• TEACHER LIST
  • รายการครูเกษียณประจำปี 2566
Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/page/teacherretire.php on line 160

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/page/teacherretire.php on line 160

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/page/teacherretire.php on line 160

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/page/teacherretire.php on line 160
#
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
อายุราชการ
วดป.เกษียณ
1 บ้านดอนมูล นายวสัน ดาวศรประศาสน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 38 ปี 30 ก.ย. 2566
2 บ้านดอนมูล นางพรปวีณ์ ศรีคำมูล ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 34 ปี 30 ก.ย. 2566
3 บ้านจุน นายภาดล ชำนาญญา ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 32 ปี 30 ก.ย. 2566
4 บ้านห้วยกั้ง นางศรัญญา แสงสว่าง ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 37 ปี 30 ก.ย. 2566
5 บ้านร่องแมด นางลาวัลย์ สุพรรณนนท์ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 35 ปี 30 ก.ย. 2566
6 บ้านสันหลวง นางมุกดา ไชยยะ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 36 ปี 30 ก.ย. 2566
7 บ้านห้วยไคร้ นางพิสชา เสนางคนิกร ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 34 ปี 30 ก.ย. 2566
8 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 ผู้อำนวยการชำนาญการ 39 ปี 30 ก.ย. 2566
9 บ้านธาตุขิงแกง นางสาวอภิรดี ศรีธนะ ครู | 2 ครูชำนาญการ 36 ปี 30 ก.ย. 2566
10 บ้านน้ำจุน นายสิงหา กาชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 39 ปี 30 ก.ย. 2566
11 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) นายเกษม วงศ์ไชย ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 42 ปี 30 ก.ย. 2566
12 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) นางวลัยกร ดวงเต็ม ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 29 ปี 30 ก.ย. 2566
13 บ้านปัวศรีพรม นางอุรา จรอำ ครู | 2 ครูชำนาญการ 40 ปี 30 ก.ย. 2566
14 บ้านปัวศรีพรม นางปาจรีย์ ธุระ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 37 ปี 30 ก.ย. 2566
15 บ้านปางมดแดง นางนันทวัน วงศ์ใหญ่ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 36 ปี 30 ก.ย. 2566
16 บ้านปัวศรีพรม นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 41 ปี 30 ก.ย. 2566
17 บ้านผาฮาว นายธนวัฒน์ ปริญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 38 ปี 30 ก.ย. 2566
18 บ้านหัวทุ่ง นางสุพรรณ เชื้อสะอาด ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 30 ปี 30 ก.ย. 2566
19 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) นางวิไล นิธิสุวรรณ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 33 ปี 30 ก.ย. 2566
20 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) นางสาวสุทธิพร สุทธิกาศ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 36 ปี 30 ก.ย. 2566
21 บ้านโจ้โก้ นางธีรพรรณ แจ้ใส ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 30 ปี 30 ก.ย. 2566
22 บ้านพระนั่งดิน นายนพดล ธุระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 34 ปี 30 ก.ย. 2566
23 บ้านน้ำมิน นางยุพเรศ บุตรสิงห์ ครู | 2 ครูชำนาญการ 29 ปี 30 ก.ย. 2566
24 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) นายสมพิศ กาติ๊บ ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 37 ปี 30 ก.ย. 2566
25 บ้านน้ำมิน นางวิยะดา บุญเทพ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 30 ปี 30 ก.ย. 2566
26 บ้านปี้ นางดวงกมล ใจดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 31 ปี 30 ก.ย. 2566
27 บ้านแวนโค้ง นายคณิต วงศ์ใหญ่ ครู | 2 ครูชำนาญการ 29 ปี 30 ก.ย. 2566
28 บ้านแวนโค้ง นางวันดี ทองเลิศ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 30 ปี 30 ก.ย. 2566
29 บ้านแวนโค้ง นายเสรี ชัยแก้ว ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 36 ปี 30 ก.ย. 2566
30 บ้านทุ่งหล่ม นางประทุมวัน สมฤทธิ์ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 42 ปี 30 ก.ย. 2566
31 บ้านหล่ายทุ่ง นายวุฒิชัย แทนรอด ครู | 2 ครูชำนาญการ 34 ปี 30 ก.ย. 2566
32 บ้านท่าฟ้าใต้ นายพลาเดช พินิจมนตรี ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 36 ปี 30 ก.ย. 2566
33 บ้านทุ่งมอก นางกนกรัตน์ แกนขุนทด ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 36 ปี 30 ก.ย. 2566
34 บ้านควรเก๊าเงา นางวราภรณ์ หมัยเงิน ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 42 ปี 30 ก.ย. 2566
35 บ้านสบบง นายจินดา ตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 31 ปี 30 ก.ย. 2566
36 บ้านสีพรม นางธนัช ท้าวศรี ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 36 ปี 30 ก.ย. 2566
37 บ้านหล่ายฝายแก้ว นางสาวอ้อมพร ไชยสาร ครู | 2 ครูชำนาญการ 34 ปี 30 ก.ย. 2566
38 บ้านทุ่งแต นายมานพ ชัยก๋า ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 33 ปี 30 ก.ย. 2566
39 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นางประทุมพร กันไชยคำ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 36 ปี 30 ก.ย. 2566
40 บ้านหมุ้น นางพิชาภัค กรประเสริฐ์ ครู | 2 ครูชำนาญการ 32 ปี 30 ก.ย. 2566
41 บ้านดู่ นางพนิดา หมื่นจันทร์ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 37 ปี 30 ก.ย. 2566
42 บ้านนาอ้อม นายวิวัฒน์ พนาบำรุง ครู | 2 ครูชำนาญการ 36 ปี 30 ก.ย. 2566
43 บ้านทุ่งกล้วย นางภัทรา บุญแรง ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 36 ปี 30 ก.ย. 2566
44 ชุมชนบ้านหนองเลา นายสิชการ จิโนสวัสดิ์ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 29 ปี 30 ก.ย. 2566
45 บ้านฮวก นายศักดิ์ชญา ฐานะราช ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 33 ปี 30 ก.ย. 2566