10,15,8,14,13,10,10
100%

135

จำนวนโรงเรียน
3,5,6,16,8,10,6
100%

15,397

นักเรียน [2562]
12,6,9,23,14,10,17
100%

1,065

จำนวนครู
12,6,9,23,14,10,13
100%

47

บุคลากรเขต

จำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ
จำนวนนักเรียนแยกตามอำเภอ

ผล ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่
วิชา
ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่
สพฐ.
สูง/ต่ำ
ประเทศ
สูงต่ำ
2561
2560
เพิ่มลด
1  ภาษาไทย 58.64 54.61 4.03 55.90 2.74 58.64 49.11 9.53
2  ภาษาอังกฤษ 38.87 35.47 3.40 39.24 -0.37 38.87 36.33 2.54
3  คณิตศาสตร์ 40.59 35.65 4.94 37.50 3.09 40.59 38.68 1.91
4  วิทยาศาสตร์ 42.29 38.83 3.46 39.93 2.36 42.29 41.14 1.15
รวมเฉลี่ย 45.10 41.14 3.96 43.14 1.96 45.10 41.32 3.78
ผล ONET ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 3
ที่
วิชา
ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่
สพฐ.
สูง/ต่ำ
ประเทศ
สูงต่ำ
2561
2560
เพิ่มลด
1  ภาษาไทย 55.75 55.04 0.71 54.42 1.33 55.75 48.43 7.32
2  ภาษาอังกฤษ 26.69 29.10 -2.41 29.45 -2.76 26.69 27.84 -1.15
3  คณิตศาสตร์ 28.68 30.28 -1.60 30.04 -1.36 28.68 23.67 5.01
4  วิทยาศาสตร์ 36.61 36.43 0.18 36.10 0.51 36.61 32.25 4.36
รวมเฉลี่ย 45.10 37.71 -0.78 37.50 -0.57 45.10 41.32 3.89

GOOGLE MAP

โรงเรียนคุณภาพตำบล