• รายการหลักรายการครู สพป.พย.2


คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ชื่อปริญญา
รูปภาพ
นาง ศรีแพร อ่อนดี บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง ณาตยา พาบัว บ้านทุ่งหนอง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว อภิญญา ก๋าแก้ว บ้านปง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว อภิญญา ก๋าแก้ว บ้านปง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบันฑิต
นาย กรกฎ รวมสุข บ้านก๊อหลวง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย สรชัย ช่างแต่ง บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบันฑิต
นาง ณัฐพร สุวรรณโน บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นาง ศรีแพร อ่อนดี บ้านผาลาด ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นาง ณาตยา พาบัว บ้านทุ่งหนอง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นาง กาหลง จบศรี บ้านร้องเชียงแรง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย กรกฎ รวมสุข บ้านก๊อหลวง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นาง ดวงกมล ใจดี บ้านปี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
นาย อินสม ดอนปัน บ้านปี้ ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา)
นาย สุพจน์ ใจดี บ้านปี้ ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา)
นาย ณรงค์ ไชยลังกา บ้านท่าฟ้าเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
นางสาว อำไพ ดวงงาม บ้านปี้ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
นางสาว เจนษิตา สินเปียง บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาโท กศ.ม.
นางสาว จีราวรรณ จันทร์เอ้ย บ้านท่าฟ้าเหนือ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สุพจน์ นวลดั้ว บ้านศรีเมืองชุม ครู ปริญญาตรี บริหารการศึกษา
นาย ณัฐพงษ์ ชุมภู บ้านร่องแมด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ณัฐพงษ์ ชุมภู บ้านร่องแมด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย สุริยา พงษ์ด้วง บ้านทุ่งกล้วย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง พนิดา สารเทพ บ้านทุ่งกล้วย ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย ณภัทร คะมณีวรรณ บ้านแม่ทะลาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาง อริยาณัฐ จำรัส บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ณภัทร คะมณีวรรณ บ้านแม่ทะลาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง เดือนนภา ณ ลำปาง บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง พัชรินทร์ แสงศรีจันทร์ บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง กรวิกา กาติ๊บ บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง กัลยา ไชยชนะ บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง จำนงค์ วงศ์ใหญ่ บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สมจิตร ศรีจันทร์ บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย วินัย พงษ์ช้าง บ้านแวนโค้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย บุญส่ง กาติ๊บ บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นาฏนภางค์ จันทร์เกษม บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นงลักษณ์ วงศ์ไชย บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง อรอนงค์ คำปันดี บ้านดอนเงิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว อาจารี แสงแก้ว บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สุกัญญา ประเสริฐสังข์ บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาย รัฐศาสตร์ สมฤทธิ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว เบญจวรรณ ต๊ะรังษี บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย พศวีร์ ศรีวิชัย บ้านหล่ายฝายแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง นิภารัตน์ กาละพวก บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย พศวีร์ ศรีวิชัย บ้านหล่ายฝายแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว ไพริน ปั้นทอง บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง พวงเพชร ชัยแก้ว บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สุณี พุ่มคำ บ้านผาลาด ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ณัฐ คำมูล บ้านผาลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว อ้อมพร ไชยสาร บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว พิมผกา ไกลถิ่น บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย คณิต วงศ์ใหญ่ บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง วันดี ทองเลิศ บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย อนันท์ ปัญญา บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย อนันท์ ปัญญา บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว ประทุมวรรณ อุ่นเรือน บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว ประทุมวรรณ อุ่นเรือน บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ธันวา ศรีชัย บ้านดอนเงิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง ปาจรีย์ ฐานะปัญญากุล บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สาคร ชาญเชี่ยว บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว สลิลลา ชาญเชี่ยว บ้านดอนเงิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย ปรีชา กาวีเขียว บ้านสันกลางนาดอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง เกษราภรณ์ มีหลาย บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง เกษราภรณ์ มีหลาย บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว นรากร กองมงคล บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง วราภรณ์ แก้ววรรณา บ้านแม่ทะลาย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สุนีย์ ตาคำ บ้านแม่ทะลาย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ยุพาพร วุฒิสารวัฒนา บ้านแม่ทะลาย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ศุภมาส โยธาดี บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาง มุกดา วิชา บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย นภดล เขื่อนเป็ก บ้านเวียงลอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ภัสราภรณ์ บุญถึง บ้านเวียงลอ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย อณิรุจน์ สมจิต บ้านดอนไชยป่าแขม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว อรพรรณ สุริยะวงค์ บ้านเวียงลอ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง นวลจันทร์ วัฒนจันทร์ บ้านเวียงลอ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง ประนอม พันธ์ดี บ้านควรเก๊าเงา ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว สุนิษา อินต๊ะขัน บ้านควรเก๊าเงา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย เก้าศักดิ์ดา อ่องคำ บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง เสาวลักษณ์ บุญถึง บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย ธนะชัย เอื้อวิบูลย์ศรี บ้านแวนโค้ง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศาสนศาสตร์บัณฑิต
นาง ประนอม พันธ์ดี บ้านควรเก๊าเงา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง รุ้งนภา คิดดี บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง เนาวรัตน์ เสมานุสรณ์ บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง วราภรณ์ หมัยเงิน บ้านควรเก๊าเงา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว วรรณา บุญถึง บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ศุภิกา การะยศ บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาโท การศึกษาบัณฑิต
นาย ประทีป ทิสา บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาง จิรสิริ์ ศรีสุข บ้านร่องย้าง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์
นางสาว สุภาพรรณ คิดดี บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว กรรณิกา มากสุข บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง วราภรณ์ หมัยเงิน บ้านควรเก๊าเงา ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย เสรี ชัยแก้ว บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง อรุโณทัย เตรียมสอน บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว จณิสา สัมพันธสิทธิ์ บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สุธิชา บุตรวัน บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาง วรรณฤดี บุญประเสริฐ ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง สายรุ้ง สมศรีวัฒนา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สายรุ้ง สมศรีวัฒนา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว บัวลอย พริบไหว ชุมชนบ้านบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง พิสชา เสนางคนิกร บ้านห้วยไคร้ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาย จักรี คนงาน ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาย จักรี คนงาน ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว วัธณาวรรณ มณีวรรณ บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ธันย์ชนก เกตุแก้ว บ้านห้วยไคร้ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง แสงนวล ไกลถิ่น บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สุรางค์ ตันกูล บ้านศรีเมืองชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี การประถมศึกษา
นางสาว สุทธิพร สุทธิกาศ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สิชการ จิโนสวัสดิ์ ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สุพินิจ กวาวเจริญ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย ฑัชธรรม สิงห์แก้ว ชุมชนบ้านบอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง พัชรี สมฤทธิ์ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง วรัชยา ขันโท บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง รัตดาวัลย์ สุขเพียง ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง รัตดาวัลย์ สุขเพียง ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย สุวรรณ หัวนา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง โสภา สุขแสง ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง โสภา สุขแสง ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย นิคม พรมมา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง เบญจวรรณ ไชยชนะ บ้านร่องแมด ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย จินดา ตาทิพย์ บ้านสบบง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ลาวัลย์ สุพรรณนนท์ บ้านร่องแมด ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาง นวลละออ พิริยพัฒนา บ้านสบบง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย วีระศักดิ์ กันไชยศักดิ์ บ้านสบบง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง เบญจวรรณ ไชยชนะ บ้านร่องแมด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบันฑิต
นาย สุทัศน์ ทอดเสียง บ้านสีพรม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ปวีณ์กร สัญใจ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นางสาว ดาริณี เขียวสะอาด บ้านสบบง ครู ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ธนัช ท้าวศรี บ้านสีพรม ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง จุฬารัตน์  ศรีธนะ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว รัชนีย์ จิวิริยะวัฒน์ บ้านห้วยไคร้ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ศุภิสรา บุตรวัน บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย ฉัตรมงคล จันทรา ชุมชนบ้านบอน ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง กมลวรรณ จอมศรี บ้านร่องแมด ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง กมลวรรณ จอมศรี บ้านร่องแมด ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นางสาว เจนจิรา บัวแดง บ้านร่องแมด ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาย นิวัติ สมุทรเขตร์ บ้านร่องแมด ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาง กาญจนา ตาคม ชุมชนบ้านบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ดรุณี สุวรรณะ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว อรชร เรียนสอน บ้านปง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย กิตติพงษ์ ขันทะวงค์ บ้านสบบง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง สุกัญญา คนต่ำ ชุมชนบ้านบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย เอกชัย ชายวิชัย บ้านร่องแมด ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นางสาว พิมพกานต์ ลาบุตรดี บ้านร่องแมด ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นางสาว เกศริน ปารมณ์ บ้านศรีเมืองชุม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว วรรณภา สืบศฤงคาร บ้านร่องแมด ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาย พีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์ ชุมชนบ้านบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว อัมรัตน์ อินต๊ะแสน ชุมชนบ้านบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย นิวัติ สมุทรเขตร์ บ้านร่องแมด ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
นาง นารีรัตน์ วงศ์ใหญ่ บ้านดอนลาว ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สาคร อินต๊ะสิน บ้านดอนลาว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง พัชราภรณ์ สุขกันต์ บ้านศรีเมืองชุม ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์
นาย มงคล ศรีสุข บ้านศรีเมืองชุม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สงกรานต์ อุปวรรณ์ บ้านศรีเมืองชุม ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาย นรวีร์ ไชยอินตา บ้านสักทุ่ง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง ปุณนิษฐ์ แสงแก้ว บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ปุณนิษฐ์ แสงแก้ว บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว เกศริน ปารมณ์ บ้านศรีเมืองชุม ครู ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว ลักษิกา แก้วทิยาเวชย์ บ้านสักทุ่ง ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว สุธินันท์ กันทะขู้ บ้านสักทุ่ง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
นาง ดรุณี โสรจสฤษฎ์กุล บ้านผาฮาว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สายันต์ ขึ้นนกขุ้ม บ้านสักทุ่ง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว เจนจิรา ราวิชัย บ้านสักทุ่ง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว พัชรินทร์ รู้ทำนอง บ้านสักทุ่ง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
นาง ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล บ้านยางขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.)
นาย นรวีร์ ไชยอินตา บ้านสักทุ่ง ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นางสาว อังผกา น้ำสา บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นาย สายันต์ ขึ้นนกขุ้ม บ้านสักทุ่ง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
นาง แพงศรี ศรีคำ บ้านผาฮาว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง นิตยา กาชัย บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นาง สุภชา ชาวน่าน บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นาง เอมพิกา ใจกล้า บ้านยางขาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นาง สุรางค์ ตันกูล บ้านศรีเมืองชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
นาง ไฉน ไชยมงคล บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นาง อุบล ธิมา บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ลักษิกา แก้วทิยาเวชย์ บ้านสักทุ่ง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
นาง ศรีสมร วงศ์ไชย บ้านปง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สุดา กองมะลิ บ้านผาฮาว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง มยุรี มะกาว บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นางสาว ศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์ บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นาง ศรีสมร วงศ์ไชย บ้านปง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ดอกรัก ม้วนพรม บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นาง รุ่งนภา เขื่อนเป็ก บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นางสาว จารุพรรณ คร่องรับ บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง เฉิดฉาย บุญช่วย บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สุชัญญ์ญา นงนุช บ้านยางขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
นาย วรวิทย์ ตาสาย บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นาง ครองทรัพย์ พงษ์ด้วง บ้านปง ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาง ครองทรัพย์ พงษ์ด้วง บ้านปง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง โชติกา มณีภูวนัตถ์ ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาง โชติกา มณีภูวนัตถ์ ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ประเสริฐ กองแก้ว ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง จินดา ยะแสง ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว พยอม มั่งมูล ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว นารีลักษณ์ บัวระภา ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นงนุช ปันนา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย กิตติพงษ์ บุญไชย ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
นาง จิรารัตน์ ยาดี ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว อรวรรณ หอมนาน ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง กันย์สินี ปิจวงค์ ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ประภาพร เร่งเร็ว ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ณัฐรดา ปกรณ์อังกูร ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย มนตรี วงศ์ใหญ่ บ้านสา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย นิคุณ เหล่ากาวี ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว อัจฉริยพร จันทร์มณี ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สุวิมล ฟูคำ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจบัณฑิต
นาย สมควร ดะนัย บ้านหัวทุ่ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สุวิมล ฟูคำ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย วรพันธ์ บุญประเสริฐ บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย มนตรี วงศ์ใหญ่ บ้านสา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย วรพันธ์ บุญประเสริฐ บ้านสถาน ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย มานัด สร้อยสวิง บ้านหัวทุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง ธนวรรณ เย็นใจ บ้านปางผักหม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง เพ็ญศิริ ใจดี บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง นิตยา รัตนเวชศาสตร์ บ้านสา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว พิมพรรณ์ พิทาคำ บ้านปางผักหม ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย ณัฐพงศ์ มะณี บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาง วรรณฤดี บุญประเสริฐ ชุมชนบ้านหนองเลา ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นาง ศิรินภา เชื้อสะอาด บ้านปง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ศิรินภา เชื้อสะอาด บ้านปง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง จิรภา พงษ์เกษ บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาโท ศศ.ม
นาง เยาวรักษ์ สมฤทธิ์ บ้านปง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง เยาวรักษ์ สมฤทธิ์ บ้านปง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย จิรยุทธ์ รวมสุข บ้านสา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย จิรยุทธ์ รวมสุข บ้านสา ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง รินยา กิจเฉลา บ้านสา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง รัชฎาภรณ์ สนม บ้านแม่ทาย ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง เอื้องผึ้ง สุคำภีร์ บ้านแฮะ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
นาย สุรพงษ์ วิกะหะ บ้านแม่ทาย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง รัญจวน โนไชยยา บ้านแฮะ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สุรพงษ์ วิกะหะ บ้านแม่ทาย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย นาวิน จีนะ บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง นพรดา พุทธอาสน์ บ้านทุ่งหล่ม ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ณกานดา ชนะพิมพ์ บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาย วรพล จ้าวประยูร บ้านพวงพยอม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว นฤมล ศรีขันทะ บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ภดาภรณ์ เบญจญาติ บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ภดาภรณ์ เบญจญาติ บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว มติกาญจน์ ขาวสะอาด บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว มติกาญจน์ ขาวสะอาด บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว บาจรีย์ สักลอ บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ชนันภรณ์ กองศรี บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว สุนทรี สมณะ บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว รุ่งนภา บุญวงศ์ บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว สายพิน ศรีธิด้วง บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว สายพิน ศรีธิด้วง บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง กัญญาณัฐ มีคง บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว นันทา หวลอารมณ์ บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย วรพล จ้าวประยูร บ้านพวงพยอม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย ณรงค์ วงค์แก้ว บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาย ณรงค์ วงค์แก้ว บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง สุวิมล สิงห์คำ บ้านเลี้ยว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย เกษม พรมครอบ บ้านปง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สุวิมล สิงห์คำ บ้านเลี้ยว ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย บุญเชิด ปัญญา บ้านเลี้ยว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย วินัย พงษ์ช้าง บ้านแวนโค้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว นรากร กองมงคล บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ศุภิกา การะยศ บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สรัญญา ธรรมโม บ้านปง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง มุกดา วิชา บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว เจนษิตา สินเปียง บ้านแวนโค้ง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว อภิรดี ศรีธนะ บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย นิพันธ์ จันทร์กิเสน บ้านแก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย นิพันธ์ จันทร์กิเสน บ้านแก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ธนวัฒน์ ปริญญา บ้านผาฮาว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว จันทร์ฉาย ศรีธนะ บ้านธาตุขิงแกง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว จันทร์ฉาย ศรีธนะ บ้านธาตุขิงแกง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว จันทร์ฉาย ศรีธนะ บ้านธาตุขิงแกง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ชนากานต์ แก้วนันทะ บ้านแกใหม่นิคม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ศรีเพ็ญ เตชะแก้ว บ้านแก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย มานัส รวมสุข บ้านแก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สุวัฒน์ ธรรมโม บ้านแก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล บ้านยางขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นางสาว ยุวดี จอมศรี บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
นางสาว ศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์ บ้านยางขาม ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) กศ.ม.
นาง อัจฉราภรณ์ สุวรรณทา บ้านวังเค็มใหม่ ครู ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
นาง กานต์พิชชา วงศ์ประพันธ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ถนอมศรี ใจแก้ว บ้านท่าฟ้าใต้ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
นาง อมล ปัญญาวงศ์ บ้านวังเค็มใหม่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สุภาพร กาติ๊บ บ้านวังเค็มใหม่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง วรรณวณัฐ ไทยทาน บ้านไชยสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย วิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย วิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง โสภิดา บุญหล้า บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สิริอาภา นุชนิยม บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สิริอาภา นุชนิยม บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย วรวิทย์ ตาสาย บ้านยางขาม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
นาย สราวุธ หอมนาน บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สราวุธ หอมนาน บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว ยุวดี จอมศรี บ้านยางขาม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
นาง กัลยา จ้าวประยูร บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ศรีวรรณ์ กองแก้ว บ้านไชยสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง กัลยา จ้าวประยูร บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ณรงค์ ไชยลังกา บ้านท่าฟ้าเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตการกีฬา
นางสาว พิมพ์ปวีณ์ สนชาวไพร บ้านโจ้โก้ ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นางสาว พิมพ์ปวีณ์ สนชาวไพร บ้านโจ้โก้ ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ธีรพรรณ แจ้ใส บ้านโจ้โก้ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ธีรพรรณ แจ้ใส บ้านโจ้โก้ ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง เอมพิกา ใจกล้า บ้านยางขาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
นาง ไฉน ไชยมงคล บ้านยางขาม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
นาง มยุรี มะกาว บ้านยางขาม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
นาง รุ่งนภา เขื่อนเป็ก บ้านยางขาม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
นาง สุชัญญ์ญา นงนุช บ้านยางขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
นางสาว นงคราญ บรรจง บ้านนาบัว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย ชรินทร์ ธิวงค์ บ้านนาบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบันฑิต
สิบเอก พงษ์ศักดิ์ คีรีสถานบุตร บ้านไชยสถาน ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง จงรักษ์ ธีระวงศนันท์ บ้านไชยสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล บ้านยางขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
นาง ศิรินุช ศิวธรรมรัตน์ บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ศิรินุช ศิวธรรมรัตน์ บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง อัจฉราภรณ์ สุวรรณทา บ้านวังเค็มใหม่ ครู ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาง ผ่องพรรณี ประสงค์ บ้านไชยสถาน ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาย มนตรี เรือนไสว บ้านนาบัว ครู ต่ำกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
นาง ศิโรรัตน์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ศิโรรัตน์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง วรรณวณัฐ ไทยทาน บ้านไชยสถาน ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ศรีวรรณ์ กองแก้ว บ้านไชยสถาน ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว สลิลลา ชาญเชี่ยว บ้านดอนเงิน ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง ศิโรรัตน์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว อัมพร วงศ์ใหญ่ ชุมชนบ้านเชียงบาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาสาสตรบัณฑิต
นาง แสงเดือน เป็งใจ บ้านไชยสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว อัมพร วงศ์ใหญ่ ชุมชนบ้านเชียงบาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาสาสตรบัณฑิต
นางสาว อัมพร วงศ์ใหญ่ ชุมชนบ้านเชียงบาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง นันทัชพร จันอิน บ้านไชยสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย พิษณุ อินทร์บัว บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย พลาเดช พินิจมนตรี บ้านท่าฟ้าใต้ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง วิไล วชิรตรากูล บ้านท่าฟ้าใต้ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาย นิคม อินต๊ะวงค์ บ้านแบ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว รุ้งคราญ วิริยัง บ้านแบ่ง ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว ปุณยนุช จันทะวัง บ้านแบ่ง ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว ภิชญา วงศ์ษา บ้านแบ่ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ลำแพน เมืองมูล บ้านทุ่งหล่ม ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาง ประทุมวัน สมฤทธิ์ บ้านทุ่งหล่ม ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาย เอกรัตน์ กันทะเนตร บ้านสถาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย วิชัย บ่อแก้ว บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง วิพัฒน์ สารนวน บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย จำเริญ เรือนสอน อนุบาลเชียงม่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง นงลักษณ์  พรพิพัฒน์สิริ อนุบาลเชียงม่วน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย โยธิน เชิดชู อนุบาลเชียงม่วน ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาย โยธิน เชิดชู อนุบาลเชียงม่วน ครู ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
นาง วรวรรณ วงศ์ใหญ่ บ้านทุ่งหล่ม ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาง เพ็ญพิชชา ไชยแก้ว บ้านทุ่งหล่ม ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาย จำเริญ เรือนสอน อนุบาลเชียงม่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย สิงหา กาชัย บ้านน้ำจุน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง มะลิวัลย์ ลือเรือง อนุบาลเชียงม่วน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง มะลิวัลย์ ลือเรือง อนุบาลเชียงม่วน ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ศศิธร อิ่นคำ อนุบาลเชียงม่วน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ประเทืองศรี จันทราพันธ์ บ้านน้ำจุน ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง สายสุนีย์ สวัสดี บ้านน้ำจุน ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ภัทราณิษฐ์ ราศรี บ้านน้ำจุน ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง สาวิตรี วิชัย บ้านปงสนุก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ทัศนีย์ คำลือ บ้านปงสนุก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย วรภพ สุหิตานุเคราะห์ บ้านปงสนุก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ปวินตรา โนริยา บ้านโจ้โก้ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว อัมพร จันทร์งาม บ้านปงสนุก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย หาญ นันกาวงค์ บ้านควรเก๊าเงา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย หาญ นันกาวงค์ บ้านควรเก๊าเงา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย วรภพ สุหิตานุเคราะห์ บ้านปงสนุก ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว บุษบา หอมอ่อน ชัยชุมภู ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาง รำไพ มณีกร ชัยชุมภู ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาย ปรีชา กาวีเขียว บ้านสันกลางนาดอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาง กนกวรรณ เอกชัยพิทักษ์ บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง กนกวรรณ เอกชัยพิทักษ์ บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัญฑิต
นาย วุฒิชัย แทนรอด บ้านหล่ายทุ่ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ดวงใจ มูลศรี บ้านทุ่งหนอง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย อารีย์ ขรรค์ชัย บ้านแม่วังช้าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย อารีย์ ขรรค์ชัย บ้านแม่วังช้าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง พิพิธภรณ์ ณ น่าน บ้านแม่วังช้าง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ทรรศนีย์ ยาสมุทร์ บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง นพมาศ สุริวงค์ใย บ้านจุน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ทรรศนีย์ ยาสมุทร์ บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว พรเพ็ญ พนาบำรุง บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว พรเพ็ญ พนาบำรุง บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว สุปราณี เชื้อเมืองพาน บ้านขุนกำลัง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัญฑิต
ว่าที่ร้อยตรี ศราวุฒิ อิ่มทราย บ้านขุนกำลัง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วิทยาสาสตรบัณฑิต
นาง ชญาน์นันท์ คมแก้ว บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย อนันตชัย ทำดี บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง จีรานันท์ หอมนาน ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบันฑิต
นาย สิทธิชัย กุลมิตร บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาง ชไมพร รินทร์ชม บ้านจุน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ชไมพร รินทร์ชม บ้านจุน ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ปิยชาติ ธงสัตย์ บ้านสร้อยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง สุพัสตรา สืบเครือพรม บ้านสร้อยศรี ครู ปริญญาโท การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง มุกดา แสงแก้ว บ้านสร้อยศรี ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย มนัด คำถิน บ้านทุ่งหล่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาย มนัด คำถิน บ้านทุ่งหล่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ฆริกา มหายศ บ้านสร้อยศรี ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย ฉลาด เสนาธรรม บ้านฝายกวาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม.
นาย ประพันธ์ ใจดี บ้านฝายกวาง ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาง พันธ์ทิพย์ ชำนาญญา บ้านจุน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง กาญจนา เมืองมูล บ้านฝายกวาง ครู ปริญญาโท ศษ.ม
นาย ภาดล ชำนาญญา บ้านจุน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สกุลณี แสนศรี บ้านจุน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง พรปวีณ์ ศรีคำมูล บ้านดอนมูล ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว เทวี ใจหมั้น บ้านกิ่วแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง ทองพันธ์ วงศ์สม บ้านกิ่วแก้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสคร์บัณฑิต
นาง วันเพ็ญ ปัญจจอม บ้านจำบอน ครู ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาว อัมพร จันทร์งาม บ้านปงสนุก ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต
นาง ทัศนีย์ คำลือ บ้านปงสนุก ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต
นาง สิเนหา ชัยสุวรรณ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สิเนหา ชัยสุวรรณ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง สิเนหา ชัยสุวรรณ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง สาวิตรี วิชัย บ้านปงสนุก ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต
นาย ฉัตรมงคล จันทรา ชุมชนบ้านบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สุเทพ เครืออินทร์ บ้านธาตุขิงแกง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย สุเทพ เครืออินทร์ บ้านธาตุขิงแกง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ฑัชธรรม สิงห์แก้ว ชุมชนบ้านบอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี การสหกรณ์
นาย มณเฑียร ประเสริฐสังข์ บ้านปางมดแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย มณเฑียร ประเสริฐสังข์ บ้านปางมดแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย อภิชาติ ดวงศรี บ้านปางมดแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย อภิชาติ ดวงศรี บ้านปางมดแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย จำรัส จ้องสาระ บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นันทวัน วงศ์ใหญ่ บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง เรณู พลบุญ บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ฤทธิพล อินธิมา บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาย ฤทธิพล อินธิมา บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ภานุพงศ์ ทุ่งเย็น บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาย ภานุพงศ์ ทุ่งเย็น บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว คนึงนิจ ฟองอินทร์ บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว อำไพร สมสมัย บ้านบุญเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาย ทินกรณ์ พลบุญ บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ดวงจันทร์ จ้องสาระ บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง ดวงจันทร์ จ้องสาระ บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ทอง คำมี บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นางสาว อำไพร สมสมัย บ้านบุญเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว อรพรรณ อาษา บ้านปางมดแดง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ศิริพร อุ่นเรือน บ้านบุญเรือง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณทิต
นาง ศิริพร อุ่นเรือน บ้านบุญเรือง ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ศุภกานต์ สังประการ บ้านบุญเรือง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณทิต
นาง ศุภกานต์ สังประการ บ้านบุญเรือง ครู ปริญญาโท การศึกษาบัณฑิต
นาง ดารารัตน์ กำแพงแก้ว บ้านก๊อน้อย ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาง ญาณิกา แก้วสุวรรณ บ้านก๊อน้อย ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาง สุมลรัตน์ ธรรมโม บ้านก๊อน้อย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง วันเพ็ญ บุญยืน บ้านหนองบัวเงิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว เดือนเพ็ญ วงค์ใหญ่ บ้านหนองบัวเงิน ครู ปริญญาโท บริหารการศึกษา
นาย สัญญา โยธาวุธ บ้านหนองบัวเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา
นางสาว ทิพวรรณ พิราโสภา บ้านหนองบัวเงิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว กรรณิกา ใจดี บ้านร้องเชียงแรง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณทิต(หลักสูตร5ปี)
นาง กัญญารัตน์ พวงมะลิ บ้านท่าฟ้าใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บันฑิต
นาง กัญญารัตน์ พวงมะลิ บ้านท่าฟ้าใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
นาง กัญญารัตน์ พวงมะลิ บ้านท่าฟ้าใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย กมล ผาคำ บ้านปัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา
นาง จุติภรณ์ เครืออินทร์ บ้านแม่ต๋ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง รัชนี ดะนัย บ้านแม่ต๋ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ชิดชนก ศรีธนะ บ้านดอนมูล ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ชิดชนก ศรีธนะ บ้านดอนมูล ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สิบเอก ศรศักดิ์ เครืออินทร์ บ้านแม่ต๋ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง นันทกรานต์ ราชคม บ้านแม่ต๋ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย ธนาพิพัฒน์ วรพิศุทธ์ บ้านแม่ต๋ำ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ.
นาง จุติภรณ์ เครืออินทร์ บ้านแม่ต๋ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย อธิศ ไชยวุฒิ บ้านแม่ต๋ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ณิชลกานต์ นิทะโน บ้านแม่ต๋ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว วัชรีพร เวียงสมุทร บ้านแม่ต๋ำ ครู ปริญญาตรี กศ.บ.
นาย อธิศ ไชยวุฒิ บ้านแม่ต๋ำ ครู ปริญญาโท ศษ.ม.
นางสาว นิภาลัย แรกข้าว บ้านแฮะ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นางสาว นิภาลัย แรกข้าว บ้านแฮะ ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย ภูบดินทร์ พวงจำ บ้านแฮะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาย อิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ราชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย อิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ราชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว จีรนันท์ ธรรมศิริ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว จีรนันท์ ธรรมศิริ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว สุดารัตน์ กันทะวงค์ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาย ศักดา หลาบมาลา ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ศักดา หลาบมาลา ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว ณัฐรียา หมัดอะดัม ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย กฤษฎาภิวัตน์ วงศ์ใหญ่ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว บุษกร ปัญญาภู ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว บุษกร ปัญญาภู ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ศิรินภา เรืองนภารัตน์ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว อัมภา ทารินทร์ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นางสาว อัมภา ทารินทร์ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว รุ่งรัตน์ บุญเรือง ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว รุ่งรัตน์ บุญเรือง ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว เบญจรัตน์ ทองภูมิพันธ์ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว เบญจรัตน์ ทองภูมิพันธ์ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว ปาริฉัตร พิณพาทย์ บ้านฝายกวาง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ.
นาย สมศักดิ์ เวียงคำ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สมพล สุขศรี บ้านใหม่น้ำเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สมพล สุขศรี บ้านใหม่น้ำเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ปราณี สุขศรี บ้านใหม่น้ำเงิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย มานพ อัตไพบูลย์ บ้านใหม่น้ำเงิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง กนกกร วิสุทธิธาดา บ้านไชยพรม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว เติมพร ปราบสงคราม อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาตรี ครุศา่สตรบัณฑิต
นาง จุฑารัตน์ สบบง อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาตรี ครุศา่สตรบัณฑิต
นาง เครือวัลย์ วรรณศร บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย ภัทถกฤต พุทธอาสน์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สมจิตร สมณะ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง จันทร์ฟอง ปัญญาวงศ์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ธัญญรัตน์ สมฤทธิ์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว วันจันทร์ ทองภูมิพันธ์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว วันจันทร์ ทองภูมิพันธ์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง สมจิตร สมณะ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู ปริญญาตรี ครุศา่สตรบัณฑิต
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย ธนิต จันต๊ะคาด บ้านไชยพรม ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย ธนิต จันต๊ะคาด บ้านไชยพรม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง พิมพ์พิมล ทำของดี ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบันฑิต
นางสาว อรวรรณ ดอกมะลิ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง สุดสวาท กีรติวรางกูร ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบันฑิต
นาง ราตรี ธูปมงคล บ้านร่องค้อม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สุดสวาท กีรติวรางกูร ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว แสงดาว แสงศรีจันทร์ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบันฑิต
นางสาว นฤมล โยธาดี บ้านหัวทุ่ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว แสงดาว แสงศรีจันทร์ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว อรพีรา อาศัย บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว อรุณศรี เทศทอง บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว อัมพร ทะรินทร์พิพัฒน์ บ้านหัวทุ่ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง พัทยา ปัญญาดา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัญฑิต
นางสาว เสาวลักษณ์ ดอนมูล บ้านหัวทุ่ง ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว เสาวลักษณ์ ดอนมูล บ้านหัวทุ่ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว จีรพร สนิท บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัญฑิต
นางสาว เกศรินทร์ เมืองมูล บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว กัลยาณี หายโศรก บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาง สุพรรณ เชื้อสะอาด บ้านหัวทุ่ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย พีรพัฒน์ กาติ๊บ บ้านหัวทุ่ง ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย พีรพัฒน์ กาติ๊บ บ้านหัวทุ่ง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาง สายสมร กองมงคล ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบันฑิต
นางสาว กัลยาณี หายโศรก บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว สุลาวัลย์ วงศ์สนิท บ้านหัวทุ่ง ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ณัฏฐณิชา ปาโต ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบันฑิต
นางสาว สุลาวัลย์ วงศ์สนิท บ้านหัวทุ่ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ภัสราพร นวลเสน บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว อรวรรณ ชุ่มใจ บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย มานัด สร้อยสวิง บ้านหัวทุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง สาวิตรี ธาราหรรษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัญฑิต
นาง วชิราภรณ์ สุโพธิณะ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบันฑิต
นางสาว จรีนา พุทธรักษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัญฑิต
นางสาว จรีนา พุทธรักษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาโท บริหารการศึกษา
นางสาว พิมผกา กาฬศิริ บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว พิมผกา กาฬศิริ บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง พิชาภัค กรประเสริฐ์ บ้านหมุ้น ครู ปริญญาตรี ครุศา่สตรบัณฑิต
นาง กนกรัตน์ แกนขุนทด บ้านทุ่งมอก ครู ปริญญาโท ศศม.
นาง กนกรัตน์ แกนขุนทด บ้านทุ่งมอก ครู ปริญญาตรี ศษ.บ.
นางสาว ณัฐกานต์ ขันทะ บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ธีระวุฒิ ธาตุทอง บ้านปางถ้ำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน บ้านปางถ้ำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาย ณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน บ้านปางถ้ำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย สุวัฒน์ โยปัญญา บ้านปางถ้ำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว อรวรรณ ดอกมะลิ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ประสิทธิ์ ชูศรีงาม ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว วินา แก้วเทพ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาย เจริญ บุญวงศ์ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย ณัฐธนกร ศักดิ์สูง ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ชนกชนม์ ต๊ะพรมมา ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย กมล ผาคำ บ้านปัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาย ยุทธนา คงแหลม บ้านทุ่งแต ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย ยุทธนา คงแหลม บ้านทุ่งแต ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย ยุทธนา คงแหลม บ้านทุ่งแต ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
นาย วิชิต บัวระเพ็ชร บ้านปัว ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว กรรณิการ์ ภูมิภิรมณ์ขวัญ บ้านปัว ครู ปริญญาโท บริหารการศึกษา
นางสาว กรรณิการ์ ภูมิภิรมณ์ขวัญ บ้านปัว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ชญานี สมบัติเจริญกิจ บ้านใหม่พัฒนา ครู ปริญญาตรี ครูศาสตรบัณฑิต
นาง เบญญาภา อินต๊ะวงค์ บ้านหลวง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง เบญญาภา อินต๊ะวงค์ บ้านหลวง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย พนมฉัตร มณีมัย บ้านหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี การศึกษามหาบัณฑิต
นาย พนมฉัตร มณีมัย บ้านหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย โสภณ นาปรัง บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย โสภณ นาปรัง บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง เครือสวรรค์ แสงสุข บ้านวังบง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย วิชิต กลิ่นหอม บ้านวังบง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาย บุญช่วย สุระป้อม บ้านวังบง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาง สุนันท์ ปัญญาอินทร์ บ้านทุ่งติ้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สุนันท์ ปัญญาอินทร์ บ้านทุ่งติ้ว ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว เสาวลักษณ์ อุ่นคำ บ้านทุ่งกล้วย ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาง รัชนี แก้วรากมุข บ้านทุ่งติ้ว ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง ภัทรา บุญแรง บ้านทุ่งกล้วย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว เนตรชนก บุญสิมมา บ้านทุ่งกล้วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง นงเยาว์ มีสุข บ้านต้นผึ้ง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว นงคราญ สุใจบาล บ้านต้นผึ้ง ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาย ชุมพร ไชยสาร บ้านต้นผึ้ง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย ไกรวุฒิ วงศ์ขจร บ้านต้นผึ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย ภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย บ้านทุ่งกล้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สุภัทร์ เขียนโพธิ์ บ้านทุ่งติ้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย ภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย บ้านทุ่งกล้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
นาย นิรันดร์ พูนผลแสนชัย บ้านบ่อเบี้ย ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย อินทอง เชียงทา บ้านทุ่งกล้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
นาย อินทอง เชียงทา บ้านทุ่งกล้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี การบริหารการศึกษา
นางสาว วรรณภา ยะอิตะ บ้านบ่อเบี้ย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ปุณนภัส เมืองมูล บ้านทุ่งกล้วย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย เดชณะรงค์ จักรจุ่ม บ้านท่าม่าน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ประทินนา มาเรียน บ้านท่าม่าน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว อำพร กองแก้ว บ้านท่าม่าน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ชฎาธาร มงคลกิจอนันต์ บ้านบ่อเบี้ย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี ภัทรดนัย มูลศรี บ้านท่าม่าน ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง ศิริรัตน์ ฟองคำ บ้านท่าม่าน ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ศิรินภา สมศรี อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ศิรินภา สมศรี อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย นิรัติศัย ฟูแสง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาย นิรัติศัย ฟูแสง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง ชญาณ์นันท์ ชลธาภิวัฒน์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ธันยพร ปัญญาทิพย์ บ้านใหม่พัฒนา ครู ปริญญาตรี ครูศาสตรบัณฑิต
นาง สมพิศ ไชยลังกา อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ธันยพร ปัญญาทิพย์ บ้านใหม่พัฒนา ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง พนม บุญศรีโรจน์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง เนาวรัตน์ จันแดง บ้านบ่อเบี้ย ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาง พนม บุญศรีโรจน์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ยุพิน บุญมาก อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว ปวีณา บุญสุข อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นางสาว พรพรรณ สักลอ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง พจนา เจนใจ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาง พจนา เจนใจ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว ธัญพร หอมนาน อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นันท์ติกัน แซ่ตั้น อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาย อรรณพ สมฤทธิ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ศุทธินี เหลาคม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สุรชัย วรภูรีกุล บ้านใหม่พัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครูศาสตรบัณฑิต
นาย สุรชัย วรภูรีกุล บ้านใหม่พัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ปรียาภรณ์ นาสินสร้อย อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง สุวรรณา ปักษาศร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สุวรรณา ปักษาศร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ศุทธินี เหลาคม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว สุพรรณิการ์ ไชยะ บ้านก๊อน้อย ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง เนาวรัตน์ จันแดง บ้านบ่อเบี้ย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ประภัสสร ดีอุ่น อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง รัตติกาล ไชยวุฒิ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว กุมภา หมื่นคำแสน บ้านก๊อน้อย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง รัตติกาล ไชยวุฒิ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว ภรทิพย์ ผิวเกลี้ยง บ้านก๊อน้อย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ปิยนุช คุ้มม่วง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย กิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาย กิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ปิยนุช คุ้มม่วง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว ศิริขวัญ รวมสุข อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ศิริขวัญ รวมสุข อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง เรณู เหมืองจา บ้านก๊อน้อย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย สิรวิชญ์ อ่อนคำ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาย นิรุตต์ เสาหิน บ้านก๊อน้อย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง พรเพ็ญ กันทะเนตร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง พินณวดี ศรีคำแซง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง พินณวดี ศรีคำแซง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง นวลจันทร์ ศรีจันทร์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สิรวิชญ์ อ่อนคำ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง พัชรี ต่อวาส อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาง พัชรี ต่อวาส อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ปราณี รอบจังหวัด อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ฐิตาภรณ์ ประชุม บ้านป่าสัก ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาง พวงพิกุล โยธาวุธ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง เยาวลักษณ์ กฤตินธรรม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง พัชรี นาปรัง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว นิศารัตน์ สิบหมื่นอาด อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว นิศารัตน์ สิบหมื่นอาด อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว ธนภรณ์ ธะนะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย กาหลงทอง คชอาจ บ้านป่าสัก ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ธนภรณ์ ธะนะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ชฎาพร สูงปานเขา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ภคณภัทร เจริญสุข อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ยุภาพร ชาวเวียง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง พัชรี นาปรัง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นริศรา คำวัง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง วรรณา กิตติกวินพัทธ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ชฎาพร สูงปานเขา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง วรรณา กิตติกวินพัทธ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง วิลัยพร หงุ่ยกระโทก อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต
นาย เกรียงศักดิ์ ไชยเนตร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย เกรียงศักดิ์ ไชยเนตร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาย นถณพร คงกล่อม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ธีราพรรณ พงษ์ช้าง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย นถณพร คงกล่อม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง ราตรี ไทยเมือง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง พชรมนฑ์ ไชยสมบัติ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ปัทมา รอดกูล อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทัศนีย์ กาติ๊บ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย มหรรณพ ศรีทา อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นางสาว รัชนีกร อินชมภู อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว กรองกาญจน์ จันทิมา บ้านกิ่วแก้ว ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิตและศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาไทย(หลักสูตรคู่ขนาน)
นางสาว คันธรส ปิ่นศักดิ์ บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัญฑิต
นาย ไพฑูรย์ มาวงค์ บ้านป่าสัก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง วาสนา อินทร์บัว บ้านใหม่ร่มเย็น ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ณัฐนันท์ แสงศรีจันทร์ บ้านใหม่ร่มเย็น ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ณัฐนันท์ แสงศรีจันทร์ บ้านใหม่ร่มเย็น ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง ณัฐนันท์ แสงศรีจันทร์ บ้านใหม่ร่มเย็น ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย อำนาจ กาติ๊บ บ้านใหม่ร่มเย็น ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาย ชนุดร วารีพิทักษ์ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัญฑิต
นาย ณภัทรพงศ์ ศิริคำ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัญฑิต
นาย เกษม วงศ์ใหญ่ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัญฑิต
นาย ชาญศิลป์ จตุนาม บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์บัญฑิต
นาง นันทนีย์ มีสุขสถาพร บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัญฑิต
นาง ศศิธร อุทธิยา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัญฑิต
นาง ศศิธร อุทธิยา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต
นางสาว วรรณา วิชา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัญฑิต
นางสาว วรรณา วิชา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต
นาย สง่า กันทะบุญ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัญฑิต
นาย ภควัต พุทธรักษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัญฑิต
นาย ภควัต พุทธรักษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต
นาย ชินวัตร อุดมทอสกุล บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัญฑิต
นาย วิจิตร สมศรีวัฒนา บ้านฮวก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย วิจิตร สมศรีวัฒนา บ้านฮวก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง ปีย์วรา โยปัญญา บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง จินดา ฟูฝั้น บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง กาญจนา เตวิน บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง อุไรทิพย์ สวยสม บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง มุขดา เชื้อสะอาด บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง มุขดา เชื้อสะอาด บ้านฮวก ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย ศักดิ์ชญา ฐานะราช บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สมภพ ขัติคำ บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ประหยัด บุญแรง บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว เยาวรัตน์ ยอดแก้ว บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว เยาวรัตน์ ยอดแก้ว บ้านฮวก ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง พัลลภา บุตรดาจันทร์ บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาย สุวัฒน์ กาติ๊บ บ้านฮวก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นนทวรรณ รวมสุข บ้านใหม่ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นนทวรรณ รวมสุข บ้านใหม่ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว ฐาณิญา เสาร์ดี บ้านใหม่ร่มเย็น ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ฐาณิญา เสาร์ดี บ้านใหม่ร่มเย็น ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว โศศิษฐา ศรีสมบัติ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัญฑิต
นาง นงเยา เผ่าปินตา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัญฑิต
นาง นงเยา เผ่าปินตา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต
นาย อดิศักดิ์ รันทด บ้านฮวก ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาย มนตรี มณีวรรณ บ้านจุน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง อมรรัตน์ สายแผลง บ้านจำบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทด บ้านจำบอน ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาย พิษณุ ศรีขันทะ บ้านจำบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง อรทัย มังคลาด บ้านจำบอน ครู ปริญญาโท การศึกษาบัณฑิต
นาง รจเรข ปัญญาสิทธิ์ บ้านจำบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ยสุตมา ประทุมชาติ บ้านจำบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจ บ้านจำบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ลำพิง สุทธวงค์ บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ลำพิง สุทธวงค์ บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว ปราณี คำมาปัน บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ปราณี คำมาปัน บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย มานพ ชัยก๋า บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย ธนวัฒน์ ยี่สิบแสน บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต
นาย ธนวัฒน์ ยี่สิบแสน บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว นุสรา คำผัด บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว นุสรา คำผัด บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว ณัฐรดา อ่อนดี บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ณัฐรดา อ่อนดี บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย เทวินทร์ นิลมณี บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว จินตรา สนั่นป่า บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นางสาว จินตรา สนั่นป่า บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว สุพรรณ สุทธวงค์ บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว สุพรรณ สุทธวงค์ บ้านทุ่งแต ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สิบตำรวจโท วิจารย์ หมดสังข์ บ้านก๊อหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต วิชา บ้านก๊อหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต
นางสาว นิพรัตน์ ศรีจันทร์ บ้านก๊อหลวง ครู ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎลำปาง
นางสาว ชลธิชา สบบง บ้านก๊อหลวง ครู ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต
นาย เกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์ บ้านปงสนุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาย เกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์ บ้านปงสนุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว อวยพร สามารถ บ้านขุนกำลัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว อวยพร สามารถ บ้านขุนกำลัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัญฑิต
นาง ทิพย์สุดา บุญไชย บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ทิพย์สุดา บุญไชย บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัญฑิต
นางสาว อารีรัตน์ กุสาวะดี บ้านปงสนุก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย ชาญณรงค์ สุภา บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ชาญณรงค์ สุภา บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว จิราพร คำลือ บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย เสกสันต์ ไชยมงคล บ้านปงสนุก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย ศรศักดิ์ บัวผัด บ้านร้องเชียงแรง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว จินห์จุฑา เที่ยงโชคชัย บ้านแฮะ ครู ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
นางสาว อัจฉรา ใจกล้า อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาตร์บัณฑิต
นางสาว อัจฉรา ใจกล้า อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว ภัทราวดี นวลแจ่ม อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง ชุติกาญจน์ เวียงลอ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต
นางสาว ณัฐพร อินทนันชัย อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต
นาย นรินทร์ ดวงบุบผา อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว พรทิพย์ ไชยมงคล อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต
นางสาว พรวิภา ไชป้อ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง รัชนี ธงสัตย์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาตร์บัณฑิต
นาง อรุโณทัย กิตติธีระวัฒน์ บ้านร้องเชียงแรง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
นาง อรุโณทัย กิตติธีระวัฒน์ บ้านร้องเชียงแรง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณธิต
นาย เกษม วงศ์ไชย อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาตร์บัณฑิต
นางสาว เขมิกา คำวงค์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ศรศักดิ์ บัวผัด บ้านร้องเชียงแรง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
นาง สมพิศ ตักโพธิ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง กัลยา ใจแสวง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง ภัสรา คำยศ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต
นาย กมล บุญจันต๊ะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต
นางสาว จีราวรรณ เชื้อเมืองพาน อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว จีราวรรณ เชื้อเมืองพาน อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นางสาว กิริยาพร อินทรวิศิษฎ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ชญานิศา ปิงสุแสน อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาตรมหาบัณฑิต
นาง วิรัลพัชร มิ่งโอโร อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว อุบลพรรณ บัวติ๊บ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว อุบลพรรณ บัวติ๊บ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต
นาง รุ่งอรุณศรี ถูกใจ บ้านป่าคา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต
นาง รมิดา กุลธีรานนท์ บ้านแฮะ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง รมิดา กุลธีรานนท์ บ้านแฮะ ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว สกุณา ศรีจันทร์ บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว วิจิตรา กลิ่นหอม บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง คนึงนิจ รวมสุข บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นางสาว ศิริภา สุนันต๊ะ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สุพจน์ ทดดอน บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง ภัณฑิลา แก้วพรม บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ภัณฑิลา แก้วพรม บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง สุจันทร์ยา ปิมแปง บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาง สุจันทร์ยา ปิมแปง บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว เอวิกา ขุนนิทา บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง เกศยามณชุ์ สุพรม บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง เกศยามณชุ์ สุพรม บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว สุจิตรา ร่วมทอง บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นางสาว สุจิตรา ร่วมทอง บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย วิเชียร ปิงยศ บ้านแฮะ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาง ปฏิญญา ดวงศรี บ้านแฮะ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ปฏิญญา ดวงศรี บ้านแฮะ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย สมบัติ ราษี บ้านแฮะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สมบัติ ราษี บ้านแฮะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ภุมรา บุญประเสริฐ บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว สุพัตรา บัวติ๊บ บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง นพมาศ อภิรักษ์พนาเขต บ้านทุ่งเย็น ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นพมาศ อภิรักษ์พนาเขต บ้านทุ่งเย็น ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว ชวนพิศ เวียงคำ บ้านทุ่งเย็น ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ชวนพิศ เวียงคำ บ้านทุ่งเย็น ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย นพดล ธุระ บ้านถ้ำผาลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย นพดล ธุระ บ้านถ้ำผาลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย เกษม บุตรดาจันทร์ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย เกษม บุตรดาจันทร์ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว ชุติณัชชา ไชยโย บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ภัทรวรรณ ขันตา บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์)
นางสาว ชุติณัชชา ไชยโย บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว ภัทรวรรณ ขันตา บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว ศรัญญา ผัดผวน บ้านถ้ำผาลาด ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว เส็ง เรืองนภารัตน์ บ้านถ้ำผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ยุพเยาว์ คำถิน บ้านถ้ำผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง มุกดา โสภาเคน บ้านถ้ำผาลาด ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาง มุกดา โสภาเคน บ้านถ้ำผาลาด ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ปราณี วรสุทธิ์ บ้านถ้ำผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว เอมอร ใสสม บ้านถ้ำผาลาด ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาย ปวรัศ วงศ์ใหญ่ บ้านปงใหม่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง กนกกร วงศ์ใหญ่ บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ธีระวุฒิ ธาตุทอง บ้านปางถ้ำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นางสาว ปิยมาศ อินทรสัตยพงศ์ บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ยุพิน สร้อยสวิง บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ศรีออน ดีจิต บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย มนตรี เบิกบาน บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย เฉลิมสุขโชต สุขกาลนิรันดร์ บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง เมตตา บัวแย้ม บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย คะนอง เมืองมูล บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง กมลชนก กลิ่นมาลา บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง อัมพาวรรณ อินทนนท์ บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย อดุลย์ สิงห์คำ บ้านดอนแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง วิไลวรรณ คำมาปัน บ้านดอนแก้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว เอื้อการย์ จอมภา บ้านดอนแก้ว ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง รวงทอง แก้วพนา บ้านดอนแก้ว ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง ลัดดา ชำนาญใช้ บ้านดอนแก้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง รวงทอง แก้วพนา บ้านดอนแก้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย อดุลย์ สิงห์คำ บ้านดอนแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย อุดม ธีรพัฒนานนทกุล บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
นาย อุดม ธีรพัฒนานนทกุล บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี นพฤทธิ์ ต่อวาส บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี นพฤทธิ์ ต่อวาส บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี นพฤทธิ์ ต่อวาส บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ปุญชรัสมิ์ อินต๊ะวิกูล บ้านห้วยแม่แดง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาง เทียมจิตร เตชะเมา บ้านห้วยแม่แดง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาง เทียมจิตร เตชะเมา บ้านห้วยแม่แดง ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย สารัมภ์ ก้อนแก้ว บ้านห้วยแม่แดง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาย บรรจง คิดดี บ้านนาอ้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย บรรจง คิดดี บ้านนาอ้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทร์แว่น บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย ศิริศักดิ์ ศรีษะคำ บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์ บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาย สุวัฒน์ โยปัญญา บ้านปางถ้ำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง รุ่งนภา อภิวงค์ บ้านควรดง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
นางสาว ปรารถนา ศรีคำ บ้านควรดง ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นางสาว สรารัตน์ ผัดผวน บ้านควรดง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว สรารัตน์ ผัดผวน บ้านควรดง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาย รัชนาท ยะมงคล บ้านควรดง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
นางสาว นงเยาว์ ไชยสถาน บ้านแฮะ ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นางสาว นงเยาว์ ไชยสถาน บ้านแฮะ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง จารุพรรณ ไชยบาล บ้านแฮะ ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาง จารุพรรณ ไชยบาล บ้านแฮะ ครู ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ประนอม ใจเสาร์ดี บ้านแฮะ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว พรพรรณ ชิดสนิท ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย อนุสรณ์ ไทยโกษา ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สมพิศ กาติ๊บ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว จินพัฒ วงศ์ไชย ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย สมพิศ กาติ๊บ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย วีระวัฒน์ เอี่ยมละออ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย วีระวัฒน์ เอี่ยมละออ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย ประเสริฐ บุญล้อม ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง รุ่งรัตน์ สมฤทธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง สมทรง เชื้อสะอาด ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง มีนา ประวัง ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง บัณฑิตา นาต๊ะ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง จีราภา สุริยะ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว จันทร์สาย เวียงคำ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว จันทร์สาย เวียงคำ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ลำพึง ใจดี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ลำพึง ใจดี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง มัณฑกานต์ ทิพยมณฑล ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง มัณฑกานต์ ทิพยมณฑล ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง มัณฑกานต์ ทิพยมณฑล ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ณัฐฑภัทร์ ศรีจันทร์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย อุทัย ราษี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย อุทัย ราษี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง เขมจิรา ศรีสว่าง ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง เขมจิรา ศรีสว่าง ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง พรรณิภา กาละพวก ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง วิไล ใจคำ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง วิไล นิธิสุวรรณ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง กนกวรรณ เขียนโพธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว กัลยา นาปรัง บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
นาง กนกวรรณ เขียนโพธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว กัลยา นาปรัง บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว อรทัย ชุมภู ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ประภาพร กิตติ์สมบูรณ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง มธุสร ประชุม ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สร้อยสุดา ศรีกันไชย บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง มธุสร ประชุม ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง สร้อยสุดา ศรีกันไชย บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย วิวัฒน์ พนาบำรุง บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง อรพรรณ สมรักษ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สมบัติ อินทร์ลือ บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง แจ่มจันทร์ บุญล้อม ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย ทองเดี่ยว พินิจ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย ทองเดี่ยว พินิจ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง สุพัตรา สมฤทธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ศวรรยา วงศ์ขัติ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย อนุสรณ์ ไทยโกษา ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย อดิศร เทพเจริญ บ้านสักทุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย อดิศร เทพเจริญ บ้านสักทุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นาย สุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ บ้านปางผักหม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย สุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ บ้านปางผักหม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นาย กฤษฎิ์ กาบทุม บ้านท่าม่าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย กฤษฎิ์ กาบทุม บ้านท่าม่าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต วิชา บ้านดอนเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย อนุชา เชื้อเมืองพาน บ้านห้วยแม่แดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย อนุชา เชื้อเมืองพาน บ้านห้วยแม่แดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นางสาว ปาลีรัตน์ วังวล บ้านแม่ทาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บันฑิต
นางสาว ปาลีรัตน์ วังวล บ้านแม่ทาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นาง พัชรา สมควร อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง พัชรา สมควร อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ประภาพร จักรคำ บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง อัมพร กลิ่นหอม บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง อัมพร กลิ่นหอม บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว สุภาพร อุดไชย บ้านดู่ ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นางสาว สุภาพร อุดไชย บ้านดู่ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ศิริรัตน์ อินแปลง บ้านดู่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว บุญณิกา บุญถึง บ้านดู่ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง ศิริณา บุตรภักดี บ้านดู่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง พนิดา หมื่นจันทร์ บ้านดู่ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาย สุรไกร หมื่นแก้ว บ้านดู่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง บงกช ปัญญาไว บ้านดู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว ประภัสสรา ดวงทิพย์ บ้านดู่ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง มณฑิตา คำปลิว บ้านดู่ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง มณฑิตา คำปลิว บ้านดู่ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง แสงวล บัวคำ บ้านห้วยสิงห์ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาง แสงวล บัวคำ บ้านห้วยสิงห์ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว ดวงสมร กันทา บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาย สมเกียรติ แสนป้อ บ้านจุน ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว สุภัสสร สมศรี บ้านจุน ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาง กรรณิกา รุ่งไพบูลย์กิจ บ้านสันติสุข ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง พัฒน์นรี สรรสอน บ้านสันติสุข ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาง พัฒน์นรี สรรสอน บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง วรนิษฐา คำยศ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง สุชาดา จันทะวงค์ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง สุชาดา จันทะวงค์ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง วลัยกร ดวงเต็ม ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย มนตรี อุทธา ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง พัชรี ไชยวุฒิ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นภาพร พรมมา ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นภาพร พรมมา ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย เจริญ ไชยศิริ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย เจริญ ไชยศิริ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว ศลิษา ถาวร ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว ศลิษา ถาวร ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ภัทรนิษฐ์ พระดวงงาม ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาง ลัดดาวัณย์ ธิมา ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ปิยะวรรณ จันทจร ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ปิยะวรรณ จันทจร ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง สุพัตรา ชูยิ้ม บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ปรีชา โสภาเคน บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นางสาว รุ่งณภา ใจหมั้น บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นางสาว รุ่งณภา ใจหมั้น บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย สันติพงษ์ สมฤทธิ์ บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง กันณา บุญธรรม ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง กันณา บุญธรรม ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย สุบิน บุญอินทร์ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย นิคม อินต๊ะวงค์ บ้านแบ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว รุ้งคราญ วิริยัง บ้านแบ่ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ปุณยนุช จันทะวัง บ้านแบ่ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว รภัสรดา สักลอ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว รภัสรดา สักลอ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว สุดารัตน์ เสมอเชื้อ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว พิมพ์ฉาย ไชยสาร ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สัญญา จิโนสวัสดิ์ ชุมชนบ้านดอนไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สัญญา จิโนสวัสดิ์ ชุมชนบ้านดอนไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว พิมพ์ฉาย ไชยสาร ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง อรทัย มังคลาด บ้านจำบอน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว อรวรรณ์ มันใส บ้านสันติสุข ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย วาที สมศรี บ้านสันติสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.ภาษาไทย
นาย ไสว คนใจบุญ บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ณัฐชนา บุญเติม บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย
นาง พิมพ์พรรณ ใจพันธ์ บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี ค.บ. เคมี
นาง ณัฏฐ์สิริ เครือคำ บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุนิพร ลาบุตรดี บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว รัชดาภรณ์ แซ่ย่าง บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิราพร  สวยเจริญ บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
นาย วาที สมศรี บ้านสันติสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต
นางสาว สุนิพร ลาบุตรดี บ้านสันติสุข ครู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
นางสาว ณัฐชนา บุญเติม บ้านสันติสุข ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต
นาง ณัฏฐ์สิริ เครือคำ บ้านสันติสุข ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต
นางสาว จิราพร  สวยเจริญ บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว รัชดาภรณ์ แซ่ย่าง บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ธนัชชา ปันนา บ้านสถาน ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง เมริสา หัวนา บ้านสถาน ครู ปริญญาโท การศึกศาบัณฑิต
นาย นพดล บัวแสง บ้านสถาน ครู ปริญญาโท ศึกษามหาบัณฑิต
นาง ธัญชนก โนธา บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย พรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ บ้านสถาน ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย สุวิทย์ สมฤทธิ์ บ้านสถาน ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาง มาลี ประเสริฐเมธ บ้านสถาน ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ณัฏฐ์สิริ เครือคำ บ้านสันติสุข ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว สุพรรณิการ์ เรือนสอน อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย ศรีศักดิ์ ดวงแก้ว อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง พัชรีภรณ์ สุภา อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาตรี ครุศา่สตรบัณฑิต
นาง พัชรีภรณ์ สุภา อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว มณฑาทิพย์ คงสถาน อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง กาญจนา ประยูรคำ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาตรี ครุศา่สตรบัณฑิต
นาง กาญจนา ประยูรคำ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ประทุมพร กันไชยคำ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาตรี ครุศา่สตรบัณฑิต
นาย พนม มณีชัย อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาตรี ครุศา่สตรบัณฑิต
นางสาว อาทิชา สุขสบายกุล อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาตรี ครุศา่สตรบัณฑิต
นางสาว อาทิชา สุขสบายกุล อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู ปริญญาตรี ครุศา่สตรบัณฑิต
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู ปริญญาโท ครุศา่สตรมหาบัณฑิต
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง พิชาภัค กรประเสริฐ์ บ้านหมุ้น ครู ปริญญาตรี ครุศา่สตรบัณฑิต
นาย ชรินทร์ ธิวงค์ บ้านนาบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย ณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ บ้านทุ่งมอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
นาง สุพัตรา ศรีคำ บ้านสระ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาง สุพัตรา ศรีคำ บ้านสระ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว วิลาสินี เสมอ บ้านสระ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว วิลาสินี เสมอ บ้านสระ ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว วัลลิภา สมฤทธิ์ บ้านสระ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาย ปกรณ์ บารมีนำชัย บ้านสระ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาย สายัณร์ อิ่นคำ บ้านสระ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาย พิชญศักดิ์ เร่งเร็ว บ้านสระ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาย พิชญศักดิ์ เร่งเร็ว บ้านสระ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาย ศาตรา แสนปัญญา บ้านสระ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาย ศาตรา แสนปัญญา บ้านสระ ครู ปริญญาโท คุรุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ศศินา อุ่นเมือง บ้านสระ ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ศศินา อุ่นเมือง บ้านสระ ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย ฤทธิเดช ไม้แสนช่าง บ้านสระ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาย กมล พรหมศรี บ้านสระ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นางสาว สุกัญญา พานอรุโณทัย บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย วีระวุฒิ ตุ้ยสาร บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว สุกัญญา พานอรุโณทัย บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาย วสัน ดาวศรประศาสน์ บ้านดอนมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย วีระวุฒิ ตุ้ยสาร บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว มณีรัตน์ ศรีสุธรรม บ้านดอนมูล ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง ยุพเรศ บุตรสิงห์ บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย พรชัย ศิริสาร บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาย พรชัย ศิริสาร บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง วันเพ็ญ ตุ้ยสาร บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง วันเพ็ญ ตุ้ยสาร บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาง พรรณี รัตนไพศาลกิจ บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย อัฐพล ธนะวงศ์ บ้านดอนมูล ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาง วรนิษฐา คำยศ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย เอกชัย วงศ์คำ บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ศลิษา ขันหอม บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ภาณุพล ยิ้มใหญ่ บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง ศรีประทิน ปราบไพรี บ้านดอนมูล ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาย ภาณุพล ยิ้มใหญ่ บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาย สังวาลย์ มีสุข บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สังวาลย์ มีสุข บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาง วิยะดา บุญเทพ บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สายชล ชัยวัน บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง นันทิยา ใฝ่จิตร บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ประภาศรี จันปวงเสน บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว สร้อยสุดา สุนสะดี บ้านน้ำมิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า บ้านน้ำมิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย วสัน ดาวศรประศาสน์ บ้านดอนมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย ประสิทธิ์ ชูศรีงาม ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง อักษราพร แสงศรีจันทร์ ชัยชุมภู ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาง อักษราพร แสงศรีจันทร์ ชัยชุมภู ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย ณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ บ้านทุ่งมอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ฐิติกาญจน์ ก้างยาง บ้านทุ่งมอก ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง จริยา บุญชุม บ้านทุ่งมอก ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาย ฉลาด เสนาธรรม บ้านฝายกวาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี คบ.
นาย สุวัฒน์ เย็นใจ บ้านเลี้ยว ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาย สุวัฒน์ เย็นใจ บ้านเลี้ยว ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย ณัฐกฤช ชัยชนะ บ้านเลี้ยว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาย ไพฑูรย์ มาวงค์ บ้านป่าสัก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว ฐิตาภรณ์ ประชุม บ้านป่าสัก ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาง ปาจรีย์ ธุระ บ้านปัวศรีพรม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง อุรา จรอำ บ้านปัวศรีพรม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สิทธิพงษ์ ปันแก้ว บ้านปัวศรีพรม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นาย สุภัทร์ เขียนโพธิ์ ชุมชนบ้านหนองเลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ณัฐพร อินทนันชัย อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง อมรรัตน์ อุดมประสิทธิ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต
นาง อมรรัตน์ อุดมประสิทธิ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย อดิศร กัญจนะไชยวรรณ์ ชุมชนบ้านหลวง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารียา ตาบุญใจ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารียา ตาบุญใจ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว วิภาดา กัณสาตร อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต
นาย นิรุตต์ เสาหิน บ้านก๊อน้อย ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นางสาว สุพรรณิการ์ ไชยะ บ้านก๊อน้อย ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาง เรณู เหมืองจา บ้านก๊อน้อย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว กุมภา หมื่นคำแสน บ้านก๊อน้อย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย มนตรี มณีวรรณ บ้านจุน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย อณิรุจน์ สมจิต บ้านดอนไชยป่าแขม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย พงษ์สินษ์ มั่งมูล บ้านดอนไชยป่าแขม ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาย ณัฐ คำมูล บ้านผาลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง สุณี พุ่มคำ บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ไกรวุฒิ วงศ์ขจร บ้านต้นผึ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง นงเยาว์ มีสุข บ้านต้นผึ้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาว พันธ์ทิพย์ ใจกล้า บ้านห้วยกั้ง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว พันธ์ทิพย์ ใจกล้า บ้านห้วยกั้ง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว ดวงใจ อินผง บ้านห้วยกั้ง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
นาย ชุมพร ไชยสาร บ้านต้นผึ้ง ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาง ศรัญญา แสงสว่าง บ้านห้วยกั้ง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง ศรัญญา แสงสว่าง บ้านห้วยกั้ง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นาย เอกรัตน์ กันทะเนตร บ้านสถาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย นพดล บัวแสง บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สุวิทย์ สมฤทธิ์ บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ธนัชชา ปันนา บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง มาลี ประเสริฐเมธ บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง เมริสา หัวนา บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย ปิยชาติ ธงสัตย์ บ้านสร้อยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง สุพัสตรา สืบเครือพรม บ้านสร้อยศรี ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาง กาญจนา เมืองมูล บ้านฝายกวาง ครู ปริญญาตรี ศศ.บ
นาง เกษศิรินทร์ สารตะระบุรุษ บ้านสันหลวง ครู ปริญญาโท กษ.ม.
นาง เกษศิรินทร์ สารตะระบุรุษ บ้านสันหลวง ครู ปริญญาตรี กศ.บ.
นาง มุกดา ไชยยะ บ้านสันหลวง ครู ปริญญาตรี คบ.
นาย อดุลย์ วรรณคำ บ้านสันหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี คบ.
นาย อดุลย์ วรรณคำ บ้านสันหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท คม.
นางสาว พัทธนันท์ ต่อสวย บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว พัทยา เวียงคำ บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ภัทราภรณ์ ปรีเปรม บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง ภัทราภรณ์ ปรีเปรม บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว รุ่งนภา ขาวแดง บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย บุญเรียง ชัยวร บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย บุญเรียง ชัยวร บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว พัทยา เวียงคำ บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย กฤษฎากร สงพูล บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย กฤษฎากร สงพูล บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย สมพงษ์ สืบเครือพรม บ้านน้ำปุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สมพงษ์ สืบเครือพรม บ้านน้ำปุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง มยุรี อ่อนคำ บ้านแวน ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาตสรบัณทิต
นาง อารี จิตสง่า บ้านแวน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง กรรณิการ์ หลาบมาลา บ้านแวน ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง กรรณิการ์ หลาบมาลา บ้านแวน ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง ปรียาภรณ์ ทดดอน บ้านแวน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง ปรียาภรณ์ ทดดอน บ้านแวน ครู ปริญญาโท ศึกษาศาตสรบัณทิต
นางสาว เพ็ญนภา บุญทา บ้านสบขาม ครู ปริญญาโท การศึกษาบัณทิต
นางสาว เพ็ญนภา บุญทา บ้านสบขาม ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณทิต
นาง ภาวิตา ปัญญา บ้านสบขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์
นาง ภาวิตา ปัญญา บ้านสบขาม ครู ปริญญาโท บริหารการศึกษา
นาง วรารัตน์ เชิดอยู่ บ้านสบขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์
นาย ทิพย์ คำมาเร็ว บ้านสบขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์
นางสาว สาวิตรี บุญแรง บ้านม่วง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาง อารีย์ อินทร์ลือ บ้านม่วง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว เทวี ใจหมั้น บ้านกิ่วแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง ภัทราณิษฐ์ ราศรี บ้านน้ำจุน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง สายสุนีย์ สวัสดี บ้านน้ำจุน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย อรรถการ สุริยะ ชัยชุมภู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง นารีรัตน์ วงศ์ใหญ่ บ้านดอนลาว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง สุภัสสร กาติ๊บ บ้านสักลอ ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาง ทิชากร กิจเกตุ บ้านสักลอ ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาง ธาริณี ก๋าคำ บ้านสักลอ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ.
นาย พิชิต เปล่งใส บ้านสักลอ ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นางสาว วรางคณา อินต๊ะอ้าย บ้านสักลอ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.
นาย ทินกร จอมสวรรค์ บ้านสักลอ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ.
นาง ลักษณา จันธิมา บ้านสักลอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.
นาง ลักษณา จันธิมา บ้านสักลอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศศ.ม.
นาง วัชรานันทร์ คชลัย ปัวพิทยา ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาง พิสมัย อินปั๋น ปัวพิทยา ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว ศิริภา ดวงแก้วปั๋น ปัวพิทยา ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย อรรถการ สุริยะ ชัยชุมภู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศ.ษ.ม.
นาย เสมอพงษ์ อินปั๋น ปัวพิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ปิยาภรณ์ บุญศรี ปัวพิทยา ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย ภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล บ้านร้องเชียงแรง ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บันฑิต
นาย พงษ์ศักดิ์ ชาญชัย บ้านทุ่งติ้ว ครู ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
นาย พงษ์ศักดิ์ ชาญชัย บ้านทุ่งติ้ว ครู ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบันฑิต
นาง กัลยา ใจแสวง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง ประจิน เครืออินทร์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นาง จิรภา พงษ์เกษ บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นาง ภุมรา บุญประเสริฐ บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว สกุณา ศรีจันทร์ บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย นาวิน จีนะ บ้านพระนั่งดิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว เดือนเพ็ญ วงค์ใหญ่ บ้านหนองบัวเงิน ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย สัญญา โยธาวุธ บ้านหนองบัวเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นาย สัญญา โยธาวุธ บ้านหนองบัวเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บันฑิต
นาง รุ่งอรุณศรี ถูกใจ บ้านป่าคา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว อรวรรณ์ มันใส บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
สิบตำรวจโท วิจารย์ หมดสังข์ บ้านก๊อหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ปิยมาศ อินทรสัตยพงศ์ บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว สุจิตรา รักษาดี บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นาย พรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นางสาว ดาริณี เขียวสะอาด บ้านสบบง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นาย กิตติพงษ์ ขันทะวงค์ บ้านสบบง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง บงกช ปัญญาไว บ้านดู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย สิทธิพงษ์ ปันแก้ว บ้านปัวศรีพรม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย อำพล ราวกลาง บ้านสะแล่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา
นาย อำพล ราวกลาง บ้านสะแล่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
นาง นิรมล เชียงแรง บ้านสะแล่ง ครู ปริญญาตรี ประถมศึกษา
นาง นวลจันทร์ ลิชัยมูล บ้านสะแล่ง ครู ปริญญาตรี ภาษาไทย/ประวัติศาสตร์
นาง ปรานอม รัตนขอดสกุล บ้านสะแล่ง ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
นาง ชญานิศา ปิงสุแสน อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต
นางสาว กิริยาพร อินทรวิศิษฎ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต
นางสาว เขมิกา คำวงค์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
นาย นภดล เขื่อนเป็ก บ้านเวียงลอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง พัลลภา บุตรดาจันทร์ บ้านฮวก ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย สุวัฒน์ กาติ๊บ บ้านฮวก ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาย สิงหา กาชัย บ้านน้ำจุน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย สมพิศ กาติ๊บ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นาย วิชิต กลิ่นหอม บ้านวังบง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นาย จินดา ตาทิพย์ บ้านสบบง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว อรณิชา ขำมั่น ชุมชนบ้านบอน ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ตติย์พร เขตรักษา บ้านสันปูเลย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ณัฐวดี วงศ์ชัย บ้านแม่วังช้าง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง นลินพรรณ ฟูแสง บ้านใหม่พัฒนา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง จตุพรรณ กิจจานนท์ บ้านหลวง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บันฑิต
นาย สิรภพ อินตายวง บ้านทุ่งแต ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บันฑิต
นางสาว บุญยนุช ธัญลักษณ์ชัยกุล อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย สมอน กำลังงาม บ้านบ่อเบี้ย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว วรัญญา แต้มดื่ม อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
นางสาว สุภาวรรณ สังเกตุ ราชานุเคราะห์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ณัฐพิมล กองเงิน บ้านดู่ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว อัญชลี กันธิ บ้านปางถ้ำ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว วิทิตา เพียรสวัสดิ์ บ้านไชยสถาน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว อุมาภรณ์ สิทธิ์จันทร์ ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย รุ่งสุริญัณห์ สุนันต๊ะ บ้านสันติสุข ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
นางสาว นฤมล อินต๊ะสิน บ้านน้ำปุก ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ระพีพรรณ์ สุพรม บ้านน้ำปุก ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง ขวัญเรือน ไกลถิ่น ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว วิไลวรรณ โยปัญญา บ้านน้ำปุก ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว วารุณี นามจิตต์ บ้านสันติสุข ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด บ้านยางขาม ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบันฑิต
นาง กัญญาภัค ปัญญาดี บ้านกิ่วแก้ว ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง กัญญาภัค ปัญญาดี บ้านกิ่วแก้ว ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นางสาว ศิริชนกม์ สมนาม บ้านแม่วังช้าง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง แสงดาว ปุณะตุง บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาย อภิชาติ แก้วหล่อ บ้านแวน ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บันฑิต
นางสาว รัชฎาพร อุทธิยา บ้านผาลาด ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว รัชฎาพร อุทธิยา บ้านผาลาด ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นางสาว ศิริรัตน์ สมบุณร์นาค บ้านปางมดแดง ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ธัญยธรณ์ พันธ์พืช บ้านทุ่งมอก ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ธัญยธรณ์ พันธ์พืช บ้านทุ่งมอก ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นาง พาณี เสาหิน บ้านป่าสัก ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง ณัฐกัญญา ธนะ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง ณัฐกัญญา ธนะ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นาง ณัฐกัญญา ธนะ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นางสาว ดัทฤยา อุปนันท์ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ดัทฤยา อุปนันท์ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบันฑิต
นางสาว ปัทมากร จันทิมา บ้านปางผักหม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ปัทมากร จันทิมา บ้านปางผักหม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต
นาย สมัย มีสติ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
นาย สมัย มีสติ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นาย ปรีชา โสภาเคน บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว นงคราญ บรรจง บ้านนาบัว ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว ณัฎฐนันท์ บำเพ็ญกุล บ้านสระ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว สุภรักษ์ เชื้อหมอ บ้านนาบัว ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นางสาว แสงทิพย์ คำสีศิล บ้านก๊อน้อย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย ทัตพงศ์ พัวเรืองเลิศ บ้านปางถ้ำ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ธัญพิชชา บุญนะ ราชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ธัญพิชชา บุญนะ ราชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นาย วุฒิชัย ใจชื่น บ้านทุ่งกล้วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี การศึกษาบัญฑิต
นางสาว กานต์ธิดา เมืองเขียว บ้านสบขาม ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ณัฎฐ์ชญา ต๊ะแบ่ง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว นราภรณ์ คำเทพ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ปนัดดา มังคราช บ้านยางขาม ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บันฑิต
นางสาว อรยา กันแก้ว บ้านป่าสัก ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว อัจฉรา เมืองมูล บ้านธาตุขิงแกง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย ภาณุวัฒน์ สมฤทธิ์ บ้านสถาน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ปรียานุพรรธ์ กาติ๊บ บ้านปงใหม่ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว จุฑามาศ กาละพวก ชุมชนบ้านบอน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว นวรัตน์ ต้นแฝง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว นวรัตน์ ต้นแฝง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง วิราวรรณ ภาพพิชวงค์ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง วิราวรรณ ภาพพิชวงค์ ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาง รุจิรา ฟักงาม ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง รุจิรา ฟักงาม ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบันฑิต
นาย สามารถ โพธิ์ทอง บ้านสบขาม ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นาง วิไลลักษณ์ อินธิมา บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง วิไลลักษณ์ อินธิมา บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาง วิสุตรา สืบแสน ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง วิสุตรา สืบแสน ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาง กาญจนา ปัญญาหล้า บ้านสระ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง กาญจนา ปัญญาหล้า บ้านสระ ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นางสาว กริณรัฎฐ์ ชมภู บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว กริณรัฎฐ์ ชมภู บ้านสถาน ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาง วรรธนพร อภิรักวงศ์ บ้านแฮะ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว กติกา ตระกูลสันติไมตรี บ้านร้องเชียงแรง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว กติกา ตระกูลสันติไมตรี บ้านร้องเชียงแรง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาย วิเศษ วงค์ขัติ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย ศวิต ฟักงาม บ้านนาอ้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นาย ศวิต ฟักงาม บ้านนาอ้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบันฑิต
นาย ศวิต ฟักงาม บ้านนาอ้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาง วาสนา เตวิน บ้านทุ่งกล้วย ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นาง วาสนา เตวิน บ้านทุ่งกล้วย ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาย พงกษิณ วังอินต๊ะ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย พงกษิณ วังอินต๊ะ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นางสาว ปุณชรัศมิ์ งามนอก บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย สุพจน์ จ๋าวกิตติวัฒนา บ้านใหม่พัฒนา ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ทิพย์รัตน์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ทิพย์รัตน์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นางสาว กชกร ชัยยา บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว พรสวรรค์ จันสีแดง บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว พรสวรรค์ จันสีแดง บ้านสถาน ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นางสาว ปิยะมาศ เมืองเขียว บ้านสบขาม ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ปิยะมาศ เมืองเขียว บ้านสบขาม ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาง ทิมพิกา ปันสืบ บ้านสบขาม ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นาง ทิมพิกา ปันสืบ บ้านสบขาม ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาย เอกพันธ์ สุวรรณโน บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ชาลินี หอมนาน บ้านทุ่งติ้ว ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ชาลินี หอมนาน บ้านทุ่งติ้ว ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาย กิตติพงษ์ สมภาร อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว พรพิรุณ วงศ์ใหญ่ บ้านใหม่พัฒนา ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว พรพิรุณ วงศ์ใหญ่ บ้านใหม่พัฒนา ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาง พิชญ์ธิดา ตั้งสกุลเสริมสุข ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บันฑิต
นาง พิชญ์ธิดา ตั้งสกุลเสริมสุข ราชานุเคราะห์ ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นางสาว ศิรินันท์ นันทะเสน บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย วรันย์ ปัญญา บ้านท่าฟ้าเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย วรันย์ ปัญญา บ้านท่าฟ้าเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาย ชาญชัย สมศรี บ้านควรเก๊าเงา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย ชาญชัย สมศรี บ้านควรเก๊าเงา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นางสาว นุศรา แสนคำ บ้านปง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย ศรายุทธ บ้านสระ บ้านสันปูเลย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง นวพรรษ อะทอยรัมย์ ชัยชุมภู ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว อารียา ไว้ยศ บ้านม่วง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง เพ็ญผกา มณีเพ็ชร บ้านธาตุขิงแกง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว รัชนีวรรณ พึ่งพวก บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว รัชนีวรรณ พึ่งพวก บ้านปงใหม่ ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาง พรรณี สมจิตร บ้านดู่ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว เมธิณี คำบุญเรือง อนุบาลเชียงม่วน ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว พิลาลักษณ์ จันต๊ะ บ้านปงสนุก ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย รัฐวิทญ์ สารเทพ บ้านปง ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัญฑิต
นาย รัฐวิทญ์ สารเทพ บ้านปง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นางสาว ศรีไพร สุวรรณกลาง บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย ทนงศักดิ์ สุทสนธ์ บ้านท่าฟ้าเหนือ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง วรัชยา พริ้งเพลิด บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง วรัชยา พริ้งเพลิด บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาย สมชาย สมชาติ บ้านยางขาม ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว พิมพร มณีชัย บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย โยธิน คำมา บ้านสันติสุข ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย ศุภวิชญ์ ไชยมงคล บ้านทุ่งกล้วย ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย ศุภวิชญ์ ไชยมงคล บ้านทุ่งกล้วย ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาง จรัสศรี ก๋องแก้ว อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง จรัสศรี ก๋องแก้ว อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาย ศุภชัย พึ่งศรี บ้านปงสนุก ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย ศุภชัย พึ่งศรี บ้านปงสนุก ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาย วิทยา จันทร์ทนะ บ้านบุญเรือง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาย วิทยา จันทร์ทนะ บ้านบุญเรือง ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณทิต
นาย ชุติเดช เร่งเร็ว บ้านสระ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง ชีวานันท์ กาสมุทร บ้านขุนกำลัง ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นาง สุพัตรา จักรจุ่ม บ้านสระ ครู ปริญญาตรี รัฐประสาศาสนศาสตร์
นาง จตุพร สุทสนธ์ บ้านร่องแมด ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว แขนภา อินต๊ะอดทน บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว แขนภา อินต๊ะอดทน บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู ปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบันฑิต
นาย วิทวัส กันทะเนตร บ้านสถาน ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ศุภิสรา แสงคีรีเขต บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ศุภิสรา แสงคีรีเขต บ้านพวงพยอม ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว ปฐมพร คำหล้า บ้านทุ่งหนอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.
นาง กนกวรรณ เขียวดี บ้านดู่ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นาย อภิสิทธิ์ วิทยาวาณิตย์ ปัวพิทยา ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ชุษณวัลย์ วงศ์ใหญ่ บ้านจำบอน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว รัตนากร วงศ์ใหญ่ บ้านห้วยกั้ง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว วันทนา ไม้จำปา บ้านทุ่งกล้วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว สิริวลี ทะนานแก้ว บ้านสักทุ่ง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ปราณี สุริยะผดุงชัย บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นาง จิราวรรณ ไชยภาพ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ปิยรัตน์ น้ำสา อนุบาลเชียงม่วน ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ธิดารัตน์ ศรีวิราช อนุบาลเชียงม่วน ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว เจนจิตร ใจกว้าง บ้านบ่อเบี้ย ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว นภาพร อินทา บ้านปงสนุก ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว สุภาพร กาดใจเข็ม บ้านร่องแมด ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ธัญลักษณ์ กลิ่นหอม บ้านสักทุ่ง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นาย วรัทภพ หัวนา บ้านสักทุ่ง ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ทักษยา กองมงคล บ้านผาตั้ง ครู ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บันฑิต
นางสาว ลำดวน อาทยะกุล ปัวพิทยา ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว อุทุมพร ฝอยเงิน บ้านต้นผึ้ง ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว สุพัตรษร รุ่งเรือง บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว สุพัตรษร รุ่งเรือง บ้านสันปูเลย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว สิริกัลยา ชัยธิ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว วิไลรัตน์ แสนอ้าย บ้านต้นผึ้ง ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นางสาว ภทราพรรณ สุวรรณรัตน์ บ้านจำบอน ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว อัครจรรยา มังคลาด บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นางสาว อัครจรรยา มังคลาด บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นางสาว ทรัพย์ทวี บุญแรง บ้านบ่อเบี้ย ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว กมลรัตน์ เร่งเร็ว บ้านบ่อเบี้ย ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง วธิดา มูลศรี อนุบาลเชียงม่วน ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นาย จิรัฎฐ์ คชลัย บ้านดอนแก้ว ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นาย จิรัฎฐ์ คชลัย บ้านดอนแก้ว ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย ธรรณโรจน์ ศรีจันทร์ บ้านดอนแก้ว ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นาย จักรพันธ์ กาพุฒ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต
นาย จักรพันธ์ กาพุฒ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นาย จรินทร์ คำมาปัน ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นาย จรินทร์ คำมาปัน ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
นาง จรรยา บุญหมั้น ชุมชนบ้านดอนไชย ครู ปริญญาตรี การศึกษาบันฑิต
นางสาว พิกุล มาไกล บ้านนาอ้อม ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว สุภาภรณ์ สวยสม บ้านน้ำปุก ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นาย อำพล คุ้มคำ บ้านสา ครู ปริญญาตรี การศึกษาบันฑิต
นาย อนุรักษ์ ยะมงคล บ้านเวียงลอ ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ศิริพร บำรุงพร บ้านหลวง ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นางสาว เบญจวรรณ หอมนาน บ้านแม่ต๋ำ ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ปานวาด เชื้อสะอาด อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นาง ชนัญญา รักเรียน บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นาง ชนัญญา รักเรียน บ้านปางถ้ำ ครู ปริญญาโท ครุุศาสตร์มหาบันฑิต
นางสาว อัยดา ผาลัย บ้านก๊อน้อย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี การศึกษาบันฑิต
นางสาว กัญญารัตน์ ผาลา บ้านป่าสัก ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี การศึกษาบันฑิต
นาย เอกพันธ์ ทนันไชย ชุมชนบ้านดอนไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นาย เอกพันธ์ ทนันไชย ชุมชนบ้านดอนไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุุศาสตร์มหาบันฑิต
นาง ผกาณิต บัวย้อย บ้านสะแล่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นาง ผกาณิต บัวย้อย บ้านสะแล่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุุศาสตร์มหาบันฑิต
นาง ยุพาวดี สุวรรณศักดิ์ บ้านยางขาม ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นาง อรวิภา ใสคำฟู บ้านธาตุขิงแกง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว ณัฐพร ดีมาก บ้านกิ่วแก้ว ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว หนึ่งฤทัย ใจหาญ บ้านห้วยแม่แดง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุุศาสตร์บันฑิต
นางสาว สุภารัตน์ วิวัฒน์เพชรชมพู บ้านผาฮาว ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี การศึกษาบันฑิต
นางสาว นิรชา วงศ์ประเสริฐ ชุมชนบ้านหนองเลา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี การศึกษาบันฑิต
นางสาว นงคราญ มหาวรรณ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว อารียา ศรีจุมปา ชุมชนบ้านดอนไชย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว พิมหฤดา หวัดวาปี อนุบาลเชียงม่วน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว อาภากร ด่านขุนทุด บ้านควรดง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ปุริมปรัชญ์ จีรัง บ้านท่าฟ้าใต้ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว วารี พูนผลแสนชัย บ้านท่าฟ้าเหนือ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว ธวัลรัตน์ กันสม บ้านท่าม่าน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บันฑิต
นางสาว มยุรา ปิยารักษ์ บ้านบ่อเบี้ย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต
นางสาว นาตาชา เกิดคง ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บันฑิต