• TEACHER LIST
  • รายการผู้อำนวยการชำนาญการ#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ปรับปรุงล่าสุด
1 นายมนตรี มณีวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านจุน จุน จุน 2019-12-21
2 นายณัฐพงษ์ ชุมภู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านร่องแมด ทุ่งรวงทอง จุน 2019-12-12
3 นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ทุ่งรวงทอง จุน 2019-12-17
4 นายวรพล จ้าวประยูร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านพวงพยอม หงส์หิน จุน 2019-12-12
5 นางสาวเทวี ใจหมั้น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน 2019-12-13
6 นายอภิชาติ ดวงศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านทุ่งติ้ว ภูซาง ภูซาง 2020-01-16
7 นายปรีชา กาวีเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านห้วยกั้ง จุน จุน 2021-02-18
8 นายไกรวุฒิ วงศ์ขจร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-11
9 นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านทุ่งมอก บ้านมาง เชียงม่วน 2020-01-02
10 นายหาญ นันกาวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านถ้ำผาลาด แม่ลาว เชียงคำ 2020-10-29
11 นายณัฐกฤช ชัยชนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านเลี้ยว งิม ปง 2020-01-02
12 นายนิคม อินต๊ะวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านแบ่ง งิม ปง 2019-12-12
13 นายกมล ผาคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านปัว งิม ปง 2019-12-16
14 นายสุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านใหม่พัฒนา ควร ปง 2019-12-17
15 นายภูบดินทร์ พวงจำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านแฮะ งิม ปง 2019-12-16
16 นางสาวอำไพร สมสมัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านบุญเรือง ปง ปง 2020-08-04
17 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ 2019-12-26
18 นางสาวอวยพร สามารถ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านทุ่งหนอง สระ เชียงม่วน 2020-11-05
19 นายบรรจง คิดดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 2020-10-29
20 นายอำพล ราวกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) หย่วน เชียงคำ 2021-10-29
21 นายศรศักดิ์ บัวผัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านร้องเชียงแรง เชียงแรง ภูซาง 2019-12-24
22 ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านดอนเงิน ออย ปง 2019-12-27
23 สิบตำรวจโทวิจารย์ หมดสังข์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านก๊อหลวง ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-23
24 นายมนตรี วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง 2019-12-11
25 นายกฤษฎิ์ กาบทุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านไชยสถาน เชียงม่วน เชียงม่วน 2021-10-29
26 นายอนุชา เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านห้วยแม่แดง นาปรัง ปง 2019-12-27
27 นางสาวปาลีรัตน์ วังวล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านดอนแก้ว ออย ปง 2021-10-29
28 นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ ราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง 2020-09-02
29 นายวรันย์ ปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน 2020-11-06
30 นายชาญชัย สมศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านควรเก๊าเงา งิม ปง 2020-11-06
31 นายเอกพันธ์ ทนันไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ ชุมชนบ้านดอนไชย งิม ปง 2021-12-21