• รายการหลัก
  • รายการครู สพป.พย.2

คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
รูปภาพ
นาง มุกดา แสงแก้ว บ้านสร้อยศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ปิยชาติ ธงสัตย์ บ้านยางขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง สุพัสตรา สืบเครือพรม บ้านสร้อยศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว มณีรัตน์ ศรีสุธรรม บ้านดอนมูล ครู ครูชำนาญการ
นาย วสัน ดาวศรประศาสน์ บ้านดอนมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ศรีประทิน ปราบไพรี บ้านดอนมูล ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อัฐพล ธนะวงศ์ บ้านดอนมูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พรปวีณ์ ศรีคำมูล บ้านดอนมูล ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ชิดชนก ศรีธนะ บ้านดอนมูล ครู ครูชำนาญการ
นาย สมเกียรติ แสนป้อ บ้านจุน ครู ครูชำนาญการ
นาง สกุลณี แสนศรี บ้านจุน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ภาดล ชำนาญญา บ้านจุน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นพมาศ สุริวงค์ใย บ้านจุน ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สุภัสสร สมศรี บ้านจุน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย มนตรี มณีวรรณ บ้านจุน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง ชไมพร รินทร์ชม บ้านจุน ครู ครูชำนาญการ
นาง พันธ์ทิพย์ ชำนาญญา บ้านจุน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ศรัญญา แสงสว่าง บ้านห้วยกั้ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พันธ์ทิพย์ ใจกล้า บ้านพวงพยอม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดวงใจ อินผง บ้านห้วยกั้ง ครู ครูชำนาญการ
นาย เอกชัย ชายวิชัย บ้านร่องแมด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิมพกานต์ ลาบุตรดี บ้านร่องแมด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เบญจวรรณ ไชยชนะ บ้านร่องแมด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ลาวัลย์ สุพรรณนนท์ บ้านร่องแมด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กมลวรรณ จอมศรี บ้านร่องแมด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว เจนจิรา บัวแดง บ้านร่องแมด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฐพงษ์ ชุมภู บ้านร่องแมด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย นิวัติ สมุทรเขตร์ บ้านร่องแมด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง มุกดา ไชยยะ บ้านสันหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เกษศิรินทร์ สารตะระบุรุษ บ้านสันหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อดุลย์ วรรณคำ บ้านปง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธันย์ชนก เกตุแก้ว บ้านห้วยไคร้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รัชนีย์ จิวิริยะวัฒน์ บ้านห้วยไคร้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พิสชา เสนางคนิกร บ้านห้วยไคร้ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วินา แก้วเทพ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู ครูชำนาญการ
นาย ประสิทธิ์ ชูศรีงาม ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย เจริญ บุญวงศ์ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฐธนกร ศักดิ์สูง ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู ครูชำนาญการ
นาง ชนกชนม์ ต๊ะพรมมา ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ณภัทร คะมณีวรรณ บ้านแม่ทะลาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง วราภรณ์ แก้ววรรณา บ้านแม่ทะลาย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุนีย์ ตาคำ บ้านแม่ทะลาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ยุพาพร วุฒิสารวัฒนา บ้านแม่ทะลาย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ปุณนิษฐ์ แสงแก้ว บ้านธาตุขิงแกง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย รัฐศาสตร์ สมฤทธิ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู ครูชำนาญการ
นาย สุเทพ เครืออินทร์ บ้านธาตุขิงแกง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว จันทร์ฉาย ศรีธนะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว อภิรดี ศรีธนะ บ้านธาตุขิงแกง ครู ครูชำนาญการ
นาง สิเนหา ชัยสุวรรณ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กานต์พิชชา วงศ์ประพันธ์ บ้านห้วยกั้ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว จารุพรรณ คร่องรับ บ้านธาตุขิงแกง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว วัธณาวรรณ มณีวรรณ บ้านธาตุขิงแกง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วิชัย บ่อแก้ว บ้านธาตุขิงแกง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เบญจวรรณ ต๊ะรังษี บ้านธาตุขิงแกง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เฉิดฉาย บุญช่วย บ้านธาตุขิงแกง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อุบล ธิมา บ้านธาตุขิงแกง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พิพิธภรณ์ ณ น่าน บ้านแม่วังช้าง ครู ครูชำนาญการ
นาย อารีย์ ขรรค์ชัย บ้านแม่วังช้าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง สุชาดา จันทะวงค์ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จิรสิริ์ ศรีสุข บ้านร่องย้าง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ภัสราภรณ์ บุญถึง บ้านเวียงลอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย นภดล เขื่อนเป็ก บ้านเวียงลอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง นวลจันทร์ วัฒนจันทร์ บ้านเวียงลอ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรพรรณ สุริยะวงค์ บ้านเวียงลอ ครู ครูชำนาญการ
นาย สุพจน์ นวลดั้ว บ้านศรีเมืองชุม ครู ครูชำนาญการ
นาย มงคล ศรีสุข บ้านศรีเมืองชุม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พัชราภรณ์ สุขกันต์ บ้านศรีเมืองชุม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุรางค์ ตันกูล บ้านศรีเมืองชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว เกศริน ปารมณ์ บ้านศรีเมืองชุม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สงกรานต์ อุปวรรณ์ บ้านศรีเมืองชุม ครู ครูชำนาญการ
นาย สิงหา กาชัย บ้านน้ำจุน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ประเทืองศรี จันทราพันธ์ บ้านน้ำจุน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สายสุนีย์ สวัสดี บ้านน้ำจุน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ภัทราณิษฐ์ ราศรี บ้านน้ำจุน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว นฤมล ศรีขันทะ บ้านพวงพยอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ณรงค์ วงค์แก้ว บ้านพวงพยอม ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ภดาภรณ์ เบญจญาติ บ้านพวงพยอม ครู ครูชำนาญการ
นางสาว มติกาญจน์ ขาวสะอาด บ้านพวงพยอม ครู ครูชำนาญการ
นางสาว บาจรีย์ สักลอ บ้านพวงพยอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วรพล จ้าวประยูร บ้านพวงพยอม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง ชนันภรณ์ กองศรี บ้านพวงพยอม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุนทรี สมณะ บ้านพวงพยอม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุ่งนภา บุญวงศ์ บ้านพวงพยอม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สายพิน ศรีธิด้วง บ้านพวงพยอม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กัญญาณัฐ มีคง บ้านพวงพยอม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว นันทา หวลอารมณ์ บ้านพวงพยอม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ทินกร จอมสวรรค์ บ้านสักลอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ทิชากร กิจเกตุ บ้านสักลอ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ธาริณี ก๋าคำ บ้านสักลอ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ลักษณา จันธิมา อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง สุภัสสร กาติ๊บ บ้านสักลอ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย นรวีร์ ไชยอินตา บ้านสักทุ่ง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เจนจิรา ราวิชัย บ้านสักทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พัชรินทร์ รู้ทำนอง บ้านแม่ต๋ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วิไลวรรณ คำมาปัน บ้านดอนแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ลักษิกา แก้วทิยาเวชย์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สุธินันท์ กันทะขู้ บ้านสักทุ่ง ครู ครูชำนาญการ
นาย สายันต์ ขึ้นนกขุ้ม บ้านสักทุ่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย โสภณ นาปรัง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารียา ตาบุญใจ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ภัทราวดี นวลแจ่ม อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สุวิมล ฟูคำ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ณัฐพร อินทนันชัย อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว อัจฉรา ใจกล้า อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการ
นาย นรินทร์ ดวงบุบผา อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พรทิพย์ ไชยมงคล อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พรวิภา ไชป้อ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิภาดา กัณสาตร อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง รัชนี ธงสัตย์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เกษม วงศ์ไชย อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อมรรัตน์ อุดมประสิทธิ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ชุติกาญจน์ เวียงลอ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว เขมิกา คำวงค์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สมพิศ ตักโพธิ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กัลยา ใจแสวง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ภัสรา คำยศ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย กมล บุญจันต๊ะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว จีราวรรณ เชื้อเมืองพาน อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว กิริยาพร อินทรวิศิษฎ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ชญานิศา ปิงสุแสน บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูชำนาญการ
นาง วิรัลพัชร มิ่งโอโร อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อุบลพรรณ บัวติ๊บ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการ
นาง ประจิน เครืออินทร์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วลัยกร ดวงเต็ม ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วรนิษฐา คำยศ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย มนตรี อุทธา บ้านยางขาม ครู ครูชำนาญการ
นาง พัชรี ไชยวุฒิ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นภาพร พรมมา บ้านป่าสัก ครู ครูชำนาญการ
นาย เจริญ ไชยศิริ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ศลิษา ถาวร ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ครูชำนาญการ
นาง ภัทรนิษฐ์ พระดวงงาม ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ลัดดาวัณย์ ธิมา ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิยะวรรณ จันทจร ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ครูชำนาญการ
นาง ทองพันธ์ วงศ์สม บ้านกิ่วแก้ว ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เทวี ใจหมั้น บ้านกิ่วแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว กรองกาญจน์ จันทิมา บ้านกิ่วแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อารีรัตน์ กุสาวะดี บ้านปงสนุก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์ บ้านปงสนุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว อังผกา น้ำสา บ้านยางขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ยุวดี จอมศรี บ้านยางขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นิตยา กาชัย บ้านยางขาม ครู ครูชำนาญการ
นาง สุภชา ชาวน่าน บ้านยางขาม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เอมพิกา ใจกล้า อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ไฉน ไชยมงคล บ้านยางขาม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง มยุรี มะกาว บ้านยางขาม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์ บ้านยางขาม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ดอกรัก ม้วนพรม บ้านยางขาม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งนภา เขื่อนเป็ก บ้านยางขาม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุชัญญ์ญา นงนุช บ้านสบขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย วรวิทย์ ตาสาย บ้านยางขาม ครู ครูชำนาญการ
นาง สุภาพร กาติ๊บ บ้านวังเค็มใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อัจฉราภรณ์ สุวรรณทา บ้านวังเค็มใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อมล ปัญญาวงศ์ บ้านวังเค็มใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นารีรัตน์ วงศ์ใหญ่ บ้านดอนลาว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สาคร อินต๊ะสิน ปัวพิทยา ครู ครูชำนาญการ
นาง วัชรานันทร์ คชลัย ปัวพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศิริภา ดวงแก้วปั๋น บ้านก๊อหลวง ครู ครูชำนาญการ
นาง ปิยาภรณ์ บุญศรี บ้านพระนั่งดิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พิสมัย อินปั๋น ปัวพิทยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เสมอพงษ์ อินปั๋น ปัวพิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ราตรี ธูปมงคล บ้านร่องค้อม ครู ครูชำนาญการ
นาย สิทธิพงษ์ ปันแก้ว บ้านปัวศรีพรม ครู ครูชำนาญการ
นาง อุรา จรอำ บ้านปัวศรีพรม ครู ครูชำนาญการ
นาง ปาจรีย์ ธุระ บ้านปัวศรีพรม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ฉลาด เสนาธรรม บ้านฝายกวาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ประพันธ์ ใจดี บ้านฝายกวาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กาญจนา เมืองมูล บ้านฝายกวาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วัชรีพร เวียงสมุทร บ้านแม่ต๋ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง รัชนี ดะนัย บ้านแม่ต๋ำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
สิบเอก ศรศักดิ์ เครืออินทร์ บ้านแม่ต๋ำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นันทกรานต์ ราชคม บ้านแม่ต๋ำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ธนาพิพัฒน์ วรพิศุทธ์ บ้านแม่ต๋ำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จุติภรณ์ เครืออินทร์ บ้านแม่ต๋ำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อธิศ ไชยวุฒิ บ้านแม่ต๋ำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ณิชลกานต์ นิทะโน บ้านแม่ต๋ำ ครู ครูชำนาญการ
นาง ปรียาภรณ์ ทดดอน บ้านแวน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง มยุรี อ่อนคำ บ้านแวน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กรรณิการ์ หลาบมาลา บ้านแวน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อารี จิตสง่า บ้านแวน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง โสภิดา บุญหล้า อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นาง กัญญารัตน์ พวงมะลิ บ้านจำบอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง สิริอาภา นุชนิยม บ้านสันปูเลย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สราวุธ หอมนาน บ้านสันปูเลย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กัลยา จ้าวประยูร บ้านสันปูเลย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ศิโรรัตน์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณกานดา ชนะพิมพ์ บ้านปางมดแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อรพรรณ อาษา บ้านปางมดแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อภิชาติ ดวงศรี บ้านทุ่งติ้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย จำรัส จ้องสาระ บ้านปางมดแดง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นันทวัน วงศ์ใหญ่ บ้านปางมดแดง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เรณู พลบุญ บ้านปางมดแดง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ฤทธิพล อินธิมา บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการ
นาย ภานุพงศ์ ทุ่งเย็น บ้านปางมดแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย มณเฑียร ประเสริฐสังข์ บ้านปางมดแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว คนึงนิจ ฟองอินทร์ บ้านปางมดแดง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ทินกรณ์ พลบุญ บ้านปางมดแดง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงจันทร์ จ้องสาระ บ้านปางมดแดง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พิมพ์พิมล ทำของดี อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว แสงดาว แสงศรีจันทร์ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ครูชำนาญการ
นาง จีรานันท์ หอมนาน ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ครูชำนาญการ
นาง วชิราภรณ์ สุโพธิณะ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัมพร วงศ์ใหญ่ ชุมชนบ้านเชียงบาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง สุดสวาท กีรติวรางกูร บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สายสมร กองมงคล ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฏฐณิชา ปาโต ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรวรรณ ดอกมะลิ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ครูชำนาญการ
นาย สิรวิชญ์ อ่อนคำ บ้านปัวศรีพรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริภา สุนันต๊ะ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชุติณัชชา ไชยโย บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ดรุณี โสรจสฤษฎ์กุล บ้านผาฮาว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ธนวัฒน์ ปริญญา บ้านผาฮาว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง แพงศรี ศรีคำ บ้านผาฮาว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุดา กองมะลิ บ้านผาฮาว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัมพร ทะรินทร์พิพัฒน์ บ้านหัวทุ่ง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เสาวลักษณ์ ดอนมูล บ้านหัวทุ่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สมควร ดะนัย บ้านหัวทุ่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย มานัด สร้อยสวิง บ้านหัวทุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว นฤมล โยธาดี บ้านหัวทุ่ง ครู ครูชำนาญการ
นาง สุพรรณ เชื้อสะอาด บ้านหัวทุ่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุลาวัลย์ วงศ์สนิท บ้านหัวทุ่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พีรพัฒน์ กาติ๊บ บ้านหัวทุ่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรพรรณ ชิดสนิท ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อนุสรณ์ ไทยโกษา ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว จินพัฒ วงศ์ไชย ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศวรรยา วงศ์ขัติ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วีระวัฒน์ เอี่ยมละออ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการ
นาย ประเสริฐ บุญล้อม ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งรัตน์ สมฤทธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สมทรง เชื้อสะอาด ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง มีนา ประวัง ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง บัณฑิตา นาต๊ะ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จีราภา สุริยะ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว จันทร์สาย เวียงคำ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการ
นาง ลำพึง ใจดี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการ
นาง มัณฑกานต์ ทิพยมณฑล ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฐฑภัทร์ ศรีจันทร์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อุทัย ราษี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการ
นาง เขมจิรา ศรีสว่าง ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการ
นาง พรรณิภา กาละพวก ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วิไล ใจคำ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วิไล นิธิสุวรรณ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กนกวรรณ เขียนโพธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรทัย ชุมภู ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการ
นาง ประภาพร กิตติ์สมบูรณ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง มธุสร ประชุม ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อรพรรณ สมรักษ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง แจ่มจันทร์ บุญล้อม ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ทองเดี่ยว พินิจ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุพัตรา สมฤทธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จุฬารัตน์  ศรีธนะ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศุภิสรา บุตรวัน บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ดรุณี สุวรรณะ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุทธิพร สุทธิกาศ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุพินิจ กวาวเจริญ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรี สมฤทธิ์ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วรัชยา ขันโท บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พิษณุ อินทร์บัว บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นาง ปวีณ์กร สัญใจ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นาง ปวินตรา โนริยา บ้านโจ้โก้ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พิมพ์ปวีณ์ สนชาวไพร บ้านโจ้โก้ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ธีรพรรณ แจ้ใส บ้านโจ้โก้ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วาสนา อินทร์บัว ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ฐาณิญา เสาร์ดี บ้านใหม่ร่มเย็น ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐนันท์ แสงศรีจันทร์ บ้านใหม่ร่มเย็น ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อำนาจ กาติ๊บ บ้านใหม่ร่มเย็น ครู ครูชำนาญการ
นาง นนทวรรณ รวมสุข บ้านใหม่ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรุณศรี เทศทอง บ้านปางถ้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ว่าที่ร้อยตรี นพฤทธิ์ ต่อวาส บ้านปางถ้ำ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เกศรินทร์ เมืองมูล บ้านจำบอน ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ณัฐกานต์ ขันทะ บ้านปางถ้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อรวรรณ ชุ่มใจ บ้านปางถ้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อรพีรา อาศัย บ้านปางถ้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ภัสราพร นวลเสน บ้านปางถ้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธีระวุฒิ ธาตุทอง ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูชำนาญการ
นาย ณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน บ้านขุนกำลัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย อุดม ธีรพัฒนานนทกุล บ้านปางถ้ำ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว กัลยาณี หายโศรก บ้านปางถ้ำ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พิมผกา กาฬศิริ บ้านปางถ้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นพมาศ อภิรักษ์พนาเขต บ้านพระนั่งดิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชวนพิศ เวียงคำ บ้านฝายกวาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีชา กาวีเขียว บ้านห้วยกั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย ปรีชา โสภาเคน บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย สันติพงษ์ สมฤทธิ์ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุ่งณภา ใจหมั้น บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สุพัตรา ชูยิ้ม บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง มุกดา โสภาเคน บ้านถ้ำผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรัญญา ผัดผวน บ้านถ้ำผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว เส็ง เรืองนภารัตน์ บ้านถ้ำผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย นพดล ธุระ บ้านพระนั่งดิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว เอมอร ใสสม บ้านถ้ำผาลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ปราณี วรสุทธิ์ บ้านถ้ำผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพเยาว์ คำถิน บ้านถ้ำผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ชุมพร ไชยสาร บ้านต้นผึ้ง ครู ครูชำนาญการ
นาย เกษม บุตรดาจันทร์ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู ครูชำนาญการ
นาย ไกรวุฒิ วงศ์ขจร บ้านต้นผึ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว นงคราญ สุใจบาล บ้านทุ่งติ้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นงเยาว์ มีสุข บ้านจำบอน ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ประภาศรี จันปวงเสน บ้านน้ำมิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สร้อยสุดา สุนสะดี บ้านน้ำมิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุกัญญา พานอรุโณทัย บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการ
นาย วีระวุฒิ ตุ้ยสาร บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพเรศ บุตรสิงห์ บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการ
นาย พรชัย ศิริสาร บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการ
นาง วันเพ็ญ ตุ้ยสาร บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พรรณี รัตนไพศาลกิจ บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการ
นาย เอกชัย วงศ์คำ บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการ
นาง ศลิษา ขันหอม บ้านฝายกวาง ครู ครูชำนาญการ
นาย ภาณุพล ยิ้มใหญ่ บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการ
นาย สังวาลย์ มีสุข บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สมพิศ กาติ๊บ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นาง วิยะดา บุญเทพ บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สายชล ชัยวัน บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นันทิยา ใฝ่จิตร บ้านน้ำมิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จารุพรรณ ไชยบาล บ้านแฮะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สมบัติ ราษี บ้านแฮะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง รัญจวน โนไชยยา บ้านแฮะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว จินห์จุฑา เที่ยงโชคชัย บ้านแฮะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง รมิดา กุลธีรานนท์ บ้านแฮะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ปฏิญญา ดวงศรี บ้านแฮะ ครู ครูชำนาญการ
นาง เอื้องผึ้ง สุคำภีร์ บ้านแฮะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว นงเยาว์ ไชยสถาน บ้านแฮะ ครู ครูชำนาญการ
นาง ประนอม ใจเสาร์ดี บ้านแฮะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กนกกร วิสุทธิธาดา บ้านไชยพรม ครู ครูชำนาญการ
นาย ธนิต จันต๊ะคาด บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อำไพ ดวงงาม บ้านปี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อินสม ดอนปัน บ้านปี้ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงกมล ใจดี บ้านปี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย สุพจน์ ใจดี บ้านปี้ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สกุณา ศรีจันทร์ บ้านพระนั่งดิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง คนึงนิจ รวมสุข บ้านพระนั่งดิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุพัตรา บัวติ๊บ บ้านพระนั่งดิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ณัฐพงศ์ มะณี บ้านพระนั่งดิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ภุมรา บุญประเสริฐ บ้านพระนั่งดิน ครู ครูชำนาญการ
นาง จิรภา พงษ์เกษ บ้านพระนั่งดิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ประภาพร จักรคำ บ้านพระนั่งดิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิจิตรา กลิ่นหอม บ้านพระนั่งดิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุพจน์ ทดดอน บ้านพระนั่งดิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ญศิริ ใจดี บ้านพระนั่งดิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย นาวิน จีนะ บ้านพระนั่งดิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เครือวัลย์ วรรณศร บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ภัทถกฤต พุทธอาสน์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สมจิตร สมณะ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จันทร์ฟอง ปัญญาวงศ์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ธัญญรัตน์ สมฤทธิ์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วันจันทร์ ทองภูมิพันธ์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิรินภา สมศรี อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นาย นิรัติศัย ฟูแสง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นาง ชญาณ์นันท์ ชลธาภิวัฒน์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปัทมา รอดกูล อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย มหรรณพ ศรีทา อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สมพิศ ไชยลังกา อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พนม บุญศรีโรจน์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพิน บุญมาก อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปวีณา บุญสุข อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรพรรณ สักลอ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พจนา เจนใจ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ธัญพร หอมนาน อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นาง นันท์ติกัน แซ่ตั้น อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นาย อรรณพ สมฤทธิ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุวรรณา ปักษาศร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นาง ศุทธินี เหลาคม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ปรียาภรณ์ นาสินสร้อย อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ประภัสสร ดีอุ่น อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง รัตติกาล ไชยวุฒิ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย กิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ศิริขวัญ รวมสุข อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พรเพ็ญ กันทะเนตร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พินณวดี ศรีคำแซง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นวลจันทร์ ศรีจันทร์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พวงพิกุล โยธาวุธ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เยาวลักษณ์ กฤตินธรรม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิศารัตน์ สิบหมื่นอาด อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ธนภรณ์ ธะนะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ภคณภัทร เจริญสุข อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ยุภาพร ชาวเวียง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นริศรา คำวัง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นาง วรรณา กิตติกวินพัทธ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นาย เกรียงศักดิ์ ไชยเนตร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย นถณพร คงกล่อม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการ
นาง พชรมนฑ์ ไชยสมบัติ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อาจารี แสงแก้ว บ้านแวนโค้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นิภารัตน์ กาละพวก บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการ
นาย ธนะชัย เอื้อวิบูลย์ศรี บ้านแวนโค้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วินัย พงษ์ช้าง บ้านแวนโค้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว ไพริน ปั้นทอง บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พวงเพชร ชัยแก้ว บ้านฝายกวาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมผกา ไกลถิ่น บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการ
นาย คณิต วงศ์ใหญ่ บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการ
นาง วันดี ทองเลิศ บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศุภมาส โยธาดี บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง มุกดา วิชา บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เสรี ชัยแก้ว บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว นรากร กองมงคล บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เจนษิตา สินเปียง บ้านแม่ต๋ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สุธิชา บุตรวัน บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง แสงนวล ไกลถิ่น บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ศุภิกา การะยศ บ้านแวนโค้ง ครู ครูชำนาญการ
นาง ลำแพน เมืองมูล บ้านทุ่งหล่ม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ญพิชชา ไชยแก้ว บ้านทุ่งหล่ม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย มนัด คำถิน บ้านทุ่งหล่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง วรวรรณ วงศ์ใหญ่ บ้านทุ่งหล่ม ครู ครูชำนาญการ
นาง ประทุมวัน สมฤทธิ์ บ้านทุ่งหล่ม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นพรดา พุทธอาสน์ บ้านทุ่งหล่ม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ทิพวรรณ พิราโสภา บ้านหนองบัวเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สัญญา โยธาวุธ บ้านแม่ต๋ำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว เดือนเพ็ญ วงค์ใหญ่ บ้านหนองบัวเงิน ครู ครูชำนาญการ
นาง วันเพ็ญ บุญยืน บ้านหนองบัวเงิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทด บ้านจำบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง รจเรข ปัญญาสิทธิ์ บ้านจำบอน ครู ครูชำนาญการ
นาง อมรรัตน์ สายแผลง บ้านจำบอน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ยสุตมา ประทุมชาติ บ้านจำบอน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อรทัย มังคลาด บ้านจำบอน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจ บ้านจำบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พิษณุ ศรีขันทะ บ้านจำบอน ครู ครูชำนาญการ
นาง วันเพ็ญ ปัญจจอม บ้านจำบอน ครู ครูชำนาญการ
นาง พัชรินทร์ แสงศรีจันทร์ บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จำนงค์ วงศ์ใหญ่ บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นงลักษณ์ วงศ์ไชย บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สมจิตร ศรีจันทร์ บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุณี พุ่มคำ บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เดือนนภา ณ ลำปาง บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นาฏนภางค์ จันทร์เกษม บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการ
นาง กรวิกา กาติ๊บ บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย บุญส่ง กาติ๊บ บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อริยาณัฐ จำรัส บ้านผาลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ณัฐ คำมูล บ้านผาลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง กัลยา ไชยชนะ บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุกัญญา ประเสริฐสังข์ บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการ
นาง อักษราพร แสงศรีจันทร์ ชัยชุมภู ครู ครูชำนาญการ
นางสาว บุษบา หอมอ่อน ชัยชุมภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง รำไพ มณีกร ชัยชุมภู ครู ครูชำนาญการ
นาย อรรถการ สุริยะ ชัยชุมภู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง วรรณวณัฐ ไทยทาน บ้านไชยสถาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ศรีวรรณ์ กองแก้ว บ้านไชยสถาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
สิบเอก พงษ์ศักดิ์ คีรีสถานบุตร บ้านไชยสถาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง จงรักษ์ ธีระวงศนันท์ บ้านไชยสถาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ผ่องพรรณี ประสงค์ บ้านไชยสถาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง แสงเดือน เป็งใจ บ้านไชยสถาน ครู ครูชำนาญการ
นาง นันทัชพร จันอิน บ้านไชยสถาน ครู ครูชำนาญการ
นาย จำเริญ เรือนสอน อนุบาลเชียงม่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย เดชณะรงค์ จักรจุ่ม บ้านท่าม่าน ครู ครูชำนาญการ
นาง ประทินนา มาเรียน บ้านท่าม่าน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อำพร กองแก้ว บ้านท่าม่าน ครู ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรี ภัทรดนัย มูลศรี บ้านท่าม่าน ครู ครูชำนาญการ
นาง ศิริรัตน์ ฟองคำ ชุมชนบ้านบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง โชติกา มณีภูวนัตถ์ ชุมชนบ้านหลวง ครู ครูชำนาญการ
นาง ศิรินุช ศิวธรรมรัตน์ บ้านสันปูเลย ครู ครูชำนาญการ
นาย ประเสริฐ กองแก้ว ชุมชนบ้านหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จินดา ยะแสง ชุมชนบ้านหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พยอม มั่งมูล ชุมชนบ้านหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว นารีลักษณ์ บัวระภา ชุมชนบ้านหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย กิตติพงษ์ บุญไชย ชุมชนบ้านหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กันย์สินี ปิจวงค์ ชุมชนบ้านหลวง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ประภาพร เร่งเร็ว ชุมชนบ้านหลวง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ณัฐรดา ปกรณ์อังกูร ชุมชนบ้านหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อดิศร กัญจนะไชยวรรณ์ ชุมชนบ้านหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย นิคุณ เหล่ากาวี ชุมชนบ้านหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วุฒิชัย แทนรอด บ้านหล่ายทุ่ง ครู ครูชำนาญการ
นาง สาวิตรี วิชัย บ้านปงสนุก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ทัศนีย์ คำลือ บ้านปงสนุก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วรภพ สุหิตานุเคราะห์ บ้านสระ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัมพร จันทร์งาม บ้านปงสนุก ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ชฎาธาร มงคลกิจอนันต์ บ้านบ่อเบี้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วรรณภา ยะอิตะ บ้านบ่อเบี้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เนาวรัตน์ จันแดง บ้านบ่อเบี้ย ครู ครูชำนาญการ
นาย นิรันดร์ พูนผลแสนชัย บ้านบ่อเบี้ย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นงลักษณ์  พรพิพัฒน์สิริ อนุบาลเชียงม่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย โยธิน เชิดชู อนุบาลเชียงม่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง มะลิวัลย์ ลือเรือง อนุบาลเชียงม่วน ครู ครูชำนาญการ
นาง ศศิธร อิ่นคำ อนุบาลเชียงม่วน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พลาเดช พินิจมนตรี บ้านท่าฟ้าใต้ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วิไล วชิรตรากูล บ้านท่าฟ้าใต้ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ถนอมศรี ใจแก้ว บ้านท่าฟ้าใต้ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย มนตรี เรือนไสว บ้านนาบัว ครู ครูชำนาญการ
นางสาว นงคราญ บรรจง บ้านนาบัว ครู ครูชำนาญการ
นาย ชรินทร์ ธิวงค์ บ้านสักลอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ บ้านทุ่งมอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว ฐิติกาญจน์ ก้างยาง บ้านทุ่งมอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กนกรัตน์ แกนขุนทด บ้านทุ่งมอก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จริยา บุญชุม บ้านทุ่งมอก ครู ครูชำนาญการ
นาง สุพัตรา ศรีคำ บ้านสระ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว วิลาสินี เสมอ บ้านสระ ครู ครูชำนาญการ
นาย ฤทธิเดช ไม้แสนช่าง บ้านสระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วัลลิภา สมฤทธิ์ บ้านสระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปกรณ์ บารมีนำชัย บ้านสระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย กมล พรหมศรี บ้านสระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สายัณร์ อิ่นคำ บ้านสระ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พิชญศักดิ์ เร่งเร็ว บ้านสระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ศาตรา แสนปัญญา บ้านสระ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศศินา อุ่นเมือง บ้านสระ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงใจ มูลศรี บ้านทุ่งหนอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว จีราวรรณ จันทร์เอ้ย บ้านท่าฟ้าเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ณรงค์ ไชยลังกา บ้านสระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย วิชิต กลิ่นหอม บ้านขุนกำลัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง เครือสวรรค์ แสงสุข บ้านวังบง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย บุญช่วย สุระป้อม บ้านวังบง ครู ครูชำนาญการ
นาย สมพล สุขศรี บ้านใหม่น้ำเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ปราณี สุขศรี บ้านใหม่น้ำเงิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย มานพ อัตไพบูลย์ บ้านใหม่น้ำเงิน ครู ครูชำนาญการ
นางสาว รภัสรดา สักลอ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู ครูชำนาญการ
นาย สัญญา จิโนสวัสดิ์ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมพ์ฉาย ไชยสาร ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ครูชำนาญการ
นาง กันณา บุญธรรม ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุดารัตน์ เสมอเชื้อ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุบิน บุญอินทร์ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุนิษา อินต๊ะขัน บ้านควรเก๊าเงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย หาญ นันกาวงค์ บ้านถ้ำผาลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง วราภรณ์ หมัยเงิน บ้านควรเก๊าเงา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ประนอม พันธ์ดี บ้านควรเก๊าเงา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุวิมล สิงห์คำ บ้านเลี้ยว ครู ครูชำนาญการ
นาย สุวัฒน์ เย็นใจ บ้านเลี้ยว ครู ครูชำนาญการ
นาย บุญเชิด ปัญญา บ้านเลี้ยว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฐกฤช ชัยชนะ บ้านเลี้ยว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว รุ้งคราญ วิริยัง บ้านแบ่ง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ปุณยนุช จันทะวัง บ้านแบ่ง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ภิชญา วงศ์ษา บ้านแบ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย นิคม อินต๊ะวงค์ บ้านแบ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย วิชิต บัวระเพ็ชร บ้านปัว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย กมล ผาคำ บ้านปัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว กรรณิการ์ ภูมิภิรมณ์ขวัญ บ้านปัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ธนวรรณ เย็นใจ บ้านปางผักหม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย จินดา ตาทิพย์ บ้านสบบง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมพรรณ์ พิทาคำ บ้านปางผักหม ครู ครูชำนาญการ
นางสาว บัวลอย พริบไหว ชุมชนบ้านบอน ครู ครูชำนาญการ
นาย สุทัศน์ ทอดเสียง บ้านสีพรม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ธนัช ท้าวศรี บ้านสีพรม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งอรุณศรี ถูกใจ บ้านสันหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชญานี สมบัติเจริญกิจ บ้านใหม่พัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธันยพร ปัญญาทิพย์ บ้านร่องแมด ครู ครูชำนาญการ
นาย สุรชัย วรภูรีกุล บ้านใหม่พัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว ปรารถนา ศรีคำ บ้านควรดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สรารัตน์ ผัดผวน บ้านควรดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย รัชนาท ยะมงคล บ้านควรดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง รุ่งนภา อภิวงค์ บ้านควรดง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เอื้อการย์ จอมภา บ้านดอนแก้ว ครู ครูชำนาญการ
นาย อดุลย์ สิงห์คำ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง รวงทอง แก้วพนา บ้านดอนแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ลัดดา ชำนาญใช้ บ้านดอนแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อรอนงค์ คำปันดี บ้านดอนเงิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า บ้านน้ำมิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ธันวา ศรีชัย บ้านดอนเงิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สลิลลา ชาญเชี่ยว บ้านดอนเงิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พนมฉัตร มณีมัย บ้านผาตั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง เบญญาภา อินต๊ะวงค์ บ้านหลวง ครู ครูชำนาญการ
นาย เก้าศักดิ์ดา อ่องคำ บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เสาวลักษณ์ บุญถึง บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง รุ้งนภา คิดดี บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เนาวรัตน์ เสมานุสรณ์ บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พงษ์สินษ์ มั่งมูล บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วรรณา บุญถึง บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ประทีป ทิสา บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อณิรุจน์ สมจิต บ้านดอนไชยป่าแขม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุภาพรรณ คิดดี บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ครูชำนาญการ
นางสาว กรรณิกา มากสุข บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จณิสา สัมพันธสิทธิ์ บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อรุโณทัย เตรียมสอน บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พศวีร์ ศรีวิชัย บ้านหล่ายฝายแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว อ้อมพร ไชยสาร บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ครูชำนาญการ
นาย อนันท์ ปัญญา บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ประทุมวรรณ อุ่นเรือน บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ปาจรีย์ ฐานะปัญญากุล บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ครูชำนาญการ
นาง สาคร ชาญเชี่ยว บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ครูชำนาญการ
นาง เกษราภรณ์ มีหลาย บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ภูบดินทร์ พวงจำ บ้านแฮะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย วิเชียร ปิงยศ บ้านแฮะ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว นิภาลัย แรกข้าว บ้านแฮะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ยุทธนา คงแหลม บ้านทุ่งแต ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ลำพิง สุทธวงค์ บ้านทุ่งแต ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ปราณี คำมาปัน บ้านทุ่งแต ครู ครูชำนาญการ
นาย เทวินทร์ นิลมณี บ้านทุ่งแต ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุพรรณ สุทธวงค์ บ้านทุ่งแต ครู ครูชำนาญการ
นาย มานพ ชัยก๋า บ้านทุ่งแต ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ธนวัฒน์ ยี่สิบแสน อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นุสรา คำผัด บ้านทุ่งแต ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐรดา อ่อนดี บ้านทุ่งแต ครู ครูชำนาญการ
นางสาว จินตรา สนั่นป่า บ้านทุ่งแต ครู ครูชำนาญการ
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เติมพร ปราบสงคราม อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง จุฑารัตน์ สบบง อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สุพรรณิการ์ เรือนสอน อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ศรีศักดิ์ ดวงแก้ว อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรีภรณ์ สุภา อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว มณฑาทิพย์ คงสถาน อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กาญจนา ประยูรคำ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ประทุมพร กันไชยคำ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พนม มณีชัย อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อาทิชา สุขสบายกุล อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สารัมภ์ ก้อนแก้ว บ้านห้วยแม่แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ปุญชรัสมิ์ อินต๊ะวิกูล บ้านห้วยแม่แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เทียมจิตร เตชะเมา บ้านห้วยแม่แดง ครู ครูชำนาญการ
นาง พิชาภัค กรประเสริฐ์ บ้านหมุ้น ครู ครูชำนาญการ
นาง ศิริรัตน์ อินแปลง บ้านดู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว บุญณิกา บุญถึง บ้านดู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง บงกช ปัญญาไว บ้านดู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง มณฑิตา คำปลิว บ้านดู่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริณา บุตรภักดี บ้านดู่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พนิดา หมื่นจันทร์ บ้านดู่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุภาพร อุดไชย บ้านดู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุรไกร หมื่นแก้ว บ้านดู่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์ ชุมชนบ้านบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ฑัชธรรม สิงห์แก้ว ชุมชนบ้านบอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ฉัตรมงคล จันทรา ชุมชนบ้านบอน ครู ครูชำนาญการ
นาง กาญจนา ตาคม ชุมชนบ้านบอน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุกัญญา คนต่ำ ชุมชนบ้านบอน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สาวิตรี บุญแรง บ้านม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อารีย์ อินทร์ลือ บ้านม่วง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อำไพร สมสมัย บ้านบุญเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง ศุภกานต์ สังประการ บ้านบุญเรือง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริพร อุ่นเรือน บ้านบุญเรือง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง แสงวล บัวคำ บ้านห้วยสิงห์ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว จีรนันท์ ธรรมศิริ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สุดารัตน์ กันทะวงค์ ราชานุเคราะห์ ครู ครูชำนาญการ
นาย กฤษฎาภิวัตน์ วงศ์ใหญ่ ราชานุเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐรียา หมัดอะดัม ราชานุเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ศักดา หลาบมาลา ราชานุเคราะห์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สมศักดิ์ เวียงคำ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นาย อิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว เบญจรัตน์ ทองภูมิพันธ์ บ้านร่องค้อม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุ่งรัตน์ บุญเรือง ราชานุเคราะห์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัมภา ทารินทร์ ราชานุเคราะห์ ครู ครูชำนาญการ
นาง ณัฐกัญญา ธนะ บ้านก๊อหลวง ครู ครูชำนาญการ
นาง ศิรินภา เรืองนภารัตน์ ราชานุเคราะห์ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว บุษกร ปัญญาภู ราชานุเคราะห์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สาวิตรี ธาราหรรษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว โศศิษฐา ศรีสมบัติ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชนุดร วารีพิทักษ์ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว จีรพร สนิท บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นาย ณภัทรพงศ์ ศิริคำ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นาง นงเยา เผ่าปินตา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เกษม วงศ์ใหญ่ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นาย ชาญศิลป์ จตุนาม บ้านฮวก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย นิรุตต์ เสาหิน บ้านก๊อน้อย ครู ครูชำนาญการ
นาง นันทนีย์ มีสุขสถาพร บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ศศิธร อุทธิยา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วรรณา วิชา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สง่า กันทะบุญ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พัทยา ปัญญาดา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นาย ภควัต พุทธรักษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว จรีนา พุทธรักษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชินวัตร อุดมทอสกุล บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุวัฒน์ โยปัญญา บ้านปางถ้ำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง รัชฎาภรณ์ สนม บ้านแม่ทาย ครู ครูชำนาญการ
นาย สุรพงษ์ วิกะหะ บ้านแม่ทาย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี ศราวุฒิ อิ่มทราย บ้านขุนกำลัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สิทธิชัย กุลมิตร บ้านดู่ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว อวยพร สามารถ บ้านทุ่งหนอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง กนกวรรณ เอกชัยพิทักษ์ บ้านร้องเชียงแรง ครู ครูชำนาญการ
นาง ทิพย์สุดา บุญไชย บ้านขุนกำลัง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ชญาน์นันท์ คมแก้ว บ้านควรเก๊าเงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อนันตชัย ทำดี บ้านขุนกำลัง ครู ครูชำนาญการ
นาง ทรรศนีย์ ยาสมุทร์ บ้านขุนกำลัง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรเพ็ญ พนาบำรุง บ้านขุนกำลัง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ชาญณรงค์ สุภา ชุมชนบ้านบอน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุปราณี เชื้อเมืองพาน บ้านขุนกำลัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จิราพร คำลือ บ้านขุนกำลัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ดวงสมร กันทา บ้านสันติสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จิราพร  สวยเจริญ บ้านสันติสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ไสว คนใจบุญ บ้านสันติสุข ครู ครูชำนาญการ
นาย พิชิต เปล่งใส บ้านสักลอ ครู ครูชำนาญการ
นาย เสกสันต์ ไชยมงคล บ้านปงสนุก ครู ครูชำนาญการ
นาย วาที สมศรี บ้านสันติสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฐชนา บุญเติม บ้านห้วยแม่แดง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว อรวรรณ์ มันใส บ้านสันติสุข ครู ครูชำนาญการ
นาง พิมพ์พรรณ ใจพันธ์ บ้านสันติสุข ครู ครูชำนาญการ
นาง ณัฏฐ์สิริ เครือคำ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุนิพร ลาบุตรดี บ้านสันติสุข ครู ครูชำนาญการ
นาง พัฒน์นรี สรรสอน บ้านขุนกำลัง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัชดาภรณ์ แซ่ย่าง บ้านสันติสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทร์แว่น บ้านนาอ้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ บ้านนาอ้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ศิริศักดิ์ ศรีษะคำ บ้านนาอ้อม ครู ครูชำนาญการ
นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์ บ้านนาอ้อม ครู ครูชำนาญการ
นางสาว กัลยา นาปรัง บ้านน้ำจุน ครู ครูชำนาญการ
นาย บรรจง คิดดี ชุมชนบ้านหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง สร้อยสุดา ศรีกันไชย บ้านนาอ้อม ครู ครูชำนาญการ
นาย วิวัฒน์ พนาบำรุง บ้านนาอ้อม ครู ครูชำนาญการ
นาย สมบัติ อินทร์ลือ บ้านนาอ้อม ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เพ็ญนภา บุญทา บ้านสบขาม ครู ครูชำนาญการ
นาย ทิพย์ คำมาเร็ว บ้านสบขาม ครู ครูชำนาญการ
นาง วรารัตน์ เชิดอยู่ บ้านสบขาม ครู ครูชำนาญการ
นาง ภาวิตา ปัญญา บ้านสบขาม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว เอวิกา ขุนนิทา บ้านผาตั้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุจิตรา ร่วมทอง บ้านผาฮาว ครู ครูชำนาญการ
นาง ภัณฑิลา แก้วพรม บ้านใหม่ร่มเย็น ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อัมพร กลิ่นหอม บ้านสันปูเลย ครู ครูชำนาญการ
นาง สุจันทร์ยา ปิมแปง บ้านผาตั้ง ครู ครูชำนาญการ
นาง เกศยามณชุ์ สุพรม บ้านผาตั้ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภัทรวรรณ ขันตา บ้านผาตั้ง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พัทธนันท์ ต่อสวย บ้านน้ำปุก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รุ่งนภา ขาวแดง บ้านน้ำปุก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สมพงษ์ สืบเครือพรม บ้านน้ำปุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย บุญเรียง ชัยวร บ้านน้ำปุก ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พัทยา เวียงคำ บ้านร่องค้อม ครู ครูชำนาญการ
นาง ภัทราภรณ์ ปรีเปรม ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย กฤษฎากร สงพูล บ้านฝายกวาง ครู ครูชำนาญการ
นาย อำพล ราวกลาง บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง นิรมล เชียงแรง บ้านสะแล่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นวลจันทร์ ลิชัยมูล บ้านสะแล่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ปรานอม รัตนขอดสกุล บ้านสะแล่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อรุโณทัย กิตติธีระวัฒน์ บ้านร้องเชียงแรง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ศรศักดิ์ บัวผัด บ้านร้องเชียงแรง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว กุมภา หมื่นคำแสน บ้านก๊อน้อย ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สุพรรณิการ์ ไชยะ บ้านก๊อน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ดารารัตน์ กำแพงแก้ว บ้านก๊อน้อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เรณู เหมืองจา บ้านก๊อน้อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุมลรัตน์ ธรรมโม บ้านก๊อน้อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ญาณิกา แก้วสุวรรณ บ้านก๊อน้อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พนิดา สารเทพ บ้านทุ่งกล้วย ครู ครูชำนาญการ
นาย ภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว เสาวลักษณ์ อุ่นคำ บ้านทุ่งกล้วย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปุณนภัส เมืองมูล บ้านทุ่งกล้วย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เนตรชนก บุญสิมมา บ้านทุ่งกล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุริยา พงษ์ด้วง บ้านทุ่งกล้วย ครู ครูชำนาญการ
นาย อินทอง เชียงทา บ้านทุ่งกล้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ภัทรา บุญแรง บ้านทุ่งกล้วย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชลธิชา สบบง บ้านก๊อหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต วิชา บ้านดอนเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว นิพรัตน์ ศรีจันทร์ บ้านก๊อหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
สิบตำรวจโท วิจารย์ หมดสังข์ บ้านก๊อหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง ชนากานต์ แก้วนันทะ บ้านแกใหม่นิคม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นิตยา รัตนเวชศาสตร์ บ้านสา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย จิรยุทธ์ รวมสุข บ้านสา ครู ครูชำนาญการ
นาง รินยา กิจเฉลา บ้านสา ครู ครูชำนาญการ
นาย มนตรี วงศ์ใหญ่ บ้านสา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง วรรณฤดี บุญประเสริฐ ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการ
นาย จักรี คนงาน ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สายรุ้ง สมศรีวัฒนา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สิชการ จิโนสวัสดิ์ ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง รัตดาวัลย์ สุขเพียง ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุวรรณ หัวนา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง โสภา สุขแสง ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย นิคม พรมมา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นงนุช ปันนา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จิรารัตน์ ยาดี ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรวรรณ หอมนาน ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฐิตาภรณ์ ประชุม บ้านป่าสัก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย กาหลงทอง คชอาจ บ้านป่าสัก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ไพฑูรย์ มาวงค์ บ้านป่าสัก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย พรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการ
นาง เมริสา หัวนา บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วรพันธ์ บุญประเสริฐ บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง มาลี ประเสริฐเมธ บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุวิทย์ สมฤทธิ์ บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ธนัชชา ปันนา บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วิพัฒน์ สารนวน บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการ
นาย นพดล บัวแสง บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการ
นาย เอกรัตน์ กันทะเนตร บ้านสถาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ธัญชนก โนธา บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุภัทร์ เขียนโพธิ์ ชุมชนบ้านหนองเลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง รัชนี แก้วรากมุข ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุนันท์ ปัญญาอินทร์ บ้านทุ่งติ้ว ครู ครูชำนาญการ
นาง ศรีเพ็ญ เตชะแก้ว บ้านแก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย นิพันธ์ จันทร์กิเสน บ้านแก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย มานัส รวมสุข บ้านแก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุวัฒน์ ธรรมโม บ้านแก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย กิตติพงษ์ ขันทะวงค์ บ้านสบบง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สมัย มีสติ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย วีระศักดิ์ กันไชยศักดิ์ บ้านสบบง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ดาริณี เขียวสะอาด บ้านสบบง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นวลละออ พิริยพัฒนา บ้านสบบง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรชร เรียนสอน บ้านปง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เยาวรักษ์ สมฤทธิ์ บ้านปง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สรัญญา ธรรมโม บ้านปง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ศรีสมร วงศ์ไชย บ้านปง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ครองทรัพย์ พงษ์ด้วง บ้านปง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เกษม พรมครอบ ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ครูชำนาญการ
นาง ศิรินภา เชื้อสะอาด บ้านปง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว คันธรส ปิ่นศักดิ์ บ้านฮวก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ปีย์วรา โยปัญญา บ้านฮวก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วิจิตร สมศรีวัฒนา บ้านฮวก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง จินดา ฟูฝั้น บ้านฮวก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กาญจนา เตวิน บ้านฮวก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อุไรทิพย์ สวยสม บ้านฮวก ครู ครูเชี่ยวชาญ
นาง มุขดา เชื้อสะอาด บ้านฮวก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ศักดิ์ชญา ฐานะราช บ้านฮวก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สมภพ ขัติคำ บ้านฮวก ครู ครูชำนาญการ
นาย ประหยัด บุญแรง บ้านฮวก ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เยาวรัตน์ ยอดแก้ว บ้านฮวก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พัลลภา บุตรดาจันทร์ บ้านฮวก ครู ครูชำนาญการ
นาย สุวัฒน์ กาติ๊บ บ้านฮวก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ปิยนุช คุ้มม่วง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ครูชำนาญการ
นาง พัชรี ต่อวาส อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ครูชำนาญการ
นาง ปราณี รอบจังหวัด อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรี นาปรัง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรา สมควร อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ชฎาพร สูงปานเขา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วิลัยพร หงุ่ยกระโทก อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ครูชำนาญการ
นาง ธีราพรรณ พงษ์ช้าง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ราตรี ไทยเมือง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทัศนีย์ กาติ๊บ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุจิตรา รักษาดี บ้านปงใหม่ ครู ครูชำนาญการ
นาง กนกกร วงศ์ใหญ่ บ้านปงใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ปวรัศ วงศ์ใหญ่ บ้านปงใหม่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย คะนอง เมืองมูล บ้านปงใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพิน สร้อยสวิง บ้านปงใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เฉลิมสุขโชต สุขกาลนิรันดร์ บ้านปงใหม่ ครู ครูชำนาญการ
นาง กมลชนก กลิ่นมาลา บ้านปงใหม่ ครู ครูชำนาญการ
นาย มนตรี เบิกบาน บ้านปงใหม่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ศรีออน ดีจิต บ้านปงใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิยมาศ อินทรสัตยพงศ์ บ้านปงใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เมตตา บัวแย้ม บ้านปงใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อัมพาวรรณ อินทนนท์ บ้านปงใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อดิศักดิ์ รันทด บ้านฮวก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ภรทิพย์ ผิวเกลี้ยง บ้านก๊อน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กรรณิกา รุ่งไพบูลย์กิจ บ้านสันติสุข ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กรรณิกา ใจดี บ้านร้องเชียงแรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปาริฉัตร พิณพาทย์ บ้านฝายกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วรรณภา สืบศฤงคาร บ้านร่องแมด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัจฉริยพร จันทร์มณี ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รัชนีกร อินชมภู อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ประภัสสรา ดวงทิพย์ บ้านดู่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วรางคณา อินต๊ะอ้าย บ้านสักลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัมรัตน์ อินต๊ะแสน ชุมชนบ้านบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ศรีแพร อ่อนดี บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ณาตยา พาบัว บ้านทุ่งหนอง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว อภิญญา ก๋าแก้ว บ้านปง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย กรกฎ รวมสุข บ้านก๊อหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สรชัย ช่างแต่ง บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ณัฐพร สุวรรณโน บ้านสันติสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กาหลง จบศรี บ้านร้องเชียงแรง ครู ครูชำนาญการ
นาย ทอง คำมี บ้านปางมดแดง ครู ครูชำนาญการ
นาง ฆริกา มหายศ บ้านสร้อยศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อดิศร เทพเจริญ บ้านสักทุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย สุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ บ้านปางผักหม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย กฤษฎิ์ กาบทุม บ้านไชยสถาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย อนุชา เชื้อเมืองพาน บ้านห้วยแม่แดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว ปาลีรัตน์ วังวล บ้านดอนแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย ภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล บ้านร้องเชียงแรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พงษ์ศักดิ์ ชาญชัย บ้านทุ่งติ้ว ครู ครูชำนาญการ
นางสาว อรณิชา ขำมั่น ชุมชนบ้านบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ตติย์พร เขตรักษา บ้านสันปูเลย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐวดี วงศ์ชัย บ้านแม่วังช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นลินพรรณ ฟูแสง บ้านใหม่พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง จตุพรรณ กิจจานนท์ บ้านหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สิรภพ อินตายวง บ้านทุ่งแต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว บุญยนุช ธัญลักษณ์ชัยกุล อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สมอน กำลังงาม บ้านบ่อเบี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วรัญญา แต้มดื่ม อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุภาวรรณ สังเกตุ ราชานุเคราะห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐพิมล กองเงิน บ้านดู่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัญชลี กันธิ บ้านปางถ้ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิทิตา เพียรสวัสดิ์ บ้านไชยสถาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อุมาภรณ์ สิทธิ์จันทร์ ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย รุ่งสุริญัณห์ สุนันต๊ะ บ้านสันติสุข ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นฤมล อินต๊ะสิน บ้านต้นผึ้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ระพีพรรณ์ สุพรม บ้านน้ำปุก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ขวัญเรือน ไกลถิ่น ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิไลวรรณ โยปัญญา บ้านน้ำปุก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วารุณี นามจิตต์ บ้านสันติสุข ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด บ้านยางขาม ครู ครูชำนาญการ
นาง กัญญาภัค ปัญญาดี บ้านกิ่วแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศิริชนกม์ สมนาม บ้านแม่วังช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง แสงดาว ปุณะตุง บ้านผาตั้ง ครู ครูชำนาญการ
นาย อภิชาติ แก้วหล่อ บ้านแวน ครู ครูชำนาญการ
นางสาว รัชฎาพร อุทธิยา บ้านผาลาด ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ศิริรัตน์ สมบุณร์นาค บ้านปางมดแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธัญยธรณ์ พันธ์พืช บ้านทุ่งมอก ครู ครูชำนาญการ
นาง พาณี เสาหิน บ้านป่าสัก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ดัทฤยา อุปนันท์ ราชานุเคราะห์ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ปัทมากร จันทิมา บ้านปางผักหม ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ณัฎฐนันท์ บำเพ็ญกุล บ้านสระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุภรักษ์ เชื้อหมอ บ้านนาบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว แสงทิพย์ คำสีศิล บ้านก๊อน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ทัตพงศ์ พัวเรืองเลิศ บ้านปางถ้ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธัญพิชชา บุญนะ ราชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย วุฒิชัย ใจชื่น บ้านทุ่งกล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กานต์ธิดา เมืองเขียว บ้านสบขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฎฐ์ชญา ต๊ะแบ่ง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นราภรณ์ คำเทพ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปนัดดา มังคราช บ้านยางขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อรยา กันแก้ว บ้านป่าสัก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัจฉรา เมืองมูล บ้านธาตุขิงแกง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ภาณุวัฒน์ สมฤทธิ์ บ้านสถาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปรียานุพรรธ์ กาติ๊บ บ้านปงใหม่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จุฑามาศ กาละพวก ชุมชนบ้านบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นวรัตน์ ต้นแฝง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วิราวรรณ ภาพพิชวงค์ ราชานุเคราะห์ ครู ครูชำนาญการ
นาง รุจิรา ฟักงาม ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สามารถ โพธิ์ทอง บ้านสบขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วิไลลักษณ์ อินธิมา บ้านผาตั้ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วิสุตรา สืบแสน ราชานุเคราะห์ ครู ครูชำนาญการ
นาง กาญจนา ปัญญาหล้า บ้านสระ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว กริณรัฎฐ์ ชมภู บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการ
นาง วรรธนพร อภิรักวงศ์ บ้านแฮะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ญานิกา อิ่มพูล บ้านแม่ต๋ำ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว กติกา ตระกูลสันติไมตรี บ้านร้องเชียงแรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วิเศษ วงค์ขัติ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นาย ศวิต ฟักงาม บ้านนาอ้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง วาสนา เตวิน บ้านทุ่งกล้วย ครู ครูชำนาญการ
นาย พงกษิณ วังอินต๊ะ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ปุณชรัศมิ์ งามนอก บ้านธาตุขิงแกง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุพจน์ จ๋าวกิตติวัฒนา บ้านใหม่พัฒนา ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ทิพย์รัตน์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล บ้านธาตุขิงแกง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กชกร ชัยยา บ้านขุนกำลัง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พรสวรรค์ จันสีแดง บ้านสถาน ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ปิยะมาศ เมืองเขียว บ้านสบขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ทิมพิกา ปันสืบ บ้านสบขาม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เอกพันธ์ สุวรรณโน บ้านสันติสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชาลินี หอมนาน บ้านแม่ต๋ำ ครู ครูชำนาญการ
นาย กิตติพงษ์ สมภาร อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พรพิรุณ วงศ์ใหญ่ บ้านใหม่พัฒนา ครู ครูชำนาญการ
นาง พิชญ์ธิดา ตั้งสกุลเสริมสุข ราชานุเคราะห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศิรินันท์ นันทะเสน บ้านสันติสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วรันย์ ปัญญา บ้านท่าฟ้าเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย ชาญชัย สมศรี บ้านควรเก๊าเงา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว นุศรา แสนคำ บ้านปง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ศรายุทธ บ้านสระ บ้านสันปูเลย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปฐมพร คำหล้า บ้านทุ่งหนอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นวพรรษ อะทอยรัมย์ ชัยชุมภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อารียา ไว้ยศ บ้านโจ้โก้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เพ็ญผกา มณีเพ็ชร บ้านธาตุขิงแกง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รัชนีวรรณ พึ่งพวก บ้านปงใหม่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พรรณี สมจิตร บ้านดู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เมธิณี คำบุญเรือง อนุบาลเชียงม่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิลาลักษณ์ จันต๊ะ บ้านปงสนุก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย รัฐวิทญ์ สารเทพ บ้านปง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรีไพร สุวรรณกลาง บ้านน้ำปุก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ทนงศักดิ์ สุทสนธ์ บ้านท่าฟ้าเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วรัชยา พริ้งเพลิด บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ครูชำนาญการ
นาย สมชาย สมชาติ บ้านยางขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิมพร มณีชัย บ้านน้ำปุก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย โยธิน คำมา บ้านสันติสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ศุภวิชญ์ ไชยมงคล บ้านทุ่งกล้วย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง จรัสศรี ก๋องแก้ว อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ศุภชัย พึ่งศรี บ้านปงสนุก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วิทยา จันทร์ทนะ บ้านบุญเรือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชุติเดช เร่งเร็ว บ้านสระ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ชีวานันท์ กาสมุทร บ้านขุนกำลัง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุพัตรา จักรจุ่ม บ้านสระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง จตุพร สุทสนธ์ บ้านร่องแมด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว แขนภา อินต๊ะอดทน บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วิทวัส กันทะเนตร บ้านสถาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศุภิสรา แสงคีรีเขต บ้านพวงพยอม ครู ครูชำนาญการ
นาง กนกวรรณ เขียวดี บ้านดู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อภิสิทธิ์ วิทยาวาณิตย์ ปัวพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชุษณวัลย์ วงศ์ใหญ่ บ้านจำบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รัตนากร วงศ์ใหญ่ บ้านห้วยกั้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วันทนา ไม้จำปา บ้านทุ่งกล้วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สิริวลี ทะนานแก้ว บ้านสักทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปราณี สุริยะผดุงชัย บ้านนาอ้อม ครู ครูชำนาญการ
นาง จิราวรรณ ไชยภาพ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปิยรัตน์ น้ำสา อนุบาลเชียงม่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธิดารัตน์ ศรีวิราช อนุบาลเชียงม่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เจนจิตร ใจกว้าง บ้านบ่อเบี้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นภาพร อินทา บ้านปงสนุก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุภาพร กาดใจเข็ม บ้านร่องแมด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธัญลักษณ์ กลิ่นหอม บ้านสักทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วรัทภพ หัวนา บ้านสักทุ่ง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ทักษยา กองมงคล บ้านผาตั้ง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ลำดวน อาทยะกุล ปัวพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อุทุมพร ฝอยเงิน บ้านต้นผึ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุพัตรษร รุ่งเรือง บ้านสันปูเลย ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สิริกัลยา ชัยธิ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิไลรัตน์ แสนอ้าย บ้านต้นผึ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ภทราพรรณ สุวรรณรัตน์ บ้านจำบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัครจรรยา มังคลาด บ้านปางถ้ำ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ทรัพย์ทวี บุญแรง บ้านบ่อเบี้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กมลรัตน์ เร่งเร็ว บ้านบ่อเบี้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วธิดา มูลศรี อนุบาลเชียงม่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย จิรัฎฐ์ คชลัย บ้านดอนแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธรรณโรจน์ ศรีจันทร์ บ้านดอนแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย จักรพันธ์ กาพุฒ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย จรินทร์ คำมาปัน ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง จรรยา บุญหมั้น ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พิกุล มาไกล บ้านนาอ้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุภาภรณ์ สวยสม บ้านน้ำปุก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อำพล คุ้มคำ บ้านสา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อนุรักษ์ ยะมงคล บ้านเวียงลอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศิริพร บำรุงพร บ้านหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เบญจวรรณ หอมนาน บ้านแม่ต๋ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปานวาด เชื้อสะอาด อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ชนัญญา รักเรียน บ้านปางถ้ำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัยดา ผาลัย บ้านก๊อน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กัญญารัตน์ ผาลา บ้านป่าสัก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เอกพันธ์ ทนันไชย ชุมชนบ้านดอนไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง ผกาณิต บัวย้อย บ้านสะแล่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพาวดี สุวรรณศักดิ์ บ้านยางขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อรวิภา ใสคำฟู บ้านธาตุขิงแกง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐพร ดีมาก บ้านกิ่วแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว หนึ่งฤทัย ใจหาญ บ้านห้วยแม่แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุภารัตน์ วิวัฒน์เพชรชมพู บ้านผาฮาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นิรชา วงศ์ประเสริฐ ชุมชนบ้านหนองเลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นงคราญ มหาวรรณ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อารียา ศรีจุมปา ชุมชนบ้านดอนไชย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิมหฤดา หวัดวาปี อนุบาลเชียงม่วน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อาภากร ด่านขุนทุด บ้านควรดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปุริมปรัชญ์ จีรัง บ้านท่าฟ้าใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วารี พูนผลแสนชัย บ้านท่าฟ้าเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธวัลรัตน์ กันสม บ้านท่าม่าน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว มยุรา ปิยารักษ์ บ้านบ่อเบี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นาตาชา เกิดคง ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ