• TEACHER LIST
  • รายการรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2020-10-29
2 นางเอมพิกา ใจกล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 2020-10-29
3 นายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2020-10-29