• DASHBOARD


รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test:RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบรายงานผลการทดสอบรายจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละสมรรถนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
#
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
ผลคะแนนการทดสอบจำแนกตามสมรรถนะ
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
คะแนน ร้อยละ ระดับ คะแนน ร้อยละ ระดับ คะแนน ร้อยละ ระดับ
1  อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จุน 41.41 82.83 ดีมาก 38.19 76.38 ดีมาก 79.60 79.60 ดีมาก
2  บ้านปงสนุก จุน 46.86 93.72 ดีมาก 39.66 79.33 ดีมาก 86.52 86.52 ดีมาก
3  ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) จุน 31.04 62.08 ดี 33.62 67.25 ดี 64.66 64.66 ดี
4  บ้านกิ่วแก้ว จุน 39.25 78.50 ดีมาก 36.62 73.25 ดี 75.87 75.87 ดีมาก
5  บ้านยางขาม จุน 28.26 56.53 ดี 37.86 75.73 ดีมาก 66.13 66.13 ดี
6  บ้านจุน จุน 25.25 50.50 ดี 27.25 54.50 ดี 52.50 52.50 ดี
7  บ้านห้วยกั้ง จุน 36.78 73.57 ดี 37.57 75.14 ดีมาก 74.35 74.35 ดี
8  บ้านธาตุขิงแกง จุน 42.83 85.67 ดีมาก 37.84 75.68 ดีมาก 80.67 80.67 ดีมาก
9  บ้านแม่วังช้าง จุน 41.90 83.81 ดีมาก 39.50 79.00 ดีมาก 81.40 81.40 ดีมาก
10  บ้านแม่ทะลาย จุน 46.87 93.75 ดีมาก 42.00 84.00 ดีมาก 88.87 88.87 ดีมาก
11  บ้านสร้อยศรี จุน 39.08 78.16 ดีมาก 40.50 81.00 ดีมาก 79.58 79.58 ดีมาก
12  บ้านดอนมูล จุน 44.02 88.05 ดีมาก 43.55 87.11 ดีมาก 87.58 87.58 ดีมาก
13  บ้านร่องย้าง จุน 42.75 85.50 ดีมาก 43.50 87.00 ดีมาก 86.25 86.25 ดีมาก
14  บ้านเวียงลอ จุน 27.33 54.66 ดี 25.83 51.66 ดี 53.16 53.16 ดี
15  บ้านศรีเมืองชุม จุน 35.08 70.16 ดี 38.33 76.66 ดีมาก 73.41 73.41 ดี
16  บ้านน้ำจุน จุน 38.02 76.04 ดีมาก 35.79 71.59 ดี 73.82 73.82 ดี
17  บ้านร่องแมด จุน 49.13 98.27 ดีมาก 47.45 94.90 ดีมาก 96.59 96.59 ดีมาก
18  บ้านสันหลวง จุน 40.62 81.25 ดีมาก 36.25 72.50 ดี 76.87 76.87 ดีมาก
19  บ้านห้วยไคร้ จุน 18.64 37.29 พอใช้ 37.00 74.00 ดี 55.64 55.64 ดี
20  ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว จุน 41.59 83.19 ดีมาก 39.46 78.92 ดีมาก 81.05 81.05 ดีมาก
21  บ้านพวงพยอม จุน 40.39 80.79 ดีมาก 48.10 96.20 ดีมาก 88.50 88.50 ดีมาก
22  บ้านสักลอ จุน 32.75 65.50 ดี 38.00 76.00 ดีมาก 70.75 70.75 ดี
23  บ้านสักทุ่ง จุน 38.11 76.22 ดีมาก 33.38 66.76 ดี 71.47 71.47 ดี
24  อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) เชียงคำ 35.05 70.10 ดี 35.88 71.76 ดี 70.93 70.93 ดี
25  บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) เชียงคำ 23.08 46.16 พอใช้ 34.66 69.33 ดี 57.75 57.75 ดี
26  บ้านพระนั่งดิน เชียงคำ 42.86 85.73 ดีมาก 40.33 80.66 ดีมาก 83.20 83.20 ดีมาก
27  บ้านปี้ เชียงคำ 46.29 92.59 ดีมาก 42.20 84.40 ดีมาก 88.50 88.50 ดีมาก
28  บ้านวังเค็มใหม่ เชียงคำ 39.95 79.91 ดีมาก 37.33 74.66 ดี 77.29 77.29 ดีมาก
29  บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) เชียงคำ 37.46 74.92 ดี 43.00 86.00 ดีมาก 80.46 80.46 ดีมาก
30  บ้านโจ้โก้ เชียงคำ 33.95 67.90 ดี 30.30 60.60 ดี 64.25 64.25 ดี
31  ปัวพิทยา เชียงคำ 44.87 89.75 ดีมาก 40.89 81.79 ดีมาก 85.77 85.77 ดีมาก
32  บ้านร่องค้อม เชียงคำ 36.37 72.75 ดี 37.50 75.00 ดีมาก 73.87 73.87 ดี
33  บ้านปางถ้ำ เชียงคำ 36.59 73.18 ดี 39.25 78.50 ดีมาก 75.84 75.84 ดีมาก
34  บ้านต้นผึ้ง เชียงคำ 30.25 60.50 ดี 33.00 66.00 ดี 63.25 63.25 ดี
35  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) เชียงคำ 32.14 64.29 ดี 39.95 79.91 ดีมาก 72.10 72.10 ดี
36  บ้านน้ำมิน เชียงคำ 41.87 83.75 ดีมาก 37.16 74.33 ดี 79.04 79.04 ดีมาก
37  บ้านแฮะ เชียงคำ 29.12 58.24 ดี 32.00 64.00 ดี 61.12 61.12 ดี
38  บ้านถ้ำผาลาด เชียงคำ 44.62 89.25 ดีมาก 37.83 75.66 ดีมาก 82.45 82.45 ดีมาก
39  บ้านปัวศรีพรม เชียงคำ 39.04 78.09 ดีมาก 39.06 78.13 ดีมาก 78.11 78.11 ดีมาก
40  บ้านฝายกวาง เชียงคำ 42.44 84.88 ดีมาก 36.63 73.27 ดี 79.07 79.07 ดีมาก
41  บ้านทุ่งหล่ม เชียงคำ 28.72 57.45 ดี 32.79 65.59 ดี 61.52 61.52 ดี
42  บ้านแวนโค้ง เชียงคำ 40.38 80.76 ดีมาก 38.28 76.56 ดีมาก 78.65 78.65 ดีมาก
43  บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) เชียงคำ 38.66 77.33 ดีมาก 29.16 58.33 ดี 67.83 67.83 ดี
44  บ้านแม่ต๋ำ เชียงคำ 39.10 78.20 ดีมาก 46.41 92.83 ดีมาก 85.52 85.52 ดีมาก
45  บ้านแวน เชียงคำ 39.62 79.25 ดีมาก 36.00 72.00 ดี 75.62 75.62 ดีมาก
46  ชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงคำ 18.02 36.05 พอใช้ 27.38 54.77 ดี 45.41 45.41 พอใช้
47  บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) เชียงคำ 49.10 98.21 ดีมาก 41.00 82.00 ดีมาก 90.10 90.10 ดีมาก
48  บ้านผาฮาว เชียงคำ 47.05 94.11 ดีมาก 41.22 82.44 ดีมาก 88.27 88.27 ดีมาก
49  บ้านหัวทุ่ง เชียงคำ 47.63 95.27 ดีมาก 40.11 80.22 ดีมาก 87.75 87.75 ดีมาก
50  บ้านสันปูเลย เชียงคำ 39.56 79.12 ดีมาก 39.91 79.83 ดีมาก 79.47 79.47 ดีมาก
51  บ้านปางมดแดง เชียงคำ 37.23 74.46 ดี 33.33 66.66 ดี 70.56 70.56 ดี
52  บ้านหนองบัวเงิน เชียงคำ 21.72 43.44 พอใช้ 35.77 71.55 ดี 57.50 57.50 ดี
53  บ้านผาลาด เชียงคำ 35.41 70.83 ดี 44.16 88.33 ดีมาก 79.58 79.58 ดีมาก
54  บ้านจำบอน เชียงคำ 27.66 55.33 ดี 24.33 48.66 พอใช้ 52.00 52.00 ดี
55  ชัยชุมภู เชียงคำ 42.31 84.62 ดีมาก 37.00 74.00 ดี 79.31 79.31 ดีมาก
56  บ้านไชยสถาน เชียงม่วน 42.45 84.90 ดีมาก 40.89 81.79 ดีมาก 83.34 83.34 ดีมาก
57  บ้านท่าม่าน เชียงม่วน 41.16 82.33 ดีมาก 39.33 78.66 ดีมาก 80.50 80.50 ดีมาก
58  ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน 39.25 78.50 ดีมาก 38.91 77.82 ดีมาก 78.16 78.16 ดีมาก
59  บ้านปงสนุก เชียงม่วน 46.00 92.00 ดีมาก 44.85 89.71 ดีมาก 90.85 90.85 ดีมาก
60  อนุบาลเชียงม่วน เชียงม่วน 31.76 63.52 ดี 37.00 74.00 ดี 68.76 68.76 ดี
61  บ้านบ่อเบี้ย เชียงม่วน 31.91 63.83 ดี 39.00 78.00 ดีมาก 70.91 70.91 ดี
62  บ้านสระ เชียงม่วน 37.88 75.77 ดีมาก 39.79 79.59 ดีมาก 77.68 77.68 ดีมาก
63  บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน 33.54 67.08 ดี 29.91 59.83 ดี 63.45 63.45 ดี
64  บ้านท่าฟ้าเหนือ เชียงม่วน 36.46 72.92 ดี 37.57 75.14 ดีมาก 74.03 74.03 ดี
65  บ้านท่าฟ้าใต้ เชียงม่วน 34.12 68.25 ดี 38.00 76.00 ดีมาก 72.12 72.12 ดี
66  บ้านทุ่งมอก เชียงม่วน 16.12 32.25 พอใช้ 26.50 53.00 ดี 42.62 42.62 พอใช้
67  บ้านนาบัว เชียงม่วน 1.50 3.00 ปรับปรุง 20.66 41.33 พอใช้ 22.16 22.16 ปรับปรุง
68  บ้านดู่ ปง 30.87 61.75 ดี 38.76 77.52 ดีมาก 69.63 69.63 ดี
69  ชุมชนบ้านบอน ปง 41.68 83.36 ดีมาก 41.86 83.72 ดีมาก 83.54 83.54 ดีมาก
70  บ้านหนุน ปง 35.25 70.50 ดี 49.00 98.00 ดีมาก 84.25 84.25 ดีมาก
71  บ้านม่วง ปง 40.14 80.28 ดีมาก 48.57 97.14 ดีมาก 88.71 88.71 ดีมาก
72  บ้านบุญเรือง ปง 38.20 76.41 ดีมาก 38.83 77.66 ดีมาก 77.04 77.04 ดีมาก
73  บ้านห้วยสิงห์ ปง 43.08 86.16 ดีมาก 44.83 89.66 ดีมาก 87.91 87.91 ดีมาก
74  อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ปง 30.10 60.21 ดี 36.15 72.30 ดี 66.25 66.25 ดี
75  บ้านห้วยแม่แดง ปง 36.38 72.77 ดี 32.45 64.90 ดี 68.84 68.84 ดี
76  บ้านหนองท่าควาย ปง 38.50 77.00 ดีมาก 36.00 72.00 ดี 74.50 74.50 ดี
77  บ้านวังบง ปง 36.04 72.08 ดี 40.00 80.00 ดีมาก 76.04 76.04 ดีมาก
78  บ้านสีพรม ปง 34.83 69.66 ดี 36.00 72.00 ดี 70.83 70.83 ดี
79  บ้านป่าคา ปง 30.83 61.66 ดี 40.66 81.33 ดีมาก 71.50 71.50 ดี
80  บ้านใหม่พัฒนา ปง 28.13 56.27 ดี 32.45 64.90 ดี 60.59 60.59 ดี
81  บ้านควรดง ปง 31.79 63.59 ดี 38.45 76.90 ดีมาก 70.25 70.25 ดี
82  บ้านสบขาม ปง 28.63 57.26 ดี 27.10 54.21 ดี 55.73 55.73 ดี
83  บ้านนาอ้อม ปง 36.71 73.42 ดี 32.42 64.85 ดี 69.14 69.14 ดี
84  บ้านผาตั้ง ปง 28.69 57.39 ดี 30.57 61.15 ดี 59.27 59.27 ดี
85  บ้านน้ำปุก ปง 43.58 87.16 ดีมาก 36.33 72.66 ดี 79.91 79.91 ดีมาก
86  บ้านขุนกำลัง ปง 33.84 67.68 ดี 34.65 69.31 ดี 68.50 68.50 ดี
87  บ้านสันติสุข ปง 23.09 46.18 พอใช้ 26.54 53.08 ดี 49.63 49.63 พอใช้
88  บ้านดอนแก้ว ปง 34.10 68.20 ดี 35.91 71.83 ดี 70.02 70.02 ดี
89  บ้านดอนเงิน ปง 28.15 56.31 ดี 37.09 74.18 ดี 65.25 65.25 ดี
90  บ้านหลวง ปง 24.75 49.50 พอใช้ 28.39 56.79 ดี 53.14 53.14 ดี
91  บ้านดอนไชยป่าแขม ปง 34.93 69.86 ดี 32.27 64.54 ดี 67.20 67.20 ดี
92  บ้านหล่ายฝายแก้ว ปง 39.16 78.33 ดีมาก 34.66 69.33 ดี 73.83 73.83 ดี
93  บ้านแม่ทาย ปง 41.50 83.00 ดีมาก 38.39 76.79 ดีมาก 79.90 79.90 ดีมาก
94  บ้านสันกลางนาดอ ปง 43.91 87.83 ดีมาก 41.66 83.33 ดีมาก 85.58 85.58 ดีมาก
95  บ้านแฮะ ปง 38.62 77.25 ดีมาก 45.50 91.00 ดีมาก 84.12 84.12 ดีมาก
96  บ้านทุ่งแต ปง 39.42 78.85 ดีมาก 40.21 80.42 ดีมาก 79.64 79.64 ดีมาก
97  ราชานุเคราะห์ ปง 31.81 63.63 ดี 30.09 60.18 ดี 61.90 61.90 ดี
98  บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ปง 29.64 59.29 ดี 30.70 61.41 ดี 60.35 60.35 ดี
99  บ้านปัว ปง 38.39 76.79 ดีมาก 30.00 60.00 ดี 68.40 68.40 ดี
100  บ้านเลี้ยว ปง 44.32 88.64 ดีมาก 35.00 70.00 ดี 79.32 79.32 ดีมาก
101  บ้านแบ่ง ปง 45.68 91.37 ดีมาก 35.25 70.50 ดี 80.93 80.93 ดีมาก
102  บ้านใหม่น้ำเงิน ปง 48.66 97.33 ดีมาก 42.83 85.66 ดีมาก 91.50 91.50 ดีมาก
103  ชุมชนบ้านดอนไชย ปง 41.28 82.57 ดีมาก 39.50 79.00 ดีมาก 80.78 80.78 ดีมาก
104  บ้านปางผักหม ปง 39.54 79.09 ดีมาก 38.20 76.40 ดีมาก 77.75 77.75 ดีมาก
105  บ้านควรเก๊าเงา ปง 34.20 68.40 ดี 41.00 82.00 ดีมาก 75.20 75.20 ดีมาก
106  บ้านสะแล่ง ภูซาง 39.14 78.29 ดีมาก 33.58 67.16 ดี 72.72 72.72 ดี
107  บ้านร้องเชียงแรง ภูซาง 28.58 57.17 ดี 29.17 58.35 ดี 57.76 57.76 ดี
108  บ้านดอนไชย ภูซาง 24.00 48.00 พอใช้ 28.25 56.50 ดี 52.25 52.25 ดี
109  บ้านสบบง ภูซาง 28.33 56.66 ดี 24.58 49.16 พอใช้ 52.91 52.91 ดี
110  อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ภูซาง 38.37 76.74 ดีมาก 39.86 79.72 ดีมาก 78.23 78.23 ดีมาก
111  บ้านฮวก ภูซาง 26.76 53.52 ดี 31.66 63.33 ดี 58.43 58.43 ดี
112  บ้านทุ่งติ้ว ภูซาง 26.98 53.96 ดี 34.86 69.73 ดี 61.85 61.85 ดี
113  บ้านสถาน ภูซาง 31.69 63.39 ดี 29.00 58.00 ดี 60.70 60.70 ดี
114  ชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง 36.86 73.72 ดี 41.22 82.44 ดีมาก 78.08 78.08 ดีมาก
115  บ้านป่าสัก ภูซาง 45.56 91.12 ดีมาก 40.75 81.50 ดีมาก 86.31 86.31 ดีมาก
116  บ้านแก ภูซาง 13.65 27.30 พอใช้ 23.60 47.20 พอใช้ 37.25 37.25 พอใช้
117  บ้านแกใหม่นิคม ภูซาง 16.60 33.20 พอใช้ 27.60 55.20 ดี 44.20 44.20 พอใช้
118  บ้านปงใหม่ ภูซาง 31.42 62.85 ดี 41.00 82.00 ดีมาก 72.42 72.42 ดี
119  บ้านปง ภูซาง 20.98 41.96 พอใช้ 28.60 57.20 ดี 49.58 49.58 พอใช้
120  บ้านสา ภูซาง 47.60 95.21 ดีมาก 38.57 77.14 ดีมาก 86.17 86.17 ดีมาก
121  บ้านทุ่งกล้วย ภูซาง 45.34 90.69 ดีมาก 42.23 84.46 ดีมาก 87.57 87.57 ดีมาก
122  บ้านก๊อหลวง ภูซาง 42.75 85.50 ดีมาก 37.44 74.88 ดี 80.19 80.19 ดีมาก
123  บ้านก๊อน้อย ภูซาง 24.17 48.35 พอใช้ 29.29 58.58 ดี 53.47 53.47 ดี