• รายการหลักคำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ตำแหน่ง
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอก
นาง ศรีแพร อ่อนดี บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง ณาตยา พาบัว บ้านทุ่งหนอง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาว อภิญญา ก๋าแก้ว บ้านปง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว อภิญญา ก๋าแก้ว บ้านปง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย กรกฎ รวมสุข บ้านก๊อหลวง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สรชัย ช่างแต่ง บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาง ณัฐพร สุวรรณโน บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
นาง ศรีแพร อ่อนดี บ้านผาลาด ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ณาตยา พาบัว บ้านทุ่งหนอง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาง กาหลง จบศรี บ้านร้องเชียงแรง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การปฐมวัย
นาย กรกฎ รวมสุข บ้านก๊อหลวง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ดวงกมล ใจดี บ้านปี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย อินสม ดอนปัน บ้านปี้ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สุพจน์ ใจดี บ้านปี้ ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย ณรงค์ ไชยลังกา บ้านท่าฟ้าเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว อำไพ ดวงงาม บ้านปี้ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว เจนษิตา สินเปียง บ้านแวนโค้ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว จีราวรรณ จันทร์เอ้ย บ้านท่าฟ้าเหนือ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย สุพจน์ นวลดั้ว บ้านศรีเมืองชุม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ณัฐพงษ์ ชุมภู บ้านร่องแมด ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ณัฐพงษ์ ชุมภู บ้านร่องแมด ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย สุริยา พงษ์ด้วง บ้านทุ่งกล้วย ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง พนิดา สารเทพ บ้านทุ่งกล้วย ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ณภัทร คะมณีวรรณ บ้านแม่ทะลาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา การฝึกและการจัดการกีฬา
นาง อริยาณัฐ จำรัส บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาย ณภัทร คะมณีวรรณ บ้านแม่ทะลาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง เดือนนภา ณ ลำปาง บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง พัชรินทร์ แสงศรีจันทร์ บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาง กรวิกา กาติ๊บ บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง กัลยา ไชยชนะ บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง จำนงค์ วงศ์ใหญ่ บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย สมจิตร ศรีจันทร์ บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย วินัย พงษ์ช้าง บ้านแวนโค้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย บุญส่ง กาติ๊บ บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)
นาง นาฏนภางค์ จันทร์เกษม บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง นงลักษณ์ วงศ์ไชย บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาง อรอนงค์ คำปันดี บ้านดอนเงิน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว อาจารี แสงแก้ว บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง สุกัญญา ประเสริฐสังข์ บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาย รัฐศาสตร์ สมฤทธิ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว เบญจวรรณ ต๊ะรังษี บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย พศวีร์ ศรีวิชัย บ้านหล่ายฝายแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง นิภารัตน์ กาละพวก บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย พศวีร์ ศรีวิชัย บ้านหล่ายฝายแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว ไพริน ปั้นทอง บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาง พวงเพชร ชัยแก้ว บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง สุณี พุ่มคำ บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย การสอนภาษาไทย
นาย ณัฐ คำมูล บ้านผาลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว อ้อมพร ไชยสาร บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว พิมผกา ไกลถิ่น บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาย คณิต วงศ์ใหญ่ บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)
นาง วันดี ทองเลิศ บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
นาย อนันท์ ปัญญา บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย อนันท์ ปัญญา บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ประทุมวรรณ อุ่นเรือน บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ประทุมวรรณ อุ่นเรือน บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ธันวา ศรีชัย บ้านดอนเงิน ครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างไฟฟ้า) อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างไฟฟ้า)
นาง ปาจรีย์ ฐานะปัญญากุล บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง สาคร ชาญเชี่ยว บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว สลิลลา ชาญเชี่ยว บ้านดอนเงิน ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย ปรีชา กาวีเขียว บ้านสันกลางนาดอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง เกษราภรณ์ มีหลาย บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง เกษราภรณ์ มีหลาย บ้านหล่ายฝายแก้ว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว นรากร กองมงคล บ้านแวนโค้ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วราภรณ์ แก้ววรรณา บ้านแม่ทะลาย ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง สุนีย์ ตาคำ บ้านแม่ทะลาย ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ยุพาพร วุฒิสารวัฒนา บ้านแม่ทะลาย ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ศุภมาส โยธาดี บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง มุกดา วิชา บ้านแวนโค้ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย นภดล เขื่อนเป็ก บ้านเวียงลอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ภัสราภรณ์ บุญถึง บ้านเวียงลอ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย อณิรุจน์ สมจิต บ้านดอนไชยป่าแขม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว อรพรรณ สุริยะวงค์ บ้านเวียงลอ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง นวลจันทร์ วัฒนจันทร์ บ้านเวียงลอ ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาง ประนอม พันธ์ดี บ้านควรเก๊าเงา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว สุนิษา อินต๊ะขัน บ้านควรเก๊าเงา ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย เก้าศักดิ์ดา อ่องคำ บ้านดอนไชยป่าแขม ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง เสาวลักษณ์ บุญถึง บ้านดอนไชยป่าแขม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ธนะชัย เอื้อวิบูลย์ศรี บ้านแวนโค้ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
นาง ประนอม พันธ์ดี บ้านควรเก๊าเงา ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นาง รุ้งนภา คิดดี บ้านดอนไชยป่าแขม ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาง เนาวรัตน์ เสมานุสรณ์ บ้านดอนไชยป่าแขม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง วราภรณ์ หมัยเงิน บ้านควรเก๊าเงา ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว วรรณา บุญถึง บ้านดอนไชยป่าแขม ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาง ศุภิกา การะยศ บ้านแวนโค้ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ประทีป ทิสา บ้านดอนไชยป่าแขม ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาง จิรสิริ์ ศรีสุข บ้านร่องย้าง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว สุภาพรรณ คิดดี บ้านดอนไชยป่าแขม ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว กรรณิกา มากสุข บ้านดอนไชยป่าแขม ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง วราภรณ์ หมัยเงิน บ้านควรเก๊าเงา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย เสรี ชัยแก้ว บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง อรุโณทัย เตรียมสอน บ้านดอนไชยป่าแขม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว จณิสา สัมพันธสิทธิ์ บ้านดอนไชยป่าแขม ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง สุธิชา บุตรวัน บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง วรรณฤดี บุญประเสริฐ ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง สายรุ้ง สมศรีวัฒนา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง สายรุ้ง สมศรีวัฒนา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว บัวลอย พริบไหว ชุมชนบ้านบอน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง พิสชา เสนางคนิกร บ้านห้วยไคร้ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย จักรี คนงาน ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย จักรี คนงาน ชุมชนบ้านหนองเลา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว วัธณาวรรณ มณีวรรณ บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว ธันย์ชนก เกตุแก้ว บ้านห้วยไคร้ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาง แสงนวล ไกลถิ่น บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล การวัดผลการศึกษา
นาง สุรางค์ ตันกูล บ้านศรีเมืองชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว สุทธิพร สุทธิกาศ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาย สิชการ จิโนสวัสดิ์ ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)
นาง สุพินิจ กวาวเจริญ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ฑัชธรรม สิงห์แก้ว ชุมชนบ้านบอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง พัชรี สมฤทธิ์ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง วรัชยา ขันโท บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง รัตดาวัลย์ สุขเพียง ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง รัตดาวัลย์ สุขเพียง ชุมชนบ้านหนองเลา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สุวรรณ หัวนา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง โสภา สุขแสง ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง โสภา สุขแสง ชุมชนบ้านหนองเลา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย นิคม พรมมา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง เบญจวรรณ ไชยชนะ บ้านร่องแมด ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาย จินดา ตาทิพย์ บ้านสบบง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ลาวัลย์ สุพรรณนนท์ บ้านร่องแมด ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง นวลละออ พิริยพัฒนา บ้านสบบง ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาและการแนะแนว
นาย วีระศักดิ์ กันไชยศักดิ์ บ้านสบบง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง เบญจวรรณ ไชยชนะ บ้านร่องแมด ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาย สุทัศน์ ทอดเสียง บ้านสีพรม ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
นาง ปวีณ์กร สัญใจ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ดาริณี เขียวสะอาด บ้านสบบง ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นาง ธนัช ท้าวศรี บ้านสีพรม ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง จุฬารัตน์  ศรีธนะ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัชนีย์ จิวิริยะวัฒน์ บ้านห้วยไคร้ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ศุภิสรา บุตรวัน บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ฉัตรมงคล จันทรา ชุมชนบ้านบอน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง กมลวรรณ จอมศรี บ้านร่องแมด ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง กมลวรรณ จอมศรี บ้านร่องแมด ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว เจนจิรา บัวแดง บ้านร่องแมด ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาย นิวัติ สมุทรเขตร์ บ้านร่องแมด ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง กาญจนา ตาคม ชุมชนบ้านบอน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว ดรุณี สุวรรณะ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว อรชร เรียนสอน บ้านปง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย กิตติพงษ์ ขันทะวงค์ บ้านสบบง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง สุกัญญา คนต่ำ ชุมชนบ้านบอน ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย เอกชัย ชายวิชัย บ้านร่องแมด ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว พิมพกานต์ ลาบุตรดี บ้านร่องแมด ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นางสาว เกศริน ปารมณ์ บ้านศรีเมืองชุม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว วรรณภา สืบศฤงคาร บ้านร่องแมด ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย พีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์ ชุมชนบ้านบอน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว อัมรัตน์ อินต๊ะแสน ชุมชนบ้านบอน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย นิวัติ สมุทรเขตร์ บ้านร่องแมด ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง นารีรัตน์ วงศ์ใหญ่ บ้านดอนลาว ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง สาคร อินต๊ะสิน บ้านดอนลาว ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาง พัชราภรณ์ สุขกันต์ บ้านศรีเมืองชุม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย มงคล ศรีสุข บ้านศรีเมืองชุม ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง สงกรานต์ อุปวรรณ์ บ้านศรีเมืองชุม ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย นรวีร์ ไชยอินตา บ้านสักทุ่ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ปุณนิษฐ์ แสงแก้ว บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ปุณนิษฐ์ แสงแก้ว บ้านธาตุขิงแกง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว เกศริน ปารมณ์ บ้านศรีเมืองชุม ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว ลักษิกา แก้วทิยาเวชย์ บ้านสักทุ่ง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุธินันท์ กันทะขู้ บ้านสักทุ่ง ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นาง ดรุณี โสรจสฤษฎ์กุล บ้านผาฮาว ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาย สายันต์ ขึ้นนกขุ้ม บ้านสักทุ่ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว เจนจิรา ราวิชัย บ้านสักทุ่ง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว พัชรินทร์ รู้ทำนอง บ้านสักทุ่ง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล บ้านยางขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย นรวีร์ ไชยอินตา บ้านสักทุ่ง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อังผกา น้ำสา บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย สายันต์ ขึ้นนกขุ้ม บ้านสักทุ่ง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง แพงศรี ศรีคำ บ้านผาฮาว ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง นิตยา กาชัย บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง สุภชา ชาวน่าน บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง เอมพิกา ใจกล้า บ้านยางขาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง สุรางค์ ตันกูล บ้านศรีเมืองชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ไฉน ไชยมงคล บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง อุบล ธิมา บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว ลักษิกา แก้วทิยาเวชย์ บ้านสักทุ่ง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ศรีสมร วงศ์ไชย บ้านปง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง สุดา กองมะลิ บ้านผาฮาว ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง มยุรี มะกาว บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นางสาว ศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์ บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ศรีสมร วงศ์ไชย บ้านปง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ดอกรัก ม้วนพรม บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง รุ่งนภา เขื่อนเป็ก บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว จารุพรรณ คร่องรับ บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง เฉิดฉาย บุญช่วย บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง สุชัญญ์ญา นงนุช บ้านยางขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย วรวิทย์ ตาสาย บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาง ครองทรัพย์ พงษ์ด้วง บ้านปง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ครองทรัพย์ พงษ์ด้วง บ้านปง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง โชติกา มณีภูวนัตถ์ ชุมชนบ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาง โชติกา มณีภูวนัตถ์ ชุมชนบ้านหลวง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ประเสริฐ กองแก้ว ชุมชนบ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง จินดา ยะแสง ชุมชนบ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว พยอม มั่งมูล ชุมชนบ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว นารีลักษณ์ บัวระภา ชุมชนบ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง นงนุช ปันนา ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย กิตติพงษ์ บุญไชย ชุมชนบ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
นาง จิรารัตน์ ยาดี ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว อรวรรณ หอมนาน ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง กันย์สินี ปิจวงค์ ชุมชนบ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ประภาพร เร่งเร็ว ชุมชนบ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฐรดา ปกรณ์อังกูร ชุมชนบ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย มนตรี วงศ์ใหญ่ บ้านสา ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย นิคุณ เหล่ากาวี ชุมชนบ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว อัจฉริยพร จันทร์มณี ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง สุวิมล ฟูคำ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย สมควร ดะนัย บ้านหัวทุ่ง ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
นาง สุวิมล ฟูคำ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วรพันธ์ บุญประเสริฐ บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย มนตรี วงศ์ใหญ่ บ้านสา ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย วรพันธ์ บุญประเสริฐ บ้านสถาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย มานัด สร้อยสวิง บ้านหัวทุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ธนวรรณ เย็นใจ บ้านปางผักหม ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง เพ็ญศิริ ใจดี บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง นิตยา รัตนเวชศาสตร์ บ้านสา ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว พิมพรรณ์ พิทาคำ บ้านปางผักหม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ณัฐพงศ์ มะณี บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง วรรณฤดี บุญประเสริฐ ชุมชนบ้านหนองเลา ครู กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
นาง ศิรินภา เชื้อสะอาด บ้านปง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง ศิรินภา เชื้อสะอาด บ้านปง ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาง จิรภา พงษ์เกษ บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง เยาวรักษ์ สมฤทธิ์ บ้านปง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง เยาวรักษ์ สมฤทธิ์ บ้านปง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย การสอนภาษาไทย
นาย จิรยุทธ์ รวมสุข บ้านสา ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย จิรยุทธ์ รวมสุข บ้านสา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง รินยา กิจเฉลา บ้านสา ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง รัชฎาภรณ์ สนม บ้านแม่ทาย ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัยศึกษา
นาง เอื้องผึ้ง สุคำภีร์ บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย สุรพงษ์ วิกะหะ บ้านแม่ทาย ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง รัญจวน โนไชยยา บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สุรพงษ์ วิกะหะ บ้านแม่ทาย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย นาวิน จีนะ บ้านพระนั่งดิน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง นพรดา พุทธอาสน์ บ้านทุ่งหล่ม ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
นางสาว ณกานดา ชนะพิมพ์ บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย วรพล จ้าวประยูร บ้านพวงพยอม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว นฤมล ศรีขันทะ บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว ภดาภรณ์ เบญจญาติ บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ภดาภรณ์ เบญจญาติ บ้านพวงพยอม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว มติกาญจน์ ขาวสะอาด บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มติกาญจน์ ขาวสะอาด บ้านพวงพยอม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว บาจรีย์ สักลอ บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง ชนันภรณ์ กองศรี บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว สุนทรี สมณะ บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว รุ่งนภา บุญวงศ์ บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว สายพิน ศรีธิด้วง บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว สายพิน ศรีธิด้วง บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาง กัญญาณัฐ มีคง บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว นันทา หวลอารมณ์ บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย วรพล จ้าวประยูร บ้านพวงพยอม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาย ณรงค์ วงค์แก้ว บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย ณรงค์ วงค์แก้ว บ้านพวงพยอม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง สุวิมล สิงห์คำ บ้านเลี้ยว ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย เกษม พรมครอบ บ้านปง ครู กลุ่มดนตรีศึกษา ดนตรีศึกษา
นาง สุวิมล สิงห์คำ บ้านเลี้ยว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย บุญเชิด ปัญญา บ้านเลี้ยว ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย วินัย พงษ์ช้าง บ้านแวนโค้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว นรากร กองมงคล บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาง ศุภิกา การะยศ บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
นาง สรัญญา ธรรมโม บ้านปง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง มุกดา วิชา บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว เจนษิตา สินเปียง บ้านแวนโค้ง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นางสาว อภิรดี ศรีธนะ บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย นิพันธ์ จันทร์กิเสน บ้านแก ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย นิพันธ์ จันทร์กิเสน บ้านแก ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ธนวัฒน์ ปริญญา บ้านผาฮาว ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว จันทร์ฉาย ศรีธนะ บ้านธาตุขิงแกง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว จันทร์ฉาย ศรีธนะ บ้านธาตุขิงแกง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว จันทร์ฉาย ศรีธนะ บ้านธาตุขิงแกง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ชนากานต์ แก้วนันทะ บ้านแกใหม่นิคม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ศรีเพ็ญ เตชะแก้ว บ้านแก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย มานัส รวมสุข บ้านแก ครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)
นาย สุวัฒน์ ธรรมโม บ้านแก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล บ้านยางขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว ยุวดี จอมศรี บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์ บ้านยางขาม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง อัจฉราภรณ์ สุวรรณทา บ้านวังเค็มใหม่ ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาง กานต์พิชชา วงศ์ประพันธ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ถนอมศรี ใจแก้ว บ้านท่าฟ้าใต้ ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง อมล ปัญญาวงศ์ บ้านวังเค็มใหม่ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง สุภาพร กาติ๊บ บ้านวังเค็มใหม่ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง วรรณวณัฐ ไทยทาน บ้านไชยสถาน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย วิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาย วิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง โสภิดา บุญหล้า บ้านสันปูเลย ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง สิริอาภา นุชนิยม บ้านสันปูเลย ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาและการแนะแนว
นาง สิริอาภา นุชนิยม บ้านสันปูเลย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วรวิทย์ ตาสาย บ้านยางขาม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สราวุธ หอมนาน บ้านสันปูเลย ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย สราวุธ หอมนาน บ้านสันปูเลย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ยุวดี จอมศรี บ้านยางขาม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง กัลยา จ้าวประยูร บ้านสันปูเลย ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ศรีวรรณ์ กองแก้ว บ้านไชยสถาน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง กัลยา จ้าวประยูร บ้านสันปูเลย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ณรงค์ ไชยลังกา บ้านท่าฟ้าเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา การฝึกและการจัดการกีฬา
นางสาว พิมพ์ปวีณ์ สนชาวไพร บ้านโจ้โก้ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว พิมพ์ปวีณ์ สนชาวไพร บ้านโจ้โก้ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ธีรพรรณ แจ้ใส บ้านโจ้โก้ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ธีรพรรณ แจ้ใส บ้านโจ้โก้ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง เอมพิกา ใจกล้า บ้านยางขาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ไฉน ไชยมงคล บ้านยางขาม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง มยุรี มะกาว บ้านยางขาม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง รุ่งนภา เขื่อนเป็ก บ้านยางขาม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง สุชัญญ์ญา นงนุช บ้านยางขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว นงคราญ บรรจง บ้านนาบัว ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ชรินทร์ ธิวงค์ บ้านนาบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
สิบเอก พงษ์ศักดิ์ คีรีสถานบุตร บ้านไชยสถาน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง จงรักษ์ ธีระวงศนันท์ บ้านไชยสถาน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล บ้านยางขาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ศิรินุช ศิวธรรมรัตน์ บ้านสันปูเลย ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ศิรินุช ศิวธรรมรัตน์ บ้านสันปูเลย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง อัจฉราภรณ์ สุวรรณทา บ้านวังเค็มใหม่ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาง ผ่องพรรณี ประสงค์ บ้านไชยสถาน ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม พืชศาสตร์
นาย มนตรี เรือนไสว บ้านนาบัว ครู กลุ่มวิชาต่ำกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
นาง ศิโรรัตน์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ศิโรรัตน์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ไทยคดีศึกษา
นาง วรรณวณัฐ ไทยทาน บ้านไชยสถาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ศรีวรรณ์ กองแก้ว บ้านไชยสถาน ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นางสาว สลิลลา ชาญเชี่ยว บ้านดอนเงิน ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาง ศิโรรัตน์ กาติ๊บ บ้านสันปูเลย ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว อัมพร วงศ์ใหญ่ ชุมชนบ้านเชียงบาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาง แสงเดือน เป็งใจ บ้านไชยสถาน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อัมพร วงศ์ใหญ่ ชุมชนบ้านเชียงบาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว อัมพร วงศ์ใหญ่ ชุมชนบ้านเชียงบาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยา
นาง นันทัชพร จันอิน บ้านไชยสถาน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย พิษณุ อินทร์บัว บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)
นาย พลาเดช พินิจมนตรี บ้านท่าฟ้าใต้ ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง วิไล วชิรตรากูล บ้านท่าฟ้าใต้ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย นิคม อินต๊ะวงค์ บ้านแบ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว รุ้งคราญ วิริยัง บ้านแบ่ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ปุณยนุช จันทะวัง บ้านแบ่ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ภิชญา วงศ์ษา บ้านแบ่ง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาง ลำแพน เมืองมูล บ้านทุ่งหล่ม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง ประทุมวัน สมฤทธิ์ บ้านทุ่งหล่ม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย เอกรัตน์ กันทะเนตร บ้านสถาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วิชัย บ่อแก้ว บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง วิพัฒน์ สารนวน บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย จำเริญ เรือนสอน อนุบาลเชียงม่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง นงลักษณ์  พรพิพัฒน์สิริ อนุบาลเชียงม่วน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย โยธิน เชิดชู อนุบาลเชียงม่วน ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
นาย โยธิน เชิดชู อนุบาลเชียงม่วน ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการเรียนการสอน
นาง วรวรรณ วงศ์ใหญ่ บ้านทุ่งหล่ม ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง เพ็ญพิชชา ไชยแก้ว บ้านทุ่งหล่ม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย จำเริญ เรือนสอน อนุบาลเชียงม่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สิงหา กาชัย บ้านน้ำจุน ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง มะลิวัลย์ ลือเรือง อนุบาลเชียงม่วน ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง มะลิวัลย์ ลือเรือง อนุบาลเชียงม่วน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ศศิธร อิ่นคำ อนุบาลเชียงม่วน ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง ประเทืองศรี จันทราพันธ์ บ้านน้ำจุน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง สายสุนีย์ สวัสดี บ้านน้ำจุน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ภัทราณิษฐ์ ราศรี บ้านน้ำจุน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง สาวิตรี วิชัย บ้านปงสนุก ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ทัศนีย์ คำลือ บ้านปงสนุก ครู กลุ่มดนตรีศึกษา ดนตรีศึกษา
นาย วรภพ สุหิตานุเคราะห์ บ้านปงสนุก ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง ปวินตรา โนริยา บ้านโจ้โก้ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว อัมพร จันทร์งาม บ้านปงสนุก ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
นาย หาญ นันกาวงค์ บ้านควรเก๊าเงา ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาย หาญ นันกาวงค์ บ้านควรเก๊าเงา ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วรภพ สุหิตานุเคราะห์ บ้านปงสนุก ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นางสาว บุษบา หอมอ่อน ชัยชุมภู ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง รำไพ มณีกร ชัยชุมภู ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ปรีชา กาวีเขียว บ้านสันกลางนาดอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์และการกีฬา (การฝึกและการ จัดการกีฬา)
นาง กนกวรรณ เอกชัยพิทักษ์ บ้านขุนกำลัง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง กนกวรรณ เอกชัยพิทักษ์ บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาย วุฒิชัย แทนรอด บ้านหล่ายทุ่ง ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง ดวงใจ มูลศรี บ้านทุ่งหนอง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย อารีย์ ขรรค์ชัย บ้านแม่วังช้าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย อารีย์ ขรรค์ชัย บ้านแม่วังช้าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง พิพิธภรณ์ ณ น่าน บ้านแม่วังช้าง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ทรรศนีย์ ยาสมุทร์ บ้านขุนกำลัง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง นพมาศ สุริวงค์ใย บ้านจุน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ทรรศนีย์ ยาสมุทร์ บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว พรเพ็ญ พนาบำรุง บ้านขุนกำลัง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว พรเพ็ญ พนาบำรุง บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว สุปราณี เชื้อเมืองพาน บ้านขุนกำลัง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรี ศราวุฒิ อิ่มทราย บ้านขุนกำลัง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตรกรรม พืชศาสตร์
นาง ชญาน์นันท์ คมแก้ว บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย อนันตชัย ทำดี บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์
นาง จีรานันท์ หอมนาน ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย สิทธิชัย กุลมิตร บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง ชไมพร รินทร์ชม บ้านจุน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง ชไมพร รินทร์ชม บ้านจุน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ปิยชาติ ธงสัตย์ บ้านสร้อยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง สุพัสตรา สืบเครือพรม บ้านสร้อยศรี ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง มุกดา แสงแก้ว บ้านสร้อยศรี ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาและการแนะแนว
นาย มนัด คำถิน บ้านทุ่งหล่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย มนัด คำถิน บ้านทุ่งหล่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ฆริกา มหายศ บ้านสร้อยศรี ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย ฉลาด เสนาธรรม บ้านฝายกวาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ประพันธ์ ใจดี บ้านฝายกวาง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง พันธ์ทิพย์ ชำนาญญา บ้านจุน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง กาญจนา เมืองมูล บ้านฝายกวาง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ภาดล ชำนาญญา บ้านจุน ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง สกุลณี แสนศรี บ้านจุน ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาและการแนะแนว
นาง พรปวีณ์ ศรีคำมูล บ้านดอนมูล ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว เทวี ใจหมั้น บ้านกิ่วแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ทองพันธ์ วงศ์สม บ้านกิ่วแก้ว ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง วันเพ็ญ ปัญจจอม บ้านจำบอน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา
นางสาว อัมพร จันทร์งาม บ้านปงสนุก ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ทัศนีย์ คำลือ บ้านปงสนุก ครู กลุ่มดนตรีศึกษา ดนตรีศึกษา
นาง สิเนหา ชัยสุวรรณ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง สิเนหา ชัยสุวรรณ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
นาง สิเนหา ชัยสุวรรณ์ บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์)
นาง สาวิตรี วิชัย บ้านปงสนุก ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ฉัตรมงคล จันทรา ชุมชนบ้านบอน ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาย สุเทพ เครืออินทร์ บ้านธาตุขิงแกง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สุเทพ เครืออินทร์ บ้านธาตุขิงแกง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ฑัชธรรม สิงห์แก้ว ชุมชนบ้านบอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอื่น ๆ การสหกรณ์
นาย มณเฑียร ประเสริฐสังข์ บ้านปางมดแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอื่น ๆ สุขศึกษา
นาย มณเฑียร ประเสริฐสังข์ บ้านปางมดแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย อภิชาติ ดวงศรี บ้านปางมดแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย อภิชาติ ดวงศรี บ้านปางมดแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย จำรัส จ้องสาระ บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาง นันทวัน วงศ์ใหญ่ บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง เรณู พลบุญ บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ฤทธิพล อินธิมา บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มดนตรีสากล ดนตรีสากล
นาย ฤทธิพล อินธิมา บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มดนตรีสากล ดนตรีสากล
นาย ภานุพงศ์ ทุ่งเย็น บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นาย ภานุพงศ์ ทุ่งเย็น บ้านปางมดแดง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว คนึงนิจ ฟองอินทร์ บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว อำไพร สมสมัย บ้านบุญเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์
นาย ทินกรณ์ พลบุญ บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง ดวงจันทร์ จ้องสาระ บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ดวงจันทร์ จ้องสาระ บ้านปางมดแดง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ทอง คำมี บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นางสาว อำไพร สมสมัย บ้านบุญเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว อรพรรณ อาษา บ้านปางมดแดง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ศิริพร อุ่นเรือน บ้านบุญเรือง ครู กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ คหกรรมทั่วไป
นาง ศิริพร อุ่นเรือน บ้านบุญเรือง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ศุภกานต์ สังประการ บ้านบุญเรือง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาง ศุภกานต์ สังประการ บ้านบุญเรือง ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาง ดารารัตน์ กำแพงแก้ว บ้านก๊อน้อย ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาง ญาณิกา แก้วสุวรรณ บ้านก๊อน้อย ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง สุมลรัตน์ ธรรมโม บ้านก๊อน้อย ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง วันเพ็ญ บุญยืน บ้านหนองบัวเงิน ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นางสาว เดือนเพ็ญ วงค์ใหญ่ บ้านหนองบัวเงิน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สัญญา โยธาวุธ บ้านหนองบัวเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ทิพวรรณ พิราโสภา บ้านหนองบัวเงิน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว กรรณิกา ใจดี บ้านร้องเชียงแรง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาง กัญญารัตน์ พวงมะลิ บ้านท่าฟ้าใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง กัญญารัตน์ พวงมะลิ บ้านท่าฟ้าใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง กัญญารัตน์ พวงมะลิ บ้านท่าฟ้าใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย กมล ผาคำ บ้านปัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง จุติภรณ์ เครืออินทร์ บ้านแม่ต๋ำ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง รัชนี ดะนัย บ้านแม่ต๋ำ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ชิดชนก ศรีธนะ บ้านดอนมูล ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ชิดชนก ศรีธนะ บ้านดอนมูล ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
สิบเอก ศรศักดิ์ เครืออินทร์ บ้านแม่ต๋ำ ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
นาง นันทกรานต์ ราชคม บ้านแม่ต๋ำ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ธนาพิพัฒน์ วรพิศุทธ์ บ้านแม่ต๋ำ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง จุติภรณ์ เครืออินทร์ บ้านแม่ต๋ำ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย อธิศ ไชยวุฒิ บ้านแม่ต๋ำ ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง ณิชลกานต์ นิทะโน บ้านแม่ต๋ำ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว วัชรีพร เวียงสมุทร บ้านแม่ต๋ำ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย อธิศ ไชยวุฒิ บ้านแม่ต๋ำ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว นิภาลัย แรกข้าว บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว นิภาลัย แรกข้าว บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาย ภูบดินทร์ พวงจำ บ้านแฮะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย อิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ราชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย อิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ราชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว จีรนันท์ ธรรมศิริ ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จีรนันท์ ธรรมศิริ ราชานุเคราะห์ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว สุดารัตน์ กันทะวงค์ ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ศักดา หลาบมาลา ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย ศักดา หลาบมาลา ราชานุเคราะห์ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ณัฐรียา หมัดอะดัม ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาย กฤษฎาภิวัตน์ วงศ์ใหญ่ ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว บุษกร ปัญญาภู ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว บุษกร ปัญญาภู ราชานุเคราะห์ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ศิรินภา เรืองนภารัตน์ ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว อัมภา ทารินทร์ ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาประยุกต์
นางสาว อัมภา ทารินทร์ ราชานุเคราะห์ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว รุ่งรัตน์ บุญเรือง ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว รุ่งรัตน์ บุญเรือง ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
นางสาว เบญจรัตน์ ทองภูมิพันธ์ ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว เบญจรัตน์ ทองภูมิพันธ์ ราชานุเคราะห์ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ปาริฉัตร พิณพาทย์ บ้านฝายกวาง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สมศักดิ์ เวียงคำ ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มดนตรีศึกษา ดนตรีศึกษา
นาย สมพล สุขศรี บ้านใหม่น้ำเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย สมพล สุขศรี บ้านใหม่น้ำเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ปราณี สุขศรี บ้านใหม่น้ำเงิน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย มานพ อัตไพบูลย์ บ้านใหม่น้ำเงิน ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เกษตรศึกษา
นาง กนกกร วิสุทธิธาดา บ้านไชยพรม ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว เติมพร ปราบสงคราม อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง จุฑารัตน์ สบบง อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง เครือวัลย์ วรรณศร บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย ภัทถกฤต พุทธอาสน์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาง สมจิตร สมณะ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง จันทร์ฟอง ปัญญาวงศ์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ธัญญรัตน์ สมฤทธิ์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว วันจันทร์ ทองภูมิพันธ์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว วันจันทร์ ทองภูมิพันธ์ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาง สมจิตร สมณะ บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ธนิต จันต๊ะคาด บ้านไชยพรม ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
นาย ธนิต จันต๊ะคาด บ้านไชยพรม ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
นาง พิมพ์พิมล ทำของดี ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว อรวรรณ ดอกมะลิ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง สุดสวาท กีรติวรางกูร ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง ราตรี ธูปมงคล บ้านร่องค้อม ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง สุดสวาท กีรติวรางกูร ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว แสงดาว แสงศรีจันทร์ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว นฤมล โยธาดี บ้านหัวทุ่ง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว แสงดาว แสงศรีจันทร์ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว อรพีรา อาศัย บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว อรุณศรี เทศทอง บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว อัมพร ทะรินทร์พิพัฒน์ บ้านหัวทุ่ง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาง พัทยา ปัญญาดา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์
นางสาว เสาวลักษณ์ ดอนมูล บ้านหัวทุ่ง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เสาวลักษณ์ ดอนมูล บ้านหัวทุ่ง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จีรพร สนิท บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว เกศรินทร์ เมืองมูล บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นางสาว กัลยาณี หายโศรก บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาประยุกต์
นาง สุพรรณ เชื้อสะอาด บ้านหัวทุ่ง ครู กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศึกษา
นาย พีรพัฒน์ กาติ๊บ บ้านหัวทุ่ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย พีรพัฒน์ กาติ๊บ บ้านหัวทุ่ง ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง สายสมร กองมงคล ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นางสาว กัลยาณี หายโศรก บ้านปางถ้ำ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว สุลาวัลย์ วงศ์สนิท บ้านหัวทุ่ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ณัฏฐณิชา ปาโต ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว สุลาวัลย์ วงศ์สนิท บ้านหัวทุ่ง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ภัสราพร นวลเสน บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว อรวรรณ ชุ่มใจ บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาย มานัด สร้อยสวิง บ้านหัวทุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง สาวิตรี ธาราหรรษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง วชิราภรณ์ สุโพธิณะ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จรีนา พุทธรักษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นางสาว จรีนา พุทธรักษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว พิมผกา กาฬศิริ บ้านปางถ้ำ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว พิมผกา กาฬศิริ บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง พิชาภัค กรประเสริฐ์ บ้านหมุ้น ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง กนกรัตน์ แกนขุนทด บ้านทุ่งมอก ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง กนกรัตน์ แกนขุนทด บ้านทุ่งมอก ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
นางสาว ณัฐกานต์ ขันทะ บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ธีระวุฒิ ธาตุทอง บ้านปางถ้ำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน บ้านปางถ้ำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นาย ณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน บ้านปางถ้ำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สุวัฒน์ โยปัญญา บ้านปางถ้ำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว อรวรรณ ดอกมะลิ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ประสิทธิ์ ชูศรีงาม ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว วินา แก้วเทพ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ พัฒนาชุมชน
นาย เจริญ บุญวงศ์ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ณัฐธนกร ศักดิ์สูง ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ชนกชนม์ ต๊ะพรมมา ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
นาย กมล ผาคำ บ้านปัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอื่น ๆ กิจกรรมบำบัด
นาย ยุทธนา คงแหลม บ้านทุ่งแต ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์
นาย ยุทธนา คงแหลม บ้านทุ่งแต ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ยุทธนา คงแหลม บ้านทุ่งแต ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วิชิต บัวระเพ็ชร บ้านปัว ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว กรรณิการ์ ภูมิภิรมณ์ขวัญ บ้านปัว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว กรรณิการ์ ภูมิภิรมณ์ขวัญ บ้านปัว ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว ชญานี สมบัติเจริญกิจ บ้านใหม่พัฒนา ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง เบญญาภา อินต๊ะวงค์ บ้านหลวง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง เบญญาภา อินต๊ะวงค์ บ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาย พนมฉัตร มณีมัย บ้านหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย พนมฉัตร มณีมัย บ้านหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย โสภณ นาปรัง บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย โสภณ นาปรัง บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอื่น ๆ วิจัยการศึกษา
นาง เครือสวรรค์ แสงสุข บ้านวังบง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย วิชิต กลิ่นหอม บ้านวังบง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย บุญช่วย สุระป้อม บ้านวังบง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาง สุนันท์ ปัญญาอินทร์ บ้านทุ่งติ้ว ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง สุนันท์ ปัญญาอินทร์ บ้านทุ่งติ้ว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว เสาวลักษณ์ อุ่นคำ บ้านทุ่งกล้วย ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง รัชนี แก้วรากมุข บ้านทุ่งติ้ว ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ภัทรา บุญแรง บ้านทุ่งกล้วย ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
นางสาว เนตรชนก บุญสิมมา บ้านทุ่งกล้วย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง นงเยาว์ มีสุข บ้านต้นผึ้ง ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว นงคราญ สุใจบาล บ้านต้นผึ้ง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ชุมพร ไชยสาร บ้านต้นผึ้ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ไกรวุฒิ วงศ์ขจร บ้านต้นผึ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย บ้านทุ่งกล้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สุภัทร์ เขียนโพธิ์ บ้านทุ่งติ้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย บ้านทุ่งกล้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย นิรันดร์ พูนผลแสนชัย บ้านบ่อเบี้ย ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย อินทอง เชียงทา บ้านทุ่งกล้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย อินทอง เชียงทา บ้านทุ่งกล้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว วรรณภา ยะอิตะ บ้านบ่อเบี้ย ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปุณนภัส เมืองมูล บ้านทุ่งกล้วย ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย เดชณะรงค์ จักรจุ่ม บ้านท่าม่าน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง ประทินนา มาเรียน บ้านท่าม่าน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว อำพร กองแก้ว บ้านท่าม่าน ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นางสาว ชฎาธาร มงคลกิจอนันต์ บ้านบ่อเบี้ย ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรี ภัทรดนัย มูลศรี บ้านท่าม่าน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ศิริรัตน์ ฟองคำ บ้านท่าม่าน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
นางสาว ศิรินภา สมศรี อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
นางสาว ศิรินภา สมศรี อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย นิรัติศัย ฟูแสง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย นิรัติศัย ฟูแสง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ชญาณ์นันท์ ชลธาภิวัฒน์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ธันยพร ปัญญาทิพย์ บ้านใหม่พัฒนา ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง สมพิศ ไชยลังกา อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว ธันยพร ปัญญาทิพย์ บ้านใหม่พัฒนา ครู กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
นาง พนม บุญศรีโรจน์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มดนตรีสากล ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
นาง เนาวรัตน์ จันแดง บ้านบ่อเบี้ย ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ เทคโนโลยีการผลิตพืช
นาง พนม บุญศรีโรจน์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ยุพิน บุญมาก อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว ปวีณา บุญสุข อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว พรพรรณ สักลอ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง พจนา เจนใจ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นาง พจนา เจนใจ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ธัญพร หอมนาน อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง นันท์ติกัน แซ่ตั้น อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย อรรณพ สมฤทธิ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง ศุทธินี เหลาคม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย สุรชัย วรภูรีกุล บ้านใหม่พัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย สุรชัย วรภูรีกุล บ้านใหม่พัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ปรียาภรณ์ นาสินสร้อย อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง สุวรรณา ปักษาศร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วัดผลการศึกษา-คณิตศาสตร์
นาง สุวรรณา ปักษาศร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นาง ศุทธินี เหลาคม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ เทคโนโลยีการศึกษา
นางสาว สุพรรณิการ์ ไชยะ บ้านก๊อน้อย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง เนาวรัตน์ จันแดง บ้านบ่อเบี้ย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ประภัสสร ดีอุ่น อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง รัตติกาล ไชยวุฒิ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว กุมภา หมื่นคำแสน บ้านก๊อน้อย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง รัตติกาล ไชยวุฒิ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ภรทิพย์ ผิวเกลี้ยง บ้านก๊อน้อย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ปิยนุช คุ้มม่วง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย กิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ พัฒนาสังคม
นาย กิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ปิยนุช คุ้มม่วง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ศิริขวัญ รวมสุข อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว ศิริขวัญ รวมสุข อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง เรณู เหมืองจา บ้านก๊อน้อย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สิรวิชญ์ อ่อนคำ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย นิรุตต์ เสาหิน บ้านก๊อน้อย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง พรเพ็ญ กันทะเนตร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง พินณวดี ศรีคำแซง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง พินณวดี ศรีคำแซง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาง นวลจันทร์ ศรีจันทร์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาและการแนะแนว
นาย สิรวิชญ์ อ่อนคำ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง พัชรี ต่อวาส อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาง พัชรี ต่อวาส อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ปราณี รอบจังหวัด อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นางสาว ฐิตาภรณ์ ประชุม บ้านป่าสัก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง พวงพิกุล โยธาวุธ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง เยาวลักษณ์ กฤตินธรรม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง พัชรี นาปรัง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
นางสาว นิศารัตน์ สิบหมื่นอาด อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว นิศารัตน์ สิบหมื่นอาด อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ธนภรณ์ ธะนะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย กาหลงทอง คชอาจ บ้านป่าสัก ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว ธนภรณ์ ธะนะ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาง ชฎาพร สูงปานเขา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง ภคณภัทร เจริญสุข อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ยุภาพร ชาวเวียง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง พัชรี นาปรัง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง นริศรา คำวัง อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง วรรณา กิตติกวินพัทธ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง ชฎาพร สูงปานเขา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วรรณา กิตติกวินพัทธ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วิลัยพร หงุ่ยกระโทก อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์
นาย เกรียงศักดิ์ ไชยเนตร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย เกรียงศักดิ์ ไชยเนตร อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย นถณพร คงกล่อม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ธีราพรรณ พงษ์ช้าง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย นถณพร คงกล่อม อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นาง ราตรี ไทยเมือง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง พชรมนฑ์ ไชยสมบัติ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว ปัทมา รอดกูล อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาศิลปศึกษา ศิลปศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทัศนีย์ กาติ๊บ อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย มหรรณพ ศรีทา อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว รัชนีกร อินชมภู อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว กรองกาญจน์ จันทิมา บ้านกิ่วแก้ว ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว คันธรส ปิ่นศักดิ์ บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ไพฑูรย์ มาวงค์ บ้านป่าสัก ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วาสนา อินทร์บัว บ้านใหม่ร่มเย็น ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ณัฐนันท์ แสงศรีจันทร์ บ้านใหม่ร่มเย็น ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง ณัฐนันท์ แสงศรีจันทร์ บ้านใหม่ร่มเย็น ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัยศึกษา
นาง ณัฐนันท์ แสงศรีจันทร์ บ้านใหม่ร่มเย็น ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย อำนาจ กาติ๊บ บ้านใหม่ร่มเย็น ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา
นาย ชนุดร วารีพิทักษ์ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มดนตรีสากล ดนตรีสากล
นาย ณภัทรพงศ์ ศิริคำ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย เกษม วงศ์ใหญ่ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ชาญศิลป์ จตุนาม บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง นันทนีย์ มีสุขสถาพร บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ศศิธร อุทธิยา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ศศิธร อุทธิยา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว วรรณา วิชา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว วรรณา วิชา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สง่า กันทะบุญ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย ภควัต พุทธรักษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นาย ภควัต พุทธรักษา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ชินวัตร อุดมทอสกุล บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย วิจิตร สมศรีวัฒนา บ้านฮวก ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย วิจิตร สมศรีวัฒนา บ้านฮวก ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ปีย์วรา โยปัญญา บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง จินดา ฟูฝั้น บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง กาญจนา เตวิน บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง อุไรทิพย์ สวยสม บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง มุขดา เชื้อสะอาด บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง มุขดา เชื้อสะอาด บ้านฮวก ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ศักดิ์ชญา ฐานะราช บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สมภพ ขัติคำ บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นาย ประหยัด บุญแรง บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว เยาวรัตน์ ยอดแก้ว บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เยาวรัตน์ ยอดแก้ว บ้านฮวก ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง พัลลภา บุตรดาจันทร์ บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย สุวัฒน์ กาติ๊บ บ้านฮวก ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง นนทวรรณ รวมสุข บ้านใหม่ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง นนทวรรณ รวมสุข บ้านใหม่ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ฐาณิญา เสาร์ดี บ้านใหม่ร่มเย็น ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว ฐาณิญา เสาร์ดี บ้านใหม่ร่มเย็น ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว โศศิษฐา ศรีสมบัติ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาภาษาจีน ภาษาจีน
นาง นงเยา เผ่าปินตา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง นงเยา เผ่าปินตา บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย อดิศักดิ์ รันทด บ้านฮวก ครูผู้ช่วย กลุ่มดนตรีศึกษา ดนตรี
นาย มนตรี มณีวรรณ บ้านจุน ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง อมรรัตน์ สายแผลง บ้านจำบอน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทด บ้านจำบอน ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
นาย พิษณุ ศรีขันทะ บ้านจำบอน ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง อรทัย มังคลาด บ้านจำบอน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง รจเรข ปัญญาสิทธิ์ บ้านจำบอน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ยสุตมา ประทุมชาติ บ้านจำบอน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจ บ้านจำบอน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง ลำพิง สุทธวงค์ บ้านทุ่งแต ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ลำพิง สุทธวงค์ บ้านทุ่งแต ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ปราณี คำมาปัน บ้านทุ่งแต ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นางสาว ปราณี คำมาปัน บ้านทุ่งแต ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย มานพ ชัยก๋า บ้านทุ่งแต ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย ธนวัฒน์ ยี่สิบแสน บ้านทุ่งแต ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย ธนวัฒน์ ยี่สิบแสน บ้านทุ่งแต ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว นุสรา คำผัด บ้านทุ่งแต ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว นุสรา คำผัด บ้านทุ่งแต ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ณัฐรดา อ่อนดี บ้านทุ่งแต ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ณัฐรดา อ่อนดี บ้านทุ่งแต ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย เทวินทร์ นิลมณี บ้านทุ่งแต ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จินตรา สนั่นป่า บ้านทุ่งแต ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว จินตรา สนั่นป่า บ้านทุ่งแต ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว สุพรรณ สุทธวงค์ บ้านทุ่งแต ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว สุพรรณ สุทธวงค์ บ้านทุ่งแต ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
สิบตำรวจโท วิจารย์ หมดสังข์ บ้านก๊อหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต วิชา บ้านก๊อหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว นิพรัตน์ ศรีจันทร์ บ้านก๊อหลวง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ชลธิชา สบบง บ้านก๊อหลวง ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย เกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์ บ้านปงสนุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาย เกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์ บ้านปงสนุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว อวยพร สามารถ บ้านขุนกำลัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว อวยพร สามารถ บ้านขุนกำลัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ทิพย์สุดา บุญไชย บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ทิพย์สุดา บุญไชย บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อารีรัตน์ กุสาวะดี บ้านปงสนุก ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย ชาญณรงค์ สุภา บ้านขุนกำลัง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ชาญณรงค์ สุภา บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว จิราพร คำลือ บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย เสกสันต์ ไชยมงคล บ้านปงสนุก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ศรศักดิ์ บัวผัด บ้านร้องเชียงแรง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว จินห์จุฑา เที่ยงโชคชัย บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นางสาว อัจฉรา ใจกล้า อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
นางสาว อัจฉรา ใจกล้า อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
นางสาว ภัทราวดี นวลแจ่ม อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาดนตรีไทย ดนตรีไทย
นาง ชุติกาญจน์ เวียงลอ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นางสาว ณัฐพร อินทนันชัย อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย นรินทร์ ดวงบุบผา อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว พรทิพย์ ไชยมงคล อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว พรวิภา ไชป้อ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง รัชนี ธงสัตย์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง อรุโณทัย กิตติธีระวัฒน์ บ้านร้องเชียงแรง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง อรุโณทัย กิตติธีระวัฒน์ บ้านร้องเชียงแรง ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาย เกษม วงศ์ไชย อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว เขมิกา คำวงค์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ศรศักดิ์ บัวผัด บ้านร้องเชียงแรง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง สมพิศ ตักโพธิ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง กัลยา ใจแสวง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ภัสรา คำยศ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย กมล บุญจันต๊ะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว จีราวรรณ เชื้อเมืองพาน อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว จีราวรรณ เชื้อเมืองพาน อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว กิริยาพร อินทรวิศิษฎ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ชญานิศา ปิงสุแสน อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วิรัลพัชร มิ่งโอโร อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อุบลพรรณ บัวติ๊บ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นางสาว อุบลพรรณ บัวติ๊บ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง รุ่งอรุณศรี ถูกใจ บ้านป่าคา ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง รมิดา กุลธีรานนท์ บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาง รมิดา กุลธีรานนท์ บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
นางสาว สกุณา ศรีจันทร์ บ้านพระนั่งดิน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว วิจิตรา กลิ่นหอม บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง คนึงนิจ รวมสุข บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
นางสาว ศิริภา สุนันต๊ะ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย สุพจน์ ทดดอน บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง ภัณฑิลา แก้วพรม บ้านผาตั้ง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ภัณฑิลา แก้วพรม บ้านผาตั้ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง สุจันทร์ยา ปิมแปง บ้านผาตั้ง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
นาง สุจันทร์ยา ปิมแปง บ้านผาตั้ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว เอวิกา ขุนนิทา บ้านผาตั้ง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง เกศยามณชุ์ สุพรม บ้านผาตั้ง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง เกศยามณชุ์ สุพรม บ้านผาตั้ง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย การสอนภาษาไทย
นางสาว สุจิตรา ร่วมทอง บ้านผาตั้ง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุจิตรา ร่วมทอง บ้านผาตั้ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วิเชียร ปิงยศ บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง ปฏิญญา ดวงศรี บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ปฏิญญา ดวงศรี บ้านแฮะ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สมบัติ ราษี บ้านแฮะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย สมบัติ ราษี บ้านแฮะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาทางภาษาไทย การสอนภาษาไทย
นาง ภุมรา บุญประเสริฐ บ้านพระนั่งดิน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว สุพัตรา บัวติ๊บ บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง นพมาศ อภิรักษ์พนาเขต บ้านทุ่งเย็น ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง นพมาศ อภิรักษ์พนาเขต บ้านทุ่งเย็น ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ชวนพิศ เวียงคำ บ้านทุ่งเย็น ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ชวนพิศ เวียงคำ บ้านทุ่งเย็น ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย นพดล ธุระ บ้านถ้ำผาลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย นพดล ธุระ บ้านถ้ำผาลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย เกษม บุตรดาจันทร์ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย เกษม บุตรดาจันทร์ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ชุติณัชชา ไชยโย บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นางสาว ภัทรวรรณ ขันตา บ้านผาตั้ง ครู กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว ชุติณัชชา ไชยโย บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว ภัทรวรรณ ขันตา บ้านผาตั้ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ศรัญญา ผัดผวน บ้านถ้ำผาลาด ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นางสาว เส็ง เรืองนภารัตน์ บ้านถ้ำผาลาด ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ยุพเยาว์ คำถิน บ้านถ้ำผาลาด ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง มุกดา โสภาเคน บ้านถ้ำผาลาด ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
นาง มุกดา โสภาเคน บ้านถ้ำผาลาด ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ปราณี วรสุทธิ์ บ้านถ้ำผาลาด ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว เอมอร ใสสม บ้านถ้ำผาลาด ครู กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ บรรณารักษ์
นาย ปวรัศ วงศ์ใหญ่ บ้านปงใหม่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง กนกกร วงศ์ใหญ่ บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ธีระวุฒิ ธาตุทอง บ้านปางถ้ำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มดนตรีศึกษา ดนตรีศึกษา
นางสาว อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ บ้านนาอ้อม ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
นางสาว ปิยมาศ อินทรสัตยพงศ์ บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นาง ยุพิน สร้อยสวิง บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาและการแนะแนว
นาง ศรีออน ดีจิต บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย มนตรี เบิกบาน บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย เฉลิมสุขโชต สุขกาลนิรันดร์ บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ กิจกรรมบำบัด
นาง เมตตา บัวแย้ม บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย คะนอง เมืองมูล บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง กมลชนก กลิ่นมาลา บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง อัมพาวรรณ อินทนนท์ บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัยศึกษา
นาย อดุลย์ สิงห์คำ บ้านดอนแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วิไลวรรณ คำมาปัน บ้านดอนแก้ว ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว เอื้อการย์ จอมภา บ้านดอนแก้ว ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง รวงทอง แก้วพนา บ้านดอนแก้ว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ลัดดา ชำนาญใช้ บ้านดอนแก้ว ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง รวงทอง แก้วพนา บ้านดอนแก้ว ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย อดุลย์ สิงห์คำ บ้านดอนแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย อุดม ธีรพัฒนานนทกุล บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย อุดม ธีรพัฒนานนทกุล บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรี นพฤทธิ์ ต่อวาส บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา การพัฒนาสังคม
ว่าที่ร้อยตรี นพฤทธิ์ ต่อวาส บ้านปางถ้ำ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี นพฤทธิ์ ต่อวาส บ้านปางถ้ำ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ปุญชรัสมิ์ อินต๊ะวิกูล บ้านห้วยแม่แดง ครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์
นาง เทียมจิตร เตชะเมา บ้านห้วยแม่แดง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง เทียมจิตร เตชะเมา บ้านห้วยแม่แดง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สารัมภ์ ก้อนแก้ว บ้านห้วยแม่แดง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย บรรจง คิดดี บ้านนาอ้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นาย บรรจง คิดดี บ้านนาอ้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทร์แว่น บ้านนาอ้อม ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ บ้านนาอ้อม ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาย ศิริศักดิ์ ศรีษะคำ บ้านนาอ้อม ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์ บ้านนาอ้อม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สุวัฒน์ โยปัญญา บ้านปางถ้ำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง รุ่งนภา อภิวงค์ บ้านควรดง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปรารถนา ศรีคำ บ้านควรดง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว สรารัตน์ ผัดผวน บ้านควรดง ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นางสาว สรารัตน์ ผัดผวน บ้านควรดง ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นาย รัชนาท ยะมงคล บ้านควรดง ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว นงเยาว์ ไชยสถาน บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นงเยาว์ ไชยสถาน บ้านแฮะ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง จารุพรรณ ไชยบาล บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ไทยศึกษา
นาง จารุพรรณ ไชยบาล บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา รัฐศาสตร์
นาง ประนอม ใจเสาร์ดี บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว พรพรรณ ชิดสนิท ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย อนุสรณ์ ไทยโกษา ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มดนตรีศึกษา ดนตรีศึกษา
นาย สมพิศ กาติ๊บ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอื่น ๆ สุขศึกษา
นางสาว จินพัฒ วงศ์ไชย ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สมพิศ กาติ๊บ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วีระวัฒน์ เอี่ยมละออ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย วีระวัฒน์ เอี่ยมละออ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยา
นาย ประเสริฐ บุญล้อม ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง รุ่งรัตน์ สมฤทธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง สมทรง เชื้อสะอาด ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง มีนา ประวัง ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง บัณฑิตา นาต๊ะ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง จีราภา สุริยะ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว จันทร์สาย เวียงคำ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว จันทร์สาย เวียงคำ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ลำพึง ใจดี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง ลำพึง ใจดี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง มัณฑกานต์ ทิพยมณฑล ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาง มัณฑกานต์ ทิพยมณฑล ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาและการแนะแนว
นาง มัณฑกานต์ ทิพยมณฑล ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย ณัฐฑภัทร์ ศรีจันทร์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย อุทัย ราษี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว
นาย อุทัย ราษี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง เขมจิรา ศรีสว่าง ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง เขมจิรา ศรีสว่าง ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง พรรณิภา กาละพวก ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง วิไล ใจคำ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง วิไล นิธิสุวรรณ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง กนกวรรณ เขียนโพธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นางสาว กัลยา นาปรัง บ้านนาอ้อม ครู กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี
นาง กนกวรรณ เขียนโพธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว กัลยา นาปรัง บ้านนาอ้อม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว อรทัย ชุมภู ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ประภาพร กิตติ์สมบูรณ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง มธุสร ประชุม ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง สร้อยสุดา ศรีกันไชย บ้านนาอ้อม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง มธุสร ประชุม ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง สร้อยสุดา ศรีกันไชย บ้านนาอ้อม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วิวัฒน์ พนาบำรุง บ้านนาอ้อม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง อรพรรณ สมรักษ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สมบัติ อินทร์ลือ บ้านนาอ้อม ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง แจ่มจันทร์ บุญล้อม ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ทองเดี่ยว พินิจ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย ทองเดี่ยว พินิจ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาง สุพัตรา สมฤทธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว ศวรรยา วงศ์ขัติ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย อนุสรณ์ ไทยโกษา ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย อดิศร เทพเจริญ บ้านสักทุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย อดิศร เทพเจริญ บ้านสักทุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ บ้านปางผักหม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาย สุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ บ้านปางผักหม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย กฤษฎิ์ กาบทุม บ้านท่าม่าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย กฤษฎิ์ กาบทุม บ้านท่าม่าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต วิชา บ้านดอนเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
นาย อนุชา เชื้อเมืองพาน บ้านห้วยแม่แดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย อนุชา เชื้อเมืองพาน บ้านห้วยแม่แดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ปาลีรัตน์ วังวล บ้านแม่ทาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ปาลีรัตน์ วังวล บ้านแม่ทาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง พัชรา สมควร อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง พัชรา สมควร อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ประภาพร จักรคำ บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง อัมพร กลิ่นหอม บ้านผาตั้ง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง อัมพร กลิ่นหอม บ้านผาตั้ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว สุภาพร อุดไชย บ้านดู่ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุภาพร อุดไชย บ้านดู่ ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
นาง ศิริรัตน์ อินแปลง บ้านดู่ ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว บุญณิกา บุญถึง บ้านดู่ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ศิริณา บุตรภักดี บ้านดู่ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง พนิดา หมื่นจันทร์ บ้านดู่ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สุรไกร หมื่นแก้ว บ้านดู่ ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง บงกช ปัญญาไว บ้านดู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว ประภัสสรา ดวงทิพย์ บ้านดู่ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง มณฑิตา คำปลิว บ้านดู่ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง มณฑิตา คำปลิว บ้านดู่ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง แสงวล บัวคำ บ้านห้วยสิงห์ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง แสงวล บัวคำ บ้านห้วยสิงห์ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ดวงสมร กันทา บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย สมเกียรติ แสนป้อ บ้านจุน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว สุภัสสร สมศรี บ้านจุน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง กรรณิกา รุ่งไพบูลย์กิจ บ้านสันติสุข ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง พัฒน์นรี สรรสอน บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาง พัฒน์นรี สรรสอน บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง วรนิษฐา คำยศ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
นาง สุชาดา จันทะวงค์ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง สุชาดา จันทะวงค์ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง วลัยกร ดวงเต็ม ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย มนตรี อุทธา ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง พัชรี ไชยวุฒิ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง นภาพร พรมมา ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาง นภาพร พรมมา ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย เจริญ ไชยศิริ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย เจริญ ไชยศิริ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ศลิษา ถาวร ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศลิษา ถาวร ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ภัทรนิษฐ์ พระดวงงาม ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาง ลัดดาวัณย์ ธิมา ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นางสาว ปิยะวรรณ จันทจร ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยะวรรณ จันทจร ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง สุพัตรา ชูยิ้ม บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ปรีชา โสภาเคน บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว รุ่งณภา ใจหมั้น บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา รัฐศาสตร์
นางสาว รุ่งณภา ใจหมั้น บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สันติพงษ์ สมฤทธิ์ บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง กันณา บุญธรรม ชุมชนบ้านดอนไชย ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง กันณา บุญธรรม ชุมชนบ้านดอนไชย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สุบิน บุญอินทร์ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย นิคม อินต๊ะวงค์ บ้านแบ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว รุ้งคราญ วิริยัง บ้านแบ่ง ครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์
นางสาว ปุณยนุช จันทะวัง บ้านแบ่ง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว รภัสรดา สักลอ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว รภัสรดา สักลอ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว สุดารัตน์ เสมอเชื้อ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาและการแนะแนว
นางสาว พิมพ์ฉาย ไชยสาร ชุมชนบ้านดอนไชย ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย สัญญา จิโนสวัสดิ์ ชุมชนบ้านดอนไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย สัญญา จิโนสวัสดิ์ ชุมชนบ้านดอนไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว พิมพ์ฉาย ไชยสาร ชุมชนบ้านดอนไชย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง อรทัย มังคลาด บ้านจำบอน ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นางสาว อรวรรณ์ มันใส บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาย วาที สมศรี บ้านสันติสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ไสว คนใจบุญ บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นางสาว ณัฐชนา บุญเติม บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง พิมพ์พรรณ ใจพันธ์ บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาง ณัฏฐ์สิริ เครือคำ บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุนิพร ลาบุตรดี บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว รัชดาภรณ์ แซ่ย่าง บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิราพร  สวยเจริญ บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย วาที สมศรี บ้านสันติสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว สุนิพร ลาบุตรดี บ้านสันติสุข ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ณัฐชนา บุญเติม บ้านสันติสุข ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ณัฏฐ์สิริ เครือคำ บ้านสันติสุข ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว จิราพร  สวยเจริญ บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว รัชดาภรณ์ แซ่ย่าง บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ธนัชชา ปันนา บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นาง เมริสา หัวนา บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย นพดล บัวแสง บ้านสถาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ธัญชนก โนธา บ้านสถาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย พรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ บ้านสถาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สุวิทย์ สมฤทธิ์ บ้านสถาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง มาลี ประเสริฐเมธ บ้านสถาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ณัฏฐ์สิริ เครือคำ บ้านสันติสุข ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว สุพรรณิการ์ เรือนสอน อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย ศรีศักดิ์ ดวงแก้ว อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์
นาง พัชรีภรณ์ สุภา อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง พัชรีภรณ์ สุภา อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว มณฑาทิพย์ คงสถาน อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง กาญจนา ประยูรคำ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง กาญจนา ประยูรคำ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาง ประทุมพร กันไชยคำ อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย พนม มณีชัย อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
นางสาว อาทิชา สุขสบายกุล อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว อาทิชา สุขสบายกุล อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาย กวิน ทนันไชย บ้านหนองท่าควาย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง พิชาภัค กรประเสริฐ์ บ้านหมุ้น ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย ชรินทร์ ธิวงค์ บ้านนาบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์และการกีฬา (การฝึกและการ จัดการกีฬา)
นาย ณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ บ้านทุ่งมอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง สุพัตรา ศรีคำ บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาง สุพัตรา ศรีคำ บ้านสระ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว วิลาสินี เสมอ บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
นางสาว วิลาสินี เสมอ บ้านสระ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว วัลลิภา สมฤทธิ์ บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย ปกรณ์ บารมีนำชัย บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย สายัณร์ อิ่นคำ บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย พิชญศักดิ์ เร่งเร็ว บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
นาย พิชญศักดิ์ เร่งเร็ว บ้านสระ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ศาตรา แสนปัญญา บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์
นาย ศาตรา แสนปัญญา บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
นางสาว ศศินา อุ่นเมือง บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศศินา อุ่นเมือง บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย ฤทธิเดช ไม้แสนช่าง บ้านสระ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย กมล พรหมศรี บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว สุกัญญา พานอรุโณทัย บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย วีระวุฒิ ตุ้ยสาร บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว สุกัญญา พานอรุโณทัย บ้านน้ำมิน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วสัน ดาวศรประศาสน์ บ้านดอนมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย วีระวุฒิ ตุ้ยสาร บ้านน้ำมิน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว มณีรัตน์ ศรีสุธรรม บ้านดอนมูล ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง ยุพเรศ บุตรสิงห์ บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย พรชัย ศิริสาร บ้านน้ำมิน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย พรชัย ศิริสาร บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง วันเพ็ญ ตุ้ยสาร บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาง วันเพ็ญ ตุ้ยสาร บ้านน้ำมิน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง พรรณี รัตนไพศาลกิจ บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย อัฐพล ธนะวงศ์ บ้านดอนมูล ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
นาง วรนิษฐา คำยศ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย เอกชัย วงศ์คำ บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาง ศลิษา ขันหอม บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย ภาณุพล ยิ้มใหญ่ บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาง ศรีประทิน ปราบไพรี บ้านดอนมูล ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย ภาณุพล ยิ้มใหญ่ บ้านน้ำมิน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สังวาลย์ มีสุข บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาย สังวาลย์ มีสุข บ้านน้ำมิน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วิยะดา บุญเทพ บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาและการแนะแนว
นาย สายชล ชัยวัน บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง นันทิยา ใฝ่จิตร บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว ประภาศรี จันปวงเสน บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นางสาว สร้อยสุดา สุนสะดี บ้านน้ำมิน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย ณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า บ้านน้ำมิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
นาย วสัน ดาวศรประศาสน์ บ้านดอนมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ประสิทธิ์ ชูศรีงาม ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง อักษราพร แสงศรีจันทร์ ชัยชุมภู ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง อักษราพร แสงศรีจันทร์ ชัยชุมภู ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ บ้านทุ่งมอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มดนตรีศึกษา ดนตรีศึกษา
นางสาว ฐิติกาญจน์ ก้างยาง บ้านทุ่งมอก ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง จริยา บุญชุม บ้านทุ่งมอก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย ฉลาด เสนาธรรม บ้านฝายกวาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย สุวัฒน์ เย็นใจ บ้านเลี้ยว ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นาย สุวัฒน์ เย็นใจ บ้านเลี้ยว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ณัฐกฤช ชัยชนะ บ้านเลี้ยว ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศ​ศิลป์​
นาย ไพฑูรย์ มาวงค์ บ้านป่าสัก ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว ฐิตาภรณ์ ประชุม บ้านป่าสัก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ปาจรีย์ ธุระ บ้านปัวศรีพรม ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นาง อุรา จรอำ บ้านปัวศรีพรม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย การสอนภาษาไทย
นาย สิทธิพงษ์ ปันแก้ว บ้านปัวศรีพรม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สุภัทร์ เขียนโพธิ์ ชุมชนบ้านหนองเลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว ณัฐพร อินทนันชัย อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง อมรรัตน์ อุดมประสิทธิ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาง อมรรัตน์ อุดมประสิทธิ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
นาย อดิศร กัญจนะไชยวรรณ์ ชุมชนบ้านหลวง ครู กลุ่มดนตรีสากล ดนตรีสากล
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารียา ตาบุญใจ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารียา ตาบุญใจ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอื่น ๆ สุขศึกษา
นางสาว วิภาดา กัณสาตร อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย นิรุตต์ เสาหิน บ้านก๊อน้อย ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
นางสาว สุพรรณิการ์ ไชยะ บ้านก๊อน้อย ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง เรณู เหมืองจา บ้านก๊อน้อย ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว กุมภา หมื่นคำแสน บ้านก๊อน้อย ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย มนตรี มณีวรรณ บ้านจุน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาย อณิรุจน์ สมจิต บ้านดอนไชยป่าแขม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มดนตรีสากล ดนตรีสากล
นาย พงษ์สินษ์ มั่งมูล บ้านดอนไชยป่าแขม ครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย ณัฐ คำมูล บ้านผาลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง สุณี พุ่มคำ บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ไกรวุฒิ วงศ์ขจร บ้านต้นผึ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง นงเยาว์ มีสุข บ้านต้นผึ้ง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว พันธ์ทิพย์ ใจกล้า บ้านห้วยกั้ง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว พันธ์ทิพย์ ใจกล้า บ้านห้วยกั้ง ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว ดวงใจ อินผง บ้านห้วยกั้ง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ชุมพร ไชยสาร บ้านต้นผึ้ง ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง ศรัญญา แสงสว่าง บ้านห้วยกั้ง ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาง ศรัญญา แสงสว่าง บ้านห้วยกั้ง ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาสังคม
นาย เอกรัตน์ กันทะเนตร บ้านสถาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย นพดล บัวแสง บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาย สุวิทย์ สมฤทธิ์ บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ธนัชชา ปันนา บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาง มาลี ประเสริฐเมธ บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง เมริสา หัวนา บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ปิยชาติ ธงสัตย์ บ้านสร้อยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง สุพัสตรา สืบเครือพรม บ้านสร้อยศรี ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง กาญจนา เมืองมูล บ้านฝายกวาง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง เกษศิรินทร์ สารตะระบุรุษ บ้านสันหลวง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง เกษศิรินทร์ สารตะระบุรุษ บ้านสันหลวง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง มุกดา ไชยยะ บ้านสันหลวง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย อดุลย์ วรรณคำ บ้านสันหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย อดุลย์ วรรณคำ บ้านสันหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว พัทธนันท์ ต่อสวย บ้านน้ำปุก ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นางสาว พัทยา เวียงคำ บ้านน้ำปุก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ภัทราภรณ์ ปรีเปรม บ้านน้ำปุก ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ภัทราภรณ์ ปรีเปรม บ้านน้ำปุก ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว รุ่งนภา ขาวแดง บ้านน้ำปุก ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย บุญเรียง ชัยวร บ้านน้ำปุก ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมวิทยา
นาย บุญเรียง ชัยวร บ้านน้ำปุก ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว พัทยา เวียงคำ บ้านน้ำปุก ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย กฤษฎากร สงพูล บ้านน้ำปุก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย กฤษฎากร สงพูล บ้านน้ำปุก ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สมพงษ์ สืบเครือพรม บ้านน้ำปุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สมพงษ์ สืบเครือพรม บ้านน้ำปุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง มยุรี อ่อนคำ บ้านแวน ครู กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล วัดผลการศึกษา
นาง อารี จิตสง่า บ้านแวน ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว
นาง กรรณิการ์ หลาบมาลา บ้านแวน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง กรรณิการ์ หลาบมาลา บ้านแวน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ปรียาภรณ์ ทดดอน บ้านแวน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ปรียาภรณ์ ทดดอน บ้านแวน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว เพ็ญนภา บุญทา บ้านสบขาม ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการเรียนการสอน
นางสาว เพ็ญนภา บุญทา บ้านสบขาม ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง ภาวิตา ปัญญา บ้านสบขาม ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ภาวิตา ปัญญา บ้านสบขาม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วรารัตน์ เชิดอยู่ บ้านสบขาม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ทิพย์ คำมาเร็ว บ้านสบขาม ครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)
นางสาว สาวิตรี บุญแรง บ้านม่วง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง อารีย์ อินทร์ลือ บ้านม่วง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว เทวี ใจหมั้น บ้านกิ่วแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ภัทราณิษฐ์ ราศรี บ้านน้ำจุน ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาง สายสุนีย์ สวัสดี บ้านน้ำจุน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การปฐมวัย
นาย อรรถการ สุริยะ ชัยชุมภู ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง นารีรัตน์ วงศ์ใหญ่ บ้านดอนลาว ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง สุภัสสร กาติ๊บ บ้านสักลอ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ทิชากร กิจเกตุ บ้านสักลอ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาง ธาริณี ก๋าคำ บ้านสักลอ ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ เทคโนโลยีการศึกษา
นาย พิชิต เปล่งใส บ้านสักลอ ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว วรางคณา อินต๊ะอ้าย บ้านสักลอ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาย ทินกร จอมสวรรค์ บ้านสักลอ ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง ลักษณา จันธิมา บ้านสักลอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาง ลักษณา จันธิมา บ้านสักลอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วัชรานันทร์ คชลัย ปัวพิทยา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง พิสมัย อินปั๋น ปัวพิทยา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ศิริภา ดวงแก้วปั๋น ปัวพิทยา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย อรรถการ สุริยะ ชัยชุมภู ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย เสมอพงษ์ อินปั๋น ปัวพิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ปิยาภรณ์ บุญศรี ปัวพิทยา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล บ้านร้องเชียงแรง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาย พงษ์ศักดิ์ ชาญชัย บ้านทุ่งติ้ว ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย การสอนภาษาไทย
นาย พงษ์ศักดิ์ ชาญชัย บ้านทุ่งติ้ว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง กัลยา ใจแสวง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การปฐมวัย
นาง ประจิน เครืออินทร์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ จิตวิทยา
นาง จิรภา พงษ์เกษ บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ภุมรา บุญประเสริฐ บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
นางสาว สกุณา ศรีจันทร์ บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย นาวิน จีนะ บ้านพระนั่งดิน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว เดือนเพ็ญ วงค์ใหญ่ บ้านหนองบัวเงิน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สัญญา โยธาวุธ บ้านหนองบัวเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย สัญญา โยธาวุธ บ้านหนองบัวเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอื่น ๆ กฎหมาย
นาง รุ่งอรุณศรี ถูกใจ บ้านป่าคา ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว อรวรรณ์ มันใส บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์
สิบตำรวจโท วิจารย์ หมดสังข์ บ้านก๊อหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยมาศ อินทรสัตยพงศ์ บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์
นางสาว สุจิตรา รักษาดี บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย พรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว ดาริณี เขียวสะอาด บ้านสบบง ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเตอร์เนตและสารสนเทศ
นาย กิตติพงษ์ ขันทะวงค์ บ้านสบบง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง บงกช ปัญญาไว บ้านดู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สิทธิพงษ์ ปันแก้ว บ้านปัวศรีพรม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย อำพล ราวกลาง บ้านสะแล่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย อำพล ราวกลาง บ้านสะแล่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง นิรมล เชียงแรง บ้านสะแล่ง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง นวลจันทร์ ลิชัยมูล บ้านสะแล่ง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง ปรานอม รัตนขอดสกุล บ้านสะแล่ง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ชญานิศา ปิงสุแสน อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กิริยาพร อินทรวิศิษฎ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นางสาว เขมิกา คำวงค์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาศิลปศึกษา ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา
นาย นภดล เขื่อนเป็ก บ้านเวียงลอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง พัลลภา บุตรดาจันทร์ บ้านฮวก ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สุวัฒน์ กาติ๊บ บ้านฮวก ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สิงหา กาชัย บ้านน้ำจุน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย สมพิศ กาติ๊บ ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วิชิต กลิ่นหอม บ้านวังบง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา การฝึกและการจัดการกีฬา
นาย จินดา ตาทิพย์ บ้านสบบง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว อรณิชา ขำมั่น ชุมชนบ้านบอน ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว ตติย์พร เขตรักษา บ้านสันปูเลย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ณัฐวดี วงศ์ชัย บ้านแม่วังช้าง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง นลินพรรณ ฟูแสง บ้านใหม่พัฒนา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง จตุพรรณ กิจจานนท์ บ้านหลวง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย สิรภพ อินตายวง บ้านทุ่งแต ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นางสาว บุญยนุช ธัญลักษณ์ชัยกุล อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย สมอน กำลังงาม บ้านบ่อเบี้ย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว วรัญญา แต้มดื่ม อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว สุภาวรรณ สังเกตุ ราชานุเคราะห์ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ณัฐพิมล กองเงิน บ้านดู่ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาว อัญชลี กันธิ บ้านปางถ้ำ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา ศิลปศึกษา
นางสาว วิทิตา เพียรสวัสดิ์ บ้านไชยสถาน ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นางสาว อุมาภรณ์ สิทธิ์จันทร์ ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย รุ่งสุริญัณห์ สุนันต๊ะ บ้านสันติสุข ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว นฤมล อินต๊ะสิน บ้านน้ำปุก ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว ระพีพรรณ์ สุพรม บ้านน้ำปุก ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง ขวัญเรือน ไกลถิ่น ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว วิไลวรรณ โยปัญญา บ้านน้ำปุก ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว วารุณี นามจิตต์ บ้านสันติสุข ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด บ้านยางขาม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง กัญญาภัค ปัญญาดี บ้านกิ่วแก้ว ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง กัญญาภัค ปัญญาดี บ้านกิ่วแก้ว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ศิริชนกม์ สมนาม บ้านแม่วังช้าง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง แสงดาว ปุณะตุง บ้านผาตั้ง ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย อภิชาติ แก้วหล่อ บ้านแวน ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัชฎาพร อุทธิยา บ้านผาลาด ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว รัชฎาพร อุทธิยา บ้านผาลาด ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ศิริรัตน์ สมบุณร์นาค บ้านปางมดแดง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ธัญยธรณ์ พันธ์พืช บ้านทุ่งมอก ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
นางสาว ธัญยธรณ์ พันธ์พืช บ้านทุ่งมอก ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง พาณี เสาหิน บ้านป่าสัก ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ณัฐกัญญา ธนะ ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ณัฐกัญญา ธนะ ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ณัฐกัญญา ธนะ ราชานุเคราะห์ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ดัทฤยา อุปนันท์ ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
นางสาว ดัทฤยา อุปนันท์ ราชานุเคราะห์ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ปัทมากร จันทิมา บ้านปางผักหม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ปัทมากร จันทิมา บ้านปางผักหม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สมัย มีสติ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สมัย มีสติ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา การพัฒนาสังคม
นาย ปรีชา โสภาเคน บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว นงคราญ บรรจง บ้านนาบัว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ณัฎฐนันท์ บำเพ็ญกุล บ้านสระ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว สุภรักษ์ เชื้อหมอ บ้านนาบัว ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาว แสงทิพย์ คำสีศิล บ้านก๊อน้อย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ทัตพงศ์ พัวเรืองเลิศ บ้านปางถ้ำ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ธัญพิชชา บุญนะ ราชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ธัญพิชชา บุญนะ ราชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วุฒิชัย ใจชื่น บ้านทุ่งกล้วย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว กานต์ธิดา เมืองเขียว บ้านสบขาม ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว ณัฎฐ์ชญา ต๊ะแบ่ง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว นราภรณ์ คำเทพ บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว ปนัดดา มังคราช บ้านยางขาม ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นางสาว อรยา กันแก้ว บ้านป่าสัก ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว อัจฉรา เมืองมูล บ้านธาตุขิงแกง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ภาณุวัฒน์ สมฤทธิ์ บ้านสถาน ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปรียานุพรรธ์ กาติ๊บ บ้านปงใหม่ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
นางสาว จุฑามาศ กาละพวก ชุมชนบ้านบอน ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว นวรัตน์ ต้นแฝง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว นวรัตน์ ต้นแฝง อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วิราวรรณ ภาพพิชวงค์ ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง วิราวรรณ ภาพพิชวงค์ ราชานุเคราะห์ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง รุจิรา ฟักงาม ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาง รุจิรา ฟักงาม ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นาย สามารถ โพธิ์ทอง บ้านสบขาม ครู กลุ่มดนตรีศึกษา ดนตรี
นาง วิไลลักษณ์ อินธิมา บ้านผาตั้ง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง วิไลลักษณ์ อินธิมา บ้านผาตั้ง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วิสุตรา สืบแสน ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง วิสุตรา สืบแสน ราชานุเคราะห์ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง กาญจนา ปัญญาหล้า บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง กาญจนา ปัญญาหล้า บ้านสระ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว กริณรัฎฐ์ ชมภู บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว กริณรัฎฐ์ ชมภู บ้านสถาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วรรธนพร อภิรักวงศ์ บ้านแฮะ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว กติกา ตระกูลสันติไมตรี บ้านร้องเชียงแรง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว กติกา ตระกูลสันติไมตรี บ้านร้องเชียงแรง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วิเศษ วงค์ขัติ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย ศวิต ฟักงาม บ้านนาอ้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาอื่น ๆ การพัฒนาชุมชน
นาย ศวิต ฟักงาม บ้านนาอ้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นาย ศวิต ฟักงาม บ้านนาอ้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง วาสนา เตวิน บ้านทุ่งกล้วย ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์
นาง วาสนา เตวิน บ้านทุ่งกล้วย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย พงกษิณ วังอินต๊ะ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เกษตรกรรม
นาย พงกษิณ วังอินต๊ะ บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ปุณชรัศมิ์ งามนอก บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย สุพจน์ จ๋าวกิตติวัฒนา บ้านใหม่พัฒนา ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว ทิพย์รัตน์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว ทิพย์รัตน์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล บ้านธาตุขิงแกง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว กชกร ชัยยา บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พรสวรรค์ จันสีแดง บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว พรสวรรค์ จันสีแดง บ้านสถาน ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ปิยะมาศ เมืองเขียว บ้านสบขาม ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยะมาศ เมืองเขียว บ้านสบขาม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ทิมพิกา ปันสืบ บ้านสบขาม ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง ทิมพิกา ปันสืบ บ้านสบขาม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย เอกพันธ์ สุวรรณโน บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม ส่งเสริมการเกษตร
นางสาว ชาลินี หอมนาน บ้านทุ่งติ้ว ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว ชาลินี หอมนาน บ้านทุ่งติ้ว ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาย กิตติพงษ์ สมภาร อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นางสาว พรพิรุณ วงศ์ใหญ่ บ้านใหม่พัฒนา ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีวเคมี
นางสาว พรพิรุณ วงศ์ใหญ่ บ้านใหม่พัฒนา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง พิชญ์ธิดา ตั้งสกุลเสริมสุข ราชานุเคราะห์ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง พิชญ์ธิดา ตั้งสกุลเสริมสุข ราชานุเคราะห์ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ศิรินันท์ นันทะเสน บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาศิลปศึกษา ศิลปศึกษา
นาย วรันย์ ปัญญา บ้านท่าฟ้าเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาย วรันย์ ปัญญา บ้านท่าฟ้าเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ชาญชัย สมศรี บ้านควรเก๊าเงา ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ชาญชัย สมศรี บ้านควรเก๊าเงา ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว นุศรา แสนคำ บ้านปง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย ศรายุทธ บ้านสระ บ้านสันปูเลย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
นาง นวพรรษ อะทอยรัมย์ ชัยชุมภู ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว อารียา ไว้ยศ บ้านม่วง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง เพ็ญผกา มณีเพ็ชร บ้านธาตุขิงแกง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นางสาว รัชนีวรรณ พึ่งพวก บ้านปงใหม่ ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว รัชนีวรรณ พึ่งพวก บ้านปงใหม่ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง พรรณี สมจิตร บ้านดู่ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว เมธิณี คำบุญเรือง อนุบาลเชียงม่วน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว พิลาลักษณ์ จันต๊ะ บ้านปงสนุก ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย รัฐวิทญ์ สารเทพ บ้านปง ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย รัฐวิทญ์ สารเทพ บ้านปง ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
นางสาว ศรีไพร สุวรรณกลาง บ้านน้ำปุก ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย ทนงศักดิ์ สุทสนธ์ บ้านท่าฟ้าเหนือ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง วรัชยา พริ้งเพลิด บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง วรัชยา พริ้งเพลิด บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย สมชาย สมชาติ บ้านยางขาม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว พิมพร มณีชัย บ้านน้ำปุก ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย โยธิน คำมา บ้านสันติสุข ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ศุภวิชญ์ ไชยมงคล บ้านทุ่งกล้วย ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ศุภวิชญ์ ไชยมงคล บ้านทุ่งกล้วย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง จรัสศรี ก๋องแก้ว อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง จรัสศรี ก๋องแก้ว อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ศุภชัย พึ่งศรี บ้านปงสนุก ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ศุภชัย พึ่งศรี บ้านปงสนุก ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย วิทยา จันทร์ทนะ บ้านบุญเรือง ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย วิทยา จันทร์ทนะ บ้านบุญเรือง ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ชุติเดช เร่งเร็ว บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาง ชีวานันท์ กาสมุทร บ้านขุนกำลัง ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง สุพัตรา จักรจุ่ม บ้านสระ ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง จตุพร สุทสนธ์ บ้านร่องแมด ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว แขนภา อินต๊ะอดทน บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นางสาว แขนภา อินต๊ะอดทน บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาย วิทวัส กันทะเนตร บ้านสถาน ครู กลุ่มวิชาศิลปศึกษา ศิลปศึกษา
นางสาว ศุภิสรา แสงคีรีเขต บ้านพวงพยอม ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ศุภิสรา แสงคีรีเขต บ้านพวงพยอม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ปฐมพร คำหล้า บ้านทุ่งหนอง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง กนกวรรณ เขียวดี บ้านดู่ ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย อภิสิทธิ์ วิทยาวาณิตย์ ปัวพิทยา ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นางสาว ชุษณวัลย์ วงศ์ใหญ่ บ้านจำบอน ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว รัตนากร วงศ์ใหญ่ บ้านห้วยกั้ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วันทนา ไม้จำปา บ้านทุ่งกล้วย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว สิริวลี ทะนานแก้ว บ้านสักทุ่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว ปราณี สุริยะผดุงชัย บ้านนาอ้อม ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง จิราวรรณ ไชยภาพ ชุมชนบ้านเชียงบาน ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว ปิยรัตน์ น้ำสา อนุบาลเชียงม่วน ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ธิดารัตน์ ศรีวิราช อนุบาลเชียงม่วน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว เจนจิตร ใจกว้าง บ้านบ่อเบี้ย ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
นางสาว นภาพร อินทา บ้านปงสนุก ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุภาพร กาดใจเข็ม บ้านร่องแมด ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว ธัญลักษณ์ กลิ่นหอม บ้านสักทุ่ง ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ ภูมิศาสตร์
นาย วรัทภพ หัวนา บ้านสักทุ่ง ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา การศึกษาและการจัดการพลศึกษา
นางสาว ทักษยา กองมงคล บ้านผาตั้ง ครู กลุ่มวิชาอื่น ๆ เศรษฐศาสตร์
นางสาว ลำดวน อาทยะกุล ปัวพิทยา ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว อุทุมพร ฝอยเงิน บ้านต้นผึ้ง ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว สุพัตรษร รุ่งเรือง บ้านสันปูเลย ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว สุพัตรษร รุ่งเรือง บ้านสันปูเลย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว สิริกัลยา ชัยธิ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว วิไลรัตน์ แสนอ้าย บ้านต้นผึ้ง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ภทราพรรณ สุวรรณรัตน์ บ้านจำบอน ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว อัครจรรยา มังคลาด บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นางสาว อัครจรรยา มังคลาด บ้านปางถ้ำ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว ทรัพย์ทวี บุญแรง บ้านบ่อเบี้ย ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กมลรัตน์ เร่งเร็ว บ้านบ่อเบี้ย ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา การพัฒนาสังคม
นาง วธิดา มูลศรี อนุบาลเชียงม่วน ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย จิรัฎฐ์ คชลัย บ้านดอนแก้ว ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย จิรัฎฐ์ คชลัย บ้านดอนแก้ว ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ธรรณโรจน์ ศรีจันทร์ บ้านดอนแก้ว ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย จักรพันธ์ กาพุฒ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย จักรพันธ์ กาพุฒ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย จรินทร์ คำมาปัน ชุมชนบ้านดอนไชย ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาย จรินทร์ คำมาปัน ชุมชนบ้านดอนไชย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง จรรยา บุญหมั้น ชุมชนบ้านดอนไชย ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว พิกุล มาไกล บ้านนาอ้อม ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว สุภาภรณ์ สวยสม บ้านน้ำปุก ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาย อำพล คุ้มคำ บ้านสา ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย อนุรักษ์ ยะมงคล บ้านเวียงลอ ครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์
นางสาว ศิริพร บำรุงพร บ้านหลวง ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เบญจวรรณ หอมนาน บ้านแม่ต๋ำ ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว ปานวาด เชื้อสะอาด อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาง ชนัญญา รักเรียน บ้านปางถ้ำ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ชนัญญา รักเรียน บ้านปางถ้ำ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว อัยดา ผาลัย บ้านก๊อน้อย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว กัญญารัตน์ ผาลา บ้านป่าสัก ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย เอกพันธ์ ทนันไชย ชุมชนบ้านดอนไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย เอกพันธ์ ทนันไชย ชุมชนบ้านดอนไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ผกาณิต บัวย้อย บ้านสะแล่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาง ผกาณิต บัวย้อย บ้านสะแล่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ยุพาวดี สุวรรณศักดิ์ บ้านยางขาม ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง อรวิภา ใสคำฟู บ้านธาตุขิงแกง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ณัฐพร ดีมาก บ้านกิ่วแก้ว ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว หนึ่งฤทัย ใจหาญ บ้านห้วยแม่แดง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว สุภารัตน์ วิวัฒน์เพชรชมพู บ้านผาฮาว ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว นิรชา วงศ์ประเสริฐ ชุมชนบ้านหนองเลา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว นงคราญ มหาวรรณ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว อารียา ศรีจุมปา ชุมชนบ้านดอนไชย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว พิมหฤดา หวัดวาปี อนุบาลเชียงม่วน ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว อาภากร ด่านขุนทุด บ้านควรดง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว ปุริมปรัชญ์ จีรัง บ้านท่าฟ้าใต้ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว วารี พูนผลแสนชัย บ้านท่าฟ้าเหนือ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว ธวัลรัตน์ กันสม บ้านท่าม่าน ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว มยุรา ปิยารักษ์ บ้านบ่อเบี้ย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว นาตาชา เกิดคง ชุมชนบ้านหลวง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย