาวรัตน์ จันแดง ครู ครูชำนาญการ บ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน 2019-12-17
122 นางมะลิวัลย์ ลือเรือง ครู ครูชำนาญการ อนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน 2019-12-12
123 นายมนตรี เรือนไสว ครู ครูชำนาญการ บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน 2020-01-02
124 นางสาวนงคราญ บรรจง ครู ครูชำนาญการ บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน 2020-10-29
125 นางจริยา บุญชุม ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งมอก บ้านมาง เชียงม่วน 2020-01-02
126 นางสุพัตรา ศรีคำ ครู ครูชำนาญการ บ้านสระ สระ เชียงม่วน 2021-05-07
127 นางสาววิลาสินี เสมอ ครู ครูชำนาญการ บ้านสระ สระ เชียงม่วน 2020-01-02
128 นายบุญช่วย สุระป้อม ครู ครูชำนาญการ บ้านวังบง ควร ปง 2019-12-17
129 นายมานพ อัตไพบูลย์ ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่น้ำเงิน งิม ปง 2019-12-16
130 นางสาวรภัสรดา สักลอ ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) เชียงบาน เชียงคำ 2020-10-29
131 นางสาวพิมพ์ฉาย ไชยสาร ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านดอนไชย งิม ปง 2019-12-30
132 นางสุวิมล สิงห์คำ ครู ครูชำนาญการ บ้านเลี้ยว งิม ปง 2020-01-02
133 นายสุวัฒน์ เย็นใจ ครู ครูชำนาญการ บ้านเลี้ยว งิม ปง 2020-01-02
134 นางสาวรุ้งคราญ วิริยัง ครู ครูชำนาญการ บ้านแบ่ง งิม ปง 2019-12-12
135 นางสาวปุณยนุช จันทะวัง ครู ครูชำนาญการ บ้านแบ่ง งิม ปง 2019-12-12
136 นางสาวพิมพรรณ์ พิทาคำ ครู ครูชำนาญการ บ้านปางผักหม งิม ปง 2019-12-11
137 นางสาวบัวลอย พริบไหว ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านบอน ปง ปง 2022-07-22
138 นางสาวธันยพร ปัญญาทิพย์ ครู ครูชำนาญการ บ้านร่องแมด ทุ่งรวงทอง จุน 2020-10-28
139 นางรุ่งนภา อภิวงค์ ครู ครูชำนาญการ บ้านควรดง ควร ปง 2019-12-27
140 นางสาวเอื้อการย์ จอมภา ครู ครูชำนาญการ บ้านดอนแก้ว ออย ปง 2019-12-25
141 นางเบญญาภา อินต๊ะวงค์ ครู ครูชำนาญการ บ้านหลวง ออย ปง 2019-12-17
142 นางสาวสุภาพรรณ คิดดี ครู ครูชำนาญการ บ้านดอนไชยป่าแขม ออย ปง 2019-12-11
143 นางสาวอ้อมพร ไชยสาร ครู ครูชำนาญการ บ้านหล่ายฝายแก้ว ออย ปง 2019-12-11
144 นายอนันท์ ปัญญา ครู ครูชำนาญการ บ้านหล่ายฝายแก้ว ออย ปง 2019-12-11
145 นางปาจรีย์ ฐานะปัญญากุล ครู ครูชำนาญการ บ้านหล่ายฝายแก้ว ออย ปง 2019-12-11
146 นางสาคร ชาญเชี่ยว ครู ครูชำนาญการ บ้านหล่ายฝายแก้ว ออย ปง 2019-12-11
147 นายวิเชียร ปิงยศ ครู ครูชำนาญการ บ้านแฮะ งิม ปง 2019-12-17
148 นางลำพิง สุทธวงค์ ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งแต งิม ปง 2019-12-23
149 นางสาวปราณี คำมาปัน ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งแต งิม ปง 2019-12-23
150 นางสาวสุพรรณ สุทธวงค์ ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งแต งิม ปง 2019-12-23
151 นางสาวณัฐรดา อ่อนดี ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งแต งิม ปง 2019-12-23
152 นางสาวจินตรา สนั่นป่า ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งแต งิม ปง 2019-12-23
153 นายกวิน ทนันไชย ครู ครูชำนาญการ บ้านหนองท่าควาย นาปรัง ปง 2019-12-16
154 นางจุฑารัตน์ สบบง ครู ครูชำนาญการ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นาปรัง ปง 2020-01-27
155 นางพัชรีภรณ์ สุภา ครู ครูชำนาญการ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นาปรัง ปง 2020-01-27
156 นางเทียมจิตร เตชะเมา ครู ครูชำนาญการ บ้านห้วยแม่แดง นาปรัง ปง 2019-12-26
157 นางพิชาภัค กรประเสริฐ์ ครู ครูชำนาญการ บ้านหมุ้น นาปรัง ปง 2020-01-02
158 นายฉัตรมงคล จันทรา ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านบอน ปง ปง 2022-07-22
159 นางแสงวล บัวคำ ครู ครูชำนาญการ บ้านห้วยสิงห์ ปง ปง 2019-12-27
160 นางสาวจีรนันท์ ธรรมศิริ ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2020-10-28
161 นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงค์ ครู ครูชำนาญการ ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 2020-01-27
162 นายสมศักดิ์ เวียงคำ ครู ครูชำนาญการ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ร่มเย็น เชียงคำ 2021-08-19
163 นางสาวอัมภา ทารินทร์ ครู ครูชำนาญการ ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 2020-01-27
164 นางณัฐกัญญา ธนะ ครู ครูชำนาญการ บ้านก๊อหลวง ทุ่งกล้วย ภูซาง 2020-08-04
165 นางศิรินภา เรืองนภารัตน์ ครู ครูชำนาญการ ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 2020-01-27
166 นางสาวิตรี ธาราหรรษา ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2021-05-07
167 นายชนุดร วารีพิทักษ์ ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2021-05-07
168 นางสาวจีรพร สนิท ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2019-12-18
169 นายณภัทรพงศ์ ศิริคำ ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2019-12-17
170 นายเกษม วงศ์ใหญ่ ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2019-12-17
171 นายนิรุตต์ เสาหิน ครู ครูชำนาญการ บ้านก๊อน้อย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-17
172 นางพัทยา ปัญญาดา ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2019-12-17
173 นางรัชฎาภรณ์ สนม ครู ครูชำนาญการ บ้านแม่ทาย ออย ปง 2019-12-11
174 นายสิทธิชัย กุลมิตร ครู ครูชำนาญการ บ้านดู่ ปง ปง 2021-10-29
175 นางกนกวรรณ เอกชัยพิทักษ์ ครู ครูชำนาญการ บ้านร้องเชียงแรง เชียงแรง ภูซาง 2020-10-28
176 นายอนันตชัย ทำดี ครู ครูชำนาญการ บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง 2024-06-20
177 นางสาวจิราพร คำลือ ครู ครูชำนาญการ บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง 2024-06-20
178 นายไสว คนใจบุญ ครู ครูชำนาญการ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2020-01-23
179 นายพิชิต เปล่งใส ครู ครูชำนาญการ บ้านสักลอ หงส์หิน จุน 2020-01-21
180 นายเสกสันต์ ไชยมงคล ครู ครูชำนาญการ บ้านปงสนุก ห้วยยางขาม จุน 2020-01-06
181 นางสาวณัฐชนา บุญเติม ครู ครูชำนาญการ บ้านห้วยแม่แดง นาปรัง ปง 2021-10-29
182 นางสาวอรวรรณ์ มันใส ครู ครูชำนาญการ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2019-12-31
183 นางพิมพ์พรรณ ใจพันธ์ ครู ครูชำนาญการ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2020-01-23
184 นางสาวสุนิพร ลาบุตรดี ครู ครูชำนาญการ บ้านสันติสุข ขุนควร ปง 2020-01-23
185 นายศิริศักดิ์ ศรีษะคำ ครู ครูชำนาญการ บ้านนาอ้อม ขุนควร ปง 2020-08-05
186 นายสมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ครู ครูชำนาญการ บ้านนาอ้อม ขุนควร ปง 2019-12-26
187 นางสาวกัลยา นาปรัง ครู ครูชำนาญการ บ้านน้ำจุน ลอ จุน 2021-08-19
188 นางสร้อยสุดา ศรีกันไชย ครู ครูชำนาญการ บ้านนาอ้อม ขุนควร ปง 2020-08-05
189 นายวิวัฒน์ พนาบำรุง ครู ครูชำนาญการ บ้านนาอ้อม ขุนควร ปง 2019-12-27
190 นายสมบัติ อินทร์ลือ ครู ครูชำนาญการ บ้านนาอ้อม ขุนควร ปง 2019-12-27
191 นางสาวเพ็ญนภา บุญทา ครู ครูชำนาญการ บ้านสบขาม ขุนควร ปง 2020-01-07
192 นายทิพย์ คำมาเร็ว ครู ครูชำนาญการ บ้านสบขาม ขุนควร ปง 2020-01-07
193 นางวรารัตน์ เชิดอยู่ ครู ครูชำนาญการ บ้านสบขาม ขุนควร ปง 2020-01-07
194 นางสาวสุจิตรา ร่วมทอง ครู ครูชำนาญการ บ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ 2021-12-20
195 นางอัมพร กลิ่นหอม ครู ครูชำนาญการ บ้านสันปูเลย อ่างทอง เชียงคำ 2021-12-14
196 นางสุจันทร์ยา ปิมแปง ครู ครูชำนาญการ บ้านผาตั้ง ขุนควร ปง 2020-03-18
197 นางสาวภัทรวรรณ ขันตา ครู ครูชำนาญการ บ้านผาตั้ง ขุนควร ปง 2021-02-05
198 นายบุญเรียง ชัยวร ครู ครูชำนาญการ บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง 2020-01-07
199 นางสาวพัทยา เวียงคำ ครู ครูชำนาญการ บ้านร่องค้อม เจดีย์คำ เชียงคำ 2021-05-07
200 นายกฤษฎากร สงพูล ครู ครูชำนาญการ บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ 2020-10-29
201 นางสาวกุมภา หมื่นคำแสน ครู ครูชำนาญการ บ้านก๊อน้อย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2020-08-05
202 นางพนิดา สารเทพ ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-11
203 นายสุริยา พงษ์ด้วง ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-11
204 นายจิรยุทธ์ รวมสุข ครู ครูชำนาญการ บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-11
205 นางรินยา กิจเฉลา ครู ครูชำนาญการ บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-11
206 นางวรรณฤดี บุญประเสริฐ ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง 2019-12-11
207 นายพรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ ครู ครูชำนาญการ บ้านสถาน ภูซาง ภูซาง 2019-12-31
208 นางวิพัฒน์ สารนวน ครู ครูชำนาญการ บ้านสถาน ภูซาง ภูซาง 2019-12-12
209 นายนพดล บัวแสง ครู ครูชำนาญการ บ้านสถาน ภูซาง ภูซาง 2019-12-31
210 นางสุนันท์ ปัญญาอินทร์ ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งติ้ว ภูซาง ภูซาง 2019-12-17
211 นายวีระศักดิ์ กันไชยศักดิ์ ครู ครูชำนาญการ บ้านสบบง สบบง ภูซาง 2019-12-11
212 นายเกษม พรมครอบ ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง 2021-05-07
213 นางศิรินภา เชื้อสะอาด ครู ครูชำนาญการ บ้านปง สบบง ภูซาง 2019-12-11
214 นายสมภพ ขัติคำ ครู ครูชำนาญการ บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง 2019-12-29
215 นายประหยัด บุญแรง ครู ครูชำนาญการ บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง 2020-01-23
216 นางพัลลภา บุตรดาจันทร์ ครู ครูชำนาญการ บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง 2019-12-19
217 นางปิยนุช คุ้มม่วง ครู ครูชำนาญการ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สบบง ภูซาง 2019-12-13
218 นางพัชรี ต่อวาส ครู ครูชำนาญการ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สบบง ภูซาง 2020-08-20
219 นางวิลัยพร หงุ่ยกระโทก ครู ครูชำนาญการ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สบบง ภูซาง 2019-12-13
220 นางสาวสุจิตรา รักษาดี ครู ครูชำนาญการ บ้านปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง 2021-05-07
221 นายเฉลิมสุขโชต สุขกาลนิรันดร์ ครู ครูชำนาญการ บ้านปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-25
222 นางกมลชนก กลิ่นมาลา ครู ครูชำนาญการ บ้านปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-25
223 นางณาตยา พาบัว ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งหนอง สระ เชียงม่วน 2019-12-19
224 นางกาหลง จบศรี ครู ครูชำนาญการ บ้านร้องเชียงแรง เชียงแรง ภูซาง 2019-12-24
225 นายทอง คำมี ครู ครูชำนาญการ บ้านปางมดแดง อ่างทอง เชียงคำ 2019-12-11
226 นายพงษ์ศักดิ์ ชาญชัย ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งติ้ว ภูซาง ภูซาง 2020-01-16
227 นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด ครู ครูชำนาญการ บ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน 2020-08-04
228 นางแสงดาว ปุณะตุง ครู ครูชำนาญการ บ้านผาตั้ง ขุนควร ปง 2024-02-15
229 นายอภิชาติ แก้วหล่อ ครู ครูชำนาญการ บ้านแวน น้ำแวน เชียงคำ 2020-04-08
230 นางสาวรัชฎาพร อุทธิยา ครู ครูชำนาญการ บ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ 2020-04-08
231 นางสาวธัญยธรณ์ พันธ์พืช ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งมอก บ้านมาง เชียงม่วน 2020-04-09
232 นางสาวดัทฤยา อุปนันท์ ครู ครูชำนาญการ ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 2020-04-08
233 นางสาวปัทมากร จันทิมา ครู ครูชำนาญการ บ้านปางผักหม งิม ปง 2020-04-08
234 นางวิราวรรณ ภาพพิชวงค์ ครู ครูชำนาญการ ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 2020-10-21
235 นางวิสุตรา สืบแสน ครู ครูชำนาญการ ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 2020-10-21
236 นางกาญจนา ปัญญาหล้า ครู ครูชำนาญการ บ้านสระ สระ เชียงม่วน 2020-10-21
237 นางสาวกริณรัฎฐ์ ชมภู ครู ครูชำนาญการ บ้านสถาน ภูซาง ภูซาง 2020-10-21
238 นางสาวญานิกา อิ่มพูล ครู ครูชำนาญการ บ้านแม่ต๋ำ น้ำแวน เชียงคำ 2020-10-21
239 นายวิเศษ วงค์ขัติ ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2020-10-21
240 นางวาสนา เตวิน ครู ครูชำนาญการ บ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง 2020-10-29
241 นายพงกษิณ วังอินต๊ะ ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง 2020-10-29
242 นายสุพจน์ จ๋าวกิตติวัฒนา ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่พัฒนา ควร ปง 2020-10-29
243 นางสาวกชกร ชัยยา ครู ครูชำนาญการ บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง 2024-06-20
244 นางสาวพรสวรรค์ จันสีแดง ครู ครูชำนาญการ บ้านสถาน ภูซาง ภูซาง 2020-10-29
245 นางสาวชาลินี หอมนาน ครู ครูชำนาญการ บ้านแม่ต๋ำ น้ำแวน เชียงคำ 2022-10-06
246 นางสาวพรพิรุณ วงศ์ใหญ่ ครู ครูชำนาญการ บ้านใหม่พัฒนา ควร ปง 2020-10-29
247 นางวรัชยา พริ้งเพลิด ครู ครูชำนาญการ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ร่มเย็น เชียงคำ 2021-05-07
248 นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต ครู ครูชำนาญการ บ้านพวงพยอม หงส์หิน จุน 2021-05-07
249 นางสาวปราณี สุริยะผดุงชัย ครู ครูชำนาญการ บ้านนาอ้อม ขุนควร ปง 2021-12-14
250 นายวรัทภพ หัวนา ครู ครูชำนาญการ บ้านสักทุ่ง หงส์หิน จุน 2021-12-14
251 นางสาวทักษยา กองมงคล ครู ครูชำนาญการ บ้านผาตั้ง ขุนควร ปง 2024-02-15
252 นางสาวสุพัตรษร รุ่งเรือง ครู ครูชำนาญการ บ้านสันปูเลย อ่างทอง เชียงคำ 2021-12-14
253 นางสาวอัครจรรยา มังคลาด ครู ครูชำนาญการ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2021-12-14
254 นางจรรยา บุญหมั้น ครู ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านดอนไชย งิม ปง 2021-12-14